Hafan>Newyddion>Myfyrwyr Met Caerdydd ar fin hedfan yn uchel diolch i radd hedfan newydd

Myfyrwyr Met Caerdydd ar fin hedfan yn uchel diolch i radd hedfan newydd

​​Newyddion | 14 Mehefin 2022

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gweithio gyda maes awyr mawr a phrifysgol fyd-eang enwog i lansio gradd rheoli hedfan newydd o'r radd flaenaf.

Gan ddechrau ym mis Medi 2022, mae'r rhaglen BA (Anrh) Rheoli Hedfan yn gymhwyster hedfan pwrpasol, a gyflwynir ar y cyd â staff arbenigol ym Maes Awyr Caerdydd (CWL) a Phrifysgol Awyrennol Embry-Riddle – Worldwide.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs tair blynedd, llawn amser yn astudio'r damcaniaethau, systemau ac arferion rheoli hedfan diweddaraf i sicrhau cyflogaeth ystyrlon yn y diwydiant.

Bydd y radd BA (Anrh) Rheoli Hedfan yn golygu bod myfyrwyr yn graddio nid yn unig gyda gradd sy'n benodol i'r diwydiant ond hefyd gyda'r sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd a ddarperir gan EDGE Met Caerdydd, dull o gyflwyno'r cwricwlwm ym Met Caerdydd sy'n sicrhau bod gan raddedigion y sgiliau a'r profiad hanfodol yn y farchnad gyflogaeth eithriadol o gystadleuol sydd ohoni.

Bydd y cwrs, sy'n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd drwy UCAS, yn darparu dealltwriaeth o bob agwedd ar gyfraith hedfan, rheoli strategol hedfan, diogelwch awyrofod, rheoli awyrennau a materion cyflogaeth sy'n ymwneud â'r diwydiant.

Bydd myfyrwyr Met Caerdydd yn elwa o berthynas waith agos gyda'r staff profiadol ym Maes Awyr Caerdydd. Bydd modiwlau profiad gwaith yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith â ffocws mewn amrywiaeth o feysydd a bydd cyfleoedd hefyd i greu prosiectau ymchwil pwrpasol yn seiliedig ar feysydd personol ac academaidd o chwilfrydedd. Yn ogystal, disgwylir i'r berthynas agos â Maes Awyr Caerdydd greu cynigion ymchwil ac ymgynghori a gynhyrchir gan CWL y gall myfyrwyr fynd i'r afael â hwy'n rhwydd ar y cwrs.

Bydd y berthynas ag amrywiaeth o arbenigwyr hedfan ac awyrofod ym Mhrifysgol Awyrenneg Embry-Riddle – Worldwide yn dod â budd enfawr i fyfyrwyr Met Caerdydd. Mae Embry-Riddle –Worldwide yn addysgu dros 22,000 o fyfyrwyr ar-lein mewn mwy na 110 o gampysau – gan gynnig cyfle i fyfyrwyr Met Caerdydd ymgysylltu a chydweithio â myfyrwyr ledled y byd.

Fel pob rhaglen arall ym Met Caerdydd, bydd y BA (Anrh) Rheoli Hedfan hefyd yn canolbwyntio'n gryf ar gyflogadwyedd, gyda chyfleoedd rhwydweithio yn bodoli gyda Maes Awyr Caerdydd ac Embry-Riddle a myfyrwyr yn derbyn cymorth gan dîm cyflogadwyedd Ysgol Reoli Caerdydd.

Cara Aitchison, Spencer Birns, Vaughan Gething a Nancy Tran-Horne
O'r chwith: IG Yr Athro Cara Aitchison; Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Spencer Birns; Gweinidog yr Economi Llyw. Cymru, Vaughan Gething; a Chyfarwyddwr Gweithredol, Gweithrediadau Rhyngwladol, Prifysgol Awyrenegol Embry-Riddle, Nancy Tran-Horne


Dywedodd Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething:

“Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi gallu chwarae rhan allweddol wrth ddod â'r radd fawreddog hon i Gymru.

“Mae gennym sector Hedfan ac Awyrofod o'r radd flaenaf yma, a bydd y rhaglen astudio gyffrous hon yn gwella'r enw da hwnnw ymhellach.

“Bydd hefyd yn helpu i ddatblygu talent rheoli ar gyfer y sector, gan gefnogi uchelgeisiau ein Gwarant i Bobl Ifanc wrth ddarparu llwybrau i gyflogaeth gwerth uchel.”

Dywedodd yr Athro Cara Aitchison, Llywydd ac Is-Ganghellor Met Caerdydd:

“Mae Met Caerdydd yn darparu ystod eang o raddau israddedig o'r ansawdd uchaf mewn amgylchedd sy'n cynnig dosbarthiadau bach, lefelau uchel o gyswllt dosbarth a chyswllt a chefnogaeth helaeth yn y diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial llawn. Rydym yn falch iawn o weithio ochr yn ochr â Maes Awyr Caerdydd a Phrifysgol Awyrenneg Embry-Riddle – Worldwide i ychwanegu'r radd BA (Anrh) Rheoli Hedfan at ein portffolio helaeth o gyrsiau sy'n ymateb i alw myfyrwyr ac anghenion cyflogwyr ac sy'n arwain at gyflogaeth ystyrlon i raddedigion.”

Dywedodd Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd, Spencer Birns:

“Rydym wedi cyffroi i fod yn rhan o'r rhaglen unigryw hon. Ym Maes Awyr Caerdydd, credwn yn gryf mai buddsoddi mewn talent yn y dyfodol yw'r ffordd orau o ddatblygu ein timau a dysgu oddi wrth bartneriaethau gyda dull hirdymor. Mae'r rhaglen radd newydd hon yn helpu i wella Cymru ymhellach fel cyrchfan ar gyfer astudiaethau Hedfan ac Awyrofod. Gyda'r radd Rheoli Hedfan newydd bellach ar gael yng Nghaerdydd, edrychwn ymlaen at helpu llawer o fyfyrwyr drwy'r bartneriaeth.”

Dywedodd Dr John R. Watret, Canghellor Prifysgol Awyrennol Embry-Riddle – Worldwide:

“Mae'r cyfle hwn i bartneru gyda Met Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd yn darparu llwyfan unigryw i ymgysylltu â myfyrwyr sy'n gweithio tuag at yrfaoedd ym maes rheoli awyrennau. Bydd y wybodaeth gyfunol rhwng ein tri endid yn rhoi llwybr clir i'r myfyrwyr hyn at lwyddiant ac, ar y pryd, yn fwy o gyfle i gael effaith gadarnhaol ar y diwydiant awyrennau ac awyrofod.”

Ychwanegodd Is-Ganghellor Gweithrediadau Campws ym Mhrifysgol Awyrennol Embry-Riddle, – Worldwide, William Muldoon:

“Mae'r bartneriaeth academaidd unigryw hon yn darparu cyfleoedd addysgol a gwella sgiliau cyffrous i bobl a gweithlu Cymru, gan atgyfnerthu ei nodweddion fel canolfan ragoriaeth hedfan ac awyrofod o'r radd flaenaf.”