Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod y cwrs hyblyg hwn ydy cynnig dysgu rhyng-broffesiynol ar gyfer y rhai sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae’n agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol o fewn y sector gwirfoddol, elusennol a phreifat.

Bydd o ddiddordeb arbennig i’r rhai sydd heb fod wedi ymrwymo hyd yn hyn i un yrfa arbennig ond am astudio cwrs cyffredinol neu sydd am ddefnyddio’r cwrs i fod yn sylfaen ardderchog ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol mwy penodol, megis gwaith cymdeithasol neu therapi galwedigaethol.

Byddai’r cwrs hefyd o ddiddordeb i’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sector lle byddai HND neu Radd mewn Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gwella potensial eu gyrfa.

Mae’r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn berthnasol i garfan 2023.

Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn 2022 . Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau. 

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0) ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n awyddus i ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd neu Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, rhai sydd heb gyflawni gofynion safonol mynediad neu heb astudio’r pynciau sy’n darparu’r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol ac sy’n angenrheidiol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd anrhydedd o’u dewis.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd â'r cwrs blwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maen nhw’n bwriadu symud ymlaen i’w hastudio, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar y dudalen hon a gwneud cais ar gyfer y pwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Ceir gwybodaeth bellach am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma glicio yma.


HND/Gradd:

Byddwch yn astudio modiwlau craidd yn ystod blwyddyn un, ond yn gallu dewis o wyth modiwl opsiynol* ym mlwyddyn dau a thri (myfyrwyr gradd) yn ôl eich anghenion gyrfaol a’ch dyheadau. Argymhellir yn gryf eich bod yn cwblhau lleiafswm o chwe deg awr, gwirfoddol neu â thâl yn y sector, er mwyn defnyddio dysgu yn ymarferol C ac i wella’ch cyflogadwyedd.

Fel rhan o’ch astudiaethau, cewch gyfle i wneud cais i ymuno â chynllun cyfnewid Erasmus a chyfranogi yn y cynllun a all arwain atoch yn astudio dramor am flwyddyn gyfan yn eich ail flwyddyn. Am ragor o wybodaeth am y cynllun drwy fynd i www.cardiffmet.ac.uk/erasmus.


Blwyddyn Un (HND a Gradd):

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Polisi Cymdeithasol

 • Cymdeithaseg

 • Seicoleg

 • Gweithio gyda Phlant

 • Dulliau Ymchwil


Blwyddyn Dau (HND a Gradd):

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Gweithio yn y Gymuned
 • Plant a Phobl Ifanc
 • Anghydraddoldebau
 • Iechyd

Blwyddyn Tri (Gradd)

Byddwch yn archwilio pynciau gan gynnwys:

 • Digartrefedd
 • Iechyd meddwl
 • Plant
 • Tai a Diwylliant
 • Cymuned
 • Ymchwil a Datblygiad Proffesiynol
 • Traethawd Hir


Dysgu ac Addysgu

Cyswllt, darlithoedd, seminarau a thiwtorialau:

Rhennir pob pwnc yn ddarlith ac yna gweithgareddau seminar rhyngweithiol mewn grwpiau bach. Er enghraifft, yn dilyn y ddarlith efallai y rhoddir astudiaeth achos i'ch grŵp ddarllen ac ateb cwestiynau; fel arall efallai y gofynnir ichi ddarllen pennod o lyfr a thrafod eich syniadau yn y seminar nesaf.

Mae pob pwnc yn cynnwys dwy awr cyswllt bob wythnos. Rhennir hyn rhwng darlith ac wedyn tua 40 munud o weithgareddau seminar rhyngweithiol mewn grwpiau bach. Er enghraifft, yn dilyn y ddarlith, efallai caiff eich grŵp astudiaeth achos i’w ddarllen ac ateb cwestiynau arno. neu efallai gofynnir i chi ddarllen pennod o lyfr a thrafod eich syniadau yn y seminar nesaf.

Mae ein pwyslais ni ar ddatblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi yn y gwaith: datrys problemau, gweithio mewn tîm, cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ar ddechrau eich cwrs, neilltuir tiwtor personol ar eich cyfer a byddwch yn cwrdd yn rheolaidd er mwyn datblygu portffolio o dystiolaeth o’ch sgiliau a’ch gwybodaeth – byddwch yn defnyddio hyn yn nes ymlaen pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi.

Cewch gymorth i ddod o hyd i brofiad gwaith mewn maes o ddiddordeb i chi , ac i ysgrifennu eich barn am eich profiadau a byddwch yn trafod hyn gyda’ch tiwtor. I ddarpar gyflogwr, bydd hyn yn dangos eich gallu i integreiddio theori yn eich ymarfer. Yn ogystal â’r amser y byddwch yn ei dreulio yn y dosbarth, byddwch yn datblygu’r sgiliau i reoli a chynllunio eich amser astudio eich hunan a bod yn ddysgwr annibynnol.


Asesu

Rydyn ni wedi datblygu ystod o asesiadau er mwyn datblygu sgiliau proffesiynol, mae’r rhain yn cynnwys paratoi cyflwyniad ar y wladwriaeth les gyda grŵp o gyd-fyfyrwyr; paratoi cyfarfod ar gyfer achos plentyn a’r teulu pan fyddwch yn chwarae rôl benodol; trefnu cynhadledd myfyrwyr yn cynnwys siaradwyr gwadd a chyflwyniadau; dadlau pynciau llosg megis hunanladdiad a gynorthwyir neu amddiffyn plant; papur ymchwil; yn ogystal ag arholiadau (dau yn ystod y flwyddyn gyntaf), traethodau ac adroddiadau.​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein graddedigion fel arfer yn cael gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn y sector cyhoeddus, annibynnol a gwirfoddol, annibynnol, yn cynnwys y meysydd canlynol: rheoli prosiect, y gwasanaeth prawf, caethiwed, iechyd meddwl a gofal preswyl, yn dibynnu ar ddiddordebau a phrofiad personol. Gall graddedigion hefyd ddewis astudio cymhwyster ôl-radd, er enghraifft mewn Gwaith Cymdeithasol neu Addysgu ym maes addysg bellach/uwch. Mae yna hefyd gyfleoedd eraill i raddedigion tu allan i faes iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft gyda’r heddlu.

I’r myfyrwyr hynny, sy’n astudio am HND, gallwch symud ymlaen i flwyddyn tri o’r Radd ar ôl cwblhau.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Fel arfer, dylai ymgeiswyr feddu ar bump TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Cymraeg Mamiaith) a Mathemateg* gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr yn Lloegr) sy’n yn meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd ag un o’r canlynol:

 • 48 pwynt o 2 o leiaf o gymwysterau Lefel A neu gyfwerth i safon briodol ar gyfer mynediad i Flwyddyn 1 Addysg Uwch, ond mewn meysydd pwnc heb fod yn cwrdd â gofynion mynediad eu dewis raglen radd israddedig.
 • 48 pwynt o gymwysterau 2 bwnc o leiaf o Lefel A neu gyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol i’w rhaglen radd israddedig arfaethedig ond heb fod ar y safon sy’n cwrdd ag anghenion mynediad i Flwyddyn 1 Addysg Uwch.
 • Gellid ystyried darpar fyfyrwyr heb fod yn cwrdd â’r meini prawf yn unigol ac efallai’n cael cynnig cyfweliad.

Am wybodaeth benodol i ofynion mynediad neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch naill ai â’r Adran dderbyniadau neu fynd i Chwiliad Cwrs UCAS.


HND:

Dylai’r holl ymgeiswyr (ac eithrio llwybr mynediad eithriadol) feddu ar bump TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Cymraeg Mamiaith) a Mathemateg* ar radd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar bynciau y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd â 64 pwynt o 2 bwnc o leiaf ar Lefel A (neu gyfwerth). Gallai’r cynigion arferol gynnwys:

 • 64 pwynt o bynciau Lefel A i gynnwys gradd C; ystyrir Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Sialens Uwch Sgiliau fel ail bwnc
 • RQF BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol National /Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt-'Cambridge' MPP
 • RQF BTEC Diploma Cenedlaethol /Diploma Technegol Caergrawnt MMM
 • 64 pwynt o 'Advanced Highers' yr Alban i gynnwys gradd D. Ystyrir 'Scottish Highers' hefyd naill ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'.
 • 64 pwynt o ' Irish Leaving Certificate' ar lefel ‘Highers’. Dim ond gyda lleiafswm gradd H4 yr ystyrir pynciau ar lefel ‘Higher’.
 • 64 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol
 • Tystysgrif / Diploma Y Sefydliad Lles
 • Neu gwrs ‘Sylfaen yn arwain at y Gwyddorau Cymdeithasol’ Met Caerdydd

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru yn sefyll arholiad TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.


Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod, neu os na restrwyd eich cymhwyster , cysylltwch â naill ai â’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad Cwrs UCAS ar gyfer gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am eich gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau gan yr UE drwy glicio yma.


Gradd BSc:

Dylai’r holl ymgeiswyr feddu ar bump TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Cymraeg Mamiaith) a Mathemateg* ar radd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar bynciau y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd â 96 pwynt o 2 bwnc o leiaf ar Lefel A (neu gyfwerth). Gallai’r cynigion arferol gynnwys:

 • 96 o bwyntiau o bynciau Lefel A i gynnwys gradd CC; ystyrir Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Sialens Uwch Sgiliau fel trydydd bwnc
 • RQF BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol /Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM
 • Diploma CACHE gradd C (lleiafswm o 96 pwynt)
 • 96 o bwyntiau o ddau bwnc o leiaf ar lefel ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD . Ystyrir 'Scottish Highers' hefyd naill ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'.
 • 96 o bwyntiau o 'Irish Leaving Certificate' ar lefel ‘Highers’. Dim ond gyda lleiafswm gradd H4 yr ystyrir pynciau ar lefel ‘Higher’.
 • 96 o bwyntiau o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol
 • Tystysgrif / Diploma Y Sefydliad Lles
 • Neu gwrs ‘Sylfaen yn arwain at y Gwyddorau Cymdeithasol’ Met Caerdydd

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru yn sefyll arholiad TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.


Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod, neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch â naill ai â’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad cwrs UCAS ar gyfer gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau gan yr UE drwy glicio yma.


Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Rydyn ni’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr eraill heb efallai’n meddu ar y gofynion mynediad ond yn meddu ar brofiad perthnasol. Cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen i gael manylion.

Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion mynediad uchod, mae’r cwrs 'Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Cymdeithasol ar gael am flwyddyn llawn amser neu ddwy flynedd rhan amser, cwrs, o’i gwblhau’n llwyddiannus, a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i HND/BSc. Am ragor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen cliciwch yma​.


Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o’u rhugledd o leiaf i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. Am fanylion llawn am y modd i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r Tudalennau rhyngwladol ar y we.


Gweithdrefn Ddethol:

Fel arfer bydd dethol yn seiliedig ar ffurflen gais gyflawn UCAS a, lle bo’n briodol, ar gyfweliad.


Sut i Wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 


Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.


Myfyrwyr Hŷn:

Ymgeisydd hŷn yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost i askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau ynglŷn â Gradd (BA), HND ac HNC, cysylltwch â Joann Warner ar JLWarner@cardiffmet.ac.uk neu Kate Attfield ar kattfield@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol i gwrs, perthnasol i’r cwrs sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y cwrs, Sarah Taylor:

Ebost: SJTaylor@cardiffmet.ac.uk
Ffon: 029 2041 7228

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​Codau UCAS:
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND: 015L*

Iechyd a Gofal Cymdeithasol– BSc (Anrh) L511*

*Dylai myfyrwyr hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
HND:Dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn sylfaen.

BSc (Anrh): Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser i’r rhai sy’n gwneud y flwyddyn Sylfaen.

Mae HNC hefyd ar gael rhan amser. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen (gweler ‘Cysylltwch â Ni’).

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms