Astudio>Ehangu Mynediad>Cyrsiau Achrededig

 Cyrsiau Achrededig

I gofrestru ar y cyrsiau achrededig rhad ac am ddim canlynol, rhaid bod gennych safon dda mewn Saesneg, isafswm o TGAU gradd C neu IELTS lefel 6.0 neu gyfwerth. Cyflwynir yr holl gyrsiau hyn trwy gyfrwng Saesneg.

Addysgu Oedolion


​Nod y cwrs hwn ydy codi dyheadau a chymell myfyrwyr sydd  â diddordeb mewn addysgu fel proffesiwn. Mae'r cwrs yn codi ymwybyddiaeth am y sgiliau sydd eu hangen i fod yn athro/athrawes oedolion effeithiol ac i ysgogi myfyrwyr. Mae'n edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau tiwtor addysg oedolion, addysgu effeithiol a dulliau dysgu a steiliau dysgu. Bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio a gwneud cyflwyniad ar ddiwedd y cwrs ar gyfer yr asesiad.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Llun: 23ain Ionawr 2023 - 27ain Mawrth 2023
12.30pm - 2.30pm
Lleoliad: Canolfan Ddysgu Palmerston

​​​​Modiwl Achrededig - Lefel 3, 10 Credyd Prifysgol.  Dewiswch 'Addysgu Oedolion SCM3006' ar y ffurlen gorestru.

Plant a Phlentyndod yn y Blynyddoedd Cynnar


Bydd y cwrs hwn yn archwilio rôl chwarae mewn plentyndod cynnar a rôl rhieni/gofalwyr mewn addysg a datblygiad plant. Bydd yn edrych ar y prif faterion, damcaniaethau ac agweddau sy'n gysylltiedig â gweithio gyda rhieni/gofalwyr. Mae'n archwilio cysyniad teulu, amrywiaeth a rôl y cyfryngau a dylanwad cymdeithas ehangach. Bwriad y cwrs yw cynnig llwybr i fyfyrwyr sy'n gwneud yn dda ac yn pasio'r asesiadau i symud ymlaen i'r rhaglen BA (Anrh) Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (SYBC).


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 10fed Ionawr 2023 - 18fed Ebrill 2023
12.30pm - 2.30pm
Lleoliad: Hyb Trelái a Chaerau

​Modiwl Achrededig - Lefel 3, 10 Credyd Prifysgol.  Dewiswch 'Plant a Phlentyndod yn y Blynyddoedd Cynnar' ar y ffurlen gorestru.

Cyflwyniad i Seicoleg


Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o safbwyntiau allweddol seicoleg, er enghraifft: safbwynt biolegol, gwybyddol, ymddygiadol a seicodeinamig. Hefyd, bydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r modd mae'r safbwyntiau hyn yn berthnasol i seicoleg gymdeithasol. Bydd y modiwl achrededig hwn yn archwilio meysydd megis yr hunan, dylanwadau cymdeithasol, rhagfarn a gwahaniaethu ac ymddygiad cymdeithasol a gwrthgymdeithasol. Mae’r modiwl hwn hefyd yn dangos sut gall esboniadau damcaniaethol yn y meysydd uchod gael eu cymhwyso i sefyllfaoedd y byd go iawn; mae hefyd yn dangos sut mae’r ddisgyblaeth yn cysylltu â modiwlau eraill o fewn y Brifysgol, megis iechyd a gofal cymdeithasol, cymdeithaseg a gwaith ieuenctid a chymunedol. Bydd dysgwyr sydd yn pasio'r asesiad ar y modiwl hwn yn cael cynnig cyfweliad am le ar y Cwrs Sylfaen mewn Gwyddorau Cymdeithasol.


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 1af Mawrth 2023 - 19eg Ebrill 2023
9.15am - 11.45am
Lleoliad: Ysgol Uwchradd yr Helyg

Modiwl Achrededig:Lefel 3 10 Credyd Prifysgol- ​​​​​Dewiswch "Cyflwyniad i Seicoleg CEA3009" ar y ffurflen gofrestru.

Addysg Ieuenctid a Chymunedol


Mae'r cwrs hwn yn eich helpu i adnabod y rolau a'r sgiliau sydd eu hangen ac i weithredu'r egwyddorion sy'n tanategu gwaith ieuenctid a chymunedol. Byddwch yn dynodi ac yn asesu gwahanol gymunedau ac yn diffinio cysyniadau am ieuenctid a phobl ifanc.

Bydd dysgwyr sydd yn pasio’r asesiad ar y modiwl hwn yn cael cynnig cyfweliad am le ar y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a’r Gymuned ac, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau, gallent barhau i astudio ar y llwybrau BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a’r Gymuned neu PGDip.


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 18fed Ebrill 2023 - 13eg Mehefin 2023
9.30am - 12.30pm
Lleoliad: Our Place: Dusty Forge, Ely & Caerau

Modiwl Achrededig:Lefel 3 10 Credyd Prifysgol - ​​​​​Dewiswch "Addysg Ieuenctid a Chymunedol CEA3014" ar y ffurflen gofrestru.