Skip to main content

Ymarfer Uwch (gyda llwybrau arbenigol) - MSc/PgD/PgC

Nod y rhaglen yw datblygu ymarferwyr myfyriol annibynnol sy'n ymwneud ag ymarfer uwch o fewn ystod o leoliadau sefydliadol a phroffesiynol. Mae'r rhaglen yn hyrwyddo arfarniad beirniadol o ddamcaniaeth a chymhwyso'r arfer proffesiynol perthnasol ac yn datblygu dull pwrpasol a hunangyfeiriedig o ddysgu a fydd yn arwain at arfer proffesiynol gwell. Ei nod yw hyrwyddo arfarniad beirniadol o ddamcaniaeth a chymhwyso'r arfer proffesiynol perthnasol ac mae'n rhoi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau beirniadol a'u dealltwriaeth wyddonol i'w galluogi i ddatblygu'n ymarferwyr effeithiol a myfyriol.

Mae'r MSc Ymarfer Uwch yn rhaglen generig gydag wyth llwybr penodol a gall arwain at ddyfarnu'r radd a enwir yn benodol:

 • MSc Ymarfer Uwch (Awdioleg)
 • MSc Ymarfer Uwch (Astudiaethau Cyhyrsgerbydol)
 • MSc Ymarfer Uwch (Dieteg)
 • MSc Ymarfer Uwch (Therapi Lleferydd ac Iaith)

Ceir rhagor o wybodaeth am bob llwybr yn y tab Modiwlau Llwybr Benodol isod.

Bwriedir i'r rhaglen ddarparu ar gyfer dilyniant hyblyg, amrywiol sy'n ymateb i anghenion dysgu proffesiynol parhaus myfyrwyr a chyflogwyr a'r amgylchedd ymarfer sy'n newid yn gyson.

Gellir ymgorffori unrhyw fodiwlau ar Lefel 7 (lefel Meistr) a astudir mewn mannau eraill, sy'n diwallu anghenion dysgu'r myfyriwr, yng nghymysgedd y modiwl drwy'r weithdrefn Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Yn ogystal, cydnabyddir bod llawer o broffesiynau'n ymgysylltu â gweithgareddau DPP nad ydynt yn cael eu graddio gan gredyd. Mae'r modiwl Myfyrio ar Ddysgu Blaenorol yn fodiwl opsiwn generig lefel 7 20 credyd lle gall myfyrwyr ddefnyddio gweithgareddau DPP perthnasol i fyfyrio'n feirniadol ar y profiadau hynny a chynhyrchu datganiad a phortffolio myfyriol.

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i fodloni pedair colofn Ymarfer Uwch.

Bydd y modiwlau'n cael eu cyflwyno mewn patrwm dysgu cyfunol (blociau o addysgu gydag adnoddau ar-lein) cyn belled ag y bo modd.

Noder:
A Fel arfer, rhaid i ymgeiswyr allu dangos o leiaf 2 flynedd o brofiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad priodol. Dylai ymgeiswyr ar gyfer y llwybr Dieteteg fod yn Ddietegwyr cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a dylai ymgeiswyr ar gyfer y llwybr Therapi Lleferydd ac Iaith fod yn Therapyddion Lleferydd ac Iaith cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Nod y rhaglen yw datblygu ymarferwyr myfyriol annibynnol sy'n ymwneud ag ymarfer uwch o fewn ystod o leoliadau sefydliadol a phroffesiynol. Mae'r rhaglen yn hyrwyddo arfarniad beirniadol o ddamcaniaeth a chymhwyso'r arfer proffesiynol perthnasol ac yn datblygu dull pwrpasol a hunangyfeiriedig o ddysgu a fydd yn arwain at arfer proffesiynol gwell. Ei nod yw hyrwyddo arfarniad beirniadol o ddamcaniaeth a chymhwyso'r arfer proffesiynol perthnasol ac mae'n rhoi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau beirniadol a'u dealltwriaeth wyddonol i'w galluogi i ddatblygu'n ymarferwyr effeithiol a myfyriol.

