Hafan>Llety>Byw oddi ar y campws
Living off Campus

Byw oddi ar y campws

​Mae'r Gwasanaeth Llety yn ymdrechu i helpu myfyrwyr i drosglwyddo o'r cartref i'r brifysgol mor llyfn â phosibl, felly yn ogystal â dyrannu lleoedd i fyfyrwyr mewn neuaddau, mae'r gwasanaeth hefyd yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety addas oddi ar y campws.

 

​​

 
 

PWYSIG - Peidiwch â chofrestru gydag Asiantau Gosod ar gyfer eich eiddo 2il neu 3edd flwyddyn. Ewch ar y Porth Myfyrwyr i edrych ar y Rhestr Landlordiaid. Fel arall, ffoniwch y Swyddfa Llety ar 02920 416188 i gael cymorth pellach.

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd restr helaeth o dai preifat sydd ar gael i fyfyrwyr eu rhentu trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae llawer o'r landlordiaid ar ein Rhestr Llety wedi gweithio'n agos gyda'r brifysgol ers blynyddoedd lawer a byddant i gyd wedi'u hachredu trwy Achredu Landlordiaid Cymru. Byddant hefyd wedi darparu'r holl ardystiadau deddfwriaethol i'r brifysgol.

Er mai cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwneud trefniadau boddhaol, gall y Swyddfa Llety sydd wedi'i lleoli ar Gampws Cyncoed helpu gyda phob agwedd ar gyngor tai gan gynnwys gwirio'r cytundeb tenantiaeth cyn llofnodi.
Gall myfyrwyr gyrchu'r Rhestr Landlordiaid trwy fewngofnodi i dudalen gartref y Porth Myfyrwyr. Cadwch lygad ar ein cyfrif Facebook  i gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau aml.

Facebook account​ 

​Llety Caerdydd

Mae Cardiff Digs yn wefan hwylus ar gyfer holl anghenion tai a byw myfyrwyr, a'i nod yw eich cefnogi chi gyda gwybodaeth a chyngor am eich cyfnod yng Nghaerdydd. P'un a ydych chi'n symud o neuaddau i dŷ, yn byw mewn llety rhent preifat, neu am wybod am y gymuned rydych chi'n byw ynddi neu’n symud iddi, ei nod yw atal dryswch ynghylch byw ac astudio yng Nghaerdydd.

Treuliwch ychydig funudau yn edrych trwy'r pecyn 'Cardiff Living' neu wefan Cardiff Digs, sy'n cynnwys gwybodaeth ac awgrymiadau ymarferol ynghylch:
• Byw mewn llety rhent preifat
• Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n symud i mewn
• Cyngor cymunedol, rheolau sylfaenol ac awgrymiadau ar gyfer byw ar y cyd
• Diwrnodau casglu sbwriel a biniau
• Cynnal a chadw
• Diogelwch cartref
• Byw yn yr eiddo
• Cysylltiadau defnyddiol