Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – Gradd BA (Anrh)

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae'r cwrs yn cael ei gymeradwyo'n broffesiynol gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru a'i gydnabod gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr ieuenctid a chymunedol sy'n dymuno ehangu eu dealltwriaeth, eu sgiliau a'u cymhwysedd fel addysgwyr anffurfiol ac ennill cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn genedlaethol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol.

Cynhelir ein holl ddarlithoedd mewn carfannau bach (dim mwy na 35 myfyriwr fel arfer) ac fe'u cyflwynir gan staff cymwys sydd â phrofiad sylweddol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae'r myfyrwyr ar leoliad trwy gydol y cwrs mewn amrywiaeth eang o leoliadau ieuenctid a chymunedol.

Mae gweithwyr ieuenctid a chymunedol yn chwarae rhan ganolog yn y gymdeithas heddiw, gan weithio mewn ystod eang o leoliadau addysgol ffurfiol ac anffurfiol, cefnogi datblygiad personol a chymdeithasol unigolion a’u galluogi i wireddu eu potensial.

Mae'r cwrs hwn yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu galluoedd beirniadol, gan roi dealltwriaeth ddyfnach iddyn nhw o gynhwyso cymdeithasol, grymuso a natur cymdeithas, gan ganiatáu iddyn nhw ddatblygu sgiliau a fydd yn eu galluogi i gymryd rhan yn effeithiol mewn rôl allweddol yn y gymuned.

Mae’r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn berthnasol i garfan 2023.

Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn 2022. Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.


Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0) ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd gwaith ieuenctid a chymunedol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ond nad ydyn nhw wedi cyflawni'r gofynion mynediad safonol, neu nad ydyn nhw wedi astudio pynciau neu ennill profiad ymarfer perthnasol sy'n darparu'r cefndir angenrheidiol er mwyn cael cychwyn ar flwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd.

Bydd myfyrwyr sy'n awyddus i ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen gradd gwaith ieuenctid a chymunedol y maen nhw'n bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn (o dan y Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais) ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar Wefan UCAS. Felly, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Cewch ragor o fanylion am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma​.

​Gradd:

Lefel 4
(I'w gwblhau fel arfer mewn 1 blwyddyn academaidd llawn amser neu 15 mis rhan amser)

Byddwch yn cael cyflwyniad i sgiliau proffesiynol fel gweithiwr ieuenctid a chymuned, a darperir sgiliau academaidd trwy fodiwl annibynnol yn ogystal â'u hintegreiddio yn y rhaglen. Byddwch yn ymdrin â chysyniadau sylfaenol mewn cymdeithaseg a seicoleg gymdeithasol, tra hefyd yn astudio datblygiad dynol a'r theori ddysgu sy'n sail i ymarfer addysg anffurfiol a ffurfiol. Bydd modiwl ymchwil cymunedol yn eich galluogi i wneud darn bach o ymchwil ar gymuned sydd o ddiddordeb i chi. Byddwch yn mynd ar leoliad mewn lleoliad ieuenctid a chymunedol ar bob lefel, a bydd tiwtorial yn cefnogi hyn bob wythnos yn ystod y tymor. Ar Lefel 4, byddwch yn ymgymryd â lleoliad dros 200 awr.

Dyma'r modiwlau:

 • Datblygiad Dynol a Dysgu
 • Gweithio gyda Phobl mewn Cyd-destun Cymdeithasol
 • Ymchwil Cymunedol
 • Dadansoddi a Chymhwyso i Ymarfer
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer.

Lefel 5:
(I'w gwblhau fel arfer mewn 1 blwyddyn academaidd llawn amser neu 15 mis rhan amser)

Byddwch yn astudio materion sy'n gysylltiedig ag addysg, gwleidyddiaeth a pholisi cymdeithasol ac yn cael eich cyflwyno i sgiliau ymchwil ar gyfer ymarferwyr ieuenctid a chymunedol. Mae'r modiwlau'n ystyried materion cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol, arweinyddiaeth, rheolaeth a theori sefydliadol mewn cyd-destun ieuenctid a chymuned. Ar Lefel 5, byddwch yn ymgymryd â lleoliad o 400 awr, gan gynnwys lleoliad bloc am 8 i 10 wythnos, gyda chefnogaeth sesiynau tiwtorial.

Dyma'r modiwlau:

 • Ymarfer Ymchwil
 • Rheoli Ymarfer Effeithiol
 • Ymarfer Gwrth-ormesol
 • Addysg ar gyfer Newid
 • Lleoliad Ymarfer a Datblygiad Proffesiynol.

