Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Rydym yn cynnig rhaglen radd BA (Anrh) arloesol mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol sy'n cynnig ystod amrywiol o fodiwlau ymarfer a theori perthnasol.

Mae dau lwybr astudio ar gael::

 • BA (Hons) Early Years Professional Practice (with Early Years Practitioner Status)
 • BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog)*

Yn y rhaglenni hyn, byddwch yn ennill statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar cymwys (EYPS), gan ennyn profiad ymarferol yn y gwaith wedi'i gyfuno â gwybodaeth ddamcaniaethol a pholisi yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy sy'n ofynnol ar gyfer ymarfer Blynyddoedd Cynnar effeithiol, gan gynnwys rheoli lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb uniongyrchol i newidiadau yn y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru a'r DU i ddarparu arbenigwyr plentyndod cynnar cymwys sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd.

Agwedd sylfaenol ar y radd yw'r 700 awr o brofiad ymarferol wedi'i asesu y byddwch chi'n ei gwblhau er mwyn ennill EYPS. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau bloc yn ystod pob blwyddyn o'ch astudiaeth mewn ystod o leoliadau perthnasol fel ystafelloedd dosbarth yn yr adran babanod, meithrinfeydd preifat, canolfannau plant integredig a chyfleusterau gofal dydd.

Trwy ennill gradd sydd ar flaen y gad o ran newidiadau yn y sector, bydd eich cymhwyster yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan ddarpar gyflogwyr yn y maes hwn. Mae'r radd hon hefyd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer ystod o yrfaoedd cysylltiedig fel gwaith cymorth i deuluoedd, iechyd a gofal cymdeithasol a gwaith cymunedol.

*Mae'r radd ddwyieithog yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o addysg gynradd mewn cyd-destun dwyieithog. Tra bydd peth o'r rhaglen yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs dwyieithog ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cefnogaeth tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a chyfleoedd am leoliadau cyfrwng Cymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg i weddu i'ch gallu iaith. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ateb y galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda'r wobr ddwyieithog, rhaid i fyfyrwyr gymryd o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr hwn hefyd yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros y tair blynedd.

Cyrsiau cysylltiedig:
BA (Anrh) Astudiaethau Addysg Gynradd
BA (Anrh) Addysg Gynradd (gyda Statws Athro Cymwysedig)

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un:

Mae'n bosibl y bydd yr holl fodiwlau sydd wedi'u marcio* hefyd ar gael i'w hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymarfer Proffesiynol (1): Datblygu Ymarfer Effeithiol (60 credyd)*
Yn ystod y modiwl hwn, cewch eich cyflwyno i ofynion y cymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Byddwch yn cael ystod o gyfleoedd ymarferol i ddatblygu sgiliau yng nghyd-destun creu amgylcheddau anogol a chynhwysol sy'n darparu addysg a gofal o ansawdd uchel i blant ifanc. Byddwch hefyd yn cael eich annog i fyfyrio ar eich datblygiad proffesiynol eich hun trwy gydol eich ymarfer a'ch profiadau gwaith

Y Plentyn sy'n Datblygu 1 (20 credyd)*
Mae'r modiwl hwn wedi'i rannu'n ddwy ran gyda'r rhan gyntaf yn canolbwyntio ar sgiliau ysgrifennu academaidd. Yna cymhwysir y sgiliau hyn yn ystod ail ran y modiwl lle byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar dwf a datblygiad mewn plant. Bydd agweddau penodol ar ddatblygiad yn ystod plentyndod yn cael eu hystyried gan gynnwys meysydd fel gwybyddiaeth, cof, iaith, datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

Y Plentyn sy'n Datblygu 2 (20 credyd)
Yn dilyn ymlaen o Y Plentyn sy'n Datblygu 1, bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio ystod o safbwyntiau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â phlant, datblygiad plant a phlentyndod a sut mae'r rhain yn effeithio ar bolisi ac arfer cyfredol. Cewch hefyd cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth mewn perthynas â nodi polisi ac arfer sy'n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant yn ogystal ag archwilio'r ffactorau sy'n effeithio ar iechyd plant.

Chwaraea a Dysgu Cynnar (20 credyd)*
Bydd sesiynau rhyngweithiol yn rhoi cyfleoedd i archwilio'r cysyniad o chwarae o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol, gan archwilio sut mae chwarae'n cefnogi dysgu a datblygiad plant. Bydd gwahanol fathau o chwarae yn cael eu trafod ynghyd â rôl yr oedolyn a pha mor ddefnyddiol yw gwahanol amgylcheddau gan gynnwys yr amgylchedd dysgu dan do ac awyr agored. Bydd peth o gynnwys y modiwl hwn yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae plant yn dysgu fel rhan o'r profiad ysgol goedwig. Mae cyfle i gyflawni Hyfforddiant Cynorthwyol Lefel 2 Ysgol Goedwig ar gael fel cymhwyster ychwanegol tra ar y rhaglen


Blwyddyn Dau:

Datblygiad Proffesiynol 2: Gweithio gydag eraill (60 credyd)*
Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd. Cewch cyfleoedd helaeth yn ymarferol i ddatblygu eich dealltwriaeth o ystod o fframweithiau a ddefnyddir mewn lleoliadau, gan ddatblygu sgiliau wrth greu amgylcheddau cefnogol ar gyfer darparu cyfleoedd chwarae, gofal, addysgol a dysgu. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosesau asesu a chynllunio. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio nodweddion entrepreneuriaeth yng nghyd-destun y blynyddoedd cynnar a fydd yn eich galluogi i ddatblygu galluoedd entrepreneuraidd i baratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol yn sector y Blynyddoedd Cynnar.

Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd)*
Mae'r modiwl Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar yn caniatáu i chi ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r safbwyntiau athronyddol a damcaniaethol sy'n sail i addysgeg ac ymarfer. Cewch gyfle i werthuso ffactorau sy'n effeithio ar brofiadau plant o addysgeg ac ymarfer gan gynnwys rôl yr oedolyn, yr amgylchedd ac ethos ynghyd ag archwilio ac adolygu gweithrediad addysgeg yn ymarferol.

Dod yn Ymchwilydd (20 credyd)
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ymgysylltu'n feirniadol â ffynonellau academaidd a adolygir gan gymheiriaid. Byddwch yn archwilio materion critigol mewn perthynas ag ymgymryd ag ymchwil gan gynnwys materion moesegol a sicrhau caniatâd neu gydsyniad gwybodus. Bydd ystod o ddulliau methodolegol ac offer ymchwil arloesol yn cael eu gwerthuso i ddarparu profiad wrth weithredu a dadansoddi data.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth (20 credyd)
Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddangos tystiolaeth o'ch sgiliau arwain ac yn arwain at Dystysgrif Lefel 5 SARh gydnabyddedig mewn Arwain a Rheoli a fydd yn fuddiol mewn rolau arwain yn y dyfodol. Fel rhan o'r modiwl byddwch yn canolbwyntio ar wahanol ffyrdd o gymell pobl yn y gweithle, y nodweddion sydd eu hangen i ddod yn arweinydd effeithiol a sut i arwain arloesedd a newid yn y gweithle. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eich sgiliau cyflwyno mewn modd proffesiynol. Fel rhan o'r modiwl hwn bydd gennych fynediad i wefan y Sefydliad Arwain a Rheoli sy'n cynnwys ystod o ddeunyddiau ategol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau arwain a rheoli ar gyfer y dyfodol.


Blwyddyn Tri:

Datblygiad Proffesiynol 3: Arweinyddiaeth a Rheolaeth (60 credyd)*
Yn ystod y modiwl hwn, bydd cyfleoedd ymarferol helaeth yn eich galluogi i gyflawni'r gofynion sy'n gysylltiedig â chymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Bydd y modiwl yn adeiladu ar Dystysgrif Lefel 5 SARh ym Mlwyddyn 2 ac yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth a rheolaeth yng nghyd-destun y Blynyddoedd Cynnar, gan ddarparu cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau wrth arwain a chefnogi gofal ac addysg o ansawdd uchel. Byddwch yn archwilio ystod o bolisïau ac yn ystyried eu heffaith ar ymarfer. Byddwch hefyd yn ystyried egwyddorion gwerthuso gwasanaethau blynyddoedd cynnar yn effeithiol. Bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â sgiliau i gefnogi'ch dysgu eich hun a dysgu eraill trwy gymunedau ymarfer.​

Ymarfer Cynhwysol yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd)
Bydd y modiwl Arfer Cynhwysol yn y Blynyddoedd Cynnar yn eich helpu i werthfawrogi'r ystod o anghenion sydd gan blant ifanc a'r pwysigrwydd sydd ynghlwm wrth ddiwallu anghenion plant unigol. Trwy gydol y modiwl byddwch yn gwneud cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer tra hefyd yn archwilio'r ddeddfwriaeth sylfaenol, gofynion cyfreithiol, polisi a chanllawiau. Bydd pwysigrwydd hawliau'r plentyn fel unigolyn yn cael ei archwilio a bydd cysylltiadau'n cael eu gwneud â'r cysyniad o gynlluniau dysgu a datblygu unigol i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu tra yn eich gofal. Byddwch hefyd yn edrych ar faterion sy'n gysylltiedig ag eithrio a phwysigrwydd mynd i'r afael ag anghenion dysgu a datblygu amlddiwylliannol / ethnig a dwyieithog.

Prosiect Ymchwil Annibynnol (40 credyd)*
Bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi ddatblygu'ch gallu i ymchwilio'n annibynnol mewn maes sydd o ddiddordeb penodol i chi. Yn benodol, byddwch yn gallu dewis, rhesymoli a gweithredu prosiect ysgrifenedig estynedig ac yna cyflwyno'r prosiect yn gydlynol ac yn llawn mewn arddull academaidd. Mae elfen o ddewis yn y modiwl hwn mewn perthynas â'r math o brosiect yr hoffech ei ddatblygu, gan roi'r cyfle i chi wneud hwn yn bersonol iawn i'ch diddordebau a'ch sgiliau eich hun. Byddwch yn derbyn arweiniad a chefnogaeth gan eich goruchwyliwr trwy gydol y prosiect.

Dysgu ac Addysgu

Cyflwynir y rhaglen Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC trwy ddull hybrid sy'n cynnwys dysgu ac addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb. Mae'r amrywiaeth o ddulliau addysgu wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu ac maent yn cynnwys gweithgareddau unigol a grŵp yn ystod sesiynau seminar ar y campws. Gwneir defnydd hefyd o siaradwyr gwadd o sector y Blynyddoedd Cynnar i ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu ychwanegol.

Mae lleoliadau gwaith yn nodwedd allweddol o'r rhaglen ac maent wedi'u gwreiddio drwy gydol pob blwyddyn. Fe'u cynhelir mewn ystod o leoliadau partneriaeth gan gynnwys meithrinfeydd preifat ac ysgolion cynradd. Tra ar leoliad, darperir cefnogaeth barhaus gan fentor yn y lleoliad yn ogystal â Thiwtor y Brifysgol a fydd yn cynnal arsylwad yn ymarferol.

Mae gan bob modiwl 20 credyd oddeutu 200 awr o astudio ynghlwm wrtho gyda 48 o'r rhain yn cael eu cyflwyno mewn sesiynau a addysgir fel darlithoedd, seminarau a gweithdai wedi'u recordio ymlaen llaw. Neilltuir oddeutu 52 awr ar gyfer tasgau astudio a pharatoi dan gyfarwyddyd a osodir fel rhan o'r darlithoedd a recordiwyd ymlaen llaw a'r sesiynau a addysgir. Mae'r 100 awr sy'n weddill yn astudiaeth hunangyfeiriedig lle mae myfyrwyr yn ymgymryd â'r darllen sy'n ofynnol ar gyfer y modiwl ac yn cwblhau eu hasesiad gofynnol.

Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn cychwyn ar y cwrs ac mae'r tiwtor hwn yn eu cefnogi am eu gradd gyfan. Mae cyfarfodydd gyda'r tiwtor personol wedi'u hamserlennu y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd yn gweithredu polisi drws agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad atynt y tu allan i'r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth myfyrwyr sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac mae hefyd yn gallu delio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr.

Cefnogir y modiwlau trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sydd ar y we ac felly mae'n hygyrch yn unrhyw le trwy'r rhyngrwyd. Mae'r holl ddeunydd sy'n seiliedig ar gyrsiau yn cael ei gadw yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau. Yn ogystal, fel rhan o'r modiwl Arwain a Rheoli ym Mlwyddyn 2, bydd gennych fynediad i wefan y SARh ar gyfer deunyddiau ac adnoddau ategol.

Daw'r staff ar y rhaglen hon o ystod o gefndiroedd gan gynnwys gwaith chwarae, gwaith cymorth, iechyd ac addysgu. Maent wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu o ansawdd uchel lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi i gyrraedd eu potensial. Mae'r staff yn weithgar ym maes ymchwil ac yn aml mae galw arnynt i chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu adnoddau ategol ar gyfer ymarferwyr yn y sector Blynyddoedd Cynnar.

