Students walking through Llandaff campus

Cynllun Strategol Met Caerdydd

Mae ein cynllun strategol ar gyfer 2017/18 i 2022/23 yn ymgorffori ein hymrwymiad i addysg, ymchwil, arloesi a chenhadaeth ddinesig, a gyflawnir mewn partneriaeth â'n myfyrwyr, llywodraethau, busnes a diwydiant a gyda buddion diriaethol i unigolion, cymdeithas a'r economi.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i wireddu ei botensial llawn i wneud cyfraniadau rhagorol ar lefel graddedig i'w cenedlaethau eu hunain a chenedlaethau'r dyfodol trwy dwf economaidd cynaliadwy a chydlyniant cymdeithasol i'n dinas, Cymru a'r byd ehangach. 

Darllenwch ragair gan yr Is-GanghellorLlun o staff a myfyriwr
EIN PWRPAS Ein pwrpas yw darparu safon uchel a
effaith uchel sy'n canolbwyntio ar ymarfer a
addysg, ymchwil ac arloesi a gydnabyddir yn broffesiynol.
Darllenwch fwy am ein pwrpas
Llun o fyfyrwyr yn sefyll yn sgwrsio
EIN GWERTHOEDD AC YMDDYGIADAURydym yn hyrwyddo gwerthoedd creadigrwydd, amrywiaeth, rhyddid ac arloesedd a gefnogir gan ein hymddygiad o arweinyddiaeth, ymddiriedaeth, cynwysoldeb, dewrder, atebolrwydd ac ystwythder.
Darllenwch am ein gwerthoedd
Robot CST
EIN BLAENORIAETHAU Mae gennym saith blaenoriaeth strategol allweddol y byddwn yn canolbwyntio arnynt, mae'r rhain yn amrywio o ymgorffori'r Ysgol Technolegau newydd i ddatblygu ein seilwaith digidol.
Darganfyddwch am ein blaenoriaethau
Llun o Staff Met Caerdydd mewn cyfarfod
POBL Ein myfyrwyr a'n staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr, mae eu hiechyd a'u lles o'r pwys mwyaf..
Darllenwch am ein pobl
Eisteddodd y myfyriwr yn y Llyfrgell
LLE Mae gennym ddau gampws, pum Ysgol, ein Academïau Byd-eang sydd newydd eu lansio, yn ogystal ag hybiau ymchwil a gweithgaredd rhyngwladol. 
Darllenwch fwy am   lle
Myfyrwyr yn astudio o amgylch bwrdd
PERFFORMIADMae'r cynllun strategol yn nodi nifer o fesurau llwyddiant i dynnu sylw at yr hyn sy'n bwysig i ni a chanolbwyntio cymuned ein Prifysgol i weithio gyda'n gilydd i gyflawni'r targedau cyffredin hyn. Darllenwch fwy am berfformiad