Hafan>Llety>Neuaddau Preswyl

Neuaddau Preswyl

Nod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw darparu amgylchedd diogel i fyfyrwyr sy'n byw ar y campws, gyda staff cyfeillgar y neuaddau ar gael i ddarparu cefnogaeth a help trwy gydol eich arhosiad gyda ni.

Ar hyn o bryd mae gennym bron i 1000 o ystafelloedd gwely addas ar gyfer astudio wedi'u lleoli ar gampysau Cyncoed a Phlas Gwyn. Rydym hefyd yn dyrannu ychydig dros 650 o ystafelloedd en-suite preifat i fyfyrwyr trwy gytundebau enwebu gyda neuaddau preifat sydd wedi'u lleoli'n agos at y campysau.

Nodwch y bydd campysau Prifysgol Metropolitan Caerdydd o fis Medi 2021 yn dod yn Gampysau 'aer glân'. Mae hyn yn golygu mai dim ond mewn llochesi ysmygu pwrpasol y caniateir ysmygu ac anweddu.

O fis Medi 2021 bydd campysau Metropolitan Caerdydd i gyd yn 'ddi-fwg' ac ni chaniateir ysmygu nac anweddu ar unrhyw gampws.

​​​​​

Sicrhewch fod contract 40 neu 42 wythnos ar gyfer neuaddau yn addas ar gyfer eich astudiaethau, oherwydd os ydych chi'n dymuno gorffen yn gynharach yna bydd angen i chi ddod o hyd i lety arall. Bydd eich Ysgol Academaidd ym Met Caerdydd yn gallu cadarnhau pryd y bydd eich cwrs yn dod i ben.

 

Rheolwyr Neuaddau Met Caerdydd

Mae Rheolwyr Neuaddau Met Caerdydd yn bresennol ym mhob un o'r campysau ac yn cael eu cefnogi gan dîm o wardeiniaid myfyrwyr hyfforddedig, sydd fel arfer yn fyfyrwyr aeddfed neu flwyddyn olaf sydd wedi byw mewn neuaddau o'r blaen. Mae rotas gyda'r nos a dyletswydd penwythnos yn sicrhau bod aelod o staff a warden myfyrwyr ar gael bob amser i ddelio ag ymholiadau neu argyfyngau. Mae gan ddarparwyr y neuaddau preifat eu trefniadau diogelwch 24 awr eu hunain ar waith.

Gweithdrefnau Disgyblu Neuaddau Preswyl Gorffennaf 2018.doc

Telerau ac Amodau 2018 2019.doc


Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymroi i God Ymarfer Prifysgolion y DU/Urdd AU ar gyfer Rheoli Tai Myfyrwyr sy'n sicrhau bod llety sy'n eiddo i'r Brifysgol ac sy'n cael ei reoli yn cwrdd â lefelau arfer da ynghyd â safonau gofynnol.
​​​