Cynradd - TAR

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer digwyddiad Holi ac Ateb Byw i ddarganfod mwy am y cwrs TAR Cynradd a chwrdd â darlithwyr.

Os oes gennych chi radd ac angerdd dros ddysgu a diddordeb mewn gyrfa fel athro cynradd, dyma'r cwrs i chi! Cwrs blwyddyn sy'n arwain at statws athro cymwysedig yw'r radd TAR Addysg Cynradd.  Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus ac arloesol sy'n gallu myfyrio'n feirniadol ac sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac i addysg pobl ifanc.

Mae’r TAR Cynradd hefyd ar gael i’w astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, gweler yma.

Noder: Mae cyrsiau AGA yng Nghymru wedi cwblhau proses achredu Cyngor y Gweithlu Addysg yn ddiweddar). Bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu cyrsiau AGA TAR Cynradd a TAR Uwchradd fel rhan o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Nodweddion Unigryw Y Radd Hon

 • 60 credyd ar lefel Meistr y gellir eu rhoi tuag at MA mewn Addysg
 • Profiadau yn y brifysgol a'r ysgol sy’n paratoi athrawon dan hyfforddiant i addysgu'r Cwricwlwm i Gymru ar draws yr ystod oedran 3 i 11.
 • Caiff myfyrwyr eu paratoi ar gyfer cymhwyster TAR a gydnabyddir yn eang ledled Prydain a gweddill y byd.
 • Arfer clinigol sy'n seiliedig ar ymchwil, lle mae cyfleoedd strwythuredig yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i ddefnyddio damcaniaeth i herio arfer, ac arfer i herio damcaniaeth.
 • Diwylliant dysgu cefnogol a chydweithredol
 • Diwrnodau hyfforddiant dan arweiniad ysgolion sydd wedi’u nodi fel prif ddarparwyr addysg a datblygiad proffesiynol
 • ‘Diwrnod dychwelyd’ i’r brifysgol a/neu ysgolion partner arweiniol bob wythnos i gyfnerthu a chydlynu dysgu
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu ar draws cyfnodau gyda’n rhaglen TAR Uwchradd
 • Cyfleoedd cyfoethogi sy’n canolbwyntio ar yr unigolion i feithrin cryfderau a datblygu sgiliau arwain a dysgu proffesiynol, arloesol a chydweithredol.
 • Ymrwymiad i ddatblygu sgiliau Cymraeg yr holl athrawon dan hyfforddiant yn seiliedig ar eu profiadau a’u hanghenion unigol.

​Partneriath Caerdydd ar Gyfer Gychwynnol Athrawon

Mae hyfforddi i addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle cyffrous i addysgu ym Mhartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, sef yr unig ddarparwr hyfforddiant TAR yn y de-ddwyrain i gael ei achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’i hysgolion cysylltiedig, gan weithio mewn cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De, y Gwasanaeth Cyflawni Addysg a Chyngor Dinas Caerdydd. Gyda’i gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithio i sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig yn cyflawni, ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig, gydag addysg broffesiynol o ansawdd sy'n hynod ymarferol ac yn ddeallusol heriol.

Gallwch ddysgu mwy am Bartneriaeth Caerdydd yma.


​Cynnwys y Cwrs

​Bydd cyfanswm o 120 diwrnod yn cael eu cyflawni yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn TAR Cynradd. Bydd 15 o’r diwrnodau’n digwydd mewn ysgolion/cynghreiriau partner arweiniol (LPS/A) lle bydd modd i athrawon dan hyfforddiant ganolbwyntio ar agweddau allweddol o addysgeg a ddarperir gan ddarparwyr arweiniol ym maes addysg a datblygiad proffesiynol yn y sector cynradd. Bydd profiadau dysgu yn y gwaith a’r Brifysgol yn cael eu hintegreiddio’n agos, a bydd strwythur y rhaglen (diwrnod yr wythnos yn y brifysgol/LPS/A a phedwar diwrnod yr wythnos mewn arfer clinigol) yn hwyluso hyn.

