Astudio>Ehangu Mynediad>Cyrsiau Heb eu Achredu

 Cyrsiau Heb eu Achredu

I gofrestru ar y cyrsiau rhad ac am ddim nad ydynt wedi'u hachredu, nid oes unrhyw ofynion mynediad lleiaf.

Rhagarweiniad i Addysg Ieuenctid a Chymunedol


​Mae mwy a mwy o bobl yn awyddus i wneud y gwahaniaeth yn eu cymunedau ond heb fod â'r wybodaeth sut mae gwneud hynny.  Cynlluniwyd y cwrs hwn fel rhagarweiniad i'r rhai hynny sy'n dymuno cael hyfforddiant proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol a'r rhai hoffai wybod mwy am astudio yn y maes hwn. Mae'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n caru eu cymuned ac am wybod rhagor, ac mae hefyd yn dda i weithwyr ieuenctid a chymunedol heb fawr o brofiad blaenorol o astudio. Ymhlith y themâu a ddatblygir o fewn y cwrs bydd: dysgu drwy brofiad, ymdopi mewn amgylchedd newydd a dod i ddeall eraill. Bydd y cwrs hwn yn rhoi mewnwelediad i'r rolau a'r sgiliau sydd eu hangen gan rai sy'n gweithio â phobl ifanc yn y gymuned. Byddwch yn dynodi ac asesu gwahanol gymunedau ac yn diffinio cysyniadau am ieuenctid a phobl ifanc. 

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Llun: 10fed Ionawr 2022 - 7fed Chwefror 2022
10am - Canol dydd
Lleoliad: Wyndham Street Diner

​​​​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Rhagarweiniad i Addysg Ieuenctid a Chymunedol 2122_2' ar y ffurlen gorestru.

Ysgrifennu Uwch am Hwyl


​Mae'r cwrs hwn yn anelu at adeiladu ar eich sgiliau ysgrifennu, gwella eich gwybodaeth am y grefft a gweithio tuag at ddatblygu stori fer gyflawn. Bydd pwyslais ar sgiliau technegol, byddwn yn archwilio'r broses o olygu ac edrych ar dechnegau adolygu i grefftu ein darn ysgrifenedig. Cefnogaeth grŵp ar ffurf gweithdai ac ymarferion tywysedig yn helpu pob unigolyn i gyflawni eu potensial a chynhyrchu darn gorffenedig y byddwn yn anelu at gyhoeddi ar-lein.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 11eg Ionawr 2022 - 8fed Chwefror 2022
1pm - 3pm
Lleoliad: Ar-lein: Microsoft Teams

​​​​​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Ysgrifennu Uwch am Hwyl 2122_2' ar y ffurlen gorestru.

Cyflwyniad i Seicoleg


Mae seicoleg yn bwnc hynod o amrywiol sy’n apelio at lawer o bobl. Ar y cwrs hwn cewch gyflwyniad i astudio seicoleg drwy ystyried rhai o brif feysydd y pwnc megis ymddygiad cymdeithasol pobl, datblygiad plant a deall yr ymennydd er mwyn deall ymddygiad. Byddwn hefyd yn cyflwyno’r mathau o ddulliau y mae seicolegwyr yn eu defnyddio i deall ymddygiad pobl. Bydd pob gweithdy yn cynnwys darlithoedd bach yn ogystal â gweithgareddau ymarferol er mwyn dod i ddeall sail ymchwil seicoleg.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 12fed Ionawr 2022 - 9fed Chwefror 2022
10am - Canol dydd
Lleoliad: Mae Canolfan Gymunedol Trowbridge

Heb ei achredu - ​​​​​Dewiswch "Cyflwyniad i Seicoleg 2122_2" ar y ffurflen gofrestru.

Eich Bywyd Mewn Llyfr


​Cwrs newydd cyffrous yw 'Eich bywyd mewn llyfr', sy'n eich gwahodd chi i ysgrifennu eich straeon bywyd unigryw eich hun, gan ganiatáu ichi archwilio a dogfennu eich hanes teuluol trwy ysgrifennu creadigol. Nod y cwrs 5 wythnos o hyd yw cynyddu eich gwybodaeth am ysgrifennu creadigol, wrth fagu eich hyder yn eich galluoedd drwy gyfres o ymarferion ysgrifennu o dan arweiniad a gweithgareddau grŵp hwyliog. Ffordd o gadw atgofion ac adrodd hanesion ar ffurf straeon byrion yw 'Eich bywyd mewn llyfr', a ph'un a ydych chi eisiau dogfennu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn unig neu greu a datblygu eich straeon eich hun yn seiliedig ar eich straeon, cymeriadau neu brofiadau teuluol eich hun, bydd y cwrs hwn yn annog, ysbrydoli a meithrin eich sgiliau ysgrifennu creadigol. Ymunwch â ni ar-lein i rannu eich straeon...pwy a ŵyr i ble fydd hyn yn eich arwain. Mae croeso i ddechreuwyr yn ogystal ag ysgrifenwyr creadigol mwy profiadol.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 12fed Ionawr 2022 - 9fed Chwefror 2022
10am - 12 noon
Lleoliad: Ar-lein: Microsoft Teams

​​​​​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Eich Bywyd Mewn Lllyfr 2122_2' ar y ffurlen gorestru.

