Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Cyrsiau Rhan Amser, Ôl-Raddedig a Phroffesiynol

Cyrsiau Rhan Amser, Ôl-Raddedig a Phroffesiynol

​​​Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn falch o’i henw da am redeg ystod eang o gyrsiau Ôl-raddedig, Rhan-amser a Phroffesiynol poblogaidd a galwedigaethol sy'n hyblyg ac yn rhesymol eu maint: yn ddelfrydol ar gyfer pobl brysur. Fe'u cyflwynir gan arbenigwyr, gan roi sicrwydd rhagoriaeth i bawb, rhywbeth yr ydym yn falch ohono.

P'un ai os ydych am astudio’n llawn neu'n rhan-amser, bydd ein staff yn darparu'r cymhelliant, y gefnogaeth a'r anogaeth briodol sydd eu hangen arnoch. Gwna ein myfyrwyr rhan-amser gais am nifer o resymau: mae rhai’n astudio i ennill cymwysterau proffesiynol a datblygu gyrfa, mae eraill yn dychwelyd i astudio ar ôl blynyddoedd lawer i ffwrdd, ac eraill eisiau dal ati ar ôl ymddeol. Beth bynnag yw'r rheswm am ddewis astudio, gallwn gynnig pob cymorth i gefnogi'ch cais.

I gael mwy o wybodaeth am ein Cyrsiau Rhan Amser, Ôl-raddedig a Phroffesiynol o ansawdd uchel, ac i ddod o hyd i raglen i weddu i'ch anghenion chi, ewch i'n rhestrau Ol- raddedig a rhan-amser.

Gwneud Cais Ar-lein (Ymgeiswyr Cartref/UE)

Gallwch chwilio a gwneud cais am y cwrs o'ch dewis yn ein System Hunanwasanaeth ar- lein. Cysylltwch â Derbyniadau os hoffech chi lenwi ffurflen gais drwy gyfrwng y Gymraeg.

Drwy Hunanwasanaeth gallwch gyflwyno cais yn uniongyrchol i'r brifysgol, ac mae'n caniatáu i chi atodi dogfennau gorfodool a dogfennau ategol eraill fel cymwysterau (rydym yn cynghori eich bod yn uwchlwytho cymwysterau, o’u cwblhau, gyda'ch cais). Gallwch arbed eich cais a dychwelyd i'w gyflwyno’n ddiweddarach, ond nodwch y bydd cyfrifon lle na chyflwynwyd cais o fewn cyfnod o 6 mis yn cael eu diddymu. Ar ôl cyflwyno, gallwch fewngofnodi a gwirio statws eich cais.

Os yw Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn berthnasol i'ch cais, ewch i'n tudalen wybodaeth cyn cyflwyno eich cais gan y bydd angen cychwyn y broses hon mewn da bryd cyn dechrau'r rhaglen.

Rydym yn annog ceisiadau Hunanwasanaeth ar-lein fel ffordd gyflymach a mwy effeithlon o wneud cais am raglen. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael anawsterau, cysylltwch â Derbyniadau ar 029 2041 6010 neu e-bostiwch: askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

* Sylwer - rhaid gwneud ceisiadau am y cyrsiau Hyfforddi Athrawon TAR Cynradd ac Uwchradd trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS, tra dylid gwneud ceisiadau am Addysg a Hyfforddiant Ôl Gorfodol TBA / TAR trwy Hunanwasanaeth.


Gwneud Cais Ar-lein (Ymgeiswyr Rhyngwladol)

Camau Gwneud Cais

 

 • Dewiswch raglen astudio.
 • Gwiriwch a oes gan y rhaglen ddyddiad cau penodol ar gyfer ceisiadau.
 • Mae'n hanfodol eich bod yn gwirio'r Dogfennau Ategol Gorfodol. Mae angen gwybodaeth benodol ar rai rhaglenni e.e. templed Datganiad Personol a / neu wybodaeth ychwanegol.
 • Os ydych chi'n gwneud cais am RPL gweler y wybodaeth o dan Gwneud Cais Ar-lein.
 • Gwnewch gais ar-lein, gan sicrhau fod yr holl ddogfennau gofynnol yn cael eu huwchlwytho.
 • Gall ceisiadau gymryd 2-4 wythnos i'w hystyried.
 • Os oes angen fe'ch gwahoddir i gyfweliad.
 • Os yn llwyddiannus, cewch lythyr swyddogol gan Derbyniadau.
 • Derbyn lle ar y rhaglen.
 • Ar ôl i unrhyw amodau gael eu bodloni (os yn berthnasol) cewch wybodaeth ymuno a chofrestru fis cyn dechrau'r rhaglen. Mae'n hanfodol eich bod chi'n derbyn eich lle er mwyn eich galluogi i dderbyn eich gwybodaeth ymuno (statws Cwmni Diamod).

