Astudio>Bywyd Myfyrwyr>Byw yng Nghaerdydd

Byw yng Nghaerdydd

Byw yng Nghaerdydd

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau. O brif gemau chwaraeon fel Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, Rygbi’r Chwe Gwlad, bocsio pencampwriaethau a WWE (yn cyrraedd fis Medi yma), i gynyrchiadau theatr mawr, actau comedi teithiol enwog, a cherddorion. Ar ben hyn bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau mwy hynod fel cyngherddau cerddoriaeth yng Nghastell Caerdydd, gwyliau bwyd stryd, a sinemâu cyfrinachol, a byddwch yn gweld bod rhywbeth gwahanol i’w wneud yma bob amser.

Mae agwedd dinas fawr Caerdydd ynghyd â’i manteision dinas fach yn ei gwneud yn lle delfrydol i fyw, gweithio ac astudio ynddo.

Darllenwch fwy am Fywyd Myfyrwyr ym Met Caerdydd
Blogiau Myfyrwyr | MetCaerdydd

“Mae Caerdydd yn ddinas mor gynnes a hyfryd. Mae’r bobl yn braf a chroesawgar, ac mae’r ddinas mor fywiog a fforddiadwy yn enwedig fel myfyriwr.

Fy hoff beth am Gaerdydd ydy’r parciau. Mae Parc y Rhath yn berl, ac mae Parc Bute yn mynd ymlaen am oesoedd ac mae mor brydferth. Mae picnic yn gymaint o hwyl!

Mae bywyd nos Caerdydd fel myfyriwr yn uchafbwynt arall, mae cymaint i’w wneud. Bwyta allan yw fy ffefryn ac oherwydd y gymuned amrywiol yn y ddinas cewch flasu gwahanol fwydydd o bob rhan o’r byd.”

Esther Jibril
BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn

Bwyta Allan

O ran bwyd, mae gan Gaerdydd opsiynau ar gyfer pob cyllideb, o gadwyni mawr fel Nando’s, Wahaca a Bill’s, i rywbeth mwy ffansi yn Ivy Caerdydd (mae Ivy Asia ar fin agor yr haf hwn!), neu werthwyr bwyd annibynnol llai, mwy clos fel Brother Thai, Nook a Dusty Knuckle Pizza.

Mae’r ddinas a’r cymdogaethau cyfagos yn gyforiog o fwytai a siopau cludfwyd. Gall ardaloedd Treganna, Cathays a’r Rhath ddarparu ar gyfer unrhyw beth o chwant falafel i awydd dwfn am grempogau hwyaid, tra bod gan Cathays fwyty Indiaidd arobryn Mint and Mustard. Yn y cyfamser, mae’r Rhath yn gartref i gaffi 100% fegan Anna Loka. Gallwch fachu coffi wedi’i fragu’n berffaith o lawer o’r siopau coffi prysur ym Mhontcanna – Lufkin a Ground i enwi dim ond rhai!

Mae Caerdydd hefyd yn gartref i sîn bwyd stryd ffyniannus, gyda dwsinau o werthwyr annibynnol yn ymddangos mewn lleoliadau hynod fel DEPOT – warws segur 24,000 troedfedd sgwâr sydd wedi’i drawsnewid yn fecca ar gyfer cwrw crefft a chiniawa achlysurol – neu’r Bingo Lingo enwog!

Mae Bae Caerdydd hefyd yn croesawu Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd bob haf sy’n gweld cannoedd o gynhyrchwyr a gwerthwyr bwyd yn y Roald Dahl Plass bob blwyddyn.

“Yn fy marn i, rhaid i Gaerdydd fod y ddinas orau i fyw ynddi fel myfyriwr! Gyda phopeth y gallech fod ei eisiau o fywyd y ddinas, nid oes angen i chi hefyd deithio’n bell i ddod o hyd i heddwch a thawelwch a/neu ardal cerdded hardd. Fydda i byth yn blino ar y tirweddau prydferth na’r llwybrau cerdded o fri ar garreg fy nrws.