Mae rhaglen TAR Cynradd yn cynnwys tri modiwl:

Arfer Clinigol ac Atebolrwydd Proffesiynol 1 (30 credyd ar lefel 6)

Mae’r modiwl hwn yn yr ysgol yn bennaf, ac fe’i cynhelir yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn academaidd. Bydd disgwyl i athrawon dan hyfforddiant addysgu mewn tîm ac yn annibynnol am oddeutu 45% o’r amser. Mae gweddill yr amser yn darparu cyfleoedd i arsylwi, ymchwilio ac ymholi, cynllunio, paratoi ac asesu. Mae’r modiwl hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Arfer Clinigol ac Atebolrwydd Proffesiynol 2 (30 credyd ar lefel 6)

Mae’r modiwl hwn yn yr ysgol yn bennaf, ac fe’i cynhelir yn ystod ail hanner y flwyddyn academaidd. Bydd disgwyl i athrawon dan hyfforddiant addysgu yn annibynnol yn bennaf am oddeutu 65% o’r amser. Mae gweddill yr amser yn darparu cyfleoedd pellach i arsylwi, ymchwilio ac ymholi, cynllunio, paratoi ac asesu. Ar gyfer y mwyafrif o athrawon dan hyfforddiant, bydd cyfle i gyflawni 15 diwrnod ar ddiwedd y modiwl, ble bydd modd iddynt ymgymryd â gweithgareddau cyfoethogi i feithrin eu cryfderau/meysydd i’w datblygu, sydd fel arfer yn gysylltiedig ag arloesi ac arwain.  Bydd y ffocws yn cael ei drafod gyda’u Mentoriaid a’u Tiwtoriaid Prifysgol, bydd wedi’i deilwra i’w hanghenion, a bydd yn eu cefnogi i gyflawni y tu hwnt i’r Safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC), ynghyd â chyfrannu at eu Proffil Dechrau Gyrfa. Mae’r modiwl hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg.

Safbwyntiau mewn Dysgu ac Addysgu (60 credyd ar lefel 7)

Mae’r modiwl blwyddyn o hyd hwn yn cynnwys 8 prif agwedd:

 • Astudiaethau Craidd
 • Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgeg
 • Meysydd Dysgu a Phrofiad
 • Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd
 • Astudiaethau Pwnc
 • Datblygiad iaith Gymraeg
 • Lles, gan gynnwys Datblygiad Personol a Chynllunio Ymarfer Clinigol
 • Cefnogaeth Ymchwil ac Ymholiad;

Bydd y modiwl mawr hwn yn ystyried yn benodol ystod o ddamcaniaethau, ymchwil ac adnoddau deallusol eraill, ynghyd â phrofiad uniongyrchol yr athrawon dan hyfforddiant mewn ysgolion i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth am ddysgu ac addysgu. Mae hyn yn cynnwys agweddau fel datblygiad dynol; y cwricwlwm a’r system addysg; anghenion dysgu ychwanegol; defnyddio data ac asesu; rheoli a threfnu ystafelloedd dosbarth; ynghyd â datblygu gwybodaeth bynciol bersonol yr athrawon dan hyfforddiant. Mae o leiaf hanner y modiwl hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â Saesneg.

Datblygiad iaith Gymraeg

Bydd pob athro dan hyfforddiant yn cael 25 awr o addysgu uniongyrchol i ddatblygu eu Cymraeg.

Bydd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn cael sesiynau Gloywi Iaith a fydd yn mynd i’r afael ag elfennau gramadegol y Gymraeg, a bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu cyfarwyddo ar ddulliau sy’n gysylltiedig â datblygu sgiliau llythrennedd personol disgyblion a’u dealltwriaeth o gefndiroedd ieithyddol-gymdeithasol dysgwyr.

Bydd dysgwyr Cymraeg a siaradwyr newydd yn dilyn cynllun iaith cydnabyddedig: Cynllun Colegau Cymru. Mae’r cwrs hwn yn mynd i’r afael ag anghenion athrawon dan hyfforddiant sy’n bwriadu addysgu Cymraeg Ail Iaith mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Mae’r cwrs yn sicrhau bod athrawon dan hyfforddiant, ar ôl ei gwblhau, wedi cael cyflwyniad cadarn i’r Gymraeg ac yn datblygu o leiaf lefel sylfaenol o Lafaredd. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu haddysgu mewn grwpiau wedi’u ffrydio ar sail profiad a chymhwyster blaenorol.

Ymrwymiad amser gofynnol

Rhaglen lawn amser yw hon, ac yn ystod elfen lleoliad y cwrs mae gofyn bod athrawon dan hyfforddiant yn yr ysgol ar gyfer y diwrnod ysgol arferol, ynghyd ag amser ychwanegol cyn ac ar ôl ysgol ar gyfer paratoi a chyfarfodydd.  Mae gofyn ymrwymiad proffesiynol tebyg gan athrawon dan hyfforddiant pan fyddan nhw’n cyflawni’r elfen o’r cwrs sydd yn y brifysgol.


