Hafan>Llety>Neuaddau Preswyl
​​​​

Neuaddau Preswyl

Nod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw darparu amgylchedd diogel a sicr i fyfyrwyr sy'n byw ar y campws, gyda staff cyfeillgar y Neuaddau ar gael i ddarparu cefnogaeth a chymorth trwy gydol eich arhosiad gyda ni.

Ar hyn o bryd mae gennym bron i 1000 o ystafelloedd gwely astudio ar gampysau Cyncoed a Phlas Gwyn. Yn ogystal, rydym hefyd yn dyrannu ychydig dros 1200 o o ystafelloedd i fyfyrwyr trwy gytundebau enwebu gyda neuaddau preifat sydd wedi'u lleoli ger y campysau. Dim ond trwy Met Caerdydd y mae'n rhaid archebu ystafelloedd y neuaddau preifat ac nid yn uniongyrchol gydag Unite. Gallwch wneud cais am Neuaddau ar-lein o ddydd Sadwrn 1af Ebrill 2023.

O fis Medi 2020 daeth campysau Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn 'Ddi-fwg' ac ni chaniateir ysmygu ar unrhyw gampws.

Sicrhewch fod cytundeb 40 neu 42 wythnos ar gyfer Neuaddau yn addas ar gyfer eich astudiaethau, oherwydd os ydych yn dymuno gorffen yn gynharach yna bydd angen i chi ddod o hyd i lety arall. Bydd eich Ysgol Academaidd Met Caerdydd yn gallu cadarnhau pan ddaw eich cwrs i ben.

Rheolwr Neuaddau ym Met Caerdydd

Mae Rheolwyr Neuaddau Met Caerdydd yn bresennol ar bob un o’r campysau ac yn cael eu cefnogi gan dîm o wardeiniaid myfyrwyr hyfforddedig sydd fel arfer yn fyfyrwyr aeddfed neu yn eu blwyddyn olaf sydd wedi byw mewn neuaddau o’r blaen. Mae rotas dyletswydd gyda'r nos ac ar y penwythnos yn sicrhau bod aelod o staff a myfyriwr warden ar gael bob amser i ymdrin ag ymholiadau neu argyfyngau. Mae gan y darparwyr neuaddau preifat eu trefniadau diogelwch 24 awr eu hunain ar waith.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i God Ymarfer Prifysgolion y DU/Urdd AU ar gyfer Rheoli Tai Myfyrwyr sy'n sicrhau bod llety sy'n eiddo ac a reolir gan y Brifysgol yn bodloni lefelau arfer da ynghyd â safonau gofynnol.​

“Diolch am wneud i mi deimlo’n gartrefol a bod yno i mi – am roi’r cyfleoedd a blynyddoedd gorau fy mywyd i mi, rydych chi wedi bod yn deulu anhygoel”.

Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i God Ymarfer Prifysgolion y DU/Urdd AU ar gyfer Rheoli Tai Myfyrwyr sy’n sicrhau bod llety sy’n eiddo i’r Brifysgol ac a reolir gan y Brifysgol yn bodloni lefelau arfer da ynghyd â safonau gofynnol.


Sut i wneud cais

Dysgwch sut i wneud cais a beth sydd ei angen arnoch i gwblhau eich cais ar-lein am neuaddau.

Cyncoed Campus

Campws Cyncoed

Mae gan Gampws Cyncoed 548 o ystafelloedd gwely astudio ar y campws. Mae'r rhan fwyaf o ystafelloedd Cyncoed yn cynnwys prydau bwyd ym mhris yr ystafell.

Plas Gwyn Campus

Campws Plas Gwyn

Mae gan Gampws Plas Gwyn 392 o ystafelloedd gwely astudio ac mae wedi’i leoli yn ninas gadeiriol Llandaf lai na dwy filltir o Ganol Dinas Caerdydd.

About Us

Neuaddau Preifat

Mae gan Met Caerdydd drefniadau ar waith gyda nifer o ddarparwyr Neuaddau Preifat yng Nghaerdydd ac mae pob un ohonynt wedi'u lleoli'n agos at ein campysau.