Ffioedd a Chyllid>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau>Myfyrwyr sy’n gadael gofal a myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Myfyrwyr sy’n gadael gofal a myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Myfyrwyr sy’n gadael gofal

Diffinnir rhywun sy’n gadael gofal fel person 25 oed neu iau, sydd wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol am o leiaf 13 wythnos ers yn 14 oed; ac oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn yr oedran gadael ysgol neu ar ôl y dyddiad hwnnw. 

Os wnaethoch ddatgan eich bod yn gadael gofal ar eich cais UCAs, bydd rhywun o'n tîm mewn cysylltiad â chi cyn i chi gofrestru. 

Cymhwyster ar gyfer cefnogaeth

I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid i chi:

 • fod yn breswylydd parhaol yn y DU
 • gael eich ystyried fel myfyriwr 'Cartref' (at ddibenion Ffioedd Dysgu)
 • fod o dan 25 oed
 • datgan eich bod yn gadael gofal ar eich cais UCAS
 • gallu darparu manylion eich gweithiwr cymorth
 • cwrdd ag un o'r enghreifftiau canlynol:
  • Rydych wedi bod mewn gofal ers yn 14 oed am ddim llai na 6 mis
  • Rydych wedi bod mewn gofal ers yn 16 oed am ddim llai na 3 mis
  • Rydych wedi ymddieithrio yn anghymodlon oddi wrth eich rhieni neu'ch gwarcheidwaid rhwng 16 oed a gadael yr ysgol neu'r Coleg Addysg Bellach

Ein pecyn cymorth

Rydym yn darparu pecyn o gefnogaeth a fydd yn eich helpu tra byddwch yn y Brifysgol.

Cyfarfod cymorth cyn mynediad

Cyn cychwyn ar eich cwrs yng Met Caerdydd (cyn cofrestru), gallwch gwrdd â'n mentor staff penodedig i drafod unrhyw gefnogaeth rydych chi'n meddwl y gallai fod ei hangen arnoch chi. 

Gallwn hefyd drefnu bod eich gweithiwr cymorth, cynrychiolwyr o'n tîm llety a'r Ysgol y byddwch chi'n ymuno â hi yn mynychu. Bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych cyn dechrau eich cwrs.

Mentor staff penodedig

Bydd gennych fentor staff penodedig a all eich cefnogi a chynghori ar bob agwedd ar fywyd prifysgol. 

Gallant weithredu fel cyswllt rhyngoch chi, eich awdurdod lleol a'r Brifysgol i sicrhau eich bod yn cael yr holl gefnogaeth ac arian sydd ar gael i chi.

Cefnogaeth ariannol

Efallai y bydd 'Bwrsariaeth Ymadawyr Gofal' o £1,000 y flwyddyn na fyddai angen i chi ei dalu'n ôl)  ar gael i'ch helpu chi tra byddwch yn y Brifysgol. (Gall eich mentor staff penodedig roi mwy o wybodaeth i chi am hyn ac egluro sut y gallwch chi wneud cais.

Mae Met Caerdydd hefyd yn cynnig ystod o Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau y gall myfyrwyr a darpar fyfyrwyr wneud cais amdanynt.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cyngor ariannol a llesiant llawn i'ch helpu chi gydag unrhyw ymholiadau ariannol a allai fod gennych. Siaradwch â'ch mentor staff penodedig i gael mwy o wybodaeth.

Llety

Gallwn ddarparu llety trwy gydol y flwyddyn i chi (gan gynnwys gwyliau'r Nadolig, y Pasg a'r haf) mewn neuaddau preswyl addas, trwy gydol eich cwrs. Bydd ein tîm llety yn cysylltu â chi / eich gweithiwr cymorth i drafod hyn ymhellach ar ôl i chi wneud eich cais.

Am wybodaeth bellach gweler ein tudalennau gwe llety.

Cefnogaeth ychwanegol

Rydym yn cynnig ystod ehangach o gefnogaeth i helpu myfyrwyr sydd ag amrywiaeth o anghenion. Rydym yn gallu cynnig cymorth anabledd ac iechyd meddwl a gwybodaeth anacademaidd  sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau.

Gall eich mentor staff ymroddedig hefyd roi mwy o fanylion i chi am y gefnogaeth sydd ar gael i chi. 

Cysylltu â Ni 

Cysylltwch â'r Ymgynghorydd Llesiant Cyllid Myfyrwyr, Emma Cook, i drafod eich: ecook@cardiffmet.ac.uk

Gallwch hefyd ymweld â'r i-zone ar eich campws i gael cefnogaeth anacademaidd.