Bwrdd y Llywodraethwyr

​​​​​​ Aerial image of Llandaff Campus

Mae ein Bwrdd Llywodraethwyr yn cynnwys aelodau allanol a mewnol, gyda'r mwyafrif yn aelodau lleyg; mae ganddynt gyfrifoldeb am gymeriad addysgol a chenhadaeth ein prifysgol, yn ogystal â bod â goruchwyliaeth o'i gweithgareddau.

Mae swyddogaethau allweddol y Bwrdd yn cynnwys ystyried a chymeradwyo ein cynllun strategol, sy'n gosod nodau ac amcanion ein prifysgol, a goruchwylio'r strategaethau ariannol, corfforol a staffio sy'n angenrheidiol i gyflawni'r cynllun hwn.

Gellir cael manylion am waith Bwrdd y Llywodraethwyr a chyfleoedd i fod yn aelod gan Ysgrifennydd y Brifysgol a Chlerc i Fwrdd y Llywodraethwyr.

Yn y flwyddyn academaidd 22/23 mae gan Fwrdd y Llywodraethwyr chwe phwyllgor:

 • Pwyllgor Archwilio
 • Campws 2030 (Bwrdd Rhaglen)
 • Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau
 • Pwyllgor Taliadau
 • Pwyllgor Adnoddau
 • Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol

Dogfennau Allweddol a Chofnodion


​​​​​​

Bwrdd y Llywodraethwyr | Aelodau Annibynnol a Chyfetholedig

Mae ein Haelodau Annibynnol a Chyfethol yn darparu sgiliau a phrofiad arbenigol i'r brifysgol trwy ddarparu cyngor, arweiniad a beirniadaeth ar strategaeth y Brifysgol. 

Cadeirydd y Bwrdd | John Taylor | Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol 

John Taylor 

Aelod o'r: Pwyllgor Taliadau, a'r Pwyllgor Cynlluniol a Pherfformiad Strategol

Dechreuodd John ei yrfa ym maes AD cyn mynd ymlaen i arwain cwmnïau yn y sectorau cyflogaeth, hyfforddiant a datblygu economaidd. Mae ei rolau arwain yn cynnwys gwaith yn y Cyngor Hyfforddi a Menter (De Ddwyrain Cymru), Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, ac fel Prif Weithredwr ACAS.

Mae gan John brofiad hefyd fel Cyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer ystod o sefydliadau preifat, cyhoeddus a dielw, a chydag angerdd am gyflogaeth, addysg a datblygu sefydliadol, rhannodd John ei angerdd ymhellach fel aelod o Fwrdd Prifysgol Gorllewin Llundain am naw mlynedd, yn ogystal â Phrifysgol Reading a Choleg Caerdydd a'r Fro.

Penodwyd John yn Gadeirydd ar 1 Awst 2021 a dywedodd "Mae'r gwytnwch a'r arloesedd y mae staff a myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi'u dangos yn ystod y cyfnod digynsail hwn yn ddim llai na rhyfeddol ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Is-Ganghellor a'i Thîm Gweithredol wrth i ni dechrau dod i'r amlwg o'r pandemig ac wynebu heriau byd ar ôl Covid."

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • CBE fel rhan o Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2013
 • Doethuriaeth Llenyddiaeth (Prifysgol Gorllewin Llundain)
 • Rheolwr a Chydymaith Siartredig 

Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd ​| Matthew Tossell

Matthew Tossell 

Aelod o: Pwyllgor Archwilio

Fel Partner Rheoli Hugh James o 1999 i 2011 a Phrif Weithredwr Hugh James Involegal LLP o 2011 hyd heddiw, mae Matthew wedi cael gyrfa gyfreithiol nodedig, gan adeiladu sylfaen sylweddol o gleientiaid, a thrawsnewid y busnes i ddod yn fwy digidol. Gan sefydlu Academi Hyfforddi Hugh James, mae Matthew wedi datblygu perthnasoedd ag amryw sefydliadau addysgol yn y ddinas i ddarparu hyfforddiant pwrpasol.

Wedi'i benodi'n ddiweddar i Fwrdd Cyngor Busnes Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, bydd Matthew yn cynrychioli buddiannau busnes y ddinas wrth i'r rhanbarth gael ei ddatblygu.

Mae Matthew yn hoffi sicrhau consensws lle bo hynny'n bosibl, a bydd ei gefndir cyfreithiol o werth sylweddol fel llywodraethwr ym Met Caerdydd.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Cyfraith LLB (UWIST Caerdydd)
 • Llysgennad Breuddwydion a Dymuniadau a Chynghorydd Llywodraethu

Uwch Lywodraethwr Annibynnol | Nick ​Capaldi | Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau 

Nick Capaldi Aelod o: Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, a'r Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol 

Bu Nick yn Brif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru am 13 blynedd hyd at fis Medi 2021. Mae hefyd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol i Gyngor Celfyddydau Lloegr yn y De Orllewin.

Mae'n amlwg bod gan Nick angerdd am y celfyddydau, ar ôl hyfforddi'n wreiddiol fel cerddor yn Ysgol Gerdd Chetham a'r Coleg Cerdd Brenhinol cyn dechrau ei yrfa yn y cyfryngau yn darlledu ar y teledu a'r radio ond hefyd yn chwarae ei offerynnau mewn gwestai a bariau, ac yna gweithio mewn gwyliau ac ym maes rheoli cerddorfa. 

Mae Nick yn falch iawn o weithio gyda Met Caerdydd, gan rannu ein hangerdd i ehangu ymgysylltiad y brifysgol.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

 • Doethuriaeth er Anrhydedd yn y Celfyddydau o Brifysgol y Ddinas, Llundain.

Aelod o'r Bwrdd | Alison Thorne | Cadeirydd Campws 2030 (Bwrdd Rhaglen)

Alison Thorne Aelod o: Pwyllgor Taliadau

Yn dilyn gyrfa manwerthu masnachol lwyddiannus fel cyfarwyddwr gweithredol mewn cwmnïau rhestredig a phreifat, datblygodd Alison ail yrfa mewn ymchwil gweithredol a datblygu busnes fel Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr atconnect. Mae Alison yn frwd am fentora a datblygu pobl, ac mae hi hefyd wedi arwain astudiaethau ôl-raddedig yng Ngholeg Ffasiwn Llundain i feithrin talent.  

Mae gan Alison ffocws ar feithrin perthnasoedd effeithiol ar gyfer sefydliadau, yn fewnol ac yn allanol, ac mae'n adnabyddus am ei meddwl strategol creadigol ac am ofyn y cwestiynau cywir.

Mae gan Alison brofiad helaeth i'w gynnig i Met Caerdydd, gyda phrofiad fel Cyfarwyddwr Anweithredol, Cadeirydd, Cyfarwyddwr Gweithredol, ac aelod pwyllgor ar draws sectorau gyda ffocws ar amrywiaeth a chynhwysiant.

Aelodaeth, rolau, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Arweinydd Cymru ar gyfer Women on Boards
 • Aelod Panel Annibynnol Arbennig ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus (Llywodraeth Cymru)
 • Aelod Bwrdd ac Aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Archwilio (Chwaraeon Cymru)
 • Cadeirydd a chyn-aelod pwyllgor Cyllid a Risg, Arloesi Masnachol (Chwarae Teg – elusen cydraddoldeb arweiniol)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu a Datblygu (UAL 2012)

Aelod o'r Bwrdd | Scott Waddington | Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

Scott Waddington 

Aelod o: Pwyllgor Archwilio

Treuliodd Scott y rhan fwyaf o'i yrfa yn y sector lletygarwch, gan weithio gyda busnesau fel Bass, Carlsberg, a Century Inns, yn ogystal â bod yn Brif Weithredwr SA Brain am 17 mlynedd, gan oruchwylio newid enfawr i'r busnes.

Mae Scott hefyd wedi eistedd ar wahanol fyrddau, yn y gorffennol yn Gadeirydd CBI Cymru; Comisiynydd Cymru i Gomisiwn Cyflogaeth a Sgiliau'r DU; ac mae wedi bod yn rhan o Gymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain. 

Mae ganddo lefel amrywiol o rolau proffil uchel, ac mae Scott yn cynnig gwybodaeth eang ac ymarferol fel Llywodraethwr.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Economeg a Chyfrifyddu (Prifysgol Reading)
 • Cadeirydd Clwb Busnes Caerdydd
 • Cadeirydd Trafnidiaeth Cymru

Aelod o'r Bwrdd | David Warrender | Cadeirydd y Pwyllgor Adnoddau

David Warrender 

Aelod o: Pwyllgor Adnoddau, a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

Ar hyn o bryd mae David yn Gyfarwyddwr Airbus Endeavr ac yn berchennog busnes gwasanaethau cludo nwyddau rhyngwladol, ac mae ganddo hefyd gefndir yn yr sector preifat a'r cyhoedd, meddalwedd ac ymgynghoriaeth reoli. 

Tra yn y sector cyhoeddus, bu David mewn amryw o uwch swyddi yn Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chreu ac arwain Digital Wales ac yna darganfod a gwasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol Innovation Point.

Wedi'i gryfhau gan gryfder pwrpas a photensial Met Caerdydd, mae David yn cyfrannu ei wybodaeth a'i sgiliau fel llywodraethwr, tuag at ein nodau uchelgeisiol mewn technoleg, arloesi ac entrepreneuriaeth.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Aelod o fwrdd Hafod
 • Cynrychiolydd buddiannau Llywodraeth Cymru yn Sefydliad Alacrity

 

Aelod o'r Bwrdd | Kellie Beirne


Aelod o'r Bwrdd | Roisin Connolly

Roisin Connolly  

Aelod o: Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol

Yn Uwch Ymgynghorydd Rheoli yn Accenture er 2012, mae Roisin yn darparu cyfeiriad strategol i gyfes-c, ac yn aml bydd yn canolbwyntio ar raglenni gwaith anodd gan gynnwys trawsnewid neu gynhwysiant digidol, amrywiaeth, a mesurau ymddygiad i wella a gwneud sefydliad yn fwy effeithiol.

Yn angerddol am gael mwy o fenywod i mewn i dechnoleg, mae Roisin yn siarad yn rheolaidd mewn digwyddiadau ac ysgolion i hyrwyddo'r maes hwn.

Mae Rosin yn awyddus i ddefnyddio ei harbenigedd fel llywodraethwr, ac mae'n teimlo bod gweledigaeth a gwerthoedd Met Caerdydd yn atseinio gyda hi. Mae Roisin yn mwynhau helpu eraill ac am gefnogi'r genhedlaeth nesaf i yrru economi gynaliadwy.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • BSc Economeg a Gwleidyddiaeth Ewropeaidd (Prifysgol Birmingham)
 • Rhan o PICTFOR (Y Fforwm Seneddol Rhyngrwyd, Cyfathrebu a Thechnoleg) trwy DevelopHer
 • Enillydd 50 City Tech Women Top 50 Women 2017

 

Aelod o'r Bwrdd | Kevin Coutinho


Aelod o'r Bwrdd | Fergus Feeney

Fergus Feeney

 

Aelod o'r Bwrdd | Karen Fiagbe

Karen Fiagbe 

Mae gan Karen gyfoeth o brofiad yn y sector cyhoeddus, ar hyn o bryd yn gweithio yng Nghyngor Lewisham fel Pennaeth Dros Dro yr Economi a Phartneriaethau, yn ogystal â bod â phrofiad blaenorol yng Nghyngor Croydon a rolau yn y gorffennol fel llywodraethwr mewn ysgol gynradd ac ar fyrddau ardal gwella busnes.