Dysgu ac Addysgu

Mae cyfleoedd addysgu a dysgu yn y brifysgol ac yn yr ysgol wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'r naill a'r llall er mwyn sicrhau'r cynnydd gorau posib i’r myfyrwyr. Mae'r dulliau a ddefnyddir yn pwysleisio ac yn hwyluso sgiliau datblygu beirniadol athrawon dan hyfforddiant, ac yn ymwneud ag integreiddio ymchwil ac ymholiad, arfer a damcaniaeth. Yn y Brifysgol ac yn yr ysgol, bydd athrawon dan hyfforddiant fel arfer yn profi dulliau dysgu dan arweiniad y tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan ddatblygu annibyniaeth ac ystyriaeth gynyddol wrth iddyn nhw wneud cynnydd drwy'r cwrs. Bydd cyfleoedd rheolaidd drwy gydol y cwrs i athrawon dan hyfforddiant adolygu eu cynnydd personol gyda’u tiwtoriaid a chymryd cyfrifoldeb dros gynllunio a chyflawni eu dysgu eu hunain.

Yn y brifysgol, gallai’r dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir mewn modiwlau gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau, oll wedi’u cefnogi gan ddefnydd o rith-amgylchedd dysgu Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mewn llawer o'r modiwlau, y strategaethau dysgu ac addysgu a fydd yn cael eu defnyddio yw'r rhai sydd â'r dystiolaeth ymchwil gryfaf o effaith ar ddysgu athrawon dan hyfforddiant a chyrhaeddiad disgyblion e.e. micro-addysgu, arfer clinigol ac adborth, metawybyddiaeth a hunanreoleiddio, addysgu uniongyrchol a dysgu gwrthdro. Lle bo’n bosib, bydd gweithdai’n cael eu darparu mewn ystod o barthau traws-gyfnodol, trawsgwricwlaidd ac un pwnc, gan gynnig digon o gyfleoedd i athrawon dan hyfforddiant ddysgu gan brofiadau amrywiol ei gilydd.

Wrth ddysgu yn yr ysgol, bydd athrawon dan hyfforddiant yn dysgu am ymagweddau addysgu tîm ac yn addysgu'n annibynnol, a bydd gofyn iddynt gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros addysgu annibynnol yn y dosbarth, neu ddosbarthiadau, dros gyfnod parhaus a sylweddol. Bydd Arfer Clinigol yn cynnwys amser cyfeiriedig ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad; addysgu annibynnol a thîm; a chynllunio, paratoi ac asesu. Yn ogystal, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael 15 diwrnod o hyfforddiant dan arweiniad Ysgolion/Cynghreiriau Partner Arweiniol. Yn ystod y diwrnodau hyn, bydd amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu yn cael eu defnyddio, gan gynnwys archwilio dogfennaeth ysgol, rowndiau dysgu, deialog fyfyriol wedi’i chymell gan fideo, teithiau cerdded a dysgu, sgyrsiau dysgu gyda disgyblion neu athrawon a chraffu ar lyfrau.


Asesu

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys dau aseiniad ysgrifenedig ar lefel 7 sydd wedi’u gwasgaru dros y flwyddyn. Mae’r ddau aseiniad yn meithrin gallu’r athrawon dan hyfforddiant i fyfyrio’n feirniadol a gwerthuso addysgeg ac arfer, gan wella eu gallu i fodloni elfennau o Safonau’r Statws Athro Cymwysedig. Yn ogystal, mae’r aseiniadau wedi’u cynllunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ymchwil athrawon dan hyfforddiant, gan roi cyfle iddynt gysylltu damcaniaeth ag arfer mewn ffordd a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddisgyblion, gwelliant ysgol, a’u harfer proffesiynol eu hunain. Bydd y Mentoriaid yn yr ysgol a’r Tiwtoriaid Prifysgol yn cefnogi athrawon dan hyfforddiant i gwblhau’r aseiniadau hyn. Bydd cydweithio gydag athrawon eraill dan hyfforddiant yn nodwedd hanfodol ar un o’r aseiniadau.

Bydd pob athro dan hyfforddiant yn cael ei asesu yn erbyn y Safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig, ac mae’n rhaid iddynt lwyddo ym mhob Safon i gael Statws Athro Cymwysedig. Yn ystod yr arfer clinigol, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael adborth ffurfiannol ysgrifenedig a llafar parhaus, ynghyd ag adroddiadau crynodol. Fel rhan o’r cwrs, bydd athrawon dan hyfforddiant yn casglu tystiolaeth sy’n dangos eu cyrhaeddiad a’u cyflawniad, a bydd yn cael ei roi i’r Tiwtoriaid Personol fel bod modd iddynt fonitro cynnydd yn rheolaidd.

