Astudio>Ffioedd a Chyllid>Hepgor Ffioedd

Hepgor Ffioedd

​Gyda chymorth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) rydym yn cynnig cynllun hepgor ffioedd (yn amodol ar argaeledd) i gefnogi myfyrwyr israddedig rhan-amser na fyddent fel arall yn cael mynediad i addysg uwch. Bydd ffioedd cwrs myfyrwyr cymwys yn cael eu talu gan CCAUC.

I fod yn gymwys ar gyfer hepgor ffioedd rhaid i chi:

 • beidio ag astudio mwy nag 20 credyd yn y flwyddyn academaidd hon
 • fod yn byw yng Nghymru
 • fod yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Myfyriwr neu deulu agos:
   • Credyd Cynhwysol
   • Lwfans Ceiwyr Gwaith
   • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
   • Cymhorthdal Incwm
   • Budd-dal Tai
   • Credyd Treth Gwaith
   • Credyd Treth Plant
  • Myfyriwr:
   • Lwfans neu Gredyd Gofalwr
   • Budd-dal yn ymwneud ag anabledd
   • Budd-dal Profedigaeth


Os nad yw’r meini prawf budd-daliadau uchod yn berthnasol i chi, gallai cyllid fod ar gael o hyd os ydych yn bodloni o leiaf un o’r canlynol:

 • rydych yn byw mewn ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol neu gyfranogiad isel mewn addysg uwch
 • rydych yn derbyn budd-daliadau cymwys fel Credyd Cynhwysol
 • rydych yn perthyn i grŵp Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig
 • os ydych yn ffoadur neu’n geisiwr lloches
 • mae gennych anabledd
 • rydych yn ofalwr
 • rydych yn Gadael Gofal neu’n bod brofiad o fod mewn Gofal
 • rydych chi’n nodi eich bod yn LBGTQ+
 • nid yw eich rhieni/gwarcheidwaid wedi cael eu haddysgu i lefel addysg uwch


Cyfeiriwch unrhyw gais (gyda thystiolaeth ategol – os yw’n berthnasol) i tuitionfees@cardiffmet.ac.uk​ – teitl yr e-bost fel F W APP gyda ID Myfyriwr Met Caerdydd – e.e., F W APP 20999999