Cyngor i Ymgeiswyr>Cyrsiau Israddedig UCAS>Cyfweliadau Israddedigion

Cyfweliadau Israddedigion

Mae nifer o'n rhaglenni israddedig yn cynnwys cyfweliad fel rhan o'r broses ymgeisio. Ar ôl i chi wneud cais i Met Caerdydd, os cewch eich gwahodd am gyfweliad, byddwch yn derbyn e-bost gyda'ch gwahoddiad. Bydd dyddiad ac amser eich cyfweliad ar UCAS Hwb i chi.

Er mwyn sicrhau eich bod yn hollol barod ar gyfer eich cyfweliad, darllenwch y wybodaeth ychwanegol bwysig y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohoni cyn mynychu. Bydd lleoliad eich cyfweliad hefyd wedi'i restru isod.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal trwy MS Teams neu wyneb yn wyned ar y campws, darllenwch y gwybodaeth isod i wneud yn siwr eich bod yn ymwybodol o'r trefniadau ar gyfer eich cyfweliad.

Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Bydd cyfweliadau Celf a Dylunio yn cael eu cadarnhau trwy UCAS Track. Anfonir e-bost atoch gyda manylion eich cyfweliad a chyfarwyddiadau ar sut i gyflwyno'ch portffolio.

Awgrymiadau Portffolio


Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Campws Cyncoed

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol


BA (Anrh) Addysg Gynradd (3-11) gyda SAC

Cynhelir eich cyfweliad drwy MS Teams a byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys gwybodaeth ar y broses gyfweld a sut i baratoi ar gyfer y diwrnod.  Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y wybodaeth gan ei bod hi’n hanfodol eich bod yn gyfarwydd â’r wybodaeth cyn mynychu eich cyfweliad, oherwydd bydd hefyd yn cynnwys Tasg Lythrennedd Cyn Cyfweliad.

Byddwch hefyd yn derbyn gwahoddiad MS Teams yn agosach at ddyddiad y cyfweliad, yn neilltuo amser penodol i chi.Campws Llandaf

BSc (Anrh) ​Gwaith Cymdeithasol

Gwybodaeth Ychwanegol i Waith Cymdeithasol:
Hunan Ddatganiad (PDF) / Hunan Ddatganiad (Word)
Ffurflen Prawf o Oriau (PDF)Ffurflen Prawf o Oriau (Word)

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Addasiadau rhesymol ar gyfer cyfweliad
Os oes gennych unrhyw ofynion ychwanegol, rhowch wybod i ni ar e-bost cyn gynted â phosibl ar newstudent_interviews@cardiffmet.ac.uk yn amlinellu eich anghenion penodol, fel y gellir rhoi unrhyw addasiadau rhesymol ar waith a gwneud trefniadau priodol.


Ni allaf ddod i'm cyfweliad

Os na allwch fynychu ar y dyddiad neu'r amser a roddwyd i chi, anfonwch e-bost atom ar newstudent_interviews@cardiffmet.ac.uk i ofyn am ddyddiad newydd. Fe gewch wybod y dyddiad newydd trwy UCAS.

Os bydd yn rhaid i Met Caerdydd aildrefnu eich cyfweliad ar fyr rybudd, byddwn yn eich hysbysu'n uniongyrchol trwy e-bost. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyn, neu ynghylch eich cyfweliad, cysylltwch â Derbyniadau ar 029 2041 6010 neu e-bostiwch newstudent_interviews@cardiffmet.ac.uk.