Grwpiau Ymchwil a Chwmnïau Deillio

​​​​​​Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) yn gartref i amrywiaeth o ganolfannau a grwpiau sy'n ymhél â'r gwaith ymchwil mwyaf blaenllaw yn y byd.

Trwy ddefnyddio dulliau ymchwil arloesol a chyfranogol a dull cydweithredol o weithio gyda phartneriaid allanol, mae ein staff yn defnyddio eu harbenigedd mewn celf a dylunio i ymateb i heriau ar draws ystod eang o feysydd; o ofal iechyd, llesiant a gwyddorau'r golwg, i bethau arloesol mewn technolegau newydd, arfer arddangos, a pherfformiad ecolegol adeiladau newydd a threftadaeth.

ARCA: CARDI

Mae'r Athro Hayles yn arwain tîm o ymchwilwyr y mae eu gwaith yn archwilio addasiad hinsawdd sy'n canolbwyntio ar bobl ar gyfer byw'n gynaliadwy nawr ac yn y dyfodol. Mae ymchwil yn canolbwyntio ar gefnogi unigolion a chymunedau, i adeiladu gwytnwch trwy wneud penderfyniadau dylunio addasol a newid ymddygiad. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid allanol i lywio polisi a hwyluso newid parhaol.

ARCA: Design Futuring Research

Mae dod o hyd i ffordd o sicrhau dyfodol bio-amrywiol i'r blaned, ei rhywogaeth a ninnau wrth wraidd pryderon cyfoes i fod yn gynaliadwy. Nod ARCA: Design Futuring Research yw dychmygu sut y gallem oresgyn rhai o'r tensiynau a'r gwrthddywediadau sy'n fwrn ar y math yma o uchelgais.

Mae ARCA: Design Futuring Research yn gymuned ymchwil doethuriaeth ac ôl-ddoethurol draws ddisgyblaethol sy'n archwilio'r rhyngberthynas rhwng y tymor olion technolegol, gwybyddol materol, nad ydynt yn ddynol ac ecolegol a allai lywio ein dealltwriaeth o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Gofynnwn pa rôl y gall y dyniaethau, celf a dylunio ei chwarae wrth (ail) ddychmygu dyfodol o'r fath trwy ddeialogau ar ôl marwolaeth beirniadol.

CARIAD (Canolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol)

​Mae ymchwilwyr CARIAD yn cyfrannu at wella bywydau pobl ac yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu cymdeithas. Er bod prosiectau'n amrywiol, maen nhw i gyd yn ymdrin ag arloesi systemau technoleg newydd sy'n syntheseiddio theori ac ymchwil gymhwysol ar draws disgyblaethau'r celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg.

FAB-Cre8

Grŵp ymchwil a menter amlddisgyblaeth yw FAB-Cre8 a yrrir gan ddiddordeb mewn technolegau sy'n dod i'r amlwg. Mae FAB-Cre8 yn cydweithio â FabLab Caerdydd i ddwyn ynghyd ymchwilwyr sy'n gweithio gyda phrosesau saernïo digidol, cyfrifiadura ffisegol, rhyngrwyd pethau ac ymchwiliadau perthnasol sy'n cael eu cymhwyso i ystod eang o gyd-destunau celf a dylunio.

Fovolab

Yn Fovolab rydym yn astudio canfyddiad gweledol drwy gyfuno syniadau a dulliau ymchwilio o feysydd celf a gwyddoniaeth. Yr hyn sy'n ein diddori fwyaf yw strwythur canfyddiadol y profiad gweledol a sut y gellir ei ddangos.

SuRBe

​Nodau trosfwaol Grŵp Ymchwil yr Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy a Gwydn (SuRBe) yw ychwanegu at gynaliadwyedd a gwytnwch yr amgylchedd adeiledig, gwella ansawdd bywyd preswylwyr ac addasu i, a lliniaru, newid yn yr hinsawdd trwy ein gwaith.

