Hafan>Llety>Sut mae gwneud cais?

Llety - Sut mae gwneud cais?

Gellir gwneud ceisiadau am le mewn neuaddau ar-lein o 1 Ebrill 2023. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gan ein tîm Derbyn yn y cyfnod cyn y dyddiad hwn.

Er mwyn gwneud cais bydd angen naill ai eich ID myfyriwr Met Caerdydd neu rif ID UCAS arnoch. Os hoffech dderbyn Gwybodaeth Tai Sector Preifat, cysylltwch â'r Gwasanaethau Llety yn uniongyrchol yn accomm@cardiffmet.ac.uk.

Os ydych chi'n cael anhawster yn dod o hyd i'ch cyfrinair ar gyfer eich Cais Neuaddau, ewch i'ch cysylltiadau e-bost ac ychwanegwch accomm@cardiffmet.ac.uk a accomoffers@cardiffmet.ac.uk. Bydd hyn yn atal e-byst rhag mynd i mewn i'ch blwch sothach. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych yn defnyddio cyfeiriad gmail. Rydym yn argymell nad ydych yn defnyddio gmail na chyfeiriad e-bost ysgol.


Blaenoriaeth ar gyfer ystafell mewn neuaddau

Rhoddir blaenoriaeth ar gyfer ystafell yn y neuaddau preswyl i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf. Wrth ddyrannu ystafelloedd, rydym yn ystyried pa mor bell mae’r myfyrwyr yn byw o Gaerdydd a'r dyddiad y derbyniwyd y Cais Neuaddau ar-lein.

Bydd siaradwyr Cymraeg yn gallu ein hysbysu os yw'n well ganddyn nhw fyw gyda chyd-siaradwyr Cymraeg. Yn dibynnu ar y galw, byddwn yn ceisio cwrdd â'r dewis hwnnw.

Sylwch, yn dibynnu ar y galw am neuaddau preswyl, os yw eich cyfeiriad cartref yn ardaloedd Awdurdod Lleol Caerdydd, Casnewydd neu Fro Morgannwg, cewch eich rhoi ar restr aros a chaiff ystafell ei dyrannu yn agos at ddechrau'r tymor, neu unwaith y bydd y tymor wedi dechrau.

Byddwn yn gwarantu lle i chi mewn llety a gymeradwyir gan y Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais i fod yn fyfyriwr amser llawn ym Met Caerdydd am y tro cyntaf.


Er mwyn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer llety gwarantedig, mae angen i chi hefyd:

  • fod erioed wedi bod yn fyfyriwr amser llawn ym Met Caerdydd yn y gorffennol
  • bod wedi derbyn cynnig lle ym Met Caerdydd ac wedi gwneud Met Caerdydd eich dewis cyntaf trwy UCAS
  • cyflwyno eich cais neuadd ar-lein am lety i ni erbyn 31 Mai fan bellaf
  • bod angen y llety ar gyfer y cyfnod gosod llawn fel deiliad sengl
  • derbyn ein cynnig o lety, a thalu eich blaendal i ni cyn pen saith diwrnod ar ôl i ni roi'r cynnig i chi
  • peidio â bod yn fyfyriwr "lleol" fel y nodir yn ein Polisi Dyrannu Neuaddau
  • sicrhau bod gennym lety addas presennol i ddiwallu eich anghenion.

Yn anffodus oherwydd y nifer gyfyngedig o neuaddau sydd ar gael, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd (gan gynnwys y rhai sydd wedi cwblhau blwyddyn sylfaen o'r blaen) oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Dylai myfyrwyr ôl-raddedig fod yn ymwybodol bod myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn meddiannu neuaddau ac efallai na fydd bywyd neuadd yn ffafriol i lwyth gwaith ôl-raddedig. Nid oes gennym neuaddau ôl-raddedig pwrpasol.

Bydd rhai â chynnig diamod (ddim yn lleol) sydd wedi gwneud cais cyn 31 Mai yn clywed gennym o ail wythnos mis Gorffennaf ynghylch eu cynnig.

Bydd rhai â chynnig amodol (ddim yn lleol) yn clywed yn dilyn y canlyniadau 'Safon Uwch' ar yr amod eu bod yn derbyn cynnig diamod gyda Met Caerdydd. Ni allwn wneud cynnig ichi nes i chi nodi cynnig diamod ar system UCAS ar gyfer cwrs Met Caerdydd.

Myfyrwyr lleol - Byddwn yn dechrau dyrannu'r rhai sy’n byw bellaf i ffwrdd o Gaerdydd ac sydd â chynnig diamod yn gyntaf, ar ôl i ni ddyrannu'r holl fyfyrwyr o'r tu allan i'r ffin leol. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae mwyafrif llethol y myfyrwyr lleol wedi cael llety. Arhoswch am ein cynnig cyn i chi archebu llety arall.