 

Ymgeiswyr yr UE (Gwybodaeth Ychwanegol)

Darparwch gyfieithiadau swyddogol o gymwysterau gradd na chynhaliwyd yn y DU. Bydd angen i chi hefyd ddarparu prawf o gymhwyster Saesneg gyda'ch cais, neu nodi a oes gennych ddyddiad prawf wedi'i gynllunio. Lleiafswm gofyniad IELTS yw 6.0 a gymerwyd yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf (lleiafswm o 5.5 ym mhob elfen), ond nodwch y gallai hyn fod yn uwch ar gyfer rhai rhaglenni ôl-raddedig. Gallwch wirio Gofynion Mynediad y rhaglen ar dudalennau gwe cyrsiau am fanylion pellach.

Gellir gweld enghreifftiau o gymwysterau Iaith Saesneg a dderbynnir yma, ynghyd â gwybodaeth am ein cyrsiau Saesneg Cyn-Sesiynol a GETS.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Derbyniadau ar askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu 029 2041 6010.


Cyn-fyfyrwyr/myfyrwyr cyfredol Met Caerdydd

Os ydych chi wedi astudio ym Met Caerdydd yn y gorffennol, neu'n dal i astudio gyda ni, bydd gennych chi gofnod myfyriwr eisoes ac felly ni fydd angen i chi ddechrau cofnod newydd i chi ar gyfer Hunanwasanaeth. Os ydych wedi cofrestru o'r blaen drwy Hunanwasanaeth bydd gennych fanylion mewngofnodi eisoes a rhaid ichi eu defnyddio wrth wneud cais am raglen newydd. Fel arall, os gwnaethoch adael y rifysgol nifer o flynyddoedd yn ôl mae'n debyg na fydd gennych fanylion mewngofnodi. Ar y dudalen fewngofnodi Hunanwasanaeth mae yna gamau i'ch cynorthwyo yn y naill achos neu'r llall e.e. i ofyn am gyfrinair newydd neu wirio'ch enw defnyddiwr. Fodd bynnag, os ydych chi'n dal i gael anhawster, cysylltwch â Derbyniadau.

Dyledwyr

Bydd unrhyw un sydd mewn dyled i'r Brifysgol a sy'n gwneud cais newydd yn cael eu hystyried ac ar yr amod bod y gofynion mynediad yn cael eu bodloni, yn cael cynnig lle. Fodd bynnag, bydd y cynnig hwn yn dibynnu naill ai ar glirio'r ddyled cyn dechrau'r rhaglen, neu drwy ddod i gytundeb ynghylch talu gyda Cyllid.

Gall ymgeiswyr gysylltu â Chyllid ynghylch dyled sy'n ddyledus naill ai dros e-bost:
E-bost: finance@cardiffmet.ac.uk neu drwy ffonio
Ffôn: 029 2041 6083

Gwybodaeth bellach am Bolisi a Gweithdrefn Dyledwr y Brifysgol, cliciwch yma.

Sefyllfa Academaidd Anffafriol

Disgwylir i ymgeiswyr sydd wedi gadael y Brifysgol dan gwmwl academaidd h.y. heb gwblhau'r flwyddyn astudio y cawsant eu cofrestru arni, hysbysu'r Uned Dderbyn wrth ystyried ailymgeisio, (cyn cyflwyno cais). Caiff ymgeiswyr eu hystyried unwaith y bydd y wybodaeth am y statws academaidd anffafriol wedi'i derbyn a'i gwirio. Gwneir y penderfyniad terfynol ar dderbyn gan y ddau Gyfarwyddwr Rhaglen sy'n ymwneud â'ch astudiaeth flaenorol ac arfaethedig.


nnau Ategol Gorfodol, Datganiadau Personol a Tystlythyro​​

Cyn gwneud eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r Dogfennau Ategol Gorfodol sy'n ofynnol i'w cymhwyso i'r rhaglen o'ch dewis. Mae gan rai raglenni ofynion penodol a bydd y rhain yn cael eu rhestru'n unigol ar y ddolen hon.