Gyda chyfoeth o brofiad yn y gymuned a chefnogi'r boblogaeth leol, mae Karen wedi gweithio gydag amrywiaeth o gyrff i arloesi a datblygu dinas-ranbarthau. Mae gan Karen ddiddordeb arbennig yn modd y mae Met Caerdydd yn canolbwyntio ar fenter, entrepreneuriaeth ac arloesedd, gan deimlo y byddai ei diddordebau ei hun yn cael eu defnyddio'n dda fel llywodraethwr.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • BSc Economeg Busnes (Prifysgol Caerdydd)
 • Enillyd y wobr Prosperity through Partnership 2020

 

Aelod o'r Bwrdd | Dr Iva Gray

Iva Gray 


Aelod o'r Bwrdd | Peter Kennedy


Aelod o'r Bwrdd | Paul Matthews

Paul Matthews 

Aelod o: Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, a'r Pwyllgor Cynllunio a Pherfformiad Strategol

Mae Paul wedi bod yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy ers dros 10 mlynedd. Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd profiad Paul yn y sector cyhoeddus, mae hefyd yn arweinydd Arloesi ac Ymgysylltu Busnes ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, arweinydd Solace Cymru dros yr Economi a Digidol, ac yn Aelod o Fwrdd SRS (cymru), gallwch hefyd weld mwy isod.

Yn ogystal â chynnig ei gyngor a'i wybodaeth yn yr ystafell fwrdd, mae Paul hefyd yn dysgu fel Athro gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Paul yn dod ag ystod eang o brofiad mewn amrywiaeth o leoliadau, o'r addysgol i'r entrepreneuraidd i'r sector cyhoeddus.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • Clerc Arglwydd Raglaw Gwent
 • Aelod o Banel Cynghori Brexit Llywodraeth Cymru
 • Aelod o Banel Cynghori Digidol Llywodraeth Cymru
 • Cadeirydd Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir Fynwy

 

Aelod o'r Bwrdd | Menai Owen-Jones

Menai Owen-Jones 

Aelod o: Pwyllgor Archwilio

Mae Menai yn Gyfarwyddwr Siartredig, yn ymgynghorydd ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol profiadol yn y sector cymdeithasol.

Yn ogystal â bod yn Brif Weithredwr elusen iechyd ledled y DU, Sefydliad Pituitary, mae gan Menai amrywiaeth o swyddi anweithredol a chynghori, gan gynnwys fel Cynghorydd Annibynnol i Gomisiwn Senedd Cymru (Senedd) ac Ymddiriedolwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Race Council Cymru. Yn ogystal, tan yn ddiweddar, roedd Menai yn dal swyddi gyda Samariaid Cymru, Cymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol (ACEVO) a Daring to Dream.  

Mae gan Menai 20 mlynedd o brofiad ar draws sawl disgyblaeth gwahanol yn y sector wirfoddol fel siaradwr Cymraeg rhugl. 

Gan ddal y gred bod addysg uwch yn gwneud gwahaniaeth sylfaenol bwysig i unigolion, yr economi a chymdeithas, ac wedi ymrwymo i'n gwerthoedd a'n pwrpas, mae Menai yn aelod angerddol o'r Bwrdd.     

Aelodaeth, cymwysterau, a chydnabod:   

 • Cyfarwyddwr Siartredig (2020)   

 • Gradd LLB yn y Gyfraith (2002) 
 • Llysgennad Sefydliad Cyfarwyddwyr Cymru   
 • Cymrawd Sefydliad y Cyfarwyddwyr   
 • Cymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (RSA) 
 • Cymrawd y Sefydliad Materion Cymreig

 

Aelod o'r Bwrdd | Christopher Pilgrim

Christopher Pilgrim

Aelod o’r: Pwyllgor Taliadau

Gyda phrofiad yn y DU a thramor, mae Chris wedi datblygu set sgiliau sylweddol mewn AD o fewn ExxonMobil, Shell, ac E.on-Npower. Gan arwain mewn newid o fewn diwylliant ac ymddygiad, mae Chris wedi meithrin perthnasoedd ar ymddiriedaeth a hygrededd trwy'r sefydliadau y mae wedi bod yn rhan ohonynt.

