Astudio>Ehangu Mynediad>Cyrsiau Achrededig

 Cyrsiau Achrededig

I gofrestru ar y cyrsiau achrededig rhad ac am ddim canlynol, rhaid bod gennych safon dda mewn Saesneg, isafswm o TGAU gradd C neu IELTS lefel 6.0 neu gyfwerth. Cyflwynir yr holl gyrsiau hyn trwy gyfrwng Saesneg.

Cyflwyniad i Seicoleg


Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o safbwyntiau allweddol seicoleg, er enghraifft: safbwynt biolegol, gwybyddol, ymddygiadol a seicodeinamig. Hefyd, bydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r modd mae'r safbwyntiau hyn yn berthnasol i seicoleg gymdeithasol. Bydd y modiwl achrededig hwn yn archwilio meysydd megis yr hunan, dylanwadau cymdeithasol, rhagfarn a gwahaniaethu ac ymddygiad cymdeithasol a gwrthgymdeithasol. Mae’r modiwl hwn hefyd yn dangos sut gall esboniadau damcaniaethol yn y meysydd uchod gael eu cymhwyso i sefyllfaoedd y byd go iawn; mae hefyd yn dangos sut mae’r ddisgyblaeth yn cysylltu â modiwlau eraill o fewn y Brifysgol, megis iechyd a gofal cymdeithasol, cymdeithaseg a gwaith ieuenctid a chymunedol. Bydd dysgwyr sy'n pasio'r asesiad yn y modiwl hwn yn cael cynnig lle ar y Cwrs Sylfaen mewn Gwyddorau Cymdeithasol.


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Llun: 28ain Chwefror 2022 - 4ydd Ebrill 2022
10am - 1pm
Lleoliad: Ar-lein Microsoft Teams

Modiwl Achrededig:Lefel 3 10 Credyd Prifysgol- ​​​​​Dewiswch "Cyflwyniad i Seicoleg CEA3009" ar y ffurflen gofrestru.

Addysgu Oedolion


​Nod y cwrs hwn ydy codi dyheadau a chymell myfyrwyr sydd  â diddordeb mewn addysgu fel proffesiwn. Mae'r cwrs yn codi ymwybyddiaeth am y sgiliau sydd eu hangen i fod yn athro/athrawes oedolion effeithiol ac i ysgogi myfyrwyr. Mae'n edrych ar swyddogaethau a chyfrifoldebau tiwtor addysg oedolion, addysgu effeithiol a dulliau dysgu a steiliau dysgu. Bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio a gwneud cyflwyniad ar ddiwedd y cwrs ar gyfer yr asesiad.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Llun: 28ain Chwefror 2022 - 23 ain Mai 2022
6pm - 8pm
Lleoliad: Ar-lein: Microsoft Teams

​​​​Modiwl Achrededig - Lefel 3, 10 Credyd Prifysgol.  Dewiswch 'Addysgu Oedolion SCM3006' ar y ffurlen gorestru.

Addysg Ieuenctid a Chymunedol


Mae'r cwrs hwn yn eich helpu i adnabod y rolau a'r sgiliau sydd eu hangen ac i weithredu'r egwyddorion sy'n tanategu gwaith ieuenctid a chymunedol. Byddwch yn dynodi ac yn asesu gwahanol gymunedau ac yn diffinio cysyniadau am ieuenctid a phobl ifanc.

Bydd dysgwyr sydd yn pasio’r asesiad ar y modiwl hwn yn cael cynnig cyfweliad am le ar y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a’r Gymuned ac, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau, gallent barhau i astudio ar y llwybrau BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a’r Gymuned neu PGDip.


Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 26ain Ebrill 2022 - 21ain Mehefin 2022
9.30am - 12.30pm
Lleoliad: Lleoliad heb ei gadarnhau eto

Modiwl Achrededig:Lefel 3 10 Credyd Prifysgol - ​​​​​Dewiswch "Addysg Ieuenctid a Chymunedol CEA3014" ar y ffurflen gofrestru.

Cymunedau ac Iechyd


Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rol(au) proffesiynol statudol ac anstatudol yn y gymuned, gan edrych ar y sgiliau angenrheidiol i ddeall y rolau proffesiynol ym meysydd tai, gofal cymdeithasol, gwaith ieuenctid a phobl broffesiynol byd iechyd. Bydd y cwrs yn caniatáu i ddysgwyr gydnabod rolau a sgiliau'r gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â chymuned iach, deall yr egwyddorion sy'n sail i'r maes gwaith hwn, deall y rolau yn y gymdeithas gyfoes a nodi ac asesu amrywiaeth o ymyriadau priodol. Bydd dysgwyr sy'n pasio'r asesiad ar y modiwl hwn yn cael cynnig cyfweliad ar gyfer y cwrs Sylfaen mewn Gwyddorau Cymdeithasol.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mawrth: 1af Mawrth 2022 - 3ydd Mai 2022
10.00am - 1pm
Lleoliad: Lleoliad heb ei gadarnhau eto

​​​​​Modiwl Achrededig - Lefel 3, 10 Credyd Prifysgol. Dewiswch 'Cymunedau a Iechyd SCM3005' ar y ffurlen gorestru.