Astudio>Ffioedd a Chyllid>Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cyllid Myfyrwyr

  
Beth ddylwn i ei wneud os yw Cyllid Myfyrwyr yn aros am gadarnhad o bresenoldeb?

Mae'r broses hon yn cael ei chwblhau gan y Gofrestrfa Academaidd. Anfonwch e-bost at sfconfirmation@cardiffmet.ac.uk am gymorth.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n derbyn Cyllid Myfyrwyr?
Byddwn yn derbyn cadarnhad o'ch cyllid yn uniongyrchol gan Gyllid Myfyrwyr. Byddem yn argymell eich bod yn gwneud cais gyda digon o amser fel bod y cais yn cael ei dderbyn cyn dechrau’r tymor.

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy Nghyllid Myfyrwyr yn hwyr?

E-bostiwch ein hadran Trysorlys tuitionfees@cardiffmet.ac.uk a rhowch wybod bod eich cyllid myfyrwyr yn hwyr ac am unrhyw ddiweddariadau a gewch gan Gyllid Myfyrwyr. Byddem yn eich annog i gysylltu â Chyllid Myfyrwyr yn rheolaidd.

Os na ddarperir cyllid erbyn dechrau Tymor 2, efallai y bydd gofyn i chi ddechrau talu eich ffioedd yn y cyfamser. Unwaith y byddwn yn derbyn cyllid gan gyllid myfyrwyr, bydd ad-daliad yn cael ei roi o unrhyw ordaliadau a allai fod ar eich cyfrif.

A fydd yn rhaid i mi dalu fy Ffioedd Dysgu os byddaf yn tynnu'n ôl o fy nghwrs?

Os ydych yn dymuno tynnu'n ôl o'ch cwrs, bydd eich dyddiad tynnu'n ôl yn pennu faint o'ch ffi ddysgu sy'n daladwy. Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys dadansoddiad o'r dyddiadau, ar gael yma: Ffioedd a Thynnu'n ôl Cyllid a Ffioedd (metcaerdydd.ac.uk)


 

Noddwr

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n cael fy noddi?
Anfonwch lythyr noddwr ar bapur pennawd i enrolment@cardiffmet.ac.uk. Bydd angen i'r llythyr noddwr gadarnhau'r wybodaeth ganlynol:
Enw'r Noddwr:
Cyfeiriad Post:
Cyfeiriad e-bost:
Lefel y cyllid:
Enw a rhif y myfyriwr:
Rhif archeb (os yw'n berthnasol):

Unwaith y byddwn wedi derbyn hyn, gallwn ddiweddaru eich cofnod myfyriwr a bilio'ch noddwr yn uniongyrchol. Bydd angen i chi wneud hyn ar gyfer pob blwyddyn astudio.

 

Bwrsariaeth y GIG

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n derbyn bwrsariaeth y GIG?
Anfonwch eich llythyr Gwobr Myfyrwyr GIG i enrolment@cardiffmet.ac.uk ar ôl i chi ei dderbyn. O'r fan honno, gallwn ddiweddaru eich cofnod myfyriwr a bilio tîm bwrsariaeth y GIG yn uniongyrchol.
 

Hunan-ariannu

A allaf dalu mewn rhandaliadau os ydw i'n hunan-ariannu?
Gallwch - Gallwch wneud taliad llawn neu sefydlu rhandaliadau (Taliadau Cerdyn Aml-dro) drwy'r porth talu (http://cardiffmet.ac.uk/feepayment)


Mae cynlluniau rhandaliadau ar gael ar gyfer myfyrwyr Cartref a Rhyngwladol.
Yr opsiynau rhandaliadau ar gyfer myfyrwyr cartref yw:es- 
 

1 - Dyddiadau Talu % y Ffioedd Dysgu
01/07/202120%
20/11/202120%
20/12/202120%
20/01/202220%
20/02/202220%

 

2 Dyddiadau Talu % y Ffioedd Dysgu
29/09/202140%
12/01/202230%
04/05/202230%

 

Yr opsiwn rhandaliadau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yw:

Dyddiadau Talu % y Ffioedd Dysgu
29/09/202150%
31/01/202250%

 

 Sut allaf sefydlu cynllun rhandaliadau?
Gweler y ddogfen gyfarwyddiadol atodedig i gael arweiniad ar sefydlu cynllun rhandaliadau: RCP-Guide2021.pdf (cardiffmet.ac.uk)
Nodwch wrth lenwi'r blwch rhif myfyriwr peidiwch â chynnwys y rhagddodiad 'st' sydd ynghlwm wrth eich rhif myfyriwr

Faint yw fy ffioedd?
Mae'r holl ffioedd ar gyfer 2021/22 ar gael yma: Cynllun 1 (metcaerdydd.ac.uk)
 

Gostyngiadau ac Ysgoloriaethau

Ydw i'n gymwys ar gyfer unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsariaethau?
Mae gwybodaeth am Ysgoloriaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Cartref ar gael yma: Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Cartref (metcaerdydd.ac.uk)

Mae gwybodaeth am Ysgoloriaethau sydd ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol ar gael yma: Gwneud cais am Ysgoloriaethau Met Caerdydd


A allaf gael Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr?

Mae'r holl wybodaeth am y Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr ar gael yma: Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr - Astudiaethau Uwchraddedig - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech gadarnhau a ydych yn gymwys, cysylltwch â
scholarship@cardiffmet.ac.uk