Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – Gradd BA (Anrh)

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Ym Met Caerdydd, mae'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn radd gyffrous, flaengar sydd wedi’i hailddilysu a'i chymeradwyo’n ddiweddar. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi i ymateb i anghenion presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg ar gyfer pobl ifanc a chymunedau, tra'n hyfforddi fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol proffesiynol. Os ydych chi'n edrych i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chwarae rôl allweddol mewn cymdeithas, gallai'r radd hon fod i chi 

Trwy gydol y radd byddwch yn dysgu am y materion allweddol sy'n wynebu pobl ifanc a chymunedau ehangach yn y gymdeithas. Byddwch yn magu hyder, tra'n ennill y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd ei angen i fod yn weithiwr ieuenctid angerddol, cefnogol ac atyniadol. Ym mhob blwyddyn astudio, byddwch yn cael profiad ymarferol sylweddol ar leoliad proffesiynol i wella'ch dysgu a'ch cyflogadwyedd, drwy ein cysylltiadau a'n partneriaethau cryf.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn graddio gyda gradd BA (Anrh) mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac yn ennill cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir gan y Cyd-bwyllgor Trafod (JNC) ac a gymeradwyir gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru/Wales (ETS), a byddwch yn gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA)

Mae rhagolygon gyrfaol yn uchel i Weithwyr Ieuenctid a Chymunedol, gan weithio mewn amryw o feysydd gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, mentora ieuenctid, tai â chymorth, cyfiawnder cymdeithasol, camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl a lles, addysg awyr agored a llawer mwy. 

Pam astudio Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn Met Caerdydd? 

 • Derbyn addysg gan weithwyr ieuenctid a chymunedol arobryn a hynod brofiadol gydag ystod o feysydd arbenigol gan gynnwys gwaith ieuenctid ar y stryd, carchar a gwaith ieuenctid yn yr ysgol. 
 • Mae ein gradd anhygoel yn cael sgôr Boddhad Cyffredinol myfyrwyr o 100% (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, 2022) 
 • Mae gennym rwydweithiau a phartneriaethau cryf gyda chyflogwyr ac rydym yn cynnal ffair lleoliad blynyddol i'ch helpu i adeiladu eich cysylltiadau â'ch diwydiant
 • Mae dros draean o'r radd yn ymarferol – Gallwch ennill 800 awr o brofiad gwaith. Hefyd, mae llawer o raddedigion yn cael gwaith cyflogedig cyn graddio o leoliadau a chyfleoedd rhwydweithio. 
 • Cyfle i gwblhau lleoliadau rhyngwladol ac Ewropeaidd – Darllenwch Blog Josie: Fy Nhaith Anhygoel i Indonesia
 • Modiwlau penodol: Beth sy'n ein gwneud ni'n bwy ydyn ni; Polisi ac Ymarfer Gwaith Ieuenctid Cyfoes; Addysg ar gyfer Newid a'r Cyd-destun Byd-eang.​​

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)

Blwyddyn Sylfaen

Os ydych yn meddwl bod gyrfa mewn gwaith Ieuenctid a Chymuned i chi ond yn teimlo nad oes gennych y cymwysterau, profiad na’r hyder eto i ddechrau’r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, gallwch ddechrau ar eich taith drwy wneud y Dystysgrif Sylfaen un flwyddyn mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol​ sy’n eich paratoi i symud ymlaen i’r radd yn hyderus.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd:

Lefel 4 (Pwynt mynediad 1)
(Ar gael yn llawn amser (a gwblhawyd fel arfer mewn blwyddyn academaidd) neu'n rhan amser (gellir ei gwblhau dros 2 flynedd academaidd i gyd-fynd yn berffaith â'ch swydd neu gyfrifoldebau eraill

Mae'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder i chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y cymunedau y byddwch yn gweithio ynddynt. Trwy gyfuniad o sesiynau wedi'u dysgu a lleoliad proffesiynol, rydych chi'n cael rhoi theori ar waith a magu eich hyder fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol.

Byddwch yn archwilio materion cyfoes a chyfoes, pynciau allweddol mewn cymdeithaseg a seicoleg gymdeithasol, gan astudio datblygiad dynol hefyd a'r ddamcaniaeth ddysgu sy'n sail i arferion addysg anffurfiol a ffurfiol. Bydd modiwl ymchwil cymunedol yn eich galluogi i ymgymryd â darn bach o ymchwil ar gymuned sydd o ddiddordeb i chi. Bydd cyfle i chi fyfyrio'n rheolaidd ar eich datblygiad a'ch ymarfer gyda thiwtoriaid a chydweithwyr trwy diwtorialau grŵp rheolaidd.  