Rhagarweiniad i Addysg Ieuenctid a Chymunedol


Mae mwy a mwy o bobl yn awyddus i wneud y gwahaniaeth yn eu cymunedau ond heb fod â'r wybodaeth sut mae gwneud hynny.  Cynlluniwyd y cwrs hwn fel rhagarweiniad i'r rhai hynny sy'n dymuno cael hyfforddiant proffesiynol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol a'r rhai hoffai wybod mwy am astudio yn y maes hwn. Mae'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n caru eu cymuned ac am wybod rhagor, ac mae hefyd yn dda i weithwyr ieuenctid a chymunedol heb fawr o brofiad blaenorol o astudio. Ymhlith y themâu a ddatblygir o fewn y cwrs bydd: dysgu drwy brofiad, ymdopi mewn amgylchedd newydd a dod i ddeall eraill. Bydd y cwrs hwn yn rhoi mewnwelediad i'r rolau a'r sgiliau sydd eu hangen gan rai sy'n gweithio â phobl ifanc yn y gymuned. Byddwch yn dynodi ac asesu gwahanol gymunedau ac yn diffinio cysyniadau am ieuenctid a phobl ifanc. 


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 18fed Ionawr 2022 - 15fed Chwefror 2022
7pm - 9pm
Lleoliad: Ar-lein: Microsoft Teams

​​​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Rhagarweiniad i Addysg Ieuenctid a Chymunedol 2122_1' ar y ffurlen gorestru.

Datblygiad Plant


​Mae'r cwrs byr hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r 'Gwerth chwarae' a'r potensial y mae'n ei gynnig i gefnogi datblygiad babanod a phlant ifanc. Drwy archwilio cysyniadau ac ideolegau amrywiol, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o ymdrech y plentyn i chwarae ac yn nodi ffyrdd o'i gymeradwyo'n llwyddiannus. Dilyniant o'r cwrs hwn fydd y modiwl achrededig Plant a Phlentyndod yn y Blynyddoedd Cynnar lefel 3.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 19eg Ionawr 2022 - 16eg Chwefror 2022
11am - 1pm
Lleoliad: Hyb STAR

​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Child Development 2122_1  ar y ffurlen gofrestru.

Cyflwyniad i Ymchwil


​Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno symud ymlaen gyda'u hastudiaethau.  Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau am bwysigrwydd hanfodol ymchwil yn ein cymdeithas ac yn cael gwell dealltwriaeth o'r wyddoniaeth y tu ôl i arsylwi ymddygiad dynol. Dros bum wythnos byddwch yn dysgu gwahaniaethu rhwng gwahanol ddulliau ymchwil, dadansoddi rhagfarn ac ystyriaethau moesegol yn feirniadol wrth ymchwilio i ymddygiadau dynol ac edrych ar sut y gallwn gydbwyso'r ddau. Byddwn yn edrych ar ystod o astudiaethau ymchwil cyhoeddedig i ddangos yr effaith bwerus y mae ymchwil yn ei gael ar ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol ac yn trafod sut mae ymchwil yn cael ei defnyddio i lywio polisi a gwleidyddiaeth.  Bydd y cwrs yn eich herio i dyfu eich sgiliau meddwl yn feirniadol a'i ddefnyddio i wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n wir wyddoniaeth a'r hyn sy'n newyddion ffug.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 19eg Ionawr 2022 - 16eg Chwefror 2022
12.30pm - 2.30pm
Lleoliad: Ar-lein: Microsoft Forms

​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Cyflwyniad i Ymchwil'  2122_1 ar y ffurlen gofrestru.

Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Yn ystod y cwrs hwn hon, byddwch yn dysgu am yr ystod eang o gyfleoedd diddorol sydd ar gael o fewn maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cewch gipolwg ar y deddfau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghyd â rhagarweiniad i sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn partneriaeth ac ymarfer proffesiynol. Dyluniwyd y sesiwn i fod yn rhyngweithiol, gan dynnu ar brofiadau byw cyfranogwyr i wneud y cysylltiadau â'r gymuned ac iechyd. Mae'r sesiwn yn addas ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rolau iechyd a gofal cymdeithasol a dylai ddarparu rhai llwybrau a awgrymir i'r gyrfaoedd hyn. Bydd cyfle hefyd i siarad am y trosglwyddo i fyfyriwr a rhai o'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol.
Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Iau: 27ain Ionawr 2022 - 17eg Chwefror 2022
10am - Canol dydd
Lleoliad: Hyb Grangetown

​Heb ei achredu. Dewiswch "Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2122_2" ar y ffurflen gofrestru.

Fy mhrofiad o astudio fel Myfyriwr Hŷn


​Ydych chi am wybod sut brofiad ydy bod yn ddysgwr oedolyn ym Met Caerdydd?  Gwrandewch ar Straeon ein dysgwyr wrth iddyn nhw rannu eu profiad o ddychwelyd i addysg a dechrau eu teithiau dysgu eu hunain.

Gwrandewch ar stori ysbrydoledig Michelle am ei dychweliad i addysg i astudio Gwaith Ieuenctid a Chymunedol https://youtu.be/7hJjU4MHvNs 

Gwrandewch ar Mark yn sôn am ddychwelyd i addysg a sut yr oedd cael gradd yn rhywbeth a oedd yn arfer bod yn amhosibl yn ei farn ef  https://youtu.be/WW9suQo-WCA

Gwrandewch ar daith Lee fel dysgwr sy'n oedolyn yn dychwelyd i addysg yn 39 oed. https://youtu.be/X_2u7WAhlI0 

Dyddiadau ac amseroedd
-
-
Lleoliad: Ar-lein

Nid oes angen ymrestru