Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Hyfforddi Chwaraeon – MSc/PgD/PgC

Meistr Hyfforddi Chwaraeon – MSc/PgD/PgC

Mae'r radd Meistr hon mewn Hyfforddi Chwaraeon yn cynnwys hyfforddwyr ac athrawon yn y broses o gymhwyso theori i'w hymarfer a'i nod yw datblygu ymarferwyr myfyriol gyda'r gallu i reoli problemau addysgeg yn effeithiol. Mae'n cynnig cyfle unigryw ar gyfer datblygiad proffesiynol a gyrfaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu cymhwysol a dysgu drwy brofiad o fewn cymuned ymarfer.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae'r MSc Hyfforddi Chwaraeon yn rhaglen o fewn Cynllun Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Chwaraeon (modiwlar) yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd. Mae tri phwynt ymadael yn bodoli o'r cwrs; Tystysgrif (cwblhau tri modiwl craidd yn llwyddiannus), Diploma Ôl-raddedig (cwblhau pum modiwl craidd ac un opsiwn), MSc (cwblhau modiwlau a addysgir a thraethawd hir).

Modiwlau craidd:

 • Dad-adeiladu Ymarfer Hyfforddi Chwaraeon trwy Theori
 • Ail-greu Ymarfer Hyfforddi Chwaraeon trwy Theori
 • Rheoli Problemau Hyfforddi
 • Deall y Dirwedd Micro-wleidyddol mewn chwaraeon
 • Dulliau Ymchwilio ar gyfer Chwaraeon
 • Prosiect Traethawd Hir (cyfwerth â 12000 o eiriau)

 • Un Modiwl Opsiwn wedi'i ddewis o:

  • Astudiaeth Feirniadol o Hyfforddi Chwaraeon
  • Arfer Cynaliadwy mewn Chwaraeon a Diwylliant Corfforol
  • Materion Cymdeithasol ac Etifeddiaeth Chwaraeon
  • Astudiaeth Annibynnol

Dysgu ac Addysgu​

Mae pob modiwl, ac eithrio'r Prosiect Traethawd Hir, yn 20 modiwl credyd. Mae'r addysgu yr amserlen ar gyfer y modiwlau hyn a addysgir yn cyfateb i leiafswm o 30 awr, wedi'i ategu gan 170 o oriau dysgu ychwanegol sy'n cynnwys tasgau dan gyfarwyddyd ac amser astudio annibynnol. Addysgir modiwlau drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau rhyngweithiol sy'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu gan gynnwys Ymarfer Myfyriol, Ymchwil Weithredu, Dysgu Seiliedig ar Broblemau (PBL), Ethnograffi ac Ethno-Drama. Cefnogir dysgu myfyrwyr drwy ddefnyddio ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (Moodle) sy'n darparu adnoddau dysgu y tu hwnt i'r hyn a geir yn y ganolfan ddysgu (llyfrgell). Cefnogir pob dysgwr gyda mynediad at diwtor personol sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Rhaglen y cwrs.

Asesu

Mae pob asesiad modiwl yn seiliedig ar aseiniadau 5,000 gair neu gyfwerth. Asesir cyflwyniadau hefyd yn rhai o'r modiwlau craidd a dewisol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae myfyrwyr o'r cwrs hwn wedi datblygu gyrfaoedd mewn hyfforddi chwaraeon, addysgu, cymorth gwyddor chwaraeon, addysg bellach ac uwch, a datblygu chwaraeon. Mae'r rhaglen hefyd yn darparu bwrdd gwanwyn ardderchog i fyfyrwyr sy'n dymuno symud ymlaen i'r ddoethuriaeth a addysgir mewn Hyfforddi Chwaraeon, MPhil/PhD neu astudiaeth Doethuriaeth Broffesiynol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch fel arfer) mewn maes pwnc cysylltiedig ynghyd â phrofiad addysgu/hyfforddi priodol.

Bydd rhai nad ydynt yn raddedigion y mae eu diffyg cymwysterau ffurfiol yn cael ei ddigolledu yn ôl eu hoedran a'u profiad hyfforddi perthnasol hefyd yn cael ei ystyried.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, eu curriculum vitae a chyfweliad. Os yw statws eich cais wedi'i ddiweddaru i 'Wahoddiad Cyfweliad' ar hunanwasanaeth, cliciwch yma.

Sut i wneud cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen am ragor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig:
Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig i helpu myfyrwyr tra yn y brifysgol. I weld a ydych yn gymwys, ewch i 

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Kerry ​Harris:
E-bost: kharris@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5540

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Un i ddwy flynedd yn llawn amser. Dwy i bedair blynedd yn rhan-amser.