Mae'r modiwlau ymarferol a chyfranogol y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys: 

 • Ymarfer ar Leoliad & Datblygiad Proffesiynol I (gan gynnwys 250 awr o brofiad a sgiliau yn y byd go iawn) - 40 Credyd
 • Polisi ac Ymarfer Gwaith Cymunedol Cyfoes - 20 Credyd
 • Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n bwy ydyn ni - 20 credyd
 • Gweithio gyda Pobl mewn Cyd-destun Cymdeithasol - 20 Credyd
 • Ymchwilio Cymunedau - 20 Credyd


Lefel 5:
(Amser llawn fel arfer wedi'i gwblhau mewn 1 flwyddyn academaidd neu hyd at 2 flynedd academaidd rhan-amser) 

Cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau ymhellach a gwella eich gwybodaeth drwy archwilio sut y gallwch hwyluso newid cymdeithasol cadarnhaol a helpu i greu byd tecach a mwy cyfiawn. Byddwch yn astudio materion fel gwahaniaethu, gormes, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. Byddwch hefyd yn archwilio gwaith aml-asiantaeth a phartneriaeth fel bod gennych offer i fanteisio ar unrhyw gynigion posibl o gyflogaeth tra ar leoliad. Byddwch yn ymgysylltu â tiwtorialau grŵp wythnosol ac yn dechrau gwella eich dealltwriaeth a'ch hyder o ymchwil gymdeithasol gan sicrhau eich bod wedi paratoi'n llawn ar gyfer eich dilyniant i Lefel 6.

Mae'r modiwlau craidd ymarferol a diddorol y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys: 

 • Ymarfer ar Leoliad a Datblygiad Proffesiynol II (gan gynnwys 300 awr o brofiad a sgiliau yn y byd go iawn) - 40 Credyd
 • Addysg ar gyfer Newid - 20 Credyd
 • Ymarfer gwrth-ormesol a bod yn gynghreiriad effeithiol - 20 credyd
 • Gwaith Partneriaeth ac Aml-asiantaeth - 20 Credyd
 • Ymchwil o fewn Cyd-destun Ieuenctid a Chymunedol - 20 Credyd

 

Lefel 6:
(Amser llawn fel arfer wedi'i gwblhau mewn 1 flwyddyn academaidd neu hyd at 2 flynedd academaidd rhan-amser) 

Ar Lefel 6, mae cyfuniad cyffrous o fodiwlau craidd ac opsiwn. Gan y byddwch wedi datblygu syniad cliriach o'ch meysydd arbennig o ddiddordeb a dilyniant gyrfa posib, cewch gyfle i astudio pynciau, sy'n adlewyrchu arferion cyfredol a chyfoes ym maes gwaith ieuenctid a gwaith datblygu cymunedol rydych yn teimlo sy'n gweddu orau i'ch dyheadau.   

Mae'r modiwlau craidd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys: 

 • Ymarfer ar Leoliad a Datblygiad Proffesiynol III (gan gynnwys 250 awr o brofiad a sgiliau yn y byd go iawn) - 40 credyd
 • Project ymchwil traethawd hir ar bwnc o'ch dewis - 40 Credyd
 • Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid a Chymunedol - 20 Credyd

Yn ogystal â'r modiwlau craidd, gallwch ddewis modiwl dewisol o'r canlynol: 

 • Gweithredu & Gweithred Cymunedol ar gyfer Newid - 20 Credyd
 • Trosedd a Chyfiawnder - 20 credyd
 • Y Cyd-destun Byd-eang - 20 Credyd

Dysgu ac Addysgu

Mae'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn darparu cyfuniad perffaith o astudiaeth academaidd ochr yn ochr â budd profiad proffesiynol yn y byd go iawn ar bob lefel o astudiaeth.

Bydd mwy na thraean o'ch cwrs yn seiliedig ar ymarfer gan sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gael gwaith fel gweithiwr Ieuenctid a Chymunedol. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i fod yn gynhwysol, yn gefnogol ac yn ymgysylltu gan ddarparu ystod o gyfleoedd i chi ddysgu trwy ddarlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, astudiaeth annibynnol, tiwtorialau grŵp bach ac un i un oruchwyliaeth a chefnogaeth bersonol gan eich Tiwtoriaid Proffesiynol a'ch Hwyluswyr Gwaith Maes.