O ystyried pa mor ganolog yw llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yng nghwricwlwm Cymru, bydd pob athro dan hyfforddiant yn cwblhau archwiliadau mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol ar ddechrau a diwedd y rhaglenni. Yn bennaf, bydd hyn er mwyn helpu i nodi cryfderau a meysydd i’w datblygu, ac i gyflawni astudiaeth er mwyn llenwi’r bylchau mewn gwybodaeth a sgiliau. Bydd myfyrwyr dan hyfforddiant a allai elwa ar gymorth pellach yn cael sesiynau cymorth ychwanegol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn arwain at argymhelliad i Gyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC), ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ar lefel gynradd. Gall graddedigion gael gwaith mewn ysgolion ledled Cymru, Prydain a thramor.

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu ystod eang o brofiadau a fydd yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i’n graddedigion i’w paratoi nhw ar gyfer y byd gwaith. Mae Ysgolion Partner Arweiniol Partneriaeth Caerdydd wedi’u nodi fel darparwyr addysg a datblygiad proffesiynol arweiniol yng Nghymru, ac felly mae’r cyfle i ddysgu ganddyn nhw ac yn eu hamgylcheddau eu hunain yn golygu y dylai’r datblygiad gyrfaol o athro dan hyfforddiant i Athro Newydd Gymhwyso fod yn ddi-dor. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen Darganfod Addysgu.

Beth alla i ddisgwyl ei ennill pan fydda i’n dechrau addysgu?
Mae gwybodaeth ar gael ar wefan yr Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Ysgolion..

Datblygiad Proffesiynol:

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig mantais tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus drwy roi 60 credyd ar lefel Meistr. Gellir cario’r credydau hyn ymlaen i gymhwyster Meistr llawn drwy astudiaeth lawn amser neu ran amser.​


Gofynion Mynediad 

Meini prawf hanfodol:

Bydd gofyn i bob ymgeisydd wneud cais drwy UCAS, drwy gwblhau ffurflen gais ar-lein. Yna bydd ceisiadau’n cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf mynediad ar gyfer y rhaglen berthnasol, a bydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i gyfweliad ar sail y wybodaeth hon.

Dylai pob ymgeisydd feddu ar y canlynol:

 • proffil academaidd cadarn;
 • y ddawn, y gallu a’r gwytnwch i fodloni canlyniadau gofynnol Statws Athro Cymwysedig erbyn diwedd eu rhaglen AGA;
 • y cymwysterau personol a deallusol priodol i ddod yn ymarferwyr ardderchog;
 • sgiliau darllen effeithiol a sgiliau cyfathrebu clir a chywir, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn Gymraeg a/neu Saesneg.
 • cefndir troseddol clir, heb hanes a allai eu hatal rhag gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sy’n agored i niwed, neu fel ymarferydd addysg, ac ni ddylent fod wedi’u hatal neu eu heithrio’n flaenorol rhag addysgu neu weithio gyda dysgwyr (mae gofyn i athrawon dan hyfforddiant drefnu Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS));
 • sgiliau gweithredol personol mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol y mae modd eu cymhwyso i gyd-destun addysgu a dysgu proffesiynol, i’w ddangos ar y cam cyfweld;
 • y gallu i ddangos eu haddasrwydd i ddod yn athrawon ardderchog;
 • y gallu i fodloni gofynion Safonau Iechyd Addysg (2004)*, Llywodraeth Cymru, gan gadarnhau eu hiechyd a’u gallu corfforol i gyflawni cyfrifoldebau athro.

Gofynion TGAU:

Gradd TGAU B/gradd 5 neu uwch mewn Cymraeg Iaith (Iaith Gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg, Saesneg Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg, a Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd, a gradd C/gradd 4 neu uwch mewn Gwyddoniaeth (neu gyfwerth safonol).

Lle cyflawnir gradd sydd gyfwerth â gradd B/gradd 5 un ai mewn Llenyddiaeth Gymraeg neu Lenyddiaeth Saesneg, mae’n rhaid cyflawni o leiaf gradd C/gradd 4 yn yr arholiad cyfatebol TGAU mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) neu Saesneg Iaith.

Bydd hefyd angen i fyfyrwyr sy’n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg fod â gradd C neu uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) TGAU.