Mae Chris wedi cael nifer o rolau NED a Gweithredol, yn benodol ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd y Corff Adolygu Cyflog Meddygon a Deintyddion a Phrif Swyddog AD a Phobl yn E.on-Npower.

Mae Chris yn awyddus i fod yn rhan o fwrdd mewn sector sy'n bwysig iddo, gan obeithio dod â'i brofiad mewn sefydliadau masnachol gyda ffocws ar AD a newid.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • MA Ymddygiad a Dadansoddeg Sefydliadol (Prifysgol Caerhirfryn)
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Adnoddau Dynol (Prifysgol Caerdydd)
 • BA Gwleidyddiaeth (Prifysgol Caerwysg)

Aelod o'r Bwrdd | Dr Giri Shankar MBE


​​

Bwrdd y Llywodraethwyr | Aelodau Staff 

Mae'r rhain yn gynrychiolwyr o staff y Brifysgol sy'n eistedd ar y Bwrdd. 

Is-Ganghellor| Yr Athro Rachael Langford

BA MA (Oxon), PhD

Rachael LangfordYr Athro Rachael Langford yw ein Llywydd a’n Is-Ganghellor presennol yn ogystal â bod yn Athro Astudiaethau Diwylliannol Ffrainc.

Darllen mwy am yr Athro Langford.

Llywodraethwr Staff Gwasanaethau Proffesiynol | Charlie Bull

Charlie Bull

Aelod o’r: Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau

Ymunodd Charlie â’r Brifysgol yn ôl yn 2003 ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Arddangoswr Technegydd Arweiniol: Astudiaethau Israddedig a Digidol yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae ganddi gefndir mewn Pensaernïaeth a dylunio gofodol, ac mae ganddi ddiddordeb mewn datblygu dulliau addysgu o fewn ymarfer technegol. 

Ochr yn ochr â gweithio yma yn y Brifysgol, mae Charlie yn stiward Unsain Met Caerdydd, ac yn ymuno â Bwrdd y Llywodraethwyr fel Cynrychiolydd Gwasanaethau Proffesiynol. Mae Charlie hefyd wedi bod yn ymwneud â cherddoriaeth fyw, comedi a digwyddiadau celfyddydol.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • BSc (Anrh) Pensaernïaeth (Prifysgol Caerdydd, 2003)
 • PGCtHE (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, 2016)
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Llywodraethwr Staff Academaidd | Clare Glennan

Clare GlennanMae Clare yn ymuno â'r Bwrdd fel cynrychiolydd staff academaidd y Brifysgol.


Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd | Kirsty Palmer

Kirsty Palmer

Ymunodd Kirsty â Met Caerdydd ym mis Hydref 2015 fel Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd, gan ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr o fis Awst 2017. Mae'r Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnwys anabledd myfyrwyr ac iechyd meddwl, cymorth gyrfaoedd a lleoliadau, cyngor ariannol, caplaniaeth a desg gymorth myfyrwyr iZone.

Cyn symud i Addysg Uwch, treuliodd Kirsty ddegawd yn gweithio yn y sectorau ieuenctid a gwirfoddoli yn Llundain. Roedd hyn yn cynnwys cyfrannu at recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012. Roedd hefyd yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yng Nghanolfan y Gyfraith Gogledd Kensington, heb unrhyw gefndir cyfreithiol.

Ers symud i Gaerdydd mae Kirsty wedi bod yn weithgar yn y gymuned redeg leol ac mae'n Gyfarwyddwr Cyd-Ddigwyddiadau Tremorfa Parkrun a sefydlwyd ym mis Hydref 2019 gyda llawer o gefnogaeth gan Met Caerdydd.

Aelodaeth, cymwysterau a chydnabyddiaeth:

 • BA Ieithoedd Ewropeaidd Modern (Durham 2001)
 • MSc Strategaeth, Newid ac Arweinyddiaeth (Bryste 2021)
 • Aelod o'r AUA
 • Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yng Nghymorth i Ferched Cymru

​​

Bwrdd y Llywodraethwyr |Aelodau Myfyrwyr

Mae Llywydd ac Is-lywydd Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd yn aelodau ex officio o Fwrdd y Llywodraethwyr, ac maen nhw'n sicrhau bod lleisiau myfyrwyr y brifysgol yn cael eu clywed.

Llywydd UM | Natalia-Mia Roach

Natalia-Mia Roach 

Natalia-Mia yw Llywydd UM Met Caerdydd 2023/24, a ymunodd â’r brifysgol yn 2019 i astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, BSc (Anrh). 

Roedd Natalie, sy’n gynrychiolydd penderfynol, yn rhan weithredol o UM a bywyd y myfyrwyr trwy gydol ei hamser ym Met Caerdydd, gan ddod yn fyfyriwr-lysgennad a myfyriwr-fentor, yn ogystal â chynorthwyydd ffitrwydd yng nghampfeydd y Brifysgol. Fe wnaeth Natalia hefyd gynrychioli tîm Rygbi’r Merched yn ystod ei thair blynedd fel myfyriwr ym Met Caerdydd, yn ogystal â bod yn Ysgrifennydd Cymdeithasol ar Bwyllgor Rygbi’r Merched. 

Dywedodd Natalia, “Rwy’n gobeithio hyrwyddo newid cadarnhaol trwy lais y myfyrwyr, gan gadw Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon y Brifysgol gyda chyfle cyfartal i bawb.”

Is-lywydd UM | Rewathi Viswanatham

Rewathi Viswanatham 

Rewathi Viswanatham yw Is-Lywydd UM Met Caerdydd 2023/24, ar ôl ymuno â’r Brifysgol yn 2023 i astudio gradd Meistr mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol.

Daw Rewathi yn wreiddiol o India ac mae gan Rewathi gefndir mewn Cymorth Technegol, gyda Baglor mewn Busnes a Masnach.

Dywedodd Rewathi, “Fy mlaenoriaeth yw sicrhau bod ein myfyrwyr ym Met Caerdydd yn ffynnu o fewn y maes academaidd a bod ganddynt y sgiliau i siapio'r byd yn hyderus pan fyddant yn ein gadael, gan gofio am byth y cymunedau a’r rhwydweithiau y gwnaethom eu helpu i adeiladu yma ym Met Caerdydd."​


Aelodau Cyfetholedig Allanol

Nid yw aelodau cyfetholedig allanol y Bwrdd yn aelodau 'llawn' o'r Bwrdd, ond maent yn darparu cyngor arbenigol penodol ar faterion fel AD neu gyllid.

Adrian Piper

 

Aelod o: Pwyllgor Archwilio

Bu Adrian Piper, cyn-Lywodraethwr y Brifysgol, yn gweithio i Fanc Lloegr o 1971 hyd ei ymddeoliad yn 2009; treuliwyd pum mlynedd olaf ei yrfa fel Asiant y Banc dros Gymru. Rhwng 2010 a 2020 roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Hodge Bank a Hodge Life Assurance Company, gan wasanaethu fel Cadeirydd o 2017 tan 2020.

Fel cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio, mae ganddo brofiad sylweddol o faterion ariannol y Brifysgol.​

Lisa Winstone

 

Aelod o: Pwyllgor Archwilio

Ar hyn o bryd mae Lisa yn Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol yn y Cyngor Addysg a'r Gweithlu, lle mae'n gyfrifol am ystod o faterion ariannol, gan gynnwys archwilio, yn ogystal ag AD a meysydd eraill. Ar ôl gweithio o'r blaen mewn rolau arweiniol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, RSM Tenon, ac EY, mae gan Lisa wybodaeth fanwl yn y maes ariannol.

Gyda phrofiad sylweddol ym maes cyllid ac archwilio, mae Lisa yn aelod gwerthfawr o'r Pwyllgor Archwilio.