Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Equivalency Exams

Arholiadau Cywerthedd

Mae Met Caerdydd yn cynnig arholiad cyfwerthedd mewnol ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg.  Dyluniwyd yr arholiadau i fodloni gofynion gradd TGAU B ar gyfer mynediad i gyrsiau AGA Met Caerdydd yn unig. Mae Met Caerdydd bellach hefyd yn cynnig arholiadau i fodloni gofynion gradd C ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Cymraeg. 

I fod yn gymwys i sefyll yr arholiadau, mae angen i ymgeiswyr fod wedi derbyn cynnig ac wedi ateb, neu'n bwriadu ateb, 'Cadarn'.  Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod wedi cyflawni'r radd rhagofyniad berthnasol fel y nodir o dan bob pwnc isod a gallu darparu prawf o hyn. 

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn gymwys i sefyll yr arholiadau cywerthedd hyn yn cael eu hysbysu yn ystod y cyfnod cynnig a bydd angen iddynt sicrhau eu bod yn eistedd arholiad allanol er mwyn cwrdd ag amodau'r cynnig.

Nid oes unrhyw ffi ynghlwm i’r arholiadau cyfwerthedd. 

Byddwch yn cael sesiynau cymorth cyn yr arholiad er mwyn eich paratoi, a rhoddir ailsefyll ymgais i chi yn yr arholiad, yn dibynnu ar ddyddiad y cais.

Hoffem ailadrodd mai cyfrifoldeb y myfyrwyr eu hunain yw cynnal eu hadolygi eu hunain wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau hyn. Ni allant ddibynnu ar y sesiynau cymorth hyn yn unig. Mael cyn-bapurau perthnasol a gwybodaeth bellach ar gael trwy’r ddolennu isod.  

Mae'r sesiynau cymorth a nifer yr ymdrechion i basio'r arholiad neu arholiadau wedi'u rhoi ar waith i gefnogi cwblhau'r arholiad neu arholiadau yn llwyddiannus, ond bydd methu â chyflawni'r gofynion hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cymryd eich lle ar y cwrs.

Bydd pob arholiad yn cael ei gynnal ar ein Campws Cyncoed.

Saesneg

I fod yn gymwys ar gyfer yr arholiad hwn, bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflawni TGAU gradd C eisoes ar gyfer TAR Cynradd neu TGAU gradd D ar gyfer TAR Uwchradd.

Mae'r arholiad yn para 90 munud a gellir gweld rhagor o wybodaeth am y cynnwys a'r canllawiau paratoi yma.

Sesiynau Adolygu Saesneg

Bydd rhai sesiynau adolygu Saesneg ar gael cyn y set nesaf o arholiadau, a byddwn yn hysbysebu ymgeiswyr amdanynt.

Mathemateg

I fod yn gymwys ar gyfer yr arholiad hwn, bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflawni TGAU gradd C eisoes ar gyfer TAR Cynradd neu TGAU gradd D ar gyfer TAR Uwchradd.

Mae'r arholiad yn para 90 munud a gellir gweld rhagor o wybodaeth am y cynnwys a'r canllawiau paratoi yma.

Sesiynau Adolygu Mathemateg

Bydd rhai sesiynau adolygu mathemateg ar gael cyn y set nesaf o arholiadau, a byddwn yn hysbysebu ymgeiswyr amdanynt.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â chyfrifiannell, beiro, pensil, pren mesur a rwber gyda nhw ar gyfer y sesiynau adolygu a'r prawf.

Gwyddoniaeth

I fod yn gymwys ar gyfer yr arholiad hwn, bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflawni TGAU gradd D eisoes.

Mae'r arholiad yn para 90 munud a bydd angen cyfrifiannell a phren mesur ar ymgeiswyr. Bydd rhagor o wybodaeth am y cynnwys a'r canllawiau paratoi yma.

Bydd rhai sesiynau adolygu ar gael cyn y set nesaf o arholiadau, a byddwn yn hysbysebu ymgeiswyr amdanynt.

Cymraeg

I fod yn gymwys ar gyfer yr arholiad hwn, bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflawni TGAU gradd D eisoes.

Mae'r arholiad yn para 90 munud a gellir gweld rhagor o wybodaeth am y cynnwys a'r canllawiau paratoi isod;

Papur Enghreifftiol
Darn Darllen

Bydd rhai sesiynau adolygu ar gael cyn y set nesaf o arholiadau, a byddwn yn hysbysebu ymgeiswyr amdanynt.


Rhaid i ymgeiswyr sydd ag angen dysgu datganedig ddarparu tystiolaeth cyn yr arholiad fel y gellir gwneud addasiadau rhesymol ar y diwrnod. Caniateir 15 munud o amser ychwanegol i ymgeiswyr ar gyfer pob prawf.  

Sylwch, er bod Met Caerdydd yn cynnig ei arholiadau cyfwerthedd ei hun, rydym hefyd yn derbyn nifer o brofion gywerthedd eraill fel Profi Cyfwerthedd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Bangor a'r Coleg Estyniad Cenedlaethol.  

Rydym yn argymell yn gryf, pa bynnag opsiwn cyfwerthedd a ddewiswch, eich bod yn ceisio ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant ychwanegol fel eich bod yn hollol barod ar gyfer yr arholiad.  Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi ennill cymhwyster cyfatebol addas erbyn dechrau'r cwrs yn gallu parhau ar ein rhaglenni AGA.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Derbyniadau trwy ffonio 029 2041 6010, trwy e-bostio askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu ar Twitter @CMetAdmissions.