Bydd angen uwchlwytho dogfennau ategol cyn cyflwyno'ch cais, ac mae Datganiad Personol (mewn rhyw fformat) yn orfodol i bawb. Fe welwch hefyd ar y ddolen uchod ganllawiau defnyddiol ar ysgrifennu Datganiad Personol, ynghyd â manylion pellach ar ddarparu tystlythyrau.


Dyddiadau cau ymgeisio

 

 • Deieteg PgDip - Dyddiad cau 18 Ionawr 2019
 • Seicoleg Fforensig Ymarferydd PgDip - Dyddiad cau 31ain Ionawr 2019 ar gyfer derbyniad Ebrill 2019. Ar hyn o bryd mae gennym ddwy ganolfan asesu ar gyfer derbyniad 2019 - 20fed Chwefror a 13eg Mawrth                
 • MSc Seicoleg Fforensig - i'w gadarnhau
 • Oherwydd poblogrwydd y rhaglenni chwaraeon ôl-raddedig, gwnewch gais cyn gynted â phosibl a gwiriwch dudalennau gwe'r cwrs am unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer ceisiadau penodol.


Er nad oes gan ein rhaglenni ôl-raddedig / rhan-amser eraill ddyddiadau cau ffurfiol, argymhellir eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl a hyd at flwyddyn cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Sylwch, pe bai rhaglen yn llenwi, ni fyddwn yn derbyn ceisiadau pellach ar gyfer y rhaglen honno.

Ffioedd Dysgu, Cyllid a Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd dysgu cyfredol a chyllid ar dudalennau gwe Ffioedd a Chyllid. Sylwch ar y wybodaeth Costau Ychwanegol ynghyd â'r tablau ffioedd perthnasol gan fod costau cwrs ychwanegol ar gyfer rhai rhaglenni.

Os ydych chi'n bwriadu astudio yn rhan amser, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu ag arweinydd y rhaglen i egluro nifer y modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio bob blwyddyn a ffioedd cysylltiedig.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyllid ar y dolenni isod:

25% Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr (o Flwyddyn Academaidd 2018/19)

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Cyllid a Benthyciad Myfyrwyr

Newidiadau a Dod â Rhaglenni i ben

Mae'r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i ymgeiswyr ar raglenni a gynigir mor gywir a chyfredol â phosibl. Fodd bynnag, mae rhaglenni astudio'r Brifysgol yn cael eu hadolygu'n barhaus ac mae'n ddigon posibl y bydd rhai newidiadau rhwng yr amser cyhoeddi a yr amser y mae myfyriwr yn cychwyn y rhaglen. Mae rhedeg rhaglenni Prifysgol hefyd yn ddibynnol ar niferoedd, h.y. mae angen i nifer penodol o fyfyrwyr ymgymryd â'r rhaglen er mwyn iddi fod yn hyfyw.

Pan wneir newidiadau neu pan ddaw rhaglen i ben, hysbysir ymgeiswyr o hyn cyn gynted â phosibl, cyn derbyn y cynnig o le, fel bod cyfle i ystyried rhaglen arall ym Met Caerdydd neu rywle arall. Os penderfynir dod â rhaglen i ben ar ôl i ymgeiswyr gael cynnig lle, bydd Derbyniadau yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewisiadau eraill perthnasol a darparu cymorth i ymgeiswyr ddod o hyd i'r dewis arall hwnnw.

Os cynigir lle iddynt ar raglen y mae ei dyfodol yn ansicr, ni fydd ymgeiswyr â chynigion diamod yn gallu cofrestru nes bod hyfywedd y cyfnod astudio a gynigir yn cael ei gadarnhau. Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu heffeithio yn derbyn diweddariadau a chadarnhad ynghylch pryd y gallant hunan-gofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth am newidiadau i raglenni, cyfeiriwch at yr ymwadiad a gynhwysir yn y Llawlyfr Myfyrwyr (www.cardiffmet.ac.uk/studenthandbook) y byddwch yn ei dderbyn fel rhan o'ch cyfarwyddiadau ymuno cyn dechrau eich rhaglen.

Telerau ac Amodau

Ewch i'n tudalen Telerau ac Amodau i gael gwybodaeth lawn.

​​​​​