Hafan>Cofrestrfa Academaidd>Trawsgrifiadau, Tystysgrifau a Dilysu Dyfarniadau

Trawsgrifiadau, Tystysgrifau a Dilysu Dyfarniadau

Os ydych wedi actifadu eich cyfrif HEAR, byddwch yn gallu rhannu eich HEAR â chyflogwyr a sefydliadau eraill trwy'r ddolen ganlynol: www.gradintel.com 

Am gymorth pellach gyda'ch HEAR, e-bostiwch HEAR@cardiffmet.ac.uk 

Nodwch for yr HEAR ar gael i’r myfyrwyr hynny sydd wedi astudio ar y campws yng Nghaerdydd ers 2011.

Os oes angen i'ch dyfarniad gael ei gadarnhau ar gyfer darpar gyflogwr neu ar gyfer sefydliad dysgu arall, e-bostiwch verificationofawards@cardiffmet.ac.uk a byddwn yn gwneud eu gorau glas i'ch cynorthwyo.


OS BYDD ANGEN TYSTYSGRIF NEWYDD AR GYFER DYFARNIADAU CYN 1 TACHWEDD 2011 RHAID GWNEUD CAIS I BRIFYSGOL CYMRU

Gellir gofyn am drawsgrifiadau a thystysgrifau newydd a dilysu dogfennau trwy'r e-Store

Mae testun esboniadol i ategu’r trawsgrifiad cenedlaethol, HEAR a'r Atodiad Diploma wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Ansawdd a Safonau Academaidd.

Tystysgrifau ar gyfer Dyfarniadau Prifysgol Cymru

Dim ond mewn amgylchiadau penodol y bydd Prifysgol Cymru yn cyhoeddi tystysgrifau newydd. Gellir cael manylion a ffurflen gais o wefan Prifysgol Cymru ar dudalen we Prifysgol Cymru .

Tystysgrifau a Diplomâu BTEC (Ionawr 1984 i Fehefin 1996)

Gellir cael tystysgrifau newydd gan Edexcel trwy'r ddolen ganlynol:
www.edexcel.org.uk/studying/certificates/vocational/

​​

Tystysgrifau a gyhoeddwyd gan UWIC: gellir cael Tystysgrifau a Diplomâu BTEC o fis Mehefin 1996, ac ar gyfer dyfarniadau eraill trwy'r e-Store

Dim ond mewn rhai amgylchiadau y bydd Met Caerdydd yn cyhoeddi tystysgrif newydd. Nid yw colli tystysgrif dros dro yn cael ei ystyried yn sail ddigonol i gael tystysgrif newydd.

Tystysgrifau City & Guilds

Gellir cael tystysgrifau newydd gan City & Guilds trwy'r ddolen ganlynol:
www.cityandguilds.com/uk-home.html


Dilysu Dyfarniadau

Ar gyfer dilysu dyfarniad o cyn-fyfyrwyr, e- bostiwch verificationofawards@cardiffmet.ac.uk  

Cyflogwyr neu asiantaethau

Rydym yn falch o gyhoeddi gweithrediad y gwasanaeth gwirio ar-lein Gradd Addysg Uwch Datacheck (Hedd) i gyflogwyr ac asiantaethau i wirio dyfarniadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Noder mai ar gyfer trydydd partïon yn unig y mae'r gwasanaeth hwn.

Datblygwyd y system gan Graduate Prospects, mewn ymgynghoriad â phrifysgolion, cyflogwyr ac asiantaethau sgrinio. Wedi'i ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a'i lansio gan Graduate Prospects, mae Hedd bellach yn cael ei ddefnyddio gan lawer o sefydliadau ledled y DU.

Mae'r gwasanaeth gwirio ymgeiswyr ar-lein yn galluogi ymholwyr cofrestredig i fewnbynnu data a ddarperir gan ymgeiswyr (enw, dyddiad geni, sefydliad, blwyddyn graddio, dosbarthiad cymwysterau ac ati).

Sut i gofrestru

I wneud ymholiad mae angen i chi gofrestru gyda Hedd trwy ymweld â www.hedd.ac.uk  Dewiswch ‘Cardiff Metropolitan University’ o'r rhestr o sefydliadau addysg uwch yn y DU a dewiswch yr opsiwn ‘verify a degree award’.  Codir tâl o £12 yr ymholiad.  Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch e-bost at heddhelp@prospects.ac.uk  Bydd hefyd angen i chi lanlwytho ffurflen ganiatâd.

Gwneud ymholiad

Bydd angen enw, dyddiad geni, cwrs a chymhwyster yr unigolyn arnoch.  Ar gyfer graddedigion, bydd arnoch hefyd angen eu blwyddyn graddio a chanlyniad gradd.  Os oes angen dyddiadau presenoldeb arnoch, gofynnwch am hyn ar adeg gwneud yr ymholiad.

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn am gael gweld y dystysgrif gradd os oes un, a defnyddio hynny fel sail i'ch ymholiad dilysu, neu ofyn i unigolion roi eu data i chi gan eu bod yn credu ei fod wedi'i gofnodi yn y system cofnodion myfyrwyr. Os yw'r wybodaeth a gyflwynir yn cyfateb yn union â'r wybodaeth a gedwir yn y cofnod myfyriwr, caiff eich cais ei wirio'n awtomatig.  Os nad yw'r wybodaeth yn cyd-fynd â phob maes, yna bydd yr ymchwiliad yn mynd at y tîm yn Met Caerdydd ar gyfer gwirio â llaw, gydag amser cwblhau o bum diwrnod gwaith.

Cymorth

Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau, anfonwch e-bost at heddhelp@prospects.ac.uk gan gynnwys eich rhif ffôn os hoffech gael galwad yn ôl.