Ailsefyll TGAU:

Bydd ymgeiswyr sydd wedi cael gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfwerth) wrth wneud cais yn cael eu hystyried am gyfweliad. Bydd angen i ymgeiswyr fod wedi gwneud trefniadau i ailsefyll y TGAU (neu gyfwerth derbyniol) er mwyn cael gradd B a dangos hyn ar eu cais Hyfforddiant Athrawon UCAS. Os byddant yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd yr ymgeiswyr yn cael cynnig lle yn amodol ar gael B.  Dylech nodi y bydd angen i chi roi tystiolaeth i ni o’r radd C/4 (neu gyfwerth).


Cyfwerthoedd TGAU:

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig arholiad cyfwerth mewnol ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg er mwyn bodloni gofynion gradd B. Cynigir arholiad cyfwerth ar gyfer y rhai â gradd D mewn Gwyddoniaeth.

Rydyn ni hefyd yn derbyn cymwysterau cyfwerth ar gyfer gofynion TGAU, sy’n cynnwys arholiadau a gyflawnwyd gydag Equivalency Testing, Prifysgol De Cymru y National Extension College ac A Star equivalency. O Brifysgol Aberystwyth, rydyn ni hefyd yn derbyn y modiwl cyfwerthedd Mathemateg (Cyflwyniad i Fathemateg 1 a 2) a’r modiwl cyfwerthedd Saesneg (Sgiliau Iaith Saesneg).

Cliciwch yma i weld canllawiau Met Caerdydd ar gyfwerthoedd gradd B, ac mae’r fersiwn Saesneg ar gael yma.


Gofynion Gradd Gychwynnol:

Gradd anrhydedd mewn maes perthnasol i addysg gynradd, gyda dosbarthiad 2:2 o leiaf; neu unrhyw radd anrhydedd â dosbarthiad 2:2 o leiaf lle cafwyd gradd C neu uwch mewn Safon Uwch (neu gyfwerth) mewn maes pwnc cwricwlwm cynradd. Ystyrir mynediad at raglenni Addysg Uwch fel cyfwerth â Safon Uwch mewn pwnc perthnasol lle cyflawnwyd 15 Teilyngdod ar Lefel 3. Ystyrir Diplomâu CACHE Lefel 3 ar radd C hefyd, ynghyd â Diplomâu Pearson BTEC (QCF)/OCR/NQF Lefel 3 mewn Gofal Plant ar Broffil Teilyngdod.

Mae’n bosib y byddwn yn ystyried ceisiadau gan y rhai sydd wedi cael gradd Anrhydedd is na 2:2 os cafwyd cymwysterau uwch e.e. Meistr neu PhD.


Profiad Gwaith:

Gofynnir i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o ryw ffurf ar brofiad gwaith mewn ysgol brif ffrwd ar draws yr ystod oedran cynradd (yn flaenorol, o leiaf 10 diwrnod o fewn y 12 mis cyn gwneud cais). Rydyn ni’n deall efallai na fydd hyn yn bosib yn ystod y cyfnod hwn. Gofynnwn i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth, os oes modd iddynt wneud hynny, yn eu cais UCAS a’u datganiad personol.


Datganiad Personol:

Datganiad personol cryf yn dangos potensial yr ymgeisydd i gyflawni’r Rhaglen TAR Cynradd. Dylai’r datganiad ddangos ystod y wybodaeth a phrofiad personol a gafwyd mewn addysg gynradd hyd yma, a sut mae hyn wedi paratoi’r ymgeisydd i fod yn athro cynradd effeithiol. Dylid cyfeirio hefyd at brofiadau personol/diddordebau allgyrsiol a allai gyfrannu at gyfoethogi dysgu plant. Mae safon uchel o Gymraeg/Saesneg ysgrifenedig yn hanfodol.


Geirda Academaidd:

Mae’n rhaid i’r prif ganolwr fod yn academydd sydd yn y sefyllfa orau i allu gwneud sylw ar allu academaidd a galwedigaethol yr ymgeisydd. Nid oes angen canolwr academaidd ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cyflawni eu gradd ers mwy na 5 mlynedd, ond byddai hyn yn ddelfrydol os oes modd. Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny y mae eu geirda Sefydliad Addysg Uwch yn hŷn nag 8 mlwydd oed, mae angen geirda gan weithiwr proffesiynol addysgol mwy diweddar, fel pennaeth. Mae’n bwysig bod modd i’r canolwr hwn wneud beirniadaeth wrthrychol a gwybodus yn seiliedig ar ddealltwriaeth sylweddol o’r ymgeisydd mewn cyd-destun addysgol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch geirda, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau.


Gwiriad Cofnodion Troseddol/y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd:

Mae mynediad hefyd yn amodol ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael drwy www.cardiffmet.ac.uk/dbs.


Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae angen lleiafswm sgôr gyffredinol IELTS o 7.5, heb ddim un is-sgôr is na 7.0 (neu gymhwyster cyfwerth) er mwyn cael eu derbyn i’r rhaglen. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a’r cymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r  tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.


Sut i Wneud Cais

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS.  Cynghorwn nad yw ymgeiswyr yn defnyddio mwy nag un dewis ar gyfer y llwybrau a restrir isod. Dim ond un llwybr gallwn ni ei gynnig, yn ddibynnol ar ddewis yr ymgeisydd ac asesiad yn y cyfweliad.

Codau Ymgeisio UCAS:

TAR Cynradd (3-11): X178 (Cyfrwng Cymraeg)
TAR Cynradd (3-11): X171


Gwybodaeth am y Cyfweliad

Cynhelir cyfweliadau ar-lein drwy MS Teams ar hyn o bryd. Byddwch chi’n cael eich hysbysu am ddyddiad eich cyfweliad drwy UCAS a thrwy e-bost gan Met Caerdydd. Yna, byddwch chi’n cael gwahoddiad drwy MS Teams, gydag amser penodol eich cyfweliad, gan dîm y rhaglen. Bydd cyfweliadau’n para oddeutu 30 munud.

Gofynnir i ymgeiswyr nodi yn eu datganiad personol, a rhoi gwybod i’r Tîm Derbyniadau cyn gynted â phosib, os ydynt yn dymuno cael cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg.


Profion - Llythrennedd, Rhifedd A Chymhwysedd Digidol

Bydd y Profion sgiliau a gynhelir fel rhan o’ch diwrnod cyfweliad fel arfer bellach yn cael eu cynnal ar ddechrau eich cwrs fel archwiliad o ble mae’n bosib y bydd angen cymorth ychwanegol arnoch chi. Nid yw’r profion hyn yn ffurfio rhan o’r meini prawf dethol bellach, ond argymhellwn eich bod yn cyflawni’r gwaith adolygu priodol o’r wybodaeth yn y dolenni a ddarperir isod:

Profion Llythrennedd:

Bydd dau brawf:

1. Bydd y prawf cyntaf yn canolbwyntio ar sillafu, atalnodi, gramadeg a deall. Bydd y prawf hwn yn cael ei gwblhau’n electronig ar ddiwrnod y cyfweliad, ond mae copi sampl i’w argraffu o’r papur ar gael yma.

Bydd y prawf hwn yn para 30 munud.

Paratoi:


2. Bydd yr ail brawf yn canolbwyntio ar sgiliau darllen ac ysgrifennu. Bydd yn canolbwyntio ar erthygl cyfnodolion a fydd yn cael ei hanfon atoch cyn y cyfweliad.

Bydd y prawf hwn yn para 30 munud.

Paratoi:

 • Darllenwch yr erthygl yn ofalus nifer o weithiau.
 • Chwiliwch am unrhyw eiriau anghyfarwydd
 • Ceisiwch ddeall ystyr yr erthygl
 • Ystyriwch pa negeseuon mae’r awdur yn ceisio eu cyfleu
 • Meddyliwch a ydych chi’n cytuno gyda’r awdur

Yn y cyfweliad, byddwch chi’n cael copi o’r un erthygl a dau gwestiwn i’w hateb. Bydd disgwyl i chi ysgrifennu tua 300 gair.

Bydd y dasg yn asesu’ch gallu i wneud y canlynol:

 • dod o hyd i wybodaeth a chyfeirio’n briodol at y deunydd darllen
 • dangos dealltwriaeth glir a dehongliad o’r deunydd darllen
 • cyfleu eich syniadau’n glir mewn arddull briodol
 • cyflwyno ysgrifennu cydlynus a strwythuredig
 • defnyddio sillafu, atalnodi a gramadeg â lefel dda o gywirdeb

Prawf Rhifedd:


Prawf Cymhwysedd Digidol:

Bydd ymgeiswyr yn cwblhau tasg 30 munud wedi’i chynllunio i ddangos tystiolaeth o’u sgiliau digidol personol ar lefel sylfaenol. Diben hyn yw fod angen i bob athro yng Nghymru allu cyfnerthu a datblygu sgiliau digidol y disgyblion maen nhw’n eu haddysgu, ynghyd â defnyddio technoleg ddigidol i gynnal eu dyletswyddau proffesiynol eu hunain.