Hefyd, fel cefnogwr chwaraeon brwd, byddai’n esgeulus edrych dros yr awyrgylch drydanol yng nghanol y ddinas ar ddiwrnodau gemau! Cartref i athletwyr elitaidd o rygbi i bêl-droed i bêl-rwyd, ac yn y blaen, ni fyddwch byth ar golled am gynlluniau penwythnos.

Heb anghofio’r bariau, bwytai a lleoliadau adloniant niferus, mae bywyd myfyriwr yng Nghaerdydd heb ei ail. O’r bywyd nos i’r dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghaerdydd mewn gwirionedd.”

Jaiden Denney
MSc Seicoleg Iechyd

Chwaraeon

Mae gan Gaerdydd dreftadaeth chwaraeon anhygoel. Gallech dreulio eich penwythnosau yma yn gwylio pêl-droed yn stadiwm Dinas Caerdydd, criced rhyngwladol yng Ngerddi Sophia, hoci iâ gyda’r Cardiff Devils ym Mae Caerdydd ac wrth gwrs, rygbi rhyngwladol yn Stadiwm Principality. Os ydych chi’n hoff o gyfranogiad torfol neu ddigwyddiadau chwaraeon anghystadleuol, mae ras 10k Caerdydd a Hanner Marathon Caerdydd yn rhedeg bob blwyddyn, gyda marathon llawn dafliad carreg i Gasnewydd.

Cerddoriaeth

Mae gan Gaerdydd sîn gerddoriaeth lewyrchus. Mae Arena Motorpoint, Stadiwm Principality a Neuadd Dewi Sant yn cynnal yr holl deithiau enwog, tra bod lleoliadau canolig eu maint fel Tramshed a The Globe yn cynnal amrywiaeth o artistiaid.

Mae lleoliadau annibynnol llai fel Stiwdios Acapela, Clwb Ifor Bach a bariau Undeb y Myfyrwyr yn gartref i nosweithiau cerddoriaeth mwy cartrefol. Mae Gŵyl Sŵn yn cael ei chynnal bob mis Hydref, gan hyrwyddo cerddoriaeth newydd sy’n dod i mewn ac allan o Gymru.

Siopa

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, Dewi Sant yw prif gyrchfan siopa Cymru, gyda manwerthwyr fel Pandora, Apple, a’r H&M mwyaf yn y DU, i siopau adrannol John Lewis a Marks & Spencer. Yn ogystal â’r canolfannau siopa, mae gan Gaerdydd saith arcêd Fictoraidd ac Edwardaidd, a Marchnad Caerdydd, sy’n cynnig profiad siopa unigryw.

Bae Caerdydd

Bae Caerdydd yw cornel arfordirol prifddinas Cymru a dim ond taith fer ar fws neu drên o ganol y ddinas; gallwch hyd yn oed gerdded rhwng y ddau. A hithau’n hen ddociau llanw llewyrchus, sy’n enwog am allforio glo Cymru i’r byd, mae’r ardal bellach yn lan dŵr bywiog o amgylch glan llyn dŵr croyw syfrdanol. Heddiw, mae Bae Caerdydd yn cael ei adnabod fel cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, yn gyfystyr ag adloniant, ymlacio a mwynhad.

Bywyd Nos

Mae gan Gaerdydd dipyn o enwogrwydd am ei bywyd nos ac nid yw’r bar yma yn ddim llai na chwedlonol. Mae clybwyr i’w cael yn aml wedi’u clystyru o amgylch Heol Eglwys Fair, dim ond llwybr byr o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog, a Heol Greyfriars lle byddwch chi’n dod o hyd i nosweithiau myfyrwyr yn PRYZM. Byddai’r rhai sy’n chwilio am noson fwy soffistigedig yn gwneud yn dda i roi cynnig ar fariau a chlybiau ar Mill Lane neu’r Cocktail Quarter ar y Stryd Fawr. Yn y cyfamser, os oes gennych awch am gwrw crefft, ewch i’r tafarndai a’r bragwyr o amgylch Stryd Womanby a Stryd yr Eglwys. Mae taith i fragdy Tiny Rebel, dim ond 20 munud o’r canol yn weithgaredd gwych i’r rhai sydd am roi cynnig ar rai cwrw gwahanol!

Gweld a Gwneud

I’r rhai sy’n hoff o gerddoriaeth fyw, mae Caerdydd yn gartref i amrywiaeth o leoliadau annibynnol llai, gyda’r Motorpoint Arena a Stadiwm Principality yn gartref i fandiau ac artistiaid enwog. Mae Neuadd Dewi Sant yng nghanol y ddinas a’r Glee Club ym Mae Caerdydd yn lleoliadau gwych ar gyfer comedi byw, ac os mai ffilm yw eich peth, mae Caerdydd yn gartref i lawer o theatrau ffilm, a llond llaw o sinemâu dros dro sy’n cynnal dangosiadau mewn lleoliadau gwahanol fel Castell Caerdydd a hyd yn oed toeau ac isloriau o amgylch y ddinas. I ddilynwyr drama a cherddorol, mae Canolfan Mileniwm Cymru eiconig ym Mae Caerdydd yn lleoliad theatr a chelfyddydau byd-enwog, ac yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn Nhreganna fe welwch chi sinema, theatr gyfoes, bar a chaffi i gyd yn un.

Anturiaethau – yn y Ddinas a Thu Hwnt

Mannau Gwyrdd

Efallai bod Caerdydd yn ddinas (gymharol) fach ond, o ran mannau gwyrdd, rydyn ni wir yn mynd amdani. Mae’n debyg mai Parc Bute (calon werdd y ddinas), drws nesaf i Gastell Caerdydd, yw’r un mwyaf adnabyddus. Parc y Rhath oedd un o barciau cyhoeddus cyntaf y ddinas ac mae’n enwog am ei lyn cychod 30 erw.

Ceiswyr Antur

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yw’r unig gyfleuster o’i fath yn ne Cymru gyda chyrsiau gwych ar gyfer rafftio, tiwbiau a phadl-fyrddio, yn ogystal â llwybr awyr a wal ddringo. Mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd yn cynnig gwersi hwylio, hwylfyrddio, rhwyfo a sgwlio, yn ogystal â saethyddiaeth.

Y Tu Hwnt i Gaerdydd

Darganfyddwch hanes Cymru yn Amgueddfa Sain Ffagan ychydig y tu allan i ganol y ddinas, neu os mai heicio yw’ch peth chi, mae’n werth ymweld â Phen y Fan yn Aberhonddu. Heb anghofio llwybr arfordirol cenedlaethol Cymru y gallwch ymuno ag ef ar droed neu ar feic mewn sawl man yn y ddinas i archwilio’r arfordir godidog. I’r cariadon Gavin and Stacey, taith fer ar drên/car yw Ynys y Barri. Ewch ar daith i lawr y gorllewin a mwynhewch gyrchfan boblogaidd i dwristiaid Dinbych-y-pysgod, mwynhewch bysgod a sglodion, neu ewch i’r gogledd i weld harddwch pentref twristaidd Portmeirion a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Oriel
Aerial view of Cardiff from bay
Cardiff Bay Barrage
Extreme sailing in Cardiff Bay
Crowds in front of Pierhead Building in Cardiff Bay
Senedd building in Cardiff Bay
Wales Millennium Centre at night
Jogger runs past Principality Stadium
Cyclists in Cardiff city centre
Arcade entrance in Cardiff city centre
Castle Quarter in Cardiff city centre
Two people walk through Bute Park
Crowds on grass in front of Cardiff City Hall