Lefel 6:
(I'w gwblhau fel arfer mewn 1 blwyddyn academaidd llawn amser neu 2 flynedd academaidd rhan amser)

Ar lefel 6 mae cyfuniad o fodiwlau craidd ac opsiynau. Ar yr adeg hon yn eich astudiaethau bydd gennych syniad cliriach o'r cyfeiriad y mae eich gyrfa yn ei gymryd a beth ydy'r meysydd mae gennych chi fwyaf o ddiddordeb ynddyn nhw, felly mae gennych yr opsiwn o astudio pynciau sy'n adlewyrchu arferion cyfredol ym meysydd gwaith ieuenctid a gwaith datblygu cymunedol. Mae pob ymgeisydd gradd anrhydedd yn treulio 200 awr ar leoliad, yn gwneud darn o ymchwil (traethawd hir) ar faes o'ch dewis, gyda chefnogaeth sesiynau tiwtorial.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Y Cyd-destun Byd-eang
 • Gwaith Datblygu Cymunedol
 • Traethawd Hir
 • Astudiaeth Annibynnol
 • Addysgu mewn Amgylcheddau Anffurfiol
 • Gweithio mewn Partneriaeth ac Aml-asiantaeth
 • Trosedd a Chyfiawnder
 • Lleoliad Ymarfer a Datblygiad Proffesiynol.

Dysgu ac Addysgu

Rhennir cynnwys y cwrs rhwng lleoliadau gwaith maes (40%) mewn ystod eang o asiantaethau gwaith cymunedol a/neu ieuenctid ac astudiaethau drwy ddarlithoedd mewn prifysgol (60%). Mae darlithoedd a thiwtorialau/lleoliadau gwaith maes yn fodiwlaidd eu strwythur gyda phwyslais ar gymhwyso theori i fod yn ymarfer. Er bod myfyrwyr yn ymgymryd â hunan-astudio mae pwyslais hefyd ar waith grŵp trwy gydol y rhaglen. Bydd arweiniad i'r dysgwyr ar gael yn gyffredinol gan Diwtoriaid Proffesiynol (personol) a Modiwlau a Hwyluswyr Gwaith Maes (yn y gweithle).

Mae gan bob myfyriwr fynediad at Diwtor Proffesiynol (personol) trwy gydol y cwrs yn ogystal â Thiwtor Traethawd Hir ar Lefel 6. Bydd y Tiwtor Proffesiynol yn hwyluso'r tiwtorialau grŵp wythnosol, yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar leoliad ac ar gael ar gyfer sesiynau tiwtorial unigol. Mae Hwyluswyr Gwaith Maes yn ymgymryd â'r rôl o gefnogi myfyrwyr ar leoliad trwy gynnal sesiynau goruchwylio rheolaidd gyda'r myfyriwr ac arsylwi arnyn nhw, ar o leiaf ddau achlysur, gan ddefnyddio fformat i annog myfyrio a dadansoddi beirniadol.

Mae'r strategaethau addysgu a dysgu a ddefnyddir ar y rhaglen wedi esblygu dros amser. Mae defnyddio tiwtorialau grŵp i ymchwilio i ymarfer beirniadol a'i hyrwyddo wedi profi i fod yn rhan bwysig a gwerthfawr o'r rhaglen, tra bod y modiwlau a addysgir wedi tueddu i dynnu ar brofiad ymarferwyr i 'anadlu bywyd' i'r cysyniadau a'r damcaniaethau sy'n cael eu hastudio. Mae’r cyfleoedd dysgu ac addysgu yn y gweithle yn hanfodol i ddatblygiad y myfyrwyr ac, o’r herwydd, mae rôl yr Hwylusydd Gwaith Maes yn ffactor o bwys wrth helpu i sicrhau’r dysgu hwnnw.

Defnyddir Moodle i gefnogi dysgu ar bob lefel o'r astudio. Yn ogystal, mae gan fyfyrwyr fynediad at amrywiaeth o becynnau e-ddysgu arloesol a chynhwysfawr a ddatblygwyd gan yr Uned Sgiliau Academaidd a llyfrgell helaeth o lyfrau a chyfnodolion (gan gynnwys e-gopïau), sydd ar gael gan y Gwasanaethau Llyfrgell.


Asesu

Mae'r dulliau asesu yn amrywiol i alluogi arddangos ystod o briodoleddau. Cwblheir yr asesiadau naill ai ar sail unigolyn neu grŵp ac maen nhw'n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau grŵp, proffilio cymunedol, dylunio posteri, datblygu adnoddau a chychwyn ymgyrch. Dewiswyd nifer o'r dulliau asesu hyn i adlewyrchu prosesau a gofynion sy'n digwydd mewn gwaith datblygu ieuenctid a chymunedol, yn enwedig y rhai sy'n defnyddio priodoleddau cymdeithasol a geiriol.​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddarparu cymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae'r cwrs yn denu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ystod o broffesiynau cymunedol gan gynnwys gwaith ieuenctid, addysg gymunedol, datblygu cymunedol, tai â chymorth, addysg amgen/cwricwlwm amgen, mentora ac arweiniad, cyfiawnder ieuenctid a sefydliadau gwirfoddol sy'n gweithio mewn lleoliadau cymunedol.