Bydd y prawf yn cynnwys defnyddio sgiliau sylfaenol Microsoft Office, gan gynnwys addasu cynnwys yn ymwneud ag addysg yn Word, Excel a PowerPoint.

Cynghorir ymgeiswyr i sicrhau bod ganddyn nhw’r gallu sylfaenol sydd ei angen er mwyn, er enghraifft, newid maint ffont, rhoi themâu ar gyflwyniadau PowerPoint, a defnyddio fformiwlâu syml yn Excel fel SUM ac AVERAGE.


Gwybodaeth ychwanegol i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg:

Bydd ymgeiswyr sy’n gwneud cais i hyfforddi ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg yn cael eu rhoi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, ac mae rhywfaint o ddarpariaeth y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y weithdrefn gyfweld, bydd eich gallu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn cael ei asesu.

Profion Llythrennedd

papur enghreifftiol a ddarperir yma  ac yn cyfeirio at y testun defnyddiol canlynol. Breese, N., Clement, B. (2011) Seren Iaith. Ceredigion Atebol Cyfyngedig. ISBN 978-1-907004-85-8 (£5.99). Yr adrannau canlynol fydd y mwyaf defnyddiol: Chwilio'r gwallau 1 tt.6-105 a tt.166-197.

Bydd pob ymgeisydd cyfrwng Cymraeg yn cwblhau ail brawf llythrennedd fel uchod (darperir y fersiynau Cymraeg a Saesneg), a bydd gofyn iddynt ddangos eu gallu i ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn y prawf hwn.

Prawf Rhifedd

Bydd fersiynau Cymraeg a Saesneg y papur cwestiwn yn cael eu darparu. Gall ymgeiswyr ddewis ateb yn yr iaith o’u dewis.


Cwestiynau Cyffredin

Cymwysterau

Does gen i ddim TGAU gradd B/gradd 5 neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg – alla i wneud cais am y cwrs TAR?
Bydd ymgeiswyr â gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd (neu gyfwerth) yn cael eu hystyried am gyfweliad. Serch hynny, bydd angen i’r ymgeisydd fod wedi gwneud trefniadau i ailsefyll y TGAU (neu gyfwerth derbyniol) er mwyn cael y radd B, a nodi hynny yn eu cais UCAS. Os byddan nhw’n llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd ymgeiswyr yn cael cynnig lle yn amodol ar gael gradd B.

A yw Met Caerdydd yn cynnig arholiad cyfwerthedd mewnol a gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg?
Mae Met Caerdydd yn cynnig arholiad cyfwerthedd mewnol ar gyfer Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae’r profion wedi’u cynllunio i fodloni gofynion gradd B TGAU ar gyfer mynediad i raglenni AGA Met Caerdydd yn unig.

Er mwyn bod yn gymwys i sefyll yr arholiad, mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi cael cynnig ac wedi ateb, neu’n bwriadu ateb, ‘Firm’. Nid oes ffi am sefyll yr arholiadau cyfwerthedd, a chaniateir ymgeiswyr i ailsefyll pob arholiad unwaith yn ystod y flwyddyn maen nhw’n ymgeisio.

A yw fy nghymwysterau’n dderbyniol?
Pennir cyfwerthedd cymwysterau dramor gan UK NARIC.
Os ydych chi’n fyfyriwr Rhyngwladol, dylech gysylltu â UK NARIC. Os ydych chi’n ymgeisydd Cartref/Undeb Ewropeaidd, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau a fydd yn gallu cynnig cyngor pellach ar eich cymwysterau.


Ymgeisio

Ydych chi’n cynnal Diwrnodau Agored?
Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau ar-lein sy’n cynnwys gwybodaeth am TAR drwy’r flwyddyn. Ewch i’n tudalen Diwrnodau Agored a Digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth.


Hefyd, er mwyn sicrhau hygyrchedd i bawb, rydyn ni’n cynnwys yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i’r TAR ar y wefan, ac mae bob amser croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio neu e-bostio.

Pryd mae’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio?
Nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer ceisiadau: Bydd rhaglenni’n cau pan fydd y cwrs yn llawn. Mae cystadleuaeth uchel iawn ar gyfer llefydd ar y cwrs TAR Cynradd ac Uwchradd, felly argymhellwn eich bod yn ymgeisio’n gynnar yn y flwyddyn academaidd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Ddylwn i wneud cais yn uniongyrchol i Met Caerdydd?
Na – mae’n rhaid gwneud pob cais ar gyfer TAR Cynradd ac Uwchradd drwy UCAS. Mae gwybodaeth mewn perthynas â’r weithdrefn ymgeisio ac am wneud cais ar gael drwy: www.ucas.com.