Asesu

Mae asesiadau wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o ddysgu a darparu cyfleoedd realistig i ddangos gwybodaeth. Mae traethodau, creu adnoddau, dadleuon ar flogiau, gweithdai, cyflwyniadau, arsylwi a phortffolios ar-lein yn rhai o'r dulliau a ddefnyddir i asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o gynnwys modiwlau. Byddwch yn cael y dyddiadau cyflwyno ar gyfer asesiadau ar ddechrau pob modiwl, yn ogystal â grid trosolwg asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan i helpu i gynllunio a rheoli eich amser yn effeithiol. Byddwch yn derbyn adborth unigol ar eich aseiniadau sy'n nodi cryfderau a meysydd i'w gwella. Gall hyn fod ar ffurf ysgrifenedig a llafar. Tra ar leoliad, byddwch yn derbyn adborth llafar gan y mentoriaid lleoliad yn ddyddiol yn ogystal ag adborth ysgrifenedig yn dilyn ymweliad gan eich Tiwtor Prifysgol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Drwy gydol y rhaglen, rhoddir llawer o bwyslais ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd. Cynhyrchir y rhain trwy brofiad mewn lleoliadau gwaith; o fewn yr amgylchedd addysgu a dysgu a thrwy ystod o brosiectau ymgysylltu cymunedol. Yn ogystal â chynnwys y brif raglen, byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad mewn amrywiaeth o feysydd eraill, fel y bo'n bosibl. Gallai'r rhain gynnwys cydraddoldeb ac amrywiaeth, bwlio, iaith arwyddion, datblygu'r Gymraeg, cymorth cyntaf ac ati.

Mae ein graddedigion yn cael mynediad at amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth ar ôl cwblhau'r rhaglen. Mae'r rhain yn cynnwys gyrfaoedd mewn meysydd sy'n canolbwyntio'n benodol ar ddysgu a datblygu'r Blynyddoedd Cynnar yn ogystal ag agweddau cysylltiedig. Mae cyrchfannau gyrfaoedd nodweddiadol yn cynnwys bod yn berchen ar eich canolfan chwarae eich hun, rheolwyr meithrinfa, lles addysgol a gweithwyr cymorth iechyd cymunedol. Mae graddedigion hefyd wedi dilyn gyrfaoedd mewn gwaith cymorth i deuluoedd, gofal cymdeithasol a therapi chwarae.

Dilyniant i Hyfforddiant Athrawon TAR:
Rydym yn falch o sicrhau cyfweliad ar gyfer y Cwrs TAR Cynradd ym Met Caerdydd ar gyfer holl raddedigion y rhaglen hon (ar yr amod bod y cwrs ar agor gydag UCAS). Mae angen dosbarthiad gradd Anrhydedd o 2:2 neu'n uwch ar hyn o bryd, a rhaid cwrdd â'r gofynion mynediad statudol ar gyfer hyfforddiant yng Nghymru (gan gynnwys gradd C / gradd 4 neu gyfwerth mewn TGAU ar gyfer Saesneg Iaith neu Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg neu Mathamateg - Rhifedd a Gwyddoniaeth).​

Mae cyfleoedd ar gyfer astudio ôl-raddedig pellach ym Met Caerdydd hefyd ar gael trwy'r rhaglen MA Addysg a gynigiwn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.
 • Gofynion eraill:Gwiriad DBS.

Derbynnir cyfuniadau o'r cymwysterau uchod os ydyn nhw'n cwrdd â'n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi'u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i'w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i'w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Cheryl Anthony
E-bost: canthony@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6583

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â Laura Dobson
E-bost: ldobson@cardiffmet.ac.uk​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
Early Years Professional Practice (with Early Years Practitioner Status): XYP1

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog): XBP1​​​​

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn-amser

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at uchafswm o ddeng mlynedd.

Ffioedd Rhan-Amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog
Yr hyn dwi wedi ei ddysgu mor belled ar fy nghwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol

Mae Cari yn dweud wrthym am ei phrofiadau yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol.
Darllen mwy

Blog
Fy nhaith yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol

Mae Anna, sydd bellach wedi graddio o'r cwrs yn dweud wrthym am ei phrofiadau a pham bod astudio'r cwrs wedi bod o fantais iddi.
Darllen mwy

Blog
Fy nhaith yn astudio'r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol

Clywch gan fyfyriwr Aaron sy'n sôn am ei gariad at Addysg Blynyddoedd Cynnar a pham ei fod yn bwnc mor ddiddorol a gwerth chweil i'w astudio.
Darllen mwy

Cyfleusterau
Tŷ Froebel

Darganfyddwch ein cyfleusterau Tŷ Froebel newydd ar Gampws Cyncoed, lle mae ein hathrawon dan hyfforddiant, myfyrwyr blynyddoedd cynnar ac addysg gynradd yn dysgu am egwyddorion Froebel ac yn cael profiad ymarferol o chwarae bloc, clai, papur, gwaith coed, gwnïo a garddio.