Mae galw mawr am staff â chymwysterau proffesiynol, yn enwedig gan fod Gwaith Ieuenctid wedi bod yn broffesiwn mynediad gradd er 2010. Bydd llawer o raddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth â thâl yn y proffesiynau uchod tra'u bod yn fyfyrwyr, ac yn aml sicrheir dyrchafiad ar ôl cwblhau'r cymhwyster proffesiynol.

Gall graddedigion y rhaglen symud ymlaen i astudio ar lefelau Meistr a PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae Fframwaith Meistri'r Ysgol Addysg yn cynnig nifer o lwybrau cymwys gan gynnwys yr MA Addysg (Rheoli Ymarfer Cymunedol).


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gwaith Ieuenctid) o leiaf 100 awr o brofiad proffesiynol diweddar a pherthnasol ym maes gwaith datblygu ieuenctid neu gymunedol, neu mewn proffesiwn â chysylltiad agos, y gellir ei wirio trwy gynhyrchu geirda gan ymarferydd gwaith ieuenctid a/neu gymunedol â chymwysterau priodol.

Yn ogystal, dylai pob ymgeisydd feddu ar 80 pwynt drwy o leiaf 2 Lefel A (neu gyfwerth). Gallai'r pwyntiau hyn fod yn dod o blith cymwysterau fel hyn:

 • 80 pwynt drwy o leiaf 2 Lefel A i gynnwys graddau CC; rhoddir ystyriaeth i Fagloriaeth Cymru – Tystysgrif Uwch Sialens Sgiliau fel trydydd pwnc

 • Diploma Cenedlaethol Estynedig RQF BTEC / Diploma Technegol Estynedig Caergrawnt-Cambridge gyda gradd gyffredinol o MMP

 • Diploma CACHE gyda gradd C (isafswm o 96 pwynt)

 • 80 pwynt drwy dystysgrif 'Irish Leaving Certificate' mewn 'Highers' (isafswm gradd a ystyrir mewn 'Higher' ydy H4)

 • 80 pwynt drwy'r 'Scottish Advanced Highers' i gynnwys gradd o DD. Caiff y 'Scottish Highers' hefyd eu hystyried, naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad gyda'r 'Advanced Highers'

 • 80 pwynt drwy'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

 • Wedi cymhwyso fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid neu NVQ/VRQ Lefel 3) neu gymwysterau cyfatebol yn y sector Datblygiad Cymunedol.


Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn ymgymryd â 2 Lefel A / Safon Uwch neu gyfwerth, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd a gallwn gyhoeddi cynnig wedi'i raddio yn lle'r cynnig drwy ddefnyddio Tariff UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad ydy eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS ar gyfer gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Mae mynediad hefyd yn destun gwiriad cofnodion troseddol boddhaol. Cewch ragor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael yma: www.cardiffmet.ac.uk/dbs.

Llwybrau eraill i'r rhaglen BA (Anrh) Ieuenctid a Chymuned.

Os nad oes gennych y gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen radd, ond bod gennych 48 pwynt UCAS neu gyfwerth, gallwch wneud cais am y radd Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol - mae ei chwblhau'n llwyddiannus yn gwarantu cewch eich ystyried ar gyfer y rhaglen radd.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cais am fynediad eithriadol os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf mynediad academaidd uchod os oes gennych brofiad sylweddol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol ac yn gallu dangos y gallwch weithio ar lefel gradd (Lefel 4) neu lefel Sylfaen (Lefel 3). Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen os ydych am drafod hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o’u rhugledd o leiaf i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. Am fanylion llawn am y modd i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r Tudalennau rhyngwladol ar y we.

Gweithdrefn Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer yn seiliedig ar dderbyn ffurflen gais UCAS ar gyfer myfyrwyr amser llawn neu ffurflen gais Met Caerdydd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Mae'r dewis hefyd yn seiliedig ar gyfweliad.

Sut i Ymgeisio:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs amser llawn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r brifysgol ar: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice​. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.

Myfyrwyr Hŷn

Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gallwch ddod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk​.

Am ymholiadau penodol i'r pwnc, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Louise Cook:
Ebost: lcook@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5947​​​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Achredir gan:
Wedi ei gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS) a'i gydnabod gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol.

Cod UCAS:
(Llwybrau llawn amser yn unig)

X320: BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gwaith Ieuenctid)*
*Dylai Myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais ar gyfer pwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser ar gyfer y radd neu bedair blynedd amser llawn gyda'r dystysgrif sylfaen.

Llwybr rhan-amser:
4 i 5 mlynedd fel arfer, er bod myfyrwyr yn cael hyd at ddeng mlynedd i'w gwblhau'n rhan-amser, os ydyn nhw'n dymuno. Mae presenoldeb ar y cwrs hwn yn hyblyg, yn dibynnu ar nifer y modiwlau a gwblheir bob blwyddyn.

Ffioedd rhan amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn wahanol: israddedigion = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar y ffioedd.

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms