Hafan>Newyddion>Ysgol Reoli Caerdydd yn Derbyn Gwobr fawreddog BSIS am Effaith Economaidd

Ysgol Reoli Caerdydd yn Derbyn Gwobr fawreddog BSIS am Effaith Economaidd

Newyddion | 19 Ebrill 2024

Ysgol Reoli Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru a dim ond y drydedd yn y DU i dderbyn label System Effaith Ysgolion Busnes (BSIS) gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Rheolaeth am yr effaith economaidd gadarnhaol a gaiff yr Ysgol ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.Daw’r wobr ar ôl i Ysgol Reoli Caerdydd, sef yr ysgol fusnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac sydd wedi’i lleoli mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gampws Llandaf y Brifysgol, gael ymweliad gan aseswyr yn gynharach eleni. Arweiniodd y broses werthuso drylwyr a gynhaliwyd gan aseswyr annibynnol at adroddiad cynhwysfawr yn amlygu effaith ariannol flynyddol sylweddol YRC ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn ôl yr adroddiad, mae YRC yn cyfrannu swm syfrdanol o £169 miliwn i’r economi ranbarthol bob blwyddyn – cyn i gyflogau’r Ysgol a delir i staff gael eu hychwanegu – gan amlygu ei rôl ganolog fel gyrrwr twf economaidd a ffyniant.

“Rydym yn hynod falch o dderbyn Gwobr fawreddog BSIS, sy’n ddilysiad o’n hymrwymiad diwyro i feithrin datblygiad economaidd a ffyniant ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd,” meddai’r Athro David Brooksbank, Deon Ysgol Reoli Caerdydd. “Mae’r anrhydedd hon yn tanlinellu ymroddiad ein staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid sy’n ymdrechu’n barhaus i gael effaith gadarnhaol ar ein cymuned.”

Amlygodd asesiad BSIS Effaith Addysgol rhaglenni’r Ysgol. Yn benodol, fe’u nodweddwyd fel hygyrch, cefnogol, creadigol, hyblyg, proffesiynol a blaengar. Dangoswyd eu bod hefyd yn amrywiol (mewn myfyrwyr a graddau), gyda chyfeiriadau cryf at groesawu.

O ran Effaith Datblygu Busnes, dangosodd yr asesiad bod yr Ysgol yn cael ei hadnabod fel y man cychwyn ar gyfer arbenigedd a chyngor datblygu busnes. Mae’n darparu cylch bywyd o gefnogaeth o’r cychwyn cyntaf i’r raddfa i fyny ac ymlaen, gydag arbenigedd mewn dod â sefydliadau ynghyd i ddatblygu cymunedau o arferion datblygu busnes.

Cydnabuwyd lle’r Ysgol yn yr Ecosystem Ranbarthol trwy greu effaith fel pŵer meddal cydnabyddedig ac fe’i gwelwyd fel pwynt cyfeirio pwysig ar gyfer rhanddeiliaid rhanbarthol. Mae’n dangos ymgysylltiad cryf â’r sector dinesig a chyhoeddus ochr yn ochr â chyflogwyr, ysgolion a cholegau.

Yn olaf, amlygodd asesiad BSIS sut mae’r Ysgol yn cynhyrchu cylch rhinweddol o effaith trwy ei gweithgareddau addysgu, menter ac ymchwil.

Dywedodd yr Athro Brooksbank: “Mae asesiad effaith BSIS yn ein symud y tu hwnt i fod â chenhadaeth yn unig, i ddeall a chyfathrebu sut rydym yn gwneud y gwahaniaeth hwnnw ar draws ystod o ddimensiynau a’r effaith gadarnhaol a gawn ar ein rhanbarth ac yn fwy byd-eang. Mae asesiad BSIS wedi ein helpu i nodi ein cryfderau allweddol ac amlygu’r meysydd hynod sy’n gwneud Ysgol Reoli Caerdydd yn unigryw. Wrth gwrs, rydym hefyd yn falch iawn o fod yr ysgol fusnes gyntaf yng Nghymru (neu’n ehangach, mewn unrhyw wlad ddatganoledig yn y DU) i dderbyn y label BSIS.

“Fe benderfynon ni fynd at BSIS am asesiad effaith oherwydd ein bod ni eisiau gweld lle rydyn ni’n sefyll o ran effaith a dod o hyd i ffyrdd i’w wella. Gyda chynlluniau ehangu ar y gweill ers tro, mae’r Ysgol yn awyddus i osod asesu effaith wrth galon ei strategaeth ac i wahaniaethu ei hun trwy ddangos y gwerth y mae’n ei ychwanegu at Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt.

“Rwy’n ddiolchgar i fy YRC a chydweithwyr ehangach yn y Brifysgol ac i’r ystod o randdeiliaid allanol a gymerodd ran. Gyda’i gilydd, credaf eu bod wedi ein helpu i ddangos tystiolaeth ac i amlygu gwir effaith yr Ysgol ar draws dimensiynau BSIS. Yn ei dro, bydd hyn yn ein galluogi i ail-leoli’r Ysgol i fynd i’r afael ag anghenion y rhanbarth yn fwy ymatebol a manteisio ar y cyfleoedd niferus sy’n dal i fodoli i arddangos ein gwaith.”