Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Rydym yn cynnig rhaglen radd BA (Anrh) arloesol mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol sy'n cynnig ystod amrywiol o fodiwlau ymarfer a theori perthnasol.

Mae dau lwybr astudio ar gael:

 • BA (Hons) Early Years Professional Practice (with Early Years Practitioner Status)
 • BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog)*

Yn y rhaglenni hyn, byddwch yn ennill statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar cymwys (EYPS), gan ennyn profiad ymarferol yn y gwaith wedi'i gyfuno â gwybodaeth ddamcaniaethol a pholisi yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy sy'n ofynnol ar gyfer ymarfer Blynyddoedd Cynnar effeithiol, gan gynnwys rheoli lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb uniongyrchol i newidiadau yn y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru a'r DU i ddarparu arbenigwyr plentyndod cynnar cymwys sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd.

Agwedd sylfaenol ar y radd yw'r 700 awr o brofiad ymarferol wedi'i asesu y byddwch chi'n ei gwblhau er mwyn ennill EYPS. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau bloc yn ystod pob blwyddyn o'ch astudiaeth mewn ystod o leoliadau perthnasol fel ystafelloedd dosbarth yn yr adran babanod, meithrinfeydd preifat, canolfannau plant integredig a chyfleusterau gofal dydd.

Trwy ennill gradd sydd ar flaen y gad o ran newidiadau yn y sector, bydd eich cymhwyster yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan ddarpar gyflogwyr yn y maes hwn. Mae'r radd hon hefyd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer ystod o yrfaoedd cysylltiedig fel gwaith cymorth i deuluoedd, iechyd a gofal cymdeithasol a gwaith cymunedol.

* Mae'r radd ddwyieithog yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o addysg gynradd mewn cyd-destun dwyieithog. Tra bydd peth o'r rhaglen yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs dwyieithog ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cefnogaeth tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a chyfleoedd am leoliadau cyfrwng Cymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg i weddu i'ch gallu iaith. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ateb y galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda'r wobr ddwyieithog, rhaid i fyfyrwyr gymryd o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr hwn hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros y tair blynedd.

Cyrsiau cysylltiedig:

 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg Gynradd
 • BA (Anrh) Addysg Gynradd (gyda Statws Athro Cymwysedig)

Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2023.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un:

Mae'r holl fodiwlau sydd wedi'u marcio * hefyd ar gael i'w hastudio trwy gyfrwng Cymraeg.

Ymarfer Proffesiynol (1): Datblygu Ymarfer Effeithiol (60 credyd) *
Yn ystod y modiwl hwn, cewch eich cyflwyno i ofynion y cymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Cewch gyfleoedd helaeth yn ymarferol i ddatblygu sgiliau mewn perthynas â chreu amgylcheddau maethlon a chynhwysol sy'n darparu gofal ac addysg o ansawdd uchel. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich datblygiad eich hun yn eich ymarfer.

Y Plentyn sy'n Datblygu 1 (20 credyd) *
Mae'r modiwl hwn wedi'i rannu'n ddwy ran gyda'r rhan gyntaf yn canolbwyntio ar sgiliau ysgrifennu academaidd. Yna cymhwysir y sgiliau hyn yn ystod ail ran y modiwl lle byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar dwf a datblygiad mewn plant. Bydd agweddau penodol ar ddatblygiad yn ystod plentyndod yn cael eu hystyried gan gynnwys meysydd fel gwybyddiaeth, cof, iaith, datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

Y Plentyn sy'n Datblygu 2 (20 credyd) 

Yn dilyn ymlaen o Y Plentyn sy'n Datblygu 1, bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio ystod o safbwyntiau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â phlant, datblygiad plant a phlentyndod a sut mae'r rhain yn effeithio ar bolisi ac arfer cyfredol. Cewch hefyd cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth mewn perthynas â nodi polisi ac arfer sy'n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant yn ogystal ag archwilio'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd plant.

Dysgu Cynnar (20 credyd) *
Bydd sesiynau rhyngweithiol yn darparu cyfleoedd i archwilio gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant, mewn theori ac ymarfer. Byddwch yn astudio sut a pham mae plant yn chwarae, rôl oedolion ac amgylcheddau wrth ddarparu chwarae i blant 0 i 8 oed ac yn ystyried y buddion a'r heriau posibl yn y busnes hwyliog ond difrifol o ddarparu ar gyfer chwarae plant. Byddwch yn archwilio prosesau a safbwyntiau damcaniaethol caffael iaith a datblygiad mathemategol cynnar trwy werthuso ffactorau allweddol sy'n effeithio ar y ddau faes hyn.

Blwyddyn Dau:

Datblygiad Proffesiynol 2: Gweithio gydag eraill (60 credyd) *
Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd. Cewch cyfleoedd helaeth yn ymarferol i ddatblygu eich dealltwriaeth o ystod o fframweithiau a ddefnyddir mewn lleoliadau, gan ddatblygu sgiliau wrth greu amgylcheddau cefnogol ar gyfer darparu cyfleoedd chwarae, gofal, addysgol a dysgu. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosesau asesu a chynllunio. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio nodweddion entrepreneuriaeth mewn cyd-destun blynyddoedd cynnar a thrwy hynny ganiatáu i chi ddatblygu galluoedd entrepreneuriaeth.

Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd)
Mae'r modiwl Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar yn caniatáu i chi ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r safbwyntiau athronyddol a damcaniaethol sy'n sail i addysgeg ac ymarfer. Cewch gyfle i werthuso ffactorau sy'n effeithio ar brofiadau plant o addysgeg ac ymarfer gan gynnwys rôl yr oedolyn, yr amgylchedd ac ethos ynghyd ag archwilio ac adolygu gweithrediad addysgeg yn ymarferol.

Dod yn Ymchwilydd (20 credyd)
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ymgysylltu'n feirniadol â ffynonellau academaidd a adolygir gan gymheiriaid. Byddwch yn archwilio materion critigol mewn perthynas ag ymgymryd ag ymchwil gan gynnwys materion moesegol a sicrhau caniatâd neu gydsyniad gwybodus. Bydd ystod o ddulliau methodolegol ac offer ymchwil arloesol yn cael eu gwerthuso i ddarparu profiad wrth weithredu a dadansoddi data.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth (20 credyd)
Bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio ystod o sgiliau rheoli allweddol sy'n gysylltiedig â rheoli newid a rheoli prosiectau. Byddwch yn archwilio amrywiol ddulliau a fydd yn caniatáu i chi ddatrys gwrthdaro yn y gweithle tra hefyd yn gwerthuso dulliau i ysgogi ac ymgysylltu â thimau a rheoli perthnasoedd yn hyderus. Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i dystiolaethu eich galluoedd arwain a bydd yn arwain at gymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth gydnabyddedig ILM.


Blwyddyn Tri

Datblygiad Proffesiynol 3: Arweinyddiaeth a Rheolaeth (60 credyd)
Yn ystod y modiwl hwn, bydd cyfleoedd ymarferol helaeth yn eich galluogi i gyflawni'r gofynion sy'n gysylltiedig â chymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth a rheolaeth, gan ddarparu cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau wrth arwain a chefnogi gofal ac addysg o ansawdd uchel. Byddwch yn archwilio ystod o bolisïau ac yn ystyried eu heffaith ar ymarfer. Byddwch hefyd yn ystyried egwyddorion gwerthuso gwasanaethau blynyddoedd cynnar yn effeithiol. Bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â sgiliau i gefnogi'ch dysgu eich hun a dysgu eraill trwy gymunedau ymarfer.

Ymarfer Cynhwysol yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd)
Trwy gydol y modiwl hwn byddwch yn archwilio'n feirniadol egwyddorion ac arferion allweddol cynhwysiant yn y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys rôl yr Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Byddwch yn gwahaniaethu rhwng ac yn dadansoddi'r materion allweddol sy'n gysylltiedig â phlant ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddwch yn archwilio ac yn gwerthuso cynllunio a threfnu ymyriadau a strategaethau ar gyfer cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a chynhwysiant.

Prosiect Ymchwil Annibynnol (40 credyd) *
Bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi ddatblygu'ch gallu i ymchwilio'n annibynnol mewn maes sydd o ddiddordeb penodol i chi. Yn benodol, byddwch yn gallu dewis, rhesymoli a gweithredu prosiect ysgrifenedig estynedig ac yna cyflwyno'r prosiect yn gydlynol ac yn llawn mewn arddull academaidd. Byddwch yn derbyn arweiniad a chefnogaeth gan eich goruchwyliwr trwy gydol y prosiect.


Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y rhaglen Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC trwy ddull hybrid sy'n cynnwys dysgu ac addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb. Mae'r amrywiaeth o ddulliau addysgu wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu.

Mae lleoliadau yn y gwaith wedi'u hymgorffori trwy gydol pob blwyddyn o'r rhaglen ac yn digwydd mewn ystod o leoliadau partneriaeth. Tra ar leoliad, darperir cefnogaeth barhaus gan fentor yn y lleoliad yn ogystal â Thiwtor y Brifysgol a fydd yn cynnal arsylwad yn ymarferol.

Mae gan bob modiwl 20 credyd oddeutu 200 awr o astudio ynghlwm wrtho gyda 48 o'r rhain yn cael eu cyflwyno mewn sesiynau a addysgir fel darlithoedd, seminarau a gweithdai wedi'u recordio ymlaen llaw. Neilltuir oddeutu 52 awr ar gyfer tasgau astudio a pharatoi dan gyfarwyddyd a osodir fel rhan o'r darlithoedd a recordiwyd ymlaen llaw a'r sesiynau a addysgir. Mae'r 100 awr sy'n weddill yn astudiaeth hunangyfeiriedig lle mae myfyrwyr yn ymgymryd â'r darllen sy'n ofynnol ar gyfer y modiwl ac yn cwblhau eu hasesiad gofynnol.

Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn cychwyn ar y cwrs ac mae'r tiwtor hwn yn eu cefnogi am eu gradd gyfan. Mae cyfarfodydd gyda'r tiwtor personol wedi'u hamserlennu y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd yn gweithredu polisi drws agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad atynt y tu allan i'r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth myfyrwyr sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac mae hefyd yn gallu delio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr.

Cefnogir y modiwlau trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sydd ar y we ac felly mae'n hygyrch yn unrhyw le trwy'r rhyngrwyd. Mae'r holl ddeunydd sy'n seiliedig ar gyrsiau yn cael ei gadw yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau.

Daw'r staff ar y rhaglen hon o ystod o gefndiroedd gan gynnwys gwaith chwarae, gwaith cymorth, iechyd ac addysgu. Maent wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol o ansawdd uchel.​


Asesu

Mae asesiadau wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o ddysgu a darparu cyfleoedd realistig i arddangos gwybodaeth. Traethodau, creu adnoddau, dadleuon blog, gweithdai, cyflwyniadau, arsylwi a phortffolios ar-lein yw rhai o'r dulliau a ddefnyddir i asesu eich gwybodaeth, sgiliau a'ch dealltwriaeth o gynnwys modiwl. Rhoddir y dyddiadau cyflwyno i fyfyrwyr ar gyfer asesiadau ar ddechrau pob modiwl, yn ogystal â grid trosolwg asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan i'w helpu i gynllunio a rheoli eu hamser yn effeithiol. Mae myfyrwyr yn derbyn adborth unigol ar eu gwaith sy'n nodi cryfderau a meysydd i'w gwella. Tra byddant ar leoliad, bydd myfyrwyr yn derbyn adborth llafar gan eu mentoriaid yn ddyddiol yn ogystal ag adborth ysgrifenedig yn dilyn ymweliad gan eu Tiwtor Prifysgol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cynhyrchir sgiliau cyflogadwyedd trwy brofiad mewn lleoliadau yn y gwaith; o fewn yr amgylchedd addysgu a dysgu a thrwy ystod o brosiectau ymgysylltu â'r gymuned. Yn ogystal â'r rhaglen, cewch gyfleoedd i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad ymhellach mewn ystod o feysydd fel sydd ar gael.

Mae ein graddedigion yn cyrchu ystod o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth gan gynnwys astudio ymhellach mewn addysg trwy'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg neu'r Rhaglen Athrawon Graddedig. Mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd mewn ystod o feysydd gan gynnwys rheoli meithrinfa, lles addysgol ac fel swyddogion addysg leol ar gyfer awdurdodau addysg leol. Mae graddedigion hefyd wedi dilyn gyrfaoedd mewn gwaith cymorth i deuluoedd a gofal cymdeithasol.

Dilyniant i Hyfforddiant Athrawon TAR:
Rydym yn falch o sicrhau cyfweliad ar gyfer y Cwrs TAR Cynradd ym Met Caerdydd ar gyfer holl raddedigion y rhaglen hon (ar yr amod bod y cwrs ar agor gydag UCAS). Mae angen dosbarthiad gradd Anrhydedd o 2:2 neu'n uwch ar hyn o bryd, a rhaid cwrdd â'r gofynion mynediad statudol ar gyfer hyfforddiant yng Nghymru (gan gynnwys graddau B neu gyfwerth mewn TGAU ar gyfer Saesneg a Mathemateg, gradd C ar gyfer Gwyddoniaeth).

Mae cyfleoedd ar gyfer astudio ôl-raddedig pellach ym Met Caerdydd hefyd ar gael trwy'r rhaglen M.A. Addysg a gynigiwn.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.
 • Gofynion eraill: Gwiriad DBS.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: askadmissions@cardiffmet.ac.uk.​

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Cheryl Anthony.
E-bost:
canthony@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6583

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â:
Angharad Williams(ahwilliams@cardiffmet.ac.uk)

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
Early Years Professional Practice (with Early Years Practitioner Status): XYP1

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog): XBP1​​​​

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd llawn-amser.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at uchafswm o ddeng mlynedd.

Ffioedd Rhan Amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog
Yr hyn dwi wedi ei ddysgu mor belled ar fy nghwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol

Mae Cari yn dweud wrthym am ei phrofiadau yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol. Darllen Mwy.

Blog
Fy nhaith yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol..

Mae Anna, sydd bellach wedi graddio o'r cwrs yn dweud wrthym am ei phrofiadau a pham bod astudio'r cwrs wedi bod o fantais iddi.
Darllen mwy

Blog
Fy nhaith yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol.

Clywch gan fyfyriwr Aaron sy'n sôn am ei gariad at Addysg Blynyddoedd Cynnar a pham ei fod yn bwnc mor ddiddorol a gwerth chweil i'w astudio.
Darllen mwy.