Mae'r MSc Ymarfer Uwch yn rhaglen generig gydag wyth llwybr penodol a gall arwain at ddyfarnu'r radd a enwir yn benodol:

 • MSc Ymarfer Uwch (Awdioleg)
 • MSc Ymarfer Uwch (Astudiaethau Cyhyrsgerbydol)
 • MSc Ymarfer Uwch (Dieteg)
 • MSc Ymarfer Uwch (Therapi Lleferydd ac Iaith)

Ceir rhagor o wybodaeth am bob llwybr yn y tab Modiwlau Llwybr Benodol isod.

Bwriedir i'r rhaglen ddarparu ar gyfer dilyniant hyblyg, amrywiol sy'n ymateb i anghenion dysgu proffesiynol parhaus myfyrwyr a chyflogwyr a'r amgylchedd ymarfer sy'n newid yn gyson.

Gellir ymgorffori unrhyw fodiwlau ar Lefel 7 (lefel Meistr) a astudir mewn mannau eraill, sy'n diwallu anghenion dysgu'r myfyriwr, yng nghymysgedd y modiwl drwy'r weithdrefn Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Yn ogystal, cydnabyddir bod llawer o broffesiynau'n ymgysylltu â gweithgareddau DPP nad ydynt yn cael eu graddio gan gredyd. Mae'r modiwl Myfyrio ar Ddysgu Blaenorol yn fodiwl opsiwn generig lefel 7 20 credyd lle gall myfyrwyr ddefnyddio gweithgareddau DPP perthnasol i fyfyrio'n feirniadol ar y profiadau hynny a chynhyrchu datganiad a phortffolio myfyriol.

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i fodloni pedair colofn Ymarfer Uwch.

Bydd y modiwlau'n cael eu cyflwyno mewn patrwm dysgu cyfunol (blociau o addysgu gydag adnoddau ar-lein) cyn belled ag y bo modd.

Noder:
A Fel arfer, rhaid i ymgeiswyr allu dangos o leiaf 2 flynedd o brofiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad priodol. Dylai ymgeiswyr ar gyfer y llwybr Dieteteg fod yn Ddietegwyr cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a dylai ymgeiswyr ar gyfer y llwybr Therapi Lleferydd ac Iaith fod yn Therapyddion Lleferydd ac Iaith cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Cynnwys y Cwrs (Pob Llwybr)

Bydd gan y cwrs dri phwynt gadael diffiniedig:

​Tystysgrif Ôl-raddedig (TÔr) – mae'n rhoi sylfaen i fyfyrwyr o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddechrau datblygu ymarfer fel Ymarferydd Uwch.

Diploma Ôl-raddedig (DÔr) – yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau priodol i fyfyrwyr weithredu fel Ymarferydd Uwch.

Meistr mewn Gwyddoniaeth (MSc) – anelu at y myfyrwyr hynny sy'n dymuno parhau â'u hastudiaeth academaidd a chynnal prosiect ymchwil cymhwysol estynedig y mae'n rhaid iddo fod yn berthnasol i ymarfer.

Mae strwythur y rhaglen wedi'i gynllunio, lle bo'n briodol, i fod yn hyblyg a diwallu anghenion y dysgwr unigol. Gall myfyrwyr ddewis astudio modiwlau unigol ar gyfer eu datblygiad proffesiynol parhaus (DPP); mae sail ffioedd ar wahân ar gyfer y math hwn o astudiaeth.

Modiwlau:

Modiwlau Gorfodol ar gyfer y DÔr:

 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd)
 • Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol (20 credyd)

Modiwlau Gorfodol ar gyfer MSc:

 • Traethawd hir (60 credyd)

Modiwlau Generig Dewisol: (Pob un werth 20 credyd):

 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2
 • Newid Ymddygiad Iechyd
 • Gwneud Penderfyniadau Clinigol
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Strategol

Modiwlau Llwybr Benodol

Gwybodaeth am y Llwybr a Modiwlau Penodol:

Awdioleg

(Mae pob modiwl yn ddewisol)
Mae'r modiwlau awdioleg yn canolbwyntio ar ddiagnosis ac asesu mewn sawl maes penodol o awdioleg glinigol drwy ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant damcaniaethol uwch. Bwriedir i'r modiwlau ddarparu addysg ôl-gofrestru a byddant yn cael eu cynnwys yn rhestr hyfforddiant DPP achrededig y corff proffesiynol.

 • Anhwylderau Cydbwysedd ac Adsefydlu
 • Awdioleg Ddiwydiannol ac Amgylcheddol
 • Nam pediatrig ar y clyw
 • Awdioleg ac Adsefydlu Diagnostig Uwch
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1(ar gyfer myfyrwyr ar lwybr rhan-amser yn unig)
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2 (i fyfyrwyr ar lwybr rhan-amser yn unig)

Dieteg

(Mae pob modiwl yn ddewisol)
Bwriad y llwybr Dieteteg yw cefnogi a hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus dietegwyr a'u hymarfer. Fel y cyfryw, bydd yn helpu i ddiwallu anghenion y rhai sy'n dymuno symud ymlaen a dangos tystiolaeth o'u gallu i weithio ar lefel Ymarferwyr Uwch yn y GIG.

 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2
 • Cwrs Addysgwyr Clinigol Uwch (20)
 • Maeth a'r Oedolyn Hŷn (Arweinydd Llwybr Cyswllt i wirio'r argaeledd)

Astudiaethau Cyhyrysgerbydol

Mae'r llwybr Astudiaethau Cyhyrysgerbydol wedi'i anelu at ymarferwyr cofrestredig HCPC – neu gyfwerth – sy'n ymwneud â rheoli cyflyrau cyhyrysgerbydol calch is ar draws ystod o grwpiau cleifion. Mae hyn fel arfer wedi cynnwys Podiatryddion a Ffisiotherapyddion. Un nodwedd allweddol yw'r pwyslais ar ddatblygu dull ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ac mae myfyrwyr yn cael eu herio i ddadansoddi'n feirniadol ystod o faterion sy'n ymwneud â sawl agwedd ar ymarfer cyhyrysgerbydol.

 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1: Archwiliad a Diagnosis Cyhyrysgerbydol
 • Sail patholegol anhwylderau cyhyrysgerbydol
 • Biomecaneg Chwaraeon a Rheoli Anafiadau
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2: Therapiwteg Cyhyrysgerbydol
 • Gwyddoniaeth o Esgidiau

Therapi Lleferydd ac Iaith

(Mae pob modiwl yn ddewisol)
Bwriad y llwybr Lleferydd ac Iaith yw cefnogi a hyrwyddo datblygiad proffesiynol parhaus Therapyddion Lleferydd ac Iaith a'u hymarfer. Fel y cyfryw, bydd yn helpu i ddiwallu anghenion y rhai sy'n dymuno symud ymlaen a dangos tystiolaeth o'u gallu i weithio ar lefel Ymarferwyr Uwch yn y GIG.

 • Gwneud Penderfyniadau Clinigol
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 1
 • Dysgu Seiliedig ar Waith 2
 • Cyfathrebu Uwch - Cyflwyniad i Raglennu Niwro Ieithyddol
 • Nam pediatrig ar y clyw

Dysgu ac Addysgu

Mae'r cyfleoedd addysgu a dysgu ar y rhaglen yn briodol i fyfyrwyr sy'n defnyddio'r modiwlau ac fe'u cynlluniwyd i hwyluso datblygiad yr ymarferydd uwch.

Yn draddodiadol, cyflwynir rhaglenni lefel Meistr o ddydd i ddydd ond mae pwysau cynyddol ar waith yn gwneud y math hwn o ddarpariaeth yn anghynaliadwy. Er mwyn darparu ar gyfer y newidiadau hyn i arferion gwaith, bydd y rhan fwyaf o fodiwlau'n cael eu cyflwyno mewn fformat cyfunol; h.y. gyda blociau o addysgu ac adnoddau ar-lein.

Bydd cyflwyno modiwlau yn amrywio yn ôl anghenion dysgu penodol ond bydd yn cynnwys darlithoedd, tiwtorial a seminarau, yn ogystal â defnydd helaeth o Moodle, yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir a ddefnyddir yn y Brifysgol.

Mae'r modiwlau dysgu seiliedig ar waith yn ddelfrydol ar gyfer dysgu hyblyg wrth iddynt gyflwyno yn y maes gwaith. Dyrennir goruchwyliwr o'r tîm addysgu i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â'r modiwlau hyn a threfnir cyfarfodydd i weddu i'r myfyriwr yn ogystal â chyswllt e-bost/ffôn.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen hon yn cael cyfleoedd i gydweithio'n arloesol ac ar y cyd ar draws disgyblaethau drwy rannu eu gwybodaeth a'u sgiliau, a fydd o fudd i'r myfyrwyr o ran eu hymgysylltiad a'u profiad.

Mae'r traethawd hir hefyd yn caniatáu'r hyblygrwydd hwn gan fod disgwyl i fyfyrwyr ymgymryd â'r ymchwil yn eu man gwaith. Dyrennir tiwtor personol i bob myfyriwr a fydd yn cynnig cymorth ac arweiniad academaidd a bugeiliol ar fodiwlau sy'n benodol i lwybr ac opsiwn i'w dewis i ddiwallu eu hanghenion dysgu unigol.

Asesu

Asesir pob modiwl gan waith cwrs; mae'r math yn amrywio yn ôl y modiwlau a gall gynnwys cwblhau portffolio, cyflwyniadau, myfyrdodau, adroddiadau ac astudiaethau achos. Mae'r holl fodiwlau'n cael eu safoni'n allanol. Lle bynnag y bo modd, bydd myfyrwyr yn cael cynnig asesiadau ffurfiannol ac adborth.

Cyfloagadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y Gweithiwr Proffesiynol sy'n gweithio ar Lefel Meistr yn gallu arwain a chyfrannu at ddatblygiadau yn eu proffesiwn drwy ddull mwy rhagweithiol, beirniadol a myfyriol. Yn ogystal, byddant yn asiant i newid, yn arweinydd ac yn gweithredu fel eiriolwr dros eu proffesiwn. Bydd cyflogadwyedd yn cael ei wella gan broffesiynau sy'n ymgymryd â modiwlau ar sail DPP a bydd gweithwyr proffesiynol y GIG yn gallu defnyddio'r gwobrau tuag at ennill cydnabyddiaeth fel Ymarferydd Uwch. Bydd y rhaglen hon hefyd yn rhoi cyfle i raddedigion fynd ymlaen i astudiaethau gradd ymchwil pellach.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr gynnal gradd anrhydedd mewn disgyblaeth sy'n ymwneud â'u maes astudio arfaethedig. Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr sydd â chymwysterau perthnasol eraill yn cael eu hystyried.

Fel arfer, rhaid i ymgeiswyr allu dangos o leiaf 2 flynedd o brofiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad priodol. Mae natur gymhwysol y cwrs a'r pwyslais ar fyfyrio beirniadol a datblygu ymarfer uwch yn gofyn i ymgeiswyr gael profiad perthnasol y gallant fyfyrio arnynt a datblygu eu hastudiaethau arnynt.

​Gofynion Mynediad ar gyfer llwybrau penodol:

 • Dietegteg - dylai ymgeiswyr fod yn Ddietegwyr cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
 • Therapi Iaith a Lleferydd - dylai ymgeiswyr fod yn Therapyddion Iaith a Lleferydd cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Gweithdrefn Ddethol:
Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried gan gyfarwyddwr y cwrs ac o leiaf un aelod arall o dîm y cwrs a gellir eu gwahodd i gyfweliad. Ar hyn o bryd bydd trafodaeth am y meysydd posibl y mae'r ymgeisydd yn dymuno eu hastudio yn ogystal ag ystyried anghenion datblygiadol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

I gael gwybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Andy Kelly:
Email: akelly@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau llwybrau penodol, cysylltwch â'r Arweinwyr Llwybr:

Awdioleg::
Dr Fei Zhao:
E-bost: fzhao@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 092 2041 7290

Dieteg::
Katherine Gallimore:
E-bost: kgallimore@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5675

Astudiaethau Cyhyrysgerbydol:
Dr Sarah Curran.
E-bost - scurran@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7221

Therapi Lleferydd ac Iaith:
Hannah Amos
E-bost: HAmos@cardiffmet.ac.uk 

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn rhan-amser ar gyfer dyfarniad MSc llawn neu 18 mis llawn amser i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio awdioleg. Gall myfyrwyr gael mynediad i'r modiwlau ar sail unigol ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) (Gall ffioedd amrywio). Mae presenoldeb yn hyblyg yn dibynnu ar ddewisiadau modiwlau. Cynigir y rhan fwyaf o fodiwlau ar sail bloc a dysgu o bell.