Myfyrwyr sy'n ofalwyr

Os ydych chi'n gofalu am rywun ac yn darparu cefnogaeth ddi-dâl i deulu a ffrindiau, efallai y byddwn yn gallu eich cefnogi trwy gydol eich amser ym Met Caerdydd.
 
Bydd ceisiadau am y fwrsariaeth yn cau pan fydd yr holl ddyfarniadau wedi'u gwario neu ar ddiwedd y flwyddyn academaidd (pa un bynnag sydd gyntaf).

Cymhwysedd

I fod yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth hon, rhaid i chi fod yn cychwyn ar eich cwrs yn 2021. 

Rhaid i chi hefyd fodloni diffiniad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr o ofalwr:

“Unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu na all ymdopi heb eu cefnogaeth oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu ddibyniaeth.” 
 
Cysylltir â myfyrwyr newydd, sydd wedi datgan eu statws gofalwr wrth gofrestru, yn ystod y tymor cyntaf a'u gwahodd i wneud cais am y fwrsariaeth.

Ein pecyn cymorth

Bydd gennych fentor staff penodedig a all eich cefnogi a’ch cynghori ar bob agwedd ar fywyd prifysgol. Gallant weithredu fel cyswllt rhyngoch chi a'ch cwrs/y Brifysgol i sicrhau eich bod yn cael mynediad i'r holl gefnogaeth sydd ar gael ichi.
 
Efallai y bydd ‘Bwrsariaeth Gofalwyr’ o hyd at £ 1,000 ar gyfer myfyrwyr amser llawn a hyd at £500 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser ar gael yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs (na fyddai’n rhaid i chi ei dalu’n ôl).

Rhaid i fyfyrwyr darparu cadarnhad o'u statws gofalwr gan rhywun sy'n ymwneud â'r teulu ar sail broffesiynol (e.e. Gweithiwr Cymdeithasol, meddyg teulu a.y.y.b).
 
Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu cael gafael ar gyngor cyllid trwy'r Gwasanaeth Ariannol a Lles.
 
Rydym yn cynnig ystod ehangach o gefnogaeth i helpu myfyrwyr ag amrywiaeth o anghenion. Rydym yn gallu cynnig cymorth anabledd ac iechyd meddwl a gwybodaeth anacademaidd sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau.

Cysylltwch â Ni 

Cysylltwch â' Ymgynghorydd Llesiant Cyllid Myfyrwyr, Emma Cook, i drafod eich opsiynau: ecook@cardiffmet.ac.uk

Gallwch hefyd ymweld â'r i-zone ar eich campws i gael cefnogaeth anacademaidd. 


Trefnwch apwyntiad