Astudio>Ffioedd a Chyllid>Myfyrwyr Israddedig

Myfyrwyr Israddedig

​​​​​​​​​​

Ffioedd Dysgu Israddedig

Bydd ffioedd dysgu israddedig (a TAR) ar gyfer myfyrwyr llawn-amser, cartref yn £9,000 ar gyfer newydd-ddyfodiaid yn 2024 a £9,250 ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd.​

Cyfeiriwch at y Tablau Ffioedd (ar gyfer pob blwyddyn academaidd berthnasol) o dan ‘Dogfennau Cysylltiedig’ (ar y dde/isod) i gael eglurhad o'r holl gyfraddau a hysbysebir. Yn ogystal, mae yna ganllaw Ffioedd Dysgu ar gyfer y blynyddoedd academaidd presennol a’r rhai sydd i ddod.

I fod yn gymwys i gael Cymorth Ffioedd a Chynhaliaeth, cysylltwch â'r awdurdod perthnasol (gweler 'Ble alla’ i ddarganfod mwy o wybodaeth a gwneud cais?').

Ffioedd Llawn Amser a Rhan-Amser

Am dabl ffioedd llawn a manylion cyrsiau gyda’r costau ychwanegol gweler y dolenni cysylltiedig. Cyfeiriwch at y Canllaw Ffioedd Dysgu i gael rhagor o wybodaeth.

Ariannu'ch ffordd trwy'r Brifysgol

Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad ariannol sylweddol, ond dylech gofio y bydd dal cymhwyster uwch fel gradd yn gwella'ch rhagolygon o gael swydd, gan ei gwneud hi'n haws dod o hyd i swydd foddhaus sy'n talu'n dda.

Yn ystod eich amser yn y brifysgol bydd gennych ddwy brif gost i'w thalu, eich ffioedd dysgu a chostau byw . Fel myfyriwr israddedig amser llawn, efallai y byddwch yn gymwys i gael pecyn o gymorth ariannol sy'n cynnwys:

- Benthyciad ffioedd dysgu -i dalu cost ffioedd eich cwrs.
- Benthyciad cynhaliaeth - i helpu gyda chostau byw ychwanegol fel llety, bwyd a llyfrau.
- Grant nad oes rhaid ei ad-dalu os ydych chi’n cwrdd â meini prawf arbennig (myfyrwyr Cymru yn unig).


Cyfrifiannell Cyllid

Gallwch gyfrifo faint y gallech fod â hawl iddo trwy ddefnyddio un o'r adnoddau cyfrifo cyllid myfyrwyr canlynol:

Myfyrwyr o Gymru - Cyfrifo Cyllid
Myfyrwyr o Loegr - Cyfrifo Cyllid
Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon - Cyfrifo Cyllid
Myfyrwyr o’r Alban- Cyfrifo Cyllid​​

Cwestiynau Cyffredin​​

A oes angen yr arian arnaf i dalu'r ffioedd dysgu ymlaen llaw?

Fel rheol, Na (cymhwysedd yn cael ei bennu gan Gyllid Myfyrwyr) - Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, wrth wneud cais, darperir cyllid Benthyciadau/Grantiau i dalu ffioedd dysgu trwy gydol eich cwrs tair neu bedair blynedd i'w ad-dalu pan fydd eich cyflog blynyddol yn fwy na £25,000.00*

Os cymerwch seibiant gyrfa neu os bydd eich cyflog yn disgyn yn is na £25,000, bydd eich ad-daliadau yn stopio.

Cofiwch - Ar ôl 30 mlynedd mae unrhyw ddyled sy'n weddill yn cael ei dileu.

*Ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd yn y brifysgol ar ôl 2012.

A oes mwy nag un math o fenthyciad myfyriwr ar gael?

Oes - Gallwch wneud cais am ddau fath o fenthyciad myfyriwr:

1. Benthyciad Ffioedd Dysgu
Taliad awtomatig i'ch prifysgol i dalu cost eich cwrs.

2. Benthyciad a Grant Cynhaliaeth
Mae'r ail yn gyfuniad o fenthyciad a grant cynhaliaeth, sydd yno i helpu gyda chostau byw (fel llety, llyfrau, bwyd a chostau ychwanegol eraill y gallech eu hysgwyddo). Mae benthyciadau cynhaliaeth yn seiliedig ar incwm y cartref ac fe'u telir i chi mewn tri rhandaliad yn ystod y flwyddyn academaidd i'ch helpu i reoli'ch arian.

A yw pawb yn gymwys i dderbyn benthyciad myfyriwr?

Ydy – Mae benthyciadau myfyrwyr (ffioedd dysgu a chynhaliaeth) ar gael i'r holl fyfyrwyr sy'n cwrdd â'r cymhwysedd, ewch i'r wefan berthnasol yn seiliedig ar eich cenedligrwydd (gweler y dolenni cyfrifo cyllid).

Mae benthyciadau ffioedd dysgu ar gael ar gyfer cost llawn eich cwrs, ni waeth beth yw eich sefyllfa ariannol bersonol. Mae benthyciadau cynhaliaeth yn amrywio ychydig, yn hynny o beth, maent yn destun meini prawf (yn dibynnu ar gyflog eich rhieni a/neu incwm cartref) ac yn cael eu rhoi ar y cyd â grantiau cynhaliaeth (myfyrwyr Cymraeg yn unig. Nid oes rhaid ad-dalu'r rhain, sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi eu talu'n ôl o gwbl.)​

A oes gen i hawl i grant?

Bydd pob myfyriwr o Gymru yn gymwys i gael isafswm grant o £1,000 a bydd grantiau ychwanegol yn seiliedig ar incwm y cartref. Bydd gan fyfyrwyr o aelwydydd sy'n byw oddi cartref (e.e. mewn llety myfyrwyr prifysgol) sydd ag incwm o hyd at £18,370 hawl i gael y grant uchaf o £8,100 - nad oes rhaid ei dalu'n ôl.

Nid oes gan fyfyrwyr o Loegr hawl i gael grant mwyach, ond yn lle hynny mae modd cael benthyciad cynhaliaeth uwch i dalu costau byw. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan berthnasol yn yr adran 'Ble alla’ i ddarganfod mwy o wybodaeth a gwneud cais?' isod.

Pryd ddylwn i wneud cais am y benthyciadau a'r cymorth ariannol hyn?

Os ydych chi am sicrhau eich bod chi'n derbyn rhandaliad cyntaf eich benthyciad (a'ch grantiau) pan fyddwch chi'n dechrau yn y brifysgol, rhaid i chi wneud cais am eich cymorth ariannol cyn gynted ag y byddwch chi'n penderfynu gwneud cais i'r brifysgol, nid aros nes eich bod chi'n cael cynnig lle. Rhaid adnewyddu ceisiadau bob blwyddyn academaidd.

Beth os gadawaf fy nghwrs yn gynnar?

Os ydych yn penderfynu gadael eich cwrs yn gynnar, efallai y bydd gofyn i chi ad-dalu'ch benthyciadau ffioedd dysgu.

Mae gennych chi gyfnod gras o bythefnos ar ddechrau eich cwrs i newid eich meddwl a gadael heb fod yn gymwys i ad-dalu unrhyw ffioedd dysgu.

Os ydych chi'n dymuno gadael eich cwrs yn ystod y tymor cyntaf, byddwch chi'n atebol am 40% o'ch ffioedd dysgu blynyddoedd academaidd llawn.*

Os ydych chi'n dymuno gadael eich cwrs yn yr ail dymor, byddwch chi'n atebol am 70% o'ch ffioedd dysgu blynyddoedd academaidd llawn.*​

Os ydych chi'n dymuno gadael eich cwrs yn ystod y trydydd tymor, byddwch chi'n atebol am y cyfan o'ch ffioedd dysgu blynyddoedd academaidd llawn.

Dim ond pan fyddwch chi'n dechrau ennill £25,000 neu fwy y bydd gofyn i chi ddechrau ad-dalu'r benthyciad ffioedd dysgu (gweler rhagor o wybodaeth isod).

I gael gwybodaeth am ad-dalu benthyciadau cynhaliaeth, cysylltwch â'ch awdurdod benthyciadau myfyrwyr lleol (Cyllid Myfyrwyr Cymru/Lloegr/Gogledd Iwerddon/Yr Alban).

**Os cewch eich ariannu trwy Gyllid Myfyrwyr, ni fyddem ond yn codi hyd at swm uchaf y cymorth ffioedd sydd ar gael, gall hyn fod o dan swm y canrannau uchod.

Beth am ad-dalu fy menthyciad myfyriwr?

Ni fyddwch yn gymwys i ad-dalu'r benthyciad nes i chi raddio a dechrau ennill £25,000 neu fwy; mae’r ad-daliadau misol yn 9% o bopeth rydych chi'n ei ennill uwchlaw'r ffigur hwn. Cymerir ad-daliadau benthyciad o'ch tâl 'net' trwy'r system Treth Incwm. Felly, fel Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol, nid yw'r arian byth yn cyrraedd eich banc ac os yw'ch incwm byth yn disgyn yn is na £25,000, neu os nad ydych mewn swydd neu'n cymryd seibiant gyrfa, bydd eich taliadau'n stopio. Gweler y tabl isod fel enghraifft o’r ad-daliadau:​ When you start repaying - GOV.UK (www.gov.uk)​.

Ble alla’ i ddarganfod mwy o wybodaeth a gwneud cais?

I gael mwy o wybodaeth am ariannu'ch ffordd trwy'r brifysgol ac i wneud cais am y gwahanol fenthyciadau a grantiau sydd ar gael, edrychwch ar y gwefannau isod, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Myfyrwyr o Gymru: www.studentfinancewales.co.uk
Myfyrwyr o Loegr: www.direct.gov.uk/studentfinance 
Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk
Myfyrwyr o’r Alban : www.saas.gov.uk

Gallwch hefyd edrych ar y canllaw canlynol: Canllaw Met Caerdydd i Daliadau Ffioedd..​

Gallwch hefyd gysylltu â'n Gwasanaeth Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr trwy ffonio:
029 2041 6170 neu E-bostio: financeadvice@cardiffmet.ac.uk​

Yn olaf, cofiwch ddod i ymweld â ni mewn Diwrnod Agored israddedig, lle gallwch chi a'ch rhieni ddarganfod mwy am Gyllid Myfyrwyr a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i'n staff.

 

Gwasanaethau Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr 
Mae ein hadran Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cymorth pe bai gennych unrhyw gwestiynau am gymorth posibl a allai fod ar gael ichi wrth i chi astudio. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau gwe neu e-bostiwch: financeadvice@cardiffmet.ac.uk.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau 
Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig ystod o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sydd wedi'u cynllunio i helpu myfyrwyr i lwyddo. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.​​