Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR)

 

O fis Gorffennaf 2016, mae Met Caerdydd yn cyflwyno Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) i bob unigolyn graddedig ar y campws sy'n cwblhau graddau BA neu BSc .

Dogfen we yw’r HEAR sy'n cofnodi nid yn unig eich cyflawniadau academaidd, ond hefyd ystod o weithgareddau eraill y gallai myfyrwyr fod wedi cymryd rhan ynddynt yn ystod eu hamser yn astudio ym Met Caerdydd.

Cred Met Caerdydd bod cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, ochr yn ochr â chyflawniad academaidd, yn helpu myfyrwyr i ddysgu sgiliau newydd a gweithio ar eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae’r HEAR yn caniatáu i'r brifysgol ddilysu'r gweithgareddau hyn a chydnabod y cyfraniad y maen nhw’n eu gwneud at gynhyrchu graddedigion cyflawn sy'n barod am eu bywyd ar ôl y brifysgol.

HEAR i Fyfyrwyr

Tra'ch bod chi'n astudio ym Met Caerdydd byddwch chi'n gallu cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau a fydd yn cael eu hychwanegu at adran allgyrsiol eich HEAR bob blwyddyn.  Byddwch yn gallu gwirio'ch HEAR a sicrhau bod popeth yn gywir, gan wneud unrhyw gywiriadau wrth i chi fynd ymlaen.

Rydyn ni’n eich annog yn gryf i edrych ar y rhestr o weithgareddau y gellir eu gwirio a gweld pa rai yr hoffech chi gymryd rhan ynddynt. Fe'u dewiswyd yn ofalus am fod y brifysgol yn credu y byddant yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ochr yn ochr â'ch cyflawniadau academaidd. Gobeithio y byddwch yn gweld rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, ond os oes gennych unrhyw awgrymiadau am bethau newydd y gallem eu cynnwys, cysylltwch â ni.

HEAR ar gyfer Staff

Os ydych chi'n aelod o staff Met Caerdydd ac yn credu bod gennych chi weithgaredd y dylid ei gynnwys yn Adran 6.1 yr HEAR.

HEAR ar gyfer Graddedigion

Dyluniwyd yr HEAR i ganiatáu i chi rannu'r manylion hyn am eich astudiaethau academaidd a'ch gweithgareddau allgyrsiol yn gyflym ac yn hawdd gyda darpar gyflogwyr neu ddarparwyr astudiaeth bellach. Mae popeth sydd wedi’i gofnodi ar yr HEAR, o'ch graddau academaidd i'ch aelodaeth o'r Undeb Athletau, wedi'i wirio gan Met Caerdydd, felly gall unrhyw un y byddwch chi’n ei rannu ag ef fod yn hyderus bod yr holl fanylion yn gywir.

Os ydych chi'n gymwys i gael HEAR, byddwch chi'n derbyn e-bost i'ch cyfrif Met Caerdydd yn fuan ar ôl graddio. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost i weld eich HEAR.

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am yr HEAR. Byddwn yn diweddaru hon yn rheolaidd felly dewch yn ôl os nad yw'ch cwestiwn wedi’i ateb arni ar y pryd.

HEAR i Gyflogwyr

Mae Met Caerdydd yn ymfalchïo mewn datblygu graddedigion cyflawn sydd ag ystod o sgiliau a phriodoleddau yn ychwanegol at eu cyflawniadau academaidd. Mae cyhoeddi HEAR yn caniatáu inni wirio ystod o weithgareddau y mae myfyrwyr wedi cymryd rhan ynddynt. Felly gallwch fod yn hyderus bod eich darpar weithiwr yn dweud y gwir am ei fywyd yn y brifysgol.

Os yw un o raddedigion Met Caerdydd yn gwneud cais i weithio gyda chi, ac yn rhoi mynediad ichi i'w HEAR, byddwch yn derbyn e-bost gyda dolen i weld y ddogfen. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost hwnnw a byddwch nid yn unig yn gallu gweld dadansoddiad llawn o farciau myfyriwr trwy gydol ei gwrs prifysgol, ond byddwch hefyd yn gallu gweld manylion wedi’u gwirio o ystod o weithgareddau ychwanegol fel chwaraeon, dyfarniadau a gwobrau a chyflwyniadau myfyrwyr.

Dewiswyd y gweithgareddau hyn oherwydd credwn eu bod yn helpu ein myfyrwyr i ddatblygu priodoleddau sy'n bwysig yn eu datblygiad personol a phroffesiynol. Am fanylion ar sut rydym yn dewis gweithgareddau, cliciwch yma.

I gael manylion llawn yr ystod o weithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn HEAR ar hyn o bryd, cliciwch yma

Cwestiynau Cyffredin Gweithgareddau wedi'u Gwirio
Related Links