Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>BA Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol - Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

“Mae pob ysgrifennwr yn ddarllenydd yn gyntaf, ac mae’r hyn rydyn ni’n ei ddarllen yn bwysig.” - Sarah Ahmed

Mae darllen yn weithred radical sydd â'r grym i drawsnewid ein meddyliau, ein syniadau a'n hymddygiad. Mae ysgrifennu’n gwthio pethau ymhellach, ac yn ein galluogi i ymchwilio, arbrofi a mynegi'r hyn sydd wir yn bwysig. Gall gwneud y ddau fod o fudd i'r byd. 

Bydd ein gradd BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Met Caerdydd yn eich cefnogi i ganfod a datblygu eich llais fel awdur a beirniad. Bydd yr awduron gwych rydych yn eu hastudio yn ysbrydoli ac yn dylanwadu ar eich gwaith ysgrifennu. Yn y cyfamser, bydd datblygu eich gwaith creadigol eich hun yn arwain at ddealltwriaeth newydd o dechneg a fydd, yn ei dro, yn hogi eich dadansoddiad o destunau llenyddol. Mewn seminarau cewch eich gwahodd i ystyried y ffyrdd y mae llenyddiaeth ac ysgrifennu yn fyw, gan ymgysylltu â materion cyfoes fel anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, datgytrefu, newid yn yr hinsawdd a mwy. 

Nid yw'n ymwneud â chrefft darllen ac ysgrifennu agos yn unig ym Met Caerdydd - byddwch hefyd yn dysgu sgiliau proffesiynol hanfodol. Yn ystod eich gradd, cewch gyfle i gystadlu yn ein cystadlaethau barddoniaeth SLAM; darllen eich gwaith mewn nosweithiau meic agored; cwrdd ag awduron cyhoeddedig ac ymarferwyr creadigol; gwirfoddoli mewn digwyddiadau a gwyliau llenyddol lleol; cyflwyno eich gwaith i'n detholiad dan arweiniad myfyrwyr; a llawer mwy. 

Gall angerdd tuag at lenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol arwain at yrfaoedd cyffrous mewn cyhoeddi, golygu, addysgu, y gyfraith, cysylltiadau cyhoeddus, y gwasanaeth sifil, rheoli'r celfyddydau a meysydd di-ri eraill. Drwy eich modiwlau, prosiectau a gweithgareddau allgyrsiol, byddwch yn gadael gyda phortffolio o waith sy'n dangos eich sgiliau a'ch galluoedd wedi'u mireinio. Fel cymaint o'n graddedigion, byddwch yn gadael Met Caerdydd yn barod am yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)​


Cynnwys y Cwrs

Mae ein gradd BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn seiliedig ar gwricwlwm arloesol, rhyngddisgyblaethol sy'n eich annog i wneud cysylltiadau creadigol a beirniadol rhwng a thu allan i'ch meysydd pwnc. 

Mae ein gradd israddedig yn canolbwyntio ar dair elfen graidd: DARLLEN, YSGRIFENNU, CYSYLLTU. Bob blwyddyn, byddwch yn astudio dau fodiwl o bob maes er mwyn i chi gael cyfle i archwilio Llenyddiaeth Saesneg, ymarfer Ysgrifennu Creadigol a chysylltu popeth rydych yn ei ddysgu mewn ffyrdd cydweithredol, rhyngddisgyblaethol ac arloesol. 

DARLLEN Mae'r elfen hon yn ffurfio asgwrn cefn eich astudiaeth. Yn y modiwlau Llenyddiaeth Saesneg hyn, cewch eich cyflwyno i awduron pwysig ac amrywiol o bob cwr o'r byd. Mewn seminarau, byddwch yn archwilio'r ffyrdd y mae testunau — o lenyddiaeth ganonaidd i enillwyr gwobrau arloesol — yn dylanwadu ar sut rydych chi'n deall ac yn rhyngweithio â'r byd. Bydd cymysgedd o fodiwlau thematig a chronolegol yn sicrhau eich bod yn graddio gyda sylfaen dda mewn genre, cyd-destun a chyfnod. Yn y maes DARLLEN hwn, byddwch yn herio eich rhagdybiaethau ac yn cael eich annog i godi cwestiynau am awdurdod, hunaniaeth a mwy.