Mae Moodle ein llwyfan dysgu rhithwir yn adnodd allweddol sydd wedi'i gynllunio i gefnogi eich datblygiad ar bob lefel astudio. Yn ogystal, bydd gennych fynediad at amrywiaeth o becynnau e-ddysgu arloesol a chynhwysfawr a ddatblygwyd gan yr Uned Sgiliau Academaidd a llyfrgell helaeth o lyfrau a chylchgronau (gan gynnwys e-gopïau), sydd ar gael gan Wasanaethau Llyfrgell.


Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau ar y rhaglen hon, yn hytrach byddwch yn cwblhau cymysgedd eang o asesiadau gan gynnwys traethodau, gwaith grŵp, proffiliau cymunedol, posteri, cyflwyniadau a hyd yn oed dylunio gemau ac adnoddau.​

Yn ogystal â'ch lleoliadau proffesiynol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod eich asesiadau'n rhoi cyfleoedd i chi ddangos achos eich cryfderau a'ch sgiliau ac wedi'u cynllunio i wella'ch cyflogadwyedd a'ch paratoi ar gyfer gofynion gwaith Ieuenctid a Chymunedol mewn ystod eang o leoliadau.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r cwrs BA Ieuenctid a Chymunedol cyffrous hwn wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer y rhai sydd am ymgysylltu'n gadarnhaol â phlant, pobl ifanc, grwpiau ar yr ymylon, a chymunedau i gefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol.

Mae'r cwrs yn berffaith ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ystod o ymarfer proffesiynol yn y gymuned yn cynnwys gwaith ieuenctid, cyfiawnder ieuenctid, mentora ieuenctid, tai â chymorth, addysg amgen, addysg awyr agored, cyfiawnder cymdeithasol, iechyd meddwl a lles, gwaith seiliedig ar ffydd, camddefnyddio sylweddau, prosiectau seiliedig ar hawliau a chyfranogiad mewn sefydliadau sector a'u cynhelir a gwirfoddol ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r cwrs BA (Anrh) Ieuenctid a Chymunedol yn Met Caerdydd yn rhoi cymhwyster JNC a Safonau Hyfforddi Addysg (ETS) i chi sydd wedi'i gymeradwyo'n broffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol sy'n eich galluogi i gofrestru gyda'r Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Mae galw mawr am weithwyr Ieuenctid a Chymunedol sydd wedi cymhwyso'n broffesiynol, yn enwedig o ystyried ymrwymiad cryf Llywodraeth Cymru. Mae llawer o'n graddedigion yn dod o hyd i waith cyflogedig yn y proffesiynau uchod tra'u bod yn fyfyrwyr, ac mae dyrchafiad yn aml yn cael ei sicrhau ar ôl cwblhau eu cymhwyster proffesiynol.

Gall graddedigion o'r rhaglen hefyd fynd ymlaen i astudio ar lefelau Meistr a PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fframwaith Meistri'r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol sy'n cynnig nifer o lwybrau cymhwyso gan gynnwys MA Addysg (gyda llwybrau), MA Ymarfer Ieuenctid a Chymunedol Uwch.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 80-104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCD-BCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMP-MMM
 • Lefel T: Pasio (C+).
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.
 • Wedi cymhwyso fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid neu NVQ/VRQ Lefel 3) neu gymwysterau cyfatebol yn y sector Datblygu Cymunedol.
 • Gofynion eraill: Isafswm o 100 awr o brofiad proffesiynol diweddar a pherthnasol ym maes gwaith ieuenctid neu ddatblygu cymunedol, cyfweliad llwyddiannus a gwiriad DBS.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk​.

Am ymholiadau penodol i'r pwnc, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Louise Cook:
Ebost: lcook@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5947​​​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Achredir gan:
Wedi ei gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS) a'i gydnabod gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol.

Codau UCAS:
(Llwybrau llawn amser yn unig)

X320: Gradd 3 blynedd
X32F: Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser ar gyfer y radd neu bedair blynedd amser llawn gyda'r dystysgrif sylfaen.

Llwybr rhan-amser – 4 i 5 mlynedd fel arfer, er bod myfyrwyr yn cael hyd at ddeng mlynedd i'w gwblhau'n rhan-amser, os ydyn nhw'n dymuno. Mae presenoldeb ar y cwrs hwn yn hyblyg, yn dibynnu ar nifer y modiwlau a gwblheir bob blwyddyn.

Ffioedd Rhan Amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn wahanol: israddedigion = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar y ffioedd.