A fydd rhaid i fi gwblhau Gwiriad Cofnodion Troseddol?
Mae mynediad yn amodol ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael drwy www.cardiffmet.ac.uk/dbs.;

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n ymgeisydd cyfrwng Cymraeg?
Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno hyfforddi ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg nodi’r dewis hwn yn glir ar eu ceisiadau. Byddwch yn cael eich rhoi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, ac mae rhywfaint o ddarpariaeth y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y weithdrefn gyfweld, bydd eich gallu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn cael ei asesu.


Cyfweliadau

Sut bydda i’n cael gwybodaeth am y cyfweliad?
Mae modd gweld dyddiad eich cyfweliad drwy UCAS Hwb. Bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei hanfon drwy e-bost gan Met Caerdydd.

Pa mor aml cynhelir cyfweliadau? Oes dyddiadau penodol?
Does dim dyddiadau penodol. Serch hynny, byddwch chi’n cael digon o rybudd cyn eich cyfweliad.


Cyllid

Faint mae’r cwrs TAR yn ei gostio?
Ewch i’n tudalen Ffioedd a Chyllid i gael rhagor o fanylion.

Fydda i’n cael bwrsariaeth?
Mae’n bosib y bydd cymhellion ariannol a grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer myfyrwyr TAR Cynradd yn ddibynnol ar ddosbarthiad eich gradd israddedig. Ewch i’r dudalen Darganfod Addysgu i gael rhagor o fanylion: Darganfod Addysgu.

Oes cyllid arall ar gael?
Mae myfyrwyr TAR sy’n byw yng Nghymru sy’n dewis aros ac astudio yng Nghymru hefyd yn gymwys i gael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru drwy Grant Ffioedd Dysgu. I gael rhagor o wybodaeth am y grant ac i gael mynediad at y ffurflen PN1 berthnasol ewch i: www.studentfinancewales.co.uk

Gwybodaeth am y Cwrs

Pryd mae’r cwrs TAR yn dechrau ac yn gorffen?
Ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2022/23, nid yw dyddiad dechrau’r cwrs TAR wedi’i gadarnhau eto. Bydd y cwrs yn dod i ben ym mis Mehefin 2023.

Pryd bydda i’n clywed am leoliadau yn yr ysgol? Ble byddan nhw? Alla i drefnu lleoliad fy hunan?
Cynhelir y gydran lleoliad ysgol yn ein hystod ardderchog o ysgolion partner, ac mae’n rhan ganolog o’r rhaglen. Byddwch chi’n cael gwybod am hyn ar ddechrau eich rhaglen. Chewch chi ddim trefnu eich lleoliad eich hun.

Alla i ohirio fy lle?
Yn anffodus, does dim modd i ni ganiatáu gohirio ar ein rhaglenni hyfforddi athrawon.


Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a’r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Mae’n bosib bod cymhellion ariannol a grantiau hyfforddi ar gael i fyfyrwyr TAR Cynradd yn ddibynnol ar ddosbarthiad eich gradd israddedig. Ewch i wefan Darganfod Addysgu gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau drwy ffonio 029 2041 6044 neu anfonwch e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk​.


Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn lawn amser.

Dyddiad dechrau:
Medi 2022.

Accreditation
Accreditation
Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR Cynradd
PGCE QandA
Dydd Mercher 19 Ionawr 2022 am 2yp

Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Holi ac Ateb Byw Rhithiol TAR Cynradd i ddarganfod mwy am ein rhaglen TAR Cynradd ym Met Caerdydd. Darganfyddwch fwy am y cwrs, cwrdd â darlithwyr a gofyn eich cwestiynau.
Archebwch eich lle.

Astudio Trwy'r Gymraeg
Sicrhaodd lleoliadau ysgol fy ngyrfa addysgu Cynradd

Cewch glywed gan Hari, sydd wedi graddio, am ei phrofiadau ar y TAR Cynradd a pham ei bod wrth ei bodd yn dysgu cymaint.

Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon

Darganfyddwch fwy am y Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon ym Met Caerdydd.

Blog
Fy nhaith mewn i addysgu- o astudio Chwaraeon i astudio'r cwrs TAR Cynradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Cewch glywed am brofiadau Ethan ar y cwrs a pham ei fod wedi dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Darllen mwy.

Addysg Gychwynnol i Athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg
Paratoi i'r ystafell ddosbarth

Dewch i ddarganfod mwy am y cyfleoedd gwahanol ac unigryw i astudio Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA) trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms