Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Darparu Prawf o'ch Cymwysterau

Darparu Prawf o'ch Cymwysterau

​Ar ôl i chi dderbyn cynnig gan Met Caerdydd, a phenderfynu derbyn ein cynnig, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r holl gymwysterau a restrir ar eich cais.

Ymgeiswyr Israddedig UCAS

Bydd angen i Derbyniadau wirio'ch cymwysterau erbyn Awst 31ain, gan gynnwys eich TGAU neu gymwysterau cyfwerth. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw drwy anfon eich Rhif Dysgwr Unigryw (ULN) atom, fel y gallwn wirio'ch cymwysterau trwy eich Cofnod Dysgu Personol (PLR). E-bostiwch eich ULN at Derbyniadau. Os nad oes gennych ULN, ceir rhestr gwybodaeth bellach isod am yr hyn y gallwn ac na allwn ei dderbyn fel prawf o'ch cymwysterau, yn ogystal â sut i’w anfon at Derbyniadau.

Os ydych chi'n gorffen eich astudiaethau yr haf hwn, dylem dderbyn cadarnhad o'ch canlyniadau gan UCAS. Os na dderbyniwn eich canlyniadau am unrhyw reswm, neu os na fyddwn yn eu derbyn mewn pryd, cysylltir â chi i ddarparu tystiolaeth. Nid ydym yn derbyn canlyniadau TGAU wedi ail-sefyll gan UCAS, felly os ydych yn disgwyl y canlyniadau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon cadarnhad o'ch canlyniadau at Derbyniadau yn syth ar ôl eu derbyn.

Os ydych wedi derbyn cynnig diamod yn dilyn cyfweliad, bydd angen i chi anfon eich cymwysterau atom o hyd.

Os na fyddwn wedi gallu gwirio'ch cymwysterau cyn diwedd mis Awst, gallai hyn arwain at beidio â chadarnhau eich lle a chithau’n methu â chasglu eich Cerdyn Met yn ystod eich wythnos Sefydlu.

Ymgeiswyr Hyfforddiant Athrawon UCAS

Bydd angen i Derbyniadau wirio'ch holl gymwysterau erbyn Awst 31ain, gan gynnwys eich TGAU neu gymwysterau cyfwerth.

Os mai cynnig amodol sydd gennych ar sail canlyniad gradd gyntaf, bydd angen i chi roi prawf o hyn i ni cyn gynted â phosibl. Os ydych chi'n fyfyriwr cyfredol ym Met Caerdydd, neu wedi graddio oddi yno’n ddiweddar, byddwn yn gwirio canlyniad eich gradd israddedig ar ôl ei gyhoeddi.

Os ydych chi'n disgwyl canlyniad i ailddechrau TGAU mewn Mathemateg a/neu Saesneg Iaith i fodloni'r angen am radd 'B', rhowch brawf o hyn i ni cyn gynted â phosibl. Bydd Met Caerdydd yn derbyn nifer o gymwysterau cyfwerth i gwrdd â'r Gofynion gradd B, ac eleni mae hefyd yn cynnig ei arholiadau cywerthedd mewnol ei hun. Ceir mwy o wybodaeth yma.​

Isod, ceir rhestr o wybodaeth bellach isod am yr hyn y gallwn neu na allwn ei dderbyn fel prawf o'ch cymwysterau, yn ogystal â sut i'w hanfon at Derbyniadau. Bydd methu â darparu prawf o gymwysterau cymwys yn golygu na fydd eich lle yn cael ei gadarnhau.

Ymgeiswyr Ôl-raddedig, Rhan-amser a Phroffesiynol

Mae angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cymwysterau i Derbyniadau bedair wythnos cyn dechrau eich rhaglen. Fe’ch hysbysir o unrhyw amodau cymhwyster penodol sy'n gysylltiedig â'ch cynnig drwy system 'Hunanwasanaeth' Met Caerdydd a'ch llythyr cynnig.

Os yw'ch cynnig yn amodol ar ganlyniad gradd gyntaf, bydd angen i ni dderbyn prawf o hyn cyn gynted â phosibl. Os ydych chi'n fyfyriwr cyfredol ym Met Caerdydd, neu wedi graddio oddi yma'n ddiweddar, byddwn yn gwirio canlyniad eich gradd israddedig ar ôl cyhoeddi’r canlyniad.

Isod, ceir rhestr o wybodaeth bellach am yr hyn y gallwn ac na allwn ei dderbyn fel prawf o'ch cymwysterau, yn ogystal â sut i'w hanfon at Derbyniadau. Bydd methu â darparu prawf o gymwysterau cymwys yn golygu na ellir cadarnhau eich lle.

