Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod y cwrs hyblyg hwn ydy cynnig dysgu rhyng-broffesiynol ar gyfer y rhai sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae’n agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol o fewn y sector gwirfoddol, elusennol a phreifat.

Bydd o ddiddordeb arbennig i’r rhai sydd heb fod wedi ymrwymo hyd yn hyn i un yrfa arbennig ond am astudio cwrs cyffredinol neu sydd am ddefnyddio’r cwrs i fod yn sylfaen ardderchog ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol mwy penodol, megis gwaith cymdeithasol neu therapi galwedigaethol.

Byddai’r cwrs hefyd o ddiddordeb i’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector lle byddai HND neu Radd mewn Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gwella potensial eu gyrfa.


Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn 2023 . Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau. 

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0) ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n awyddus i ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd neu Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, rhai sydd heb gyflawni gofynion safonol mynediad neu heb astudio’r pynciau sy’n darparu’r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol ac sy’n angenrheidiol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd anrhydedd o’u dewis.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd â'r cwrs blwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maen nhw’n bwriadu symud ymlaen i’w hastudio, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar y dudalen hon a gwneud cais ar gyfer y pwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Ceir gwybodaeth bellach am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma glicio yma.


HND/Gradd:

Byddwch yn astudio modiwlau craidd yn ystod blwyddyn un, ond yn gallu dewis o wyth modiwl opsiynol* ym mlwyddyn dau a thri (myfyrwyr gradd) yn ôl eich anghenion gyrfaol a’ch dyheadau. Argymhellir yn gryf eich bod yn cwblhau lleiafswm o chwe deg awr, gwirfoddol neu â thâl yn y sector, er mwyn defnyddio dysgu yn ymarferol C ac i wella’ch cyflogadwyedd.

Fel rhan o’ch astudiaethau, cewch gyfle i wneud cais i ymuno â chynllun cyfnewid Erasmus a chyfranogi yn y cynllun a all arwain atoch yn astudio dramor am flwyddyn gyfan yn eich ail flwyddyn. Am ragor o wybodaeth am y cynllun drwy fynd i www.cardiffmet.ac.uk/erasmus.


Blwyddyn Un (HND a Gradd):

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Polisi Cymdeithasol

 • Cymdeithaseg

 • Seicoleg

 • Gweithio gyda Phlant

 • Dulliau Ymchwil


Blwyddyn Dau (HND a Gradd):

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Gweithio yn y Gymuned
 • Plant a Phobl Ifanc
 • Anghydraddoldebau
 • Iechyd

Blwyddyn Tri (Gradd)

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Digartrefedd
 • Iechyd meddwl
 • Plant
 • Tai a Diwylliant
 • Cymuned
 • Ymchwil a Datblygiad Proffesiynol
 • Traethawd Hir


Dysgu ac Addysgu

Cyswllt, darlithoedd, seminarau a thiwtorialau:

Rhennir pob pwnc yn ddarlith ac yna gweithgareddau seminar rhyngweithiol mewn grwpiau bach. Er enghraifft, yn dilyn y ddarlith efallai y rhoddir astudiaeth achos i'ch grŵp ddarllen ac ateb cwestiynau; fel arall efallai y gofynnir ichi ddarllen pennod o lyfr a thrafod eich syniadau yn y seminar nesaf.

Mae pob pwnc yn cynnwys dwy awr cyswllt bob wythnos. Rhennir hyn rhwng darlith ac wedyn tua 40 munud o weithgareddau seminar rhyngweithiol mewn grwpiau bach. Er enghraifft, yn dilyn y ddarlith, efallai caiff eich grŵp astudiaeth achos i’w ddarllen ac ateb cwestiynau arno. neu efallai gofynnir i chi ddarllen pennod o lyfr a thrafod eich syniadau yn y seminar nesaf.

Mae ein pwyslais ni ar ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi yn y gwaith: datrys problemau, gweithio mewn tîm, cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ar ddechrau eich cwrs, neilltuir tiwtor personol ar eich cyfer a byddwch yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn datblygu portffolio o dystiolaeth o’ch sgiliau a’ch gwybodaeth – byddwch yn defnyddio hyn yn nes ymlaen pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi.

Cewch gymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith mewn maes o ddiddordeb i chi , ac i ysgrifennu eich barn am eich profiadau a byddwch yn trafod hyn gyda’ch tiwtor. I ddarpar gyflogwr, bydd hyn yn dangos eich gallu i integreiddio theori yn eich ymarfer. Yn ogystal â’r amser y byddwch yn ei dreulio yn y dosbarth, byddwch yn datblygu’r sgiliau i reoli a chynllunio eich amser astudio eich hunan a bod yn ddysgwr annibynnol.


Asesu

Rydyn ni wedi datblygu ystod o asesiadau er mwyn datblygu sgiliau proffesiynol, mae’r rhain yn cynnwys paratoi cyflwyniad ar y wladwriaeth les gyda grŵp o gyd-fyfyrwyr; paratoi cyfarfod ar gyfer achos plentyn a’r teulu pan fyddwch yn chwarae rôl benodol; trefnu cynhadledd myfyrwyr yn cynnwys siaradwyr gwadd a chyflwyniadau; dadlau pynciau llosg megis hunanladdiad a gynorthwyir neu amddiffyn plant; papur ymchwil; yn ogystal ag arholiadau (dau yn ystod y flwyddyn gyntaf), traethodau ac adroddiadau.​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein graddedigion fel arfer yn cael gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn y sector cyhoeddus, annibynnol a gwirfoddol, annibynnol, yn cynnwys y meysydd canlynol: rheoli prosiect, y gwasanaeth prawf, caethiwed, iechyd meddwl a gofal preswyl, yn dibynnu ar ddiddordebau a phrofiad personol. Gall graddedigion hefyd ddewis astudio cymhwyster ôl-radd, er enghraifft mewn Gwaith Cymdeithasol neu Addysgu ym maes addysg bellach/uwch. Mae yna hefyd gyfleoedd eraill i raddedigion tu allan i faes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft gyda’r heddlu.

I’r myfyrwyr hynny, sy’n astudio am HND, gallwch symud ymlaen i flwyddyn tri o’r Radd ar ôl cwblhau.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

HND

 • Pwyntiau tariff: 64
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: Graddau CC. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MM
 • Lefel T: Pasio.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol.
 • Advanced Highers yr Alban: Gradd D. Does dim angen pynciau penodol.

BSc

 • Pwyntiau tariff: 96
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A i gynnwys graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Pasio (C+).
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost i askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â Gradd (BA), HND ac HNC, cysylltwch â Edith England ar eaaengland@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i gwrs, perthnasol i’r cwrs sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y cwrs, Sarah Taylor:

Ebost: SJTaylor@cardiffmet.ac.uk
Ffon: 029 2041 7228

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​Codau UCAS:
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND: 015L*

Iechyd a Gofal Cymdeithasol– BSc (Anrh) L511*

*Dylai myfyrwyr hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
HND:Dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn sylfaen.

BSc (Anrh): Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn Sylfaen.

Mae HNC hefyd ar gael rhan amser. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen (gweler ‘Cysylltwch â Ni’).

Ymwadiad Cwrs
Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms