Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Ydych chi’n angerddol am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Ydych chi eisiau ysgogi newid o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol amrywiol a chyffrous? Os felly, mae’r radd BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Met Caerdydd yn addas i chi!

Trwy’r radd israddedig gyffrous hon, byddwch yn archwilio tair thema graidd: Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Blant, a Materion Byd-eang mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr arbenigol sy’n ymwneud yn weithredol ag ymchwil flaengar yn y maes, sy’n golygu y byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am syniadau ac arferion allweddol sy’n llywio’r sector iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwch hefyd yn clywed gan amrywiaeth o siaradwyr gwadd o’r sector gan gynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru.

Ar Lefel 5, byddwch yn ennill cymhwyster uchel ei barch y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) Lefel 5, ac yn cymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith, gan roi profiad byd go iawn gwerthfawr i chi o’r sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae lleoliadau yn cynnwys llywodraeth leol a chanolog, sefydliadau trydydd sector, y GIG, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol ac Ambiwlans Sant Ioan. Ar Lefel 6, mae ein modiwl entrepreneuriaeth gymdeithasol arloesol, yn rhoi cyfle i chi gynnig ymyriad i fynd i’r afael â mater iechyd a gofal cymdeithasol dybryd, gan roi’r offer sydd eu hangen arnoch i greu newid cadarnhaol yn y sector.

There is a strong emphasis on creative research methods in each year of study, so you understand the connection between health and social care industry discoveries, leading to research, and subsequent government funded policies. This fully prepares you for an academic research poster exhibition and your dissertation on a relevant topic of your choosing in your final year.

Mae pwyslais cryf ar ddulliau ymchwil creadigol ym mhob blwyddyn astudio, felly rydych chi’n deall y cysylltiad rhwng darganfyddiadau’r diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol, gan arwain at ymchwil, a pholisïau dilynol a ariennir gan y llywodraeth. Mae hyn yn eich paratoi’n llawn ar gyfer arddangosfa poster ymchwil academaidd a’ch traethawd hir ar bwnc perthnasol o’ch dewis yn eich blwyddyn olaf.​

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd amser llawn pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd yn y gwyddorau cymdeithasol, sydd heb gyflawni’r gofynion mynediad safonol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.
 2. Myfyrwyr nad ydynt wedi astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

​Mae’r rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i chynllunio i roi’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol a phrofiadol i chi lwyddo yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

HND/Gradd:

Mae modiwlau Blwyddyn Un Lefel 4 (HND a BSc) yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol Byd-eang
 • Gweithio gydag Oedolion
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn Tirwedd Wleidyddol
 • Gweithio gyda Phlant
 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd
 • Cymdeithaseg Gymhwysol a Seicoleg Iechyd

Trwy’r modiwlau hyn byddwch yn ennill dealltwriaeth dda o’r sector, ac yn gallu deall yr heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig ag iechyd byd-eang, gweithio gyda gwahanol grwpiau oedran, a chyd-destun gwleidyddol iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae modiwlau Blwyddyn Dau Lefel 5 (HND a BSc) yn cynnwys:

 • Bregusrwydd Seicolegol
 • Safbwyntiau Beirniadol mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid
 • Ymchwil y Diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arweinyddiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Byd-eang Cymharol
 • Dysgu Seiliedig ar Waith

Bydd y modiwlau hyn yn datblygu eich meddwl beirniadol, ochr yn ochr â’ch sgiliau ymchwil ac arwain, ac yn dyfnhau eich gwybodaeth am y sector mewn cyd-destun rhyngwladol.

Mae modiwlau Blwyddyn Tri Lefel 6 (BSc) yn cynnwys:

 • Ymchwil a Chyflogadwyedd y Byd Go Iawn
 • Iechyd a Lles Cymhwysol Ar Draws Oes
 • Materion Byd-eang o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Entrepreneuriaeth Gymdeithasol
 • Prosiect Annibynnol sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth

Mae’r modiwlau hyn yn eich galluogi i gymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol yr ydych wedi’u datblygu ar Lefel 4 a 5 i sefyllfaoedd yn y byd go iawn yn y DU ac yn rhyngwladol.

Dysgu ac Addysgu

Mae’r rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn defnyddio amrywiaeth eang o wahanol ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys darlithoedd a seminarau, a chanolbwyntio ar ddysgu ymarferol trwy ddysgu seiliedig ar waith a theithiau maes.

Oriau Cyswllt:

Mae’r rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi’i strwythuro’n bennaf yn fodiwlau 20 credyd, ac mae pob un yn gofyn am tua 200 awr o astudio dros semester. Byddwch yn astudio tri modiwl 20 credyd ochr yn ochr bob semester. Mae’r rhan fwyaf o fodiwlau’n cynnwys 48 awr a addysgir (36 awr o ddarlithoedd a seminarau a 12 arall ar gyfer gweithgareddau ychwanegol). Neilltuir 52 awr arall i astudio dan gyfarwyddyd a thasgau paratoi, a 100 awr arall i astudio hunangyfeiriedig, e.e. darllen gofynnol a chwblhau asesiadau. Mae rhai modiwlau yn eithriad i hyn – e.e. mae gan eich modiwl lleoliad (Dysgu Seiliedig ar Waith) a’ch Prosiect Annibynnol Seiliedig ar Dystiolaeth oriau ychwanegol ar gyfer astudio annibynnol.

Cefnogaeth:

Byddwch yn cael mynediad at gymorth bugeiliol trwy eich Tiwtor Personol. Mae hon yn berthynas hynod bwysig, ac maen nhw yno i roi arweiniad academaidd a phersonol i chi trwy gydol eich amser ym Met Caerdydd. Mae cyfarfodydd tiwtorial wedi’u hamserlennu y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd ar gael i fyfyrwyr y tu allan i’r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth myfyrwyr sydd wedi’i hen sefydlu ar gyfer myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ac mae ganddi’r adnoddau i ymdrin â materion sy’n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr.

Technoleg a Chyfleusterau:

Cefnogir y modiwlau gan ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle. Cedwir yr holl ddeunydd cwrs yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau.

Staff:

Mae’r rhaglen yn elwa ar staff sy’n weithgar iawn ym maes ymchwil, sy’n golygu bod yr addysgu ar y rhaglen ar flaen y gad o ran ymchwil gyfredol yn y maes. Mae rhai o ddiddordebau ymchwil presennol y staff yn cynnwys llesiant gweithwyr rheng flaen (gan gynnwys y rheini yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol), profiadau B/byddar o gael mynediad at wasanaethau, cyfleoedd addysgol i blant Sipsiwn a Theithwyr, trais ar sail rhywedd, digartrefedd a hawliau lles, a cymunedau bwriadol. Mae gan ein staff amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys ymarfer gweithredol a strategol, gwaith cymdeithasol, seicoleg, y system cyfiawnder troseddol, hawliau lles a chyfiawnder cymunedol a pholisi cymdeithasol.

Cyfleusterau:

Cyflwynir y rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Gampws Llandaf, lle mae myfyrwyr yn elwa ar ystod o gyfleusterau, gan gynnwys siopau ar y safle, bwytai a siopau coffi, campfa, ac ystafelloedd addysgu modern. Gyda miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad diweddar, mae Llandaf yn gampws prysur a phrysur, sy’n cynnig cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf i’n myfyrwyr.

Asesu

Mae’r rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu megis traethodau, cyflwyniadau, portffolios a phrosiectau annibynnol a grŵp. Mae eich asesiadau wedi’u cynllunio i ddatblygu eich dysgu ac maent yn cyd-fynd â chanlyniadau dysgu’r modiwl. Mae gan fodiwlau ddau bwynt asesu, fesul cam drwy’r tymor.

Byddwch yn cael mynediad at gymorth academaidd gan eich darlithwyr, ac o lyfrgell y brifysgol. Rydym yn gweld adborth yn hanfodol i gefnogi eich dysgu, ac yn rhoi adborth manwl ac amserol i chi ar eich gwaith, gan gynnwys arweiniad ar feysydd i’w gwella. Rydym hefyd yn annog myfyrwyr i drafod adborth asesu gyda’u tiwtoriaid personol a’u darlithwyr er mwyn nodi strategaethau ar gyfer gwella.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o’r BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Met Caerdydd yn meddu ar y wybodaeth, y theori a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ystod eang o opsiynau gyrfa gan gynnwys gweithio yn y sectorau gwirfoddol, elusennol a phreifat.

Mae eich lleoliad ail flwyddyn yn gyfle delfrydol i ennill profiad o’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rydym yn arbennig o awyddus i chi ddefnyddio hwn i gael cipolwg ar yrfaoedd graddedig o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol – rolau arweinyddiaeth, rheolaeth, ymchwil a pholisi. Byddwch hefyd yn dod i ddeall cyfleoedd byd go iawn yn y sector trwy gydol y rhaglen, trwy’r ystod eang o siaradwyr gwadd a theithiau maes rydym yn eu cynnig, i’ch helpu i benderfynu pa lwybr gyrfa yr hoffech ei ddilyn.

Beth alla i ei wneud gyda fy ngradd?

Mae gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn agor y drws i ystod eang o yrfaoedd:

 • Rolau polisi – gweithio i lywodraeth leol a chenedlaethol, y trydydd sector a melinau trafod i ddylanwadu ar benderfyniadau.
 • Ymchwil – ennill gradd meistr (e.e. ein MRes Polisi Cymdeithasol, neu raglenni PhD, a rhaglenni meistr a addysgir eraill), neu symud yn uniongyrchol i ymchwil o fewn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • Hyfforddiant galwedigaethol pellach – mynediad graddedig i nyrsio, bydwreigiaeth, gwaith cymdeithasol a gyrfaoedd cysylltiedig eraill.
 • Rolau arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol – y GIG a’r sector gofal cymdeithasol, rolau’r sector tai a digartrefedd a lles.
 • Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn HND, ar ôl cwblhau’n llwyddiannus gallant symud ymlaen i flwyddyn tri o’r radd BSc (Anrh).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

HND

 • Pwyntiau tariff: 96
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth..
 • Pynciau Safon Uwch: Graddau CC. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Pasio (C+).
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Gradd DD. Does dim angen pynciau penodol.

BSc

 • Pwyntiau tariff: 104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A i gynnwys graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol.

Mynediad Eithriadol:

Gellir cynnig lle ar y cwrs i ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni’r gofynion derbyn uchod ond sydd â phrofiad a dawn berthnasol, sy’n cael eu cyfweld, gofynnir iddynt gyflwyno darn o waith ysgrifenedig, ac ar ôl cyflwyno tystlythyrau boddhaol. Mae traethawd safonol a thaflen gyfweld wedi’u datblygu at y diben hwn.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar atom ar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag Arweinydd y Rhaglen:

E-bost: EAAEngland@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​Codau UCAS:
HND:
015L - 2 blynedd
015F - 3 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)
BSc:
L511 - Gradd 3 blynedd
L51F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
HND: Dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn sylfaen.
BSc: Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn sylfaen.