Hafan>Ynglŷn â Ni>Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd @ CMet

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd y rôl sydd ganddi i'w chwarae wrth reoli amgylchedd ei hystâd ac wrth hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd ar draws pob gweithgaredd, gan gynnwys addysgu ac ymchwil. Bydd y Brifysgol yn rheoli ei risgiau amgylcheddol mewn modd cynaliadwy trwy gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a mabwysiadu arfer gorau lle bo hynny'n briodol.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cydnabod diffiniad eang o gynaliadwyedd, yn seiliedig ar ymhél â datblygiadau sy'n diwallu anghenion y presennol, heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain. Mae'r holl weithgareddau cynaliadwyedd yn rhan o’r Strategaeth  Prifysgol Iach, sgweler y diweddariadau.

Caiff Effeithiau Amgylcheddol eu hadolygu bob blwyddyn fel rhan o'n System Reoli Amgylcheddol; nodir y rhain yn yr adroddiad blynyddol​ ac yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynaliadwyedd.

  • ​​​
  • ​​​
  • ​​​


Adroddiadau Cynaliadwyedd a’r Amg
Polisïau, Strategaethau a Chynllu
System Reoli Amgylcheddol
Darn o'r Cynllun Strategol

"Bydd Met Caerdydd yn adeiladu ar ei menter Prifysgol Iach lwyddiannus i gydweddu â'r gwerthoedd. Caiff hyn ei gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd i ddatblygu amgylchedd academaidd a diwylliant sefydliadol sy'n gwella iechyd, llesiant a chynaliadwyedd ei chymuned..." Darllenwch ragor