Pa ddogfennau cymhwyster ydych chi'n eu derbyn?

 

Math o ddogfen Derbyniol?
Tystysgrifau - rhai gwreiddiol / copïa Ydyn Mae copïau o ansawdd da yn dderbyniol
Slip / Datganiad o Canlyniadau ​Ydyn Rhaid dangos llofnod a stamp gwreiddiol yr ysgol/coleg
​Rhif Dysgwr Unigryw
​Ydyn Ar yr amod nad ydych wedi optio allan i rannu eich gwybodaeth
​Llythyr gan yr ysgol/coleg
YdynRhaid bod ar bapur pennawd swyddogol â llofnod gwreiddiol
Datganiad Ardystio CanlyniadauYdyn Gellir holi Byrddau Arholiad amdano a bydd yn rhaid talu ffi a wynebu oedi o nifer o wythnosau wrth brosesu
Llythyr CadarnhadYdyn Gellir holi Byrddau Arholiad amdano a bydd yn rhaid talu ffi a nifer o wythnosau o oedi wrth brosesu
Tystysgrifau/Trawsgrifiadau AmnewidYdyn
Gellir gofyn amdano gan y brifysgol flaenorol
​E-bost cadarnhaol gan yr ysgol/coleg
Nac ydy
​Dogfennau wedi'u hargraffu oddi ar wefan/cyfrif sefydliad
Nac ydy Oni bai bod llofnod a stamp gwreiddiol gan y sefydliad fel dilysiad
Dogfen SIMS ysgol/colegNac ydy Oni bai bod arni lofnod a stamp dilysu gwreiddiol gan y sefydliad
​Unrhyw ddogfen nad yw'n dangos enw llawn yr ymgeisydd yn glir
Nac ydy


Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cadw'r hawl i ofyn am ddogfennau gwreiddiol os teimlir nad yw copïau'n ddigonol.

Sylwch, os nad yw'r dogfennau yn Saesneg, bydd Derbyniadau'n gorfodi'r ymgeisydd i ddarparu cyfieithiad swyddogol i'r Saesneg gyda'r cyfieithiad a'r ddogfen a bostiwyd atynt, yn ogystal â chymharu ategol.

Sut mae anfon fy nghymwysterau atoch chi?

Y ffordd hawsaf i ni gael golwg a gwirio eich canlyniadau yw drwy anfon eich Rhif Dysgwr Unigryw (ULN) atom, fel y gallwn wirio'ch cymwysterau trwy eich Cofnod Dysgu Personol (PLR). E-bostiwch eich ULN at Derbyniadau​. Os nad oes gennych eich rhif ULN, gallwch:

E-bostio

Sganiwch ac e-bostiwch eich dogfennau at: Offers@cardiffmet.ac.uk, os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd e-bostio'ch rhif ULN yma.​

Postio
Gallwch bostio copïau neu dystysgrifau gwreiddiol at:

Admissions
Cardiff Metropolitan University 
Llandaff Campus
Western Avenue
CARDIFF
CF5 2YB

Os ydych chi'n anfon tystysgrifau gwreiddiol, rydym yn argymell eich bod chi'n defnyddio Post cofrestredig. Byddwn hefyd yn dychwelyd eich dogfennaeth drwy’r Post cofrestredig.

I-zone
Galwch heibio i'n I-zone, ar Gampws Llandaf neu Cyncoed, lle gall y staff wneud copïau o'ch tystysgrifau.
Cardiff Met I-zone, Llandaff Campus, Western Avenue, Cardiff.  CF5 2YB - Tel: 029 2020 5600
Cardff Met I-zone, Cyncoed Campus, Cyncoed Road, Cardiff.  CF23 6XD -  Tel: 029 2020 5460

​Beth os yw fy enw wedi newid ers i mi dderbyn fy nhystysgrifau?

Os yw'ch tystysgrifau mewn cyfenw gwahanol neu os yw’ch enw wedi’i sillafu’n wahanol i’r hyn sydd ar eich cais, bydd angen cadarnhad pellach e.e. tystysgrif priodas, genedigaeth neu fabwysiadu, affidafid neu ddogfen gyfreithiol newid enw. Os nad oes gennych unrhyw ddogfennaeth swyddogol o'r newid enw, gall Derbyniadau dderbyn llun gyda dilysiad gan eich ysgol neu goleg yn cadarnhau'r newid.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Derbyniadau ar (0) 29 2041 6010 neu anfonwch e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk