Hafan>Llety>Rhentu Ystafell Landlord

Rhentu Ystafell Landlord

Mae'r Gwasanaeth Llety yn ymdrechu i helpu myfyrwyr i bontio o'r cartref i'r brifysgol mor llyfn â phosibl, felly, yn ogystal â dyrannu lleoedd i fyfyrwyr mewn Neuaddau, mae'r gwasanaeth hefyd yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety addas oddi ar y campws.

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd restr helaeth o dai preifat sydd ar gael i fyfyrwyr eu rhentu drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae llawer o'r landlordiaid ar ein Rhestr Llety wedi gweithio'n agos gyda'r Brifysgol ers blynyddoedd lawer a byddant i gyd wedi'u hachredu drwy Achredu Landlordiaid Cymru. Byddant hefyd wedi rhoi pob ardystiad deddfwriaethol i'r Brifysgol.

Cofiwch fod yn rhaid i chi dalu biliau cyfleustodau mewn eiddo landlord ac mae'r rhain yn debygol o gynyddu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn.

Er mai cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwneud trefniadau boddhaol, gall y Swyddfa Llety sydd wedi'i lleoli ar Gampws Cyncoed helpu gyda phob agwedd ar gyngor ar dai gan gynnwys gwirio'r cytundeb tenantiaeth cyn llofnodi.

Gall myfyrwyr Met Caerdydd gael mynediad i'r Rhestr Landlordiaid drwy fewngofnodi yma »

Myfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru eto ac sy'n dymuno gweld y rhestr, cysylltwch â'r Gwasanaeth Llety yn uniongyrchol am gopi. Cadwch lygad ar ein cyfrif Facebook am ragor o wybodaeth a diweddariadau aml.


Llety Caerdydd

Mae Llety Caerdydd yn wefan un stop ar gyfer yr holl anghenion tai a byw myfyrwyr, a'i nod yw eich cefnogi gyda gwybodaeth a chyngor am eich amser a dreulir yng Nghaerdydd. P'un a ydych yn symud o Neuaddau i dŷ, yn byw mewn llety rhent preifat, neu'r gymuned rydych yn byw ac yn symud iddi, ei nod yw atal dryswch ynghylch byw ac astudio yng Nghaerdydd.

Treuliwch ychydig funudau yn edrych drwy'r pecyn 'Byw yng Nghaerdydd' neu wefan Llety Caerdydd, sy'n cynnwys gwybodaeth ac awgrymiadau ymarferol ar:

  • Byw mewn llety rhent preifat
  • Beth i'w wneud pan fyddwch yn symud i mewn
  • Cyngor cymunedol, rheolau sylfaenol ac awgrymiadau ar gyfer byw ar y cyd
  • Sbwriel a diwrnodau bin
  • Cynnal a chadw
  • Diogelwch yn y cartref
  • Byw yn yr eiddo
  • Cysylltiadau defnyddiol

Bydd llawer o fyfyrwyr yn dychwelyd am yr 2il neu'r drydedd flwyddyn astudio ac yn wynebu'r posibilrwydd o ansicrwydd gyda'u contractau llety oherwydd COVID-19. Lle mae dyddiadau dechrau'r Brifysgol yn amrywio neu'n cael eu gohirio, rydym wedi nodi rhywfaint o wybodaeth isod er mwyn i chi allu cael dealltwriaeth gliriach o'ch contract llety.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Llety ar 029 2041 6188, accomm@cardiffmet.ac.uk, neu cliciwch ar y sgwrs fyw.