Mae gennym ddiddordeb mawr mewn dylunio amgylcheddol-gynaliadwy, technoleg adeiladu a pherfformiad gweithredol, wedi'i drin o wahanol safbwyntiau, ond cyflenwol, ac ar lefelau amrywiol o ddatrysiad.

Mae ein prosiectau'n rhychwantu'n eang eu cwmpas (o'r amlen adeilad i ofod mewnol ac ansawdd aer), ar raddfa bensaernïol (o fanylion cydrannau adeiladau unigol i strategaethau dylunio ehangach) ac mewn methodoleg (o ansoddol i feintiol, o'r cyfnod cyn-ddeiliadaeth i ôl-feddiannaeth gwerthuso adeiladau).

UCD

Mae grŵp ymchwil UCD yn gydweithrediad rhwng CSAD a PDR. Mae ganddynt ddiddordeb cyffredin ym mhwysigrwydd y prototeip fel canolbwynt y gall dulliau ymchwil ethnograffig gael eu defnyddio o'i gylch mewn arfer dylunio. Gan weithio'n agos gyda phartneriaid yn y diwydiant, caiff llawer o'r technegau a ddatblygir drwy ymchwil y grŵp eu defnyddio'n uniongyrchol mewn prosiectau dylunio masnachol drwy gynnig UCD masnachol PDR.

Grŵp Ymchwil Diwylliant Gweledol

Mae'r Grŵp Ymchwil Diwylliant Gweledol​ ym Met Caerdydd yn hyrwyddo ymchwil ryngddisgyblaethol i ddelweddau llonydd a symudol gan gynnwys astudiaethau Ffilm a Theledu, Animeiddio, Cyfathrebu Graffig, Hapchwarae, Ffotograffiaeth, Brandio Ffasiwn a Gwisgoedd ar y sgrin. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddulliau beirniadol a diwylliannol o ffurfio, estheteg a materoldeb ym mhob parth gweledol.

Mae'r grŵp yn anelu at:

  • Annog synergeddau rhwng ymarfer creadigol a fframweithiau damcaniaethol
  • Datblygu strategaethau addysgu wedi'u llywio gan ymchwil gydag ethos o rannu arfer da ymhlith ymchwilwyr profiadol a gyrfa gynnar
  • Meithrin cydweithio addysgu ac ymchwil ar draws disgyblaethau ac ysgolion ym Met Caerdydd
  • Meithrin cymuned ôl-raddedig newydd

I gael rhagor o wybodaeth am gyfrannu at y grŵp hwn, cysylltwch â Dr Cath Davies cadavies@cardiffmet.ac.uk.


Cwmnïau Deillio

Mae Ymchwil yn CSAD wedi arwain at ddatblygu dau gwmni.

FovoRender

Canlyniad deg mlynedd o ymchwil arloesol gan dîm rhyngddisgyblaethol yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yw FovoRender. Yn cyfuno syniadau a dulliau ymchwil o gelf a gwyddoniaeth, mae FovoRender yn efelychu gwir brofiad golwg naturiol mewn graffeg gyfrifiadurol amser real.

HUG by LAUGH

Cynnyrch synhwyraidd wedi'i ddylunio er mwyn ei gofleidio yw HUG™. Mae ganddo galon sy'n curo o fewn ei gorff meddal a gall chwarae cerddoriaeth o hoff restr chwarae. Datblygwyd HUG™ o ganlyniad i bum mlynedd o ymchwil academaidd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Ymchwil, Cathy Treadaway. Mae'r wybodaeth a gafwyd o brosiectau LAUGH (2015-18) a LAUGH EMPOWERED (2018-20) wedi ein helpu ni i greu, datblygu a gwerthuso HUG™.

​Find out more about research at Cardiff School of Art and Design by visiting our online repository. Here you can access journal articles, conference papers, information on exhibitions and more published by CSAD’s staff.