YSGRIFENNU: Bydd yr elfen hon yn canolbwyntio ar greadigrwydd, dychymyg a chynhyrchu. Yn y modiwlau Ysgrifennu Creadigol hyn, byddwch yn dysgu beth sydd ei angen i ysgrifennu straeon byrion, barddoniaeth, ffeithiol a mwy. Byddwch yn meithrin eich llais a'ch steil unigol trwy ysgrifennu, adolygu a golygu. Yn ein gweithdy cefnogol, byddwch hefyd yn rhannu eich gwaith creadigol ac yn hogi eich sgiliau golygyddol. Fe'ch anogir i geisio cyhoeddi a datblygu portffolio ysgrifennu ar gyfer darpar gyflogwyr. Yn fyr, mae maes ysgrifennu ysgrifennu yn canolbwyntio ar eich helpu i fod yr awdur gorau y gallwch fod.

CYSYLLTU: Bydd r elfen hon yn eich cyflwyno i ddulliau rhyngddisgyblaethol a chydweithredol, gan ganolbwyntio ar y cysylltiadau y gellir eu gwneud rhwng pobl a syniadau. Yn y modiwlau unigryw hyn, byddwch yn dod ar draws safbwyntiau, profiadau a gofodau newydd sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i ehangu eich barn fel darllenydd ac awdur. Er mwyn parhau ar hyn o bryd, mae ein gwaith rhyngddisgyblaethol yn newid yn rheolaidd ond mae cyn-fyfyrwyr wedi elwa o ymweliadau, trafodaethau a chysylltiadau â'r adrannau canlynol: animeiddio, cerameg, technolegau digidol, drama, addysg, darlunio, y cyfryngau a seicoleg.  

Addysgir ein modiwlau gan ysgolheigion sy'n weithgar mewn ymchwil ac awduron cyhoeddedig. Bydd nifer o fodiwlau yn gofyn i chi ysgrifennu a dod â'ch gwaith eich hun i weithdai creadigol. Yn ogystal â datblygu eich gwaith ysgrifennu eich hun, byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau fel beirniaid, golygyddion a chyfranwyr i brosesau creadigol a beirniadol eraill.

BLWYDDYN 1: Crefft a Chanon  

DARLLEN

Darllen Llenyddiaeth - O Beowulf i The Bluest Eye , bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i ystod eang o destunau o'r canon llenyddol ac yn rhoi sylfaen i chi wrth astudio llenyddiaeth. 

Shakespeare a'i Gyfoeswyr — Mae'r modiwl hwn yn archwilio ymarfer theatraidd Elisabethaidd a Jacobeaidd drwy archwilio nid yn unig dramâu Shakespeare, ond hefyd dramâu ei gyfoedion. Byddwch yn archwilio hanes, comedïau, comedïau dinas, a thrasiedïau cyn troi o'r diwedd at gynyrchiadau modern Shakespeare yn y theatr ac ar y sgrin fawr.

YSGRIFENNU

Mae Straeon yn Bwysig: Plot, Cymeriad a Thu Hwnt — Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i dechnegau adeiladu naratif. Drwy ganolbwyntio ar ysgrifennu straeon byrion, byddwch yn cael cyfleoedd i archwilio technegau meistri’r arddull yn ogystal ag awduron cyfoes sy'n arbrofi gyda syniadau newydd. 

Rhyw, Marwolaeth a Phopeth Rhwng: Ysgrifennu Barddoniaeth: - Mae'r modiwl hwn yn cynnig cipolwg unigryw ar farddoniaeth a barddoneg lle caiff holl bosibiliadau'r ffurf gelf eu hystyried. Byddwch yn astudio crefft, ffurf a symudiadau barddonol a chewch eich annog i arbrofi er mwyn dod o hyd i'ch llais a'ch gweledigaeth farddol eich hun. 

CYSYLLTU

Dulliau Beirniadol- Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i theori lenyddol fel eich bod yn dod yn fwy effro ac ymatebol i'r ffyrdd y mae testunau yn gweithio. Byddwch hefyd yn dysgu am yr amrywiaeth o ddulliau beirniadol a damcaniaethol sydd ar gael i lenyddiaeth a chewch gyfle i gymhwyso'r dulliau hyn at eich gwaith creadigol eich hun yn ogystal â gweithiau allweddol mewn hanes llenyddol, megis 'Wuthering Heights' Emily Brontë (1847).

Dweud Yn Uchel-Ysgrifennu ar gyfer Cynulleidfaoedd- Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i elfennau cysyniadol, creadigol ac ymarferol ysgrifennu ar gyfer perfformio yn ogystal â'r cynulleidfaoedd niferus a allai ymgysylltu â gwaith perfformio. Byddwch yn cael cyfleoedd i ysgrifennu, perfformio a chwarae gydag ysgrifennu sgriptiau, ysgrifennu comedi, barddoniaeth slam a mwy.

BLWYDDYN 2: Dychymyg ac Arbrofi 

DARLLEN

Llenyddiaeth Ramantaidd a Fictoraidd- Mae'r modiwl hwn yn eich gwahodd i ystyried barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol fel ymatebion cyffredinol i rai o gwestiynau cymdeithasol pwysicaf y ganrif. Ochr yn ochr ag agweddau ffurfiol y testunau hyn, byddwch yn archwilio themâu a dadleuon pwysig y cyfnod, megis rôl y Dychymyg, y Genedl, trefoli a diwydiannu, esblygiad a gwallgofrwydd, dosbarth, rhyw a rhywioldeb.

Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd Newydd- Mae'r modiwl hwn yn archwiliad o ysgrifennu a diwylliant chwyldroadol o hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Byddwch yn archwilio amrywiaeth o destunau Modernaidd, gan gynnwys testunau canonaidd yn ogystal â thestunau llai adnabyddus, er mwyn deall y newidiadau chwyldroadol sy'n digwydd mewn llenyddiaeth ar hyn o bryd.

YSGRIFENNU

Trefol a Chyfoes- Mae'r modiwl hwn yn eich annog i ymchwilio i esblygiad modern y nofel, y stori fer a'r farddoniaeth, gan edrych ar lyfrau newydd a thechnegau radical bron cyn gynted ag y cânt eu pinio. Bydd y modiwl unigryw hwn yn eich rhoi ar flaen y gad o ran ysgrifennu modern ac yn rhoi rhyddid i chi arbrofi a hogi eich llais llenyddol eich hun yn wirioneddol.

Ysbrydion yn y Peiriant: Ysgrifennu Trochi a Hunan Anhrefnus- Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch i greu hunan-naratifau digidol. Byddwch yn dysgu sut i gyfuno sgiliau adrodd straeon traddodiadol gydag amgylchedd digidol a rhyngweithiol er mwyn archwilio syniadau am amlgyfrwng, anllinoledd a chymhlethdodau anhrefnus ysgrifennu'r hunan.

CYSYLLTU

Byd Dychmygol a Dyfodol Posib- Mae'r modiwl hwn yn archwilio llenyddiaeth sy'n creu ac yn astudio bydoedd newydd. Gan ganolbwyntio ar y dyfodol a'r 'ffantastig', byddwch yn darllen amrywiaeth o destunau o'r Ffantasi, Ffuglen Wyddonol, genre ffuglen iwtopig/Dystopaidd a hyd yn oed roi cynnig ar ysgrifennu rhai o'ch sgiliau eich hun. 

Y Beirniad Proffesiynol a Chreadigol: Lleoli Gwaith - Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi brofi amgylcheddau a disgwyliadau proffesiynol. Yn seiliedig ar eich diddordebau gyrfa, cewch eich gwahodd i ddilyn lleoliad allanol, nod cyhoeddi personol neu brosiect cymeradwy mewn archifo, ysgrifennu copi, adolygu a mwy. 

BLWYDDYN 3: Cyflogadwyedd ac Ymarfer Proffesiynol 

DARLLEN

Llenyddiaeth Cyfoes a’r Wobr Llyfr- O'r Wobr Nobel i Wobrau Costa, bydd y modiwl hwn yn edrych ar y rhinweddau sy'n gynhenid mewn llenyddiaeth newydd sbon, hyper-gyfoes ac ysgrifennu ar y rhestr fer gwobrau. Byddwch yn dadansoddi pwysigrwydd diwylliant llyfrau cyfoes i lwyddiant testun ysgrifenedig, o ran amcangyfrifon poblogaidd a beirniadol.

Naratifau Lle a Pherthyn- Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng hunaniaeth a lle mewn amrywiaeth o ffynonellau llenyddol a diwylliannol o lenyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr ugeinfed a'r unfed ganrif ar hugain. Gan ddefnyddio amrywiaeth o destunau, byddwch yn holi gwleidyddiaeth gofod a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar hunaniaethau a pherthyn. 

YSGRIFENNU

Menter Ffeithiau neu Cyfrwys -Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r llinell aneglur rhwng ffuglen a ffeithiol. Mae'n darparu trosolwg a dadansoddiad llenyddol o ysgrifennu yn y dulliau hunangofiannol sy'n cwmpasu cofiant, ysgrifennu bywyd, ysgrifennu dyddiadur, bywgraffiad, hunangofiant, ffeithiol greadigol a ffuglen a ysbrydolwyd gan fywyd.

Cyhoeddiadau a'r Dyniaethau Digidol -Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael mynediad i'r diwydiannau creadigol a phroffesiynol. Byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol wrth greu a chyhoeddi technolegau digidol; yn archwilio offer mewn gweithdai ymarferol, ymarferol a thiwtorialau ar-lein; ac yn cydweithio i gyhoeddi'r blodeugerdd Met flynyddol. 

CYSYLLTU

Bydd gennych yr opsiwn o gymryd modiwl traethawd hir blwyddyn NEU gwblhau dau fodiwl CYSWLLT a addysgir: 

Opsiwn 1:

Traethawd Hir - Bydd y modiwl traethawd hir blwyddyn hwn yn cynnig cyfle i chi ymgymryd â phrosiect parhaus, trylwyr ac annibynnol o fewn cyd-destunau Ysgrifennu Creadigol neu Lenyddiaeth Saesneg.

Opsiwn 2:

Y Prosiect Mawr: Archwilio Materion Mawr -Mae'r modiwl hwn yn defnyddio llenyddiaeth a gwaith creadigol i archwilio materion cyfoes fel anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, datgytrefu, newid yn yr hinsawdd a mwy. Er bod y pwnc a'r materion mawr yn newid, bydd y modiwl hwn a addysgir yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect parhaus, trylwyr ac annibynnol o fewn cyd-destunau Llenyddiaeth Saesneg neu Ysgrifennu Creadigol. 

Ysgrifennu er Lles- Bydd y modiwl unigryw hwn yn ystyried sut y gellir defnyddio ysgrifennu i wella lles eich bywyd eich hun ac eraill. Byddwch yn archwilio amrywiaeth o fframweithiau cysyniadol, damcaniaethol, moesegol a chreadigol a ddefnyddir ar gyfer ysgrifennu er lles.

Dysgu ac Addysgu

Cyflwyno'r Cwrs

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o amgylcheddau addysgu i gyd-fynd â'ch anghenion dysgu orau. Gall y cyflwyniad gynnwys gweithdai, seminarau, seminarau ymchwil, darlithoedd, tiwtorialau, diwrnodau i ffwrdd, teithiau maes ac ymweliadau. Lle bynnag y bo'n bosibl, rhoddir y pwyslais ar waith grŵp bach ac anghenion dysgu unigol.

Yn ystod y radd, byddwch yn ymarfer technegau ysgrifennu amrywiol a hogi eich arddull lenyddol a'ch galluoedd creadigol. Bob blwyddyn, byddwch yn cynhyrchu portffolio o waith newydd, yn dysgu sut i ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd penodol, yn cyfiawnhau eich penderfyniadau creadigol ac yn archwilio eich proses ysgrifennu.

Allgyrsiol:

Yn ystod eich gradd, cewch eich gwahodd i fynychu gwyliau llenyddol, teithiau theatr, ffilmiau a digwyddiadau diwylliannol eraill a gynhelir yng Nghaerdydd. Mae'r adran hefyd yn gwahodd siaradwyr allanol yn rheolaidd i roi cyflwyniadau a darlleniadau.

Gwahoddir pob myfyriwr BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol i ymuno â'r Gymdeithas Greadigol sy'n cynnal ein nosweithiau Meic Agored, yn cefnogi cystadleuaeth flynyddol UniSlam ac yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol ar draws y brifysgol. 

Technoleg a Chyfleusterau 

Mae ein gradd yn cael ei gwella drwy ddefnyddio system ddysgu rithwir y brifysgol. Byddwch hefyd yn cael mynediad i dudalen Teams Clwb Ysgrifennu Creadigol lle gallwch ddod o hyd i alwadau am gyflwyniadau, cystadlaethau ysgrifennu, argymhellion darllen, cyfleoedd interniaeth a mwy.  

Mae gan lyfrgell Met Caerdydd ystod o adnoddau ffisegol a digidol rhagorol i ddarllenwyr ac awduron. Mae ein darlithwyr yn archebu nofelau a chasgliadau barddoniaeth arobryn yn rheolaidd i'r llyfrgell er mwyn i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich darllen. 

Staff Addysgu

Mae ein elfen DARLLEN yn cael ei haddysgu gan dîm gweithredol ymchwil sy'n cynnwys Dr Carmen Casaliggi, Dr Elizabeth English, a Dr Nick Taylor-Collins sydd â diddordebau ymchwil mewn Rhamantiaeth, Modernaidd a Llenyddiaeth Gyfoes, gydag arbenigeddau mewn llenyddiaeth Wyddeleg, ysgrifennu merched, a gwaith John Ruskin. 

Addysgir ein maes ysgrifennu gan awduron cyhoeddedig ac ymchwilwyr gweithredol gan gynnwys Dr Kate North, Dr Christina Thatcher a Dr Lucy Windridge. Mae gan ein tîm addysgu brofiad a chyhoeddiadau diwydiant yn y meysydd perthnasol ac astudio pynciau craidd gan gynnwys: ffuglen (nofel, stori fer ac ysgrifennu genre); barddoniaeth (ar ac oddi ar y dudalen); ysgrifennu digidol a ffeithiol greadigol. 

Mae ein elfen CONNECT yn cael ei haddysgu gan aelodau o'r ddau dîm hyn gyda chefnogaeth awduron cyhoeddedig, ysgolheigion ac ymarferwyr creadigol o'r tu mewn a'r tu allan i'r brifysgol.  

Dilynwch ein Cyfres Ddarllen Met Caerdydd ar YouTube i glywed gan awduron gwadd yn darllen eu gwaith ac yn rhoi cyngor defnyddiol i'n myfyrwyr. Gwyliwch y penodau diweddaraf. 

Asesu

Rydym wedi ymrwymo i arferion asesu arloesol sy'n cyfateb i ganlyniadau dysgu a nodwyd ar gyfer eich modiwl a'ch gradd. Mae hyn yn golygu bod asesu, lle bynnag y bo'n bosibl, yn gysylltiedig â gwella nid yn unig eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd sgiliau sy'n hanfodol i ddatblygu eich cyfleoedd cyflogaeth. 

Mae enghreifftiau o asesu yn cynnwys portffolios ymchwil, gwaith grŵp, portffolios ysgrifennu creadigol, ymarfer beirniadol a myfyriol, adolygiadau, cyflwyniadau poster, llyfryddiaethau anodedig ac yn y blaen. 

Drwy gydol y radd, byddwch yn cael adborth ysgrifenedig a llafar yn rheolaidd ar eich ysgrifennu creadigol ac yn gweithio'na gos gyda thiwtoriaid i ddatblygu gwaith sy'n addas i'w gyhoeddi. 

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o'r radd BA (Anrh) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol mewn sefyllfa dda i ymuno â chwmnïau llenyddol, cyfryngau a chyhoeddi; gweithio yn y sectorau celfyddydol a diwylliannol; a dod yn awduron llawrydd. Yn ystod y cwrs, cewch gyfle i archwilio rôl amrywiol yr awdur llawrydd o gyhoeddi a chomisiynu i weithio mewn lleoliadau cymunedol penodol (megis mewn cyd-destunau therapiwtig ac addysgol).

Mae gan ein gradd ffocws cyfoes cryf ac mae'n darparu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr iawn. Mae'r sgiliau hyn yn sylfaen ar gyfer gyrfaoedd mewn:

• Ysgrifennu (ffuglen, ffeithiol, barddoniaeth a sgript)

• Cyhoeddi

• Golygu

•Cynhyrchu yn y cyfryngau

•Dysgu

•Darlithio

•Hysbysebu

•Cysylltiadau Cyhoeddus

•Ysgrifennu Copi

•Cynhyrchu gêm fideo

•Cynhyrchu cynnwys ar y we

•Y Gyfraith

Mae gan Gaerdydd un o'r sectorau cyfryngau a diwydiant creadigol mwyaf y tu allan i Lundain, gan gynnwys BBC Cymru, ITV Wales, S4C, BBC Radio Wales a Media Wales (walesonline.co.uk, y Western Mail ac Echo). Byddwch mewn sefyllfa dda i fanteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd i gyfuno theori ag 'ymarfer cymwys' a chael eich cefnogi a'ch annog i ddatblygu portffolio o sgiliau ac arferion gwerthfawr iawn, gan eich rhoi mewn sefyllfa gref o ran symud tuag at yrfa.

Mae llawer o'r sgiliau y byddwch yn eu cael fel rhan o'r radd hon hefyd yn ddefnyddiol mewn diwydiannau y tu hwnt i'r rhai a restrir uchod. Rydym yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn eich datblygu fel myfyriwr graddedig fel eich bod yn dangos y sgiliau a'r priodoleddau canlynol:

•Datrys problemau a galluoedd dadansoddol

•Sgiliau rhyngbersonol a rhwydweithio

•Dinesydd byd-eang (gyda gwybodaeth am amrywiaeth a chynaliadwyedd)

•Hyblygrwydd ac Addasrwydd (dysgu gydol oes)

•Creadigol ac Arloesol

•Llythrennedd Digidol

•Ymarfer myfyriol

Byddwch hefyd yn cael cyfle i symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig naill ai i lefel MA neu PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs benodol, cysylltwch â Cyfarwyddwr y rhaglen Dr Lucy Windridge-Floris
E-bost: lwindridge@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 02920 205228

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​Cod UCAS: XEC2

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser, 6 blynedd yn rhan-amser