Apeliadau

Mae Gweithdrefnau Apelio Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno herio canlyniad sy'n ymwneud â Bwrdd Arholi neu weithdrefn academaidd. Mae'r gweithdrefnau apelio ar gael yn y Llawlyfr Academaidd, ac fe'u gweinyddir gan Wasanaethau Cofrestrfa.

Bydd apêl yn ymwneud yn uniongyrchol ag asesiad neu gynnydd academaidd myfyriwr ac ni all fyth ddarparu canlyniad academaidd. Os yw myfyriwr yn dymuno codi pryderon am agweddau eraill ar y Brifysgol, e.e., cyfleusterau, darpariaeth cyrsiau neu gyflwyno, llety ac ati, yna efallai y byddant yn dymuno archwilio cyflwyno cwyn.

Dim ond drwy'r ffurflen briodol isod (gweler manylion isod) y gall apêl gael ei chyflwyno, gyda thystiolaeth ategol, o fewn 14 diwrnod gwaith i'r canlyniad ffurfiol perthnasol. Ni chaiff apeliadau a gyflwynir y tu allan i'r amserlen hon eu hystyried oni bai bod rheswm eithriadol pam na ellid eu cyflwyno ar amser (efallai y bydd angen tystiolaeth ychwanegol).


Cyflwyno Apêl

Rhaid cyflwyno apeliadau sy'n ymwneud â'r isod drwy'r ffurflen apelio ar-lein a geir yma.

 • Canlyniad y Bwrdd Arholi
 • Canlyniad y Pwyllgor Ymholi (Arfer Annheg)
 • Canlyniad y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer

Os na allwch gyrchu'r ffurflen am unrhyw reswm, e-bostiwch aup@cardiffmet.ac.uk cyn gynted â phosibl. Ni fydd methu â chyrchu'r ffurflen ar-lein yn cael ei ystyried yn rheswm dilys dros gyflwyno apêl yn hwyr.

Fel rhan o gwblhau'r ffurflen gofynnir i chi a ydych yn dal i fod yn fyfyriwr presennol – ni fydd hyn yn effeithio ar sut y caiff eich apêl ei hystyried, dim ond oherwydd yr angen i ddilysu cyfeiriad e-bost allanol os nad oes gennych fynediad at eich e-bost myfyriwr mwyach.

Dylid cyflwyno apeliadau sy'n ymwneud â chanlyniadau gweithdrefnol eraill (a restrir isod) gan ddefnyddio'r ffurflen berthnasol yn adran Apeliadau y Llawlyfr Academaidd.

7.7 Apêl Gradd Ymchwil Ôl-raddedig
7.2A Adolygiad o Benderfyniadau Amgylchiadau Lliniarol
7.12 Adolygiad o Benderfyniad Atal Astudiaethau (Gweithdrefn Addasrwydd i Astudio)
7.13 Adolygu'r Penderfyniad ar Ddatgofrestru (Polisi Rheoli Ffioedd Myfyrwyr a Dyledion)


Cefnogaeth Ychwanegol

Rydym yn ymwybodol y gall mynd trwy broses Apeliadau fod yn gyfnod gofidus i fyfyrwyr. Gellir dod o hyd i gefnogaethh ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr yn ystod y cyfnod hwn yma: Apeliadau – Cefnogaeth Ychwanegol i Fyfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn darparu cyngor diduedd am reoliadau a gweithdrefnau academaidd, gan gynnwys Apeliadau:
www.cardiffmetsu.co.uk/support/academic/

E-bost: suadvice@cardiffmet.ac.uk


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gobeithiwn y bydd y Cwestiynau a Ofynnir yn Aml isod o gymorth i chi. Os oes gennych ymholiad ynghylch apeliadau nad yw'r cwestiynau cyffredin yn ateb iddynt, anfonwch e-bost at aup@cardiffmet.ac.uk


Sut ydw i'n cyflwyno apêl?

Rhaid cyflwyno apeliadau sy'n ymwneud â chanlyniadau yn dilyn Bwrdd Arholi, Pwyllgor Ymholi (Arfer Annheg) neu Bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer drwy'r ffurflen apelio ar-lein a geir yma.

Dylid cyflwyno apeliadau sy'n ymwneud â chanlyniadau gweithdrefnol eraill (a restrir isod) gan ddefnyddio'r ffurflenni yn adran Apeliadau y Llawlyfr Academaidd.
Os oes gennych unrhyw anawsterau neu gwestiynau ynglŷn â chyflwyno apêl, e-bostiwch aup@cardiffmet.ac.uk cyn gynted â phosibl. Ni fydd methu â chyrchu'r ffurflen briodol yn cael ei ystyried yn rheswm dilys dros gyflwyno apêl yn hwyr.

Sylwer mai'r myfyriwr ei hun sy'n cyflwyno apêl ac ni all rhywun arall ei chyflwyno ar eu rhan. Os oes rheswm dilys pam nad yw'r myfyriwr yn gallu ymgysylltu â'r broses, dylid e-bostio Gwasanaethau'r Gofrestrfa i gael cyngor: aup@cardiffmet.ac.uk

Beth yw'r gwahanol fathau o apelau sydd ar gael? Ar ba sail alla i apelio?

Apêl Canlyniadau'r Bwrdd Arholi

Bydd hyn yn ymwneud â'ch Canlyniad ffurfiol gan y Bwrdd Arholi, sydd ar gael ar borth y myfyrwyr ac efallai y bydd yn cael ei anfon atoch hefyd ar e-bost ar ôl i'r Bwrdd Arholi gyfarfod. Mae'n cadarnhau eich marciau ac yn dweud wrthych beth rydych chi wedi'i basio neu fethu ac a oes angen cyflwyno unrhyw ailasesiad, ailsefyll unrhyw arholiadau, neu ail-gymryd unrhyw fodiwlau. Bydd unrhyw ddyfarniad a dosbarthiad cyfatebol yn y canlyniad hwn hefyd.

Gallwch apelio ar y ddwy sail ganlynol, neu ar un ohonynt:

1. Amgylchiadau personol eithriadol (na ellid fod wedi'u hadrodd drwy'r weithdrefn Amgylchiadau Lliniarol gerbron y Bwrdd Arholi)

2. Diffygion neu afreoleidd-dra yn ymwneud â chyfarwyddiadau neu brosesau asesu

Apêl Pwyllgor Ymchwilio (Ymarfer Annheg)

Os ydych wedi bod yn destun y Gweithdrefnau Ymarfer Annheg oherwydd amheuaeth o lên-ladrad neu gamymddygiad academaidd arall, efallai fod y Pwyllgor Ymchwilio wedi bod yn ystyried eich achos. Ar ôl dyfarniad ffurfiol y pwyllgor hwnnw, gallwch apelio ar y ddwy sail ganlynol, neu ar un ohonynt:

1. Afreoleidd-dra wrth gynnal y Weithdrefn Ymarfer Annheg a allai fod wedi effeithio ar benderfyniad y Pwyllgor

2. Amgylchiadau personol eithriadol sy'n berthnasol i Ymarfer Annheg na fyddai wedi bod yn bosibl ei adrodd i'r Pwyllgor cyn iddo gyfarfod

Apêl Addasrwydd i Ymarfer

Os ydych ar raglen sydd â safonau proffesiynol a'ch bod wedi bod yn destun y gweithdrefn Addasrwydd i Ymarfer, efallai fod y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer wedi ystyried eich achos. Ar ôl dyfarniad ffurfiol y pwyllgor hwnnw, gallwch apelio ar y ddwy sail ganlynol, neu ar un ohonynt:

1. Afreoleidd-dra wrth gynnal y Weithdrefn Addasrwydd i Ymarfer a allai fod wedi effeithio ar benderfyniad y Pwyllgor
2. Amgylchiadau personol eithriadol sy'n berthnasol i Addasrwydd i Ymarfer na fyddai wedi bod yn bosibl ei adrodd i'r Pwyllgor cyn iddo gyfarfod

Apêl Ymchwil Ôl-raddedigion

Gweler y wybodaeth yma.

Cais am Adolygiad o Benderfyniad Amgylchiadau Lliniarol

Mae gan fyfyrwyr hawl i ofyn am adolygiad o benderfyniad Pwyllgor Amgylchiadau Lliniarol os ydynt yn anhapus gyda'r canlyniad.
Ar ôl cyfathrebu'n ffurfiol o ganlyniad Pwyllgor MC, gellir gofyn am adolygiad i wirio:
1. Dilynwyd gweithdrefnau priodol a
2. Yr oedd y penderfyniad a wnaethpwyd yn rhesymol.

Adolygiad o benderfyniad Atal Astudiaethau

Mae gan fyfyrwyr hawl i ofyn am adolygiad yn dilyn penderfyniad i atal eu hastudiaethau a wnaed o dan y Drefn Addasrwydd i Astudio.

Ar ôl eich canlyniad ffurfiol yn dilyn cyfarfod o'r panel Addasrwydd i Astudio, gallwch gyflwyno cais am adolygiad ar un neu'r ddau o'r rhesymau isod:
1. Ni ddilynodd y Brifysgol ei phrosesau fel y nodir yn y drefn Addasrwydd i Astudio; pe bai, mae tebygolrwydd sylweddol y byddai canlyniad gwahanol wedi'i gyrraedd.

2. Roedd gwybodaeth ar gael i'r panel Addasrwydd i Astudio na chafodd ei hystyried, a phe bai wedi cael ei ystyried, efallai y byddai penderfyniad gwahanol wedi'i wneud.

Cais am Adolygiad o Benderfyniad Datgofrestru

Mae gan fyfyrwyr hawl i ofyn am adolygiad yn dilyn penderfyniad eu bod yn cael eu dadgofrestru (tynnu'n ôl) a wnaed o dan y Polisi Rheoli Ffioedd a Dyled Myfyrwyr.

Gallwch gyflwyno cais am adolygiad ar un neu'r ddau o'r seiliau isod:
1. Amgylchiadau personol eithriadol a fyddai'n gwahardd talu balans dyledus yn y gorffennol yn llawn cyn cofrestru, rhyddhau trawsgrifiad, mynychu seremoni raddio neu gymhwysedd ar gyfer cynllun rhandaliadau

2. Afreoleidd-dra neu ddiffygion, gan nad yw'r Brifysgol wedi dilyn y gweithdrefnau priodol wrth reoli'r penderfyniad i ddadgofrestru'r myfyriwr

Pa fath o dystiolaeth sydd angen i fi ei darparu?

Rhaid i bob myfyriwr gyflwyno copi o'u llythyr canlyniad ac e-bost y Bwrdd Arholi fel rhan o'u tystiolaeth.

Ar gyfer apêl sy'n seiliedig ar amgylchiadau personol eithriadol:

Bydd y gofynion tystiolaeth ategol yr un fath ag ar gyfer hawliad Amgylchiadau Lliniarol, ac eithrio y bydd rhaid i chi egluro/ddangos pam na allech chi gyflwyno hawliad Amgylchiadau Lliniarol gerbron y Bwrdd Arholi. Fel rheol, byddai tystiolaeth dderbyniol yn cynnwys o leiaf un o'r isod, ond mae pob apêl yn wahanol ac yn cael ei hystyried fesul achos:

 • Nodyn gan feddyg, llythyr gan feddyg, therapydd, cwnselydd neu weithiwr meddygol neu ofal proffesiynol arall

Dylid dyddio llythyrau, eu cael ar adeg y salwch a dylent fod ar bapur pennawd. Fel y nodwyd yn y weithdrefn Amgylchiadau Lliniarol, ni dderbynnir llythyrau sy'n dweud 'mae'r myfyriwr yn fy hysbysu ei fod yn sâl yn ystod...' fel arfer.

 • Gwaith papur rhyddhau o'r ysbyty
  Os oes unrhyw dystiolaeth feddygol yn ymwneud ag aelod o'r teulu neu berson arall, gofalwch fod gennych eu caniatâd i'w rhannu ac eglurwch pwy mae'r dystiolaeth yn cyfeirio ato yn eich apêl.
 • Copi o dystysgrif marwolaeth neu lyfryn Trefn Gwasanaeth angladd
 • Copi o dystysgrif geni
 • Datganiad gan Wasanaethau Myfyrwyr
 • Llythyr wedi'i lofnodi a'i ddyddio gan gyflogwr y myfyriwr
 • Llythyr wedi'i lofnodi a'i ddyddio gan grwner, ymarferydd cyfreithiol, swyddog yr heddlu, swyddog llys, gweinidog crefyddol neu weithiwr proffesiynol arall.

Ni dderbynnir datganiadau gan deulu neu ffrindiau gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn annibynnol.

Ar gyfer apêl sy'n seiliedig ar afreoleidd-dra gweithdrefnol:

Byddai tystiolaeth ategol fel rheol yn cynnwys un o'r isod, ond mae apelau'n cael eu hystyried fesul achos, cysylltwch â aup@cardiffmet.ac.uk os hoffech ragor o gyngor.

 • Darnau o ddogfennau rhaglenni
 • Tystiolaeth o gyfarwyddiadau asesu
 • Gohebiaeth rhwng y myfyriwr a'r tiwtor, Cyfarwyddwr y Rhaglen neu staff arall o'r Brifysgol

Beth os na allaf gael tystiolaeth mewn pryd?

Ni fydd apêl a gyflwynwyd heb dystiolaeth ategol yn gymwys i'w hystyried. Nid yw apêl a gyflwynwyd yn hwyr oherwydd eich bod chi'n aros am dystiolaeth yn debygol o gael ei hystyried ychwaith. Os ydych am gyflwyno apêl ond yn cael trafferth i gael darn penodol o dystiolaeth, rydym yn eich annog i gyflwyno'ch ffurflen apelio ar amser, ond mae'n rhaid i chi gysylltu â ni (aup@cardiffmet.ac.uk) i egluro bod eich tystiolaeth ar y ffordd. Gwasanaethau'r Gofrestrfa fydd yn penderfynu a fydd tystiolaeth hwyr yn cael ei derbyn ai peidio.

Beth os yw meddygfa'n dweud bod rhaid i mi dalu am lythyr gan feddyg?

Mewn rhai achosion bydd meddygfeydd yn codi ffi am ddarparu llythyr. Er y gall hyn fod yn anodd i rai myfyrwyr, yn anffodus nid yw'r Brifysgol mewn safle i ad-dalu myfyrwyr am unrhyw gostau yr eir iddynt yn casglu tystiolaeth am hawliad Amgylchiadau Lliniarol neu Apêl.

Pam mae angen i mi egluro a dangos pam na allaf gyflwyno hawliad Amgylchiadau Lliniarol gerbron y Bwrdd Arholi?

Mae'r weithdrefn Amgylchiadau Lliniarol ar gael i chi adrodd am unrhyw amgylchiadau sy'n effeithio ar eich astudiaethau gerbron y Bwrdd Arholi. Mae myfyrwyr yn cytuno i ddilyn y broses hon wrth ymrestru yn y Brifysgol, ac mae ganddynt gyfrifoldeb i sicrhau eu bod yn adrodd am faterion o'r fath yn brydlon, fel yr amlinellwyd yn Siarter y Myfyrwyr.

Pan nad yw myfyriwr yn dilyn y broses hon, heb reswm da, ni ellir nodi'r amgylchiadau a amlinellwyd fel sail dros apelio.

Pam na allaf apelio yn erbyn dyfarniad academaidd?

Mae gan y Brifysgol reoliadau asesu cadarn sy'n cynnwys prosesau safoni a marcio dwbl sydd wedi'u cynllunio i gynnal safonau academaidd uchel. Mae Gweithdrefn Apelau Canlyniadau'r Bwrdd Arholi'n datgan, pan fydd apêl yn seiliedig ar gwestiynu'r marciau neu'r graddau a ddyfarnwyd gan arholwyr, sydd wedi'u cytuno a'u cymeradwyo gan Fwrdd Arholi, y bydd apêl o'r fath yn cael ei gwrthod.

A ddylwn i ddweud wrth rywun am fy apêl? Pwy all fy helpu gyda'm hapêl?

Efallai y byddwch chi'n dewis siarad am y problemau sy'n codi yn eich apêl gyda'ch tiwtor neu Gyfarwyddwr Rhaglen, ond efallai nad dyma'r bobl orau i'ch cynghori am gyflwyno'ch apêl. Yn hytrach, byddem yn eich annog i gysylltu ag Undeb y Myfyrwyr (suadvice@cardiffmet.ac.uk) i gael cymorth i gyflwyno'ch apêl, gan fod ganddynt Gynghorydd Academaidd a all helpu.

Pryd ga'i wybod canlyniad yr apêl?

Yn achos apelau yn erbyn Canlyniad Bwrdd Arholi, Pwyllgor Ymchwilio (Ymarfer Annheg) neu Bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer, mae'r gweithdrefnau perthnasol yn datgan y bydd canlyniad yr apêl yn cael ei roi 'o fewn 8 wythnos waith fel arfer'. Efallai y byddwch yn cael y canlyniad yn gynharach, ond ni all y Brifysgol gyfaddawdu ei safonau a phrosesau neu weithdrefnau sicrhau ansawdd mewn unrhyw ffordd.

Nodwch fod yna adegau prysur o'r flwyddyn ar gyfer cyflwyno apelau ac y gallai hyn effeithio ar yr amser derbyn canlyniad. Rydym yn gwerthfawrogi y byddwch yn awyddus i glywed y canlyniad cyn gynted â phosibl, ac yn gwerthfawrogi'ch amynedd – bydd eich apêl yn cael ei phrosesu cyn gynted â phosibl.

Nodwch, ar gyfer apelau Gradd Ymchwil Ôl-raddedigion (sy'n fwy cymhleth yn fwy cyffredinol), gall y canlyniad gymryd hyd at dri mis.

Beth ddylwn i ei wneud tra bod fy apêl yn cael ei hystyried?

Cofiwch, nid oes unrhyw sicrwydd y bydd eich apêl yn cael ei chadarnhau ac mae'n rhaid i chi barhau i dderbyn y canlyniad rydych chi'n apelio yn ei erbyn. Ni fydd eich statws fel myfyriwr yn newid pan fydd eich apêl yn cael ei hystyried. Mae hyn yn golygu:

 • Bod disgwyl i chi fodloni unrhyw ddyddiadau cau/gofynion a nodwyd yn eich canlyniad.
 • Y cewch fynychu darlithoedd/seminarau a defnyddio adnoddau academaidd ar gyfer y modiwlau rydych wedi ymrestru arnynt yn unig.
 • Os ydych wedi cael eich tynnu o gwrs, nid ydych yn fyfyriwr cofrestredig mwyach ac ni allwch ddefnyddio gwasanaethau'r Brifysgol.

Beth fydd yn digwydd nesaf os bydd fy apêl yn cael ei chadarnhau/gwrthod?

Os bydd eich apêl yn cael ei gwrthod (ddim ei chadarnhau), bydd y penderfyniad blaenorol yr ydych wedi bod yn apelio yn ei erbyn yn sefyll, h.y. bydd rhaid i chi dderbyn y canlyniad gwreiddiol. Fel rheol, ni fydd pobl eraill (e.e. eich tiwtoriaid) yn cael eu hysbysu bod apêl wedi'i gwrthod (yr unig eithriad yw os oedd rhaid cysylltu â staff y Brifysgol i ymchwilio i fater a godwyd yn yr apêl).

Os bydd eich apêl yn cael ei chadarnhau, bydd llythyr canlyniad yr apêl yn cynnwys manylion am beth fydd yn digwydd nesaf ac â phwy y bydd angen i chi gysylltu o bosibl, a bydd Cyfarwyddwr eich Rhaglen yn cael gwybod. Yn gyffredinol, bydd angen cyfeirio ymholiadau am ailasesu i'ch ysgol. Efallai na fydd canlyniad yr apêl yn cyfateb yn union i'r hyn a restroch chi fel 'canlyniad dymunol' yn y ffurflen apelio, gan fod rhaid i bob canlyniad fod a) o fewn rheoliadau'r Brifysgol a b) er lles y myfyriwr.

Beth alla i ei wneud os ydw i'n anhapus gyda chanlyniad fy apêl?

Oni bai fod Bwrdd Apelio llawn wedi ystyried eich apêl eisoes, mae gennych chi hawl i ofyn am Adolygiad Cam Dau o'ch apêl. Ni fydd hyn yn golygu bod eich apêl yn cael ei hailystyried o'r cychwyn unwaith eto, ond bydd Gwasanaethau y Gofrestrfa yn adolygu sut cafodd eich apêl ei thrin i sicrhau bod gweithdrefnau Met Caerdydd wedi'u dilyn yn briodol a bod y canlyniad yn rhesymol. Ni allwch nodi sail neu reswm newydd neu gyflwyno tystiolaeth newydd sylweddol yn y cam hwn.

Mae gwybodaeth am Gam Dau yn y weithdrefn Apelau. Os oes gennych chi gwestiynau am Adolygiad Cam Dau, dylech gysylltu â'r tîm Apelau a gyhoeddodd eich canlyniad Cam Un. Mae yna ffenestr gyfyngedig o 14 diwrnod i ofyn am adolygiad, ar ôl cyhoeddi canlyniad Cam Un.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng apêl a chwyn?

Os ydych am godi mater sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch asesiad academaidd, bydd angen i chi gyflwyno apêl mae'n debyg. Dim ond canlyniad academaidd y gall y weithdrefn apelau ei ddarparu ac mae'n rhaid cychwyn yr apêl yn syth ar ôl derbyn eich canlyniadau neu ganlyniad y pwyllgor.

Os hoffech leisio pryderon am agweddau eraill ar y Brifysgol, h.y. cyfleusterau, darpariaeth cyrsiau neu ddull darparu, llety ac ati gallech ystyried cyflwyno cwyn. Mae gwybodaeth am hynny yma: https://www.metcaerdydd.ac.uk/registry/Pages/Complaints.aspx

Beth yw'r OIA?

Mae'r OIA (Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol) yn ombwdsmon allanol sy'n ystyried apelau a chwynion yn ymwneud â'r sector Addysg Uwch yng Nghymru a Lloegr: https://www.oiahe.org.uk/

Os nad yw myfyriwr yn hapus ar ôl cyflwyno apêl neu gŵyn drwy weithdrefnau ei Brifysgol, mae ganddo hyd at ddeuddeg mis i gyflwyno cwyn i'r OIA a fydd yn cynnal ymchwiliad, os yw'r gŵyn yn gymwys. Er mwyn cyflwyno cwyn i'r OIA, mae'n rhaid i fyfyriwr fod wedi derbyn 'Llythyr Cwblhau Gweithdrefnau' sy'n nodi sut mae Met Caerdydd wedi ymchwilio i'r mater(ion).