Astudio>Bywyd Myfyrwyr>Byw yng Nghaerdydd
Living in Cardiff

Byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd wedi’i henwi fel y ddinas myfyrwyr fwyaf cost-effeithiol yn y DU gan y Natwest Student Living Index 2019.

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn ymfalchïo mewn calendr rhagorol o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys digwyddiadau chwaraeon mawr fel Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017, pencampwriaeth bocsio pwysau trwm a gemau blynyddol y chwe gwlad, cynyrchiadau theatr mawr, ac enwau mawr o blith comedïwyr a cherddorion sy’n dod yma ar daith. Ychwanegwch amrywiaeth o ddigwyddiadau mwy gwahanol fel gwyliau bwyd stryd, pop-yps, a sinemâu cyfrinachol, ac fe welwch fod rhywbeth gwahanol i'w wneud yma bob amser.

​Mae’r agwedd dinas fawr ynghyd â’r manteision o fod yn ddinas fach yn gwneud Caerdydd yn lle delfrydol i fyw, gweithio ac astudio.

Blogiau Myfyrwyr​​ - Byw yng Nghaerdydd​​​

Bwyta allan

O ran bwyd, mae Caerdydd wedi perswadio cadwyni enwog fel Wahaca a Shake Shack i wrthod dinasoedd mwy fel Lerpwl, Bryste a Manceinion ac agor eu bwytai cyntaf y tu allan i Lundain ym mhrifddinas Cymru.

Ac os nad yw’r cadwyni mawr yn apelio atoch chi, mae'r ddinas yn llawn bwytai a siopau tecawê annibynnol hefyd. Gall ardaloedd Treganna, Y Waun Ddyfal a’r Rhath ddarparu ar gyfer unrhyw beth, o ysfa am falafel i chwant mawr am grempogau chwaden. Er enghraifft, mae’r Sunday Times wedi gosod Dusty Knuckle Pizza, Treganna ymhlith 25 pizzerias gorau'r DU, tra bod y bwyty Indiaidd moethus Mint and Mustard sydd wedi ennill gwobrau yn ardal Cathays. Yn ogystal, mae’r Rhath yn gartref i Far Caffi 100% fegan Ana Loka - a enwyd yn fwyty gorau Caerdydd gan bapur newydd cenedlaethol Cymru, The Western Mail yn 2016. Mae Caerdydd hefyd yn gartref i sîn Fwyd Stryd ffyniannus, gyda dwsinau o werthwyr annibynnol yn ymddangos mewn lleoliadau hynod fel The DEPOT - warws gwag 24,000 troedfedd sgwâr sydd wedi cael ei drawsnewid yn fecca ar gyfer cwrw crefft a bwyta anffurfiol.

Mae'r ddinas hefyd yn cynnal gŵyl fwyd ryngwladol fawr ym Mae Caerdydd bob haf, yn ogystal â Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr flynyddol Cymru a digwyddiad cwrw crefft Caerdydd, Brewfest.

Chwaraeon

Mae gan Gaerdydd dreftadaeth chwaraeon anhygoel. Fe allech chi dreulio'ch penwythnosau yma yn gwylio pêl-droed yn stadiwm Dinas Caerdydd, criced rhyngwladol yn yr SSE SWALEC, hoci iâ gyda'r Cardiff Devils ym Mae Caerdydd ac wrth gwrs, rygbi rhyngwladol yn Stadiwm y Principality. Os mai cymryd rhan mewn digwyddiadau torfol neu ddigwyddiadau chwaraeon anghystadleuol sy’n mynd â’ch bryd, mae ras 10k Caerdydd a Hanner Marathon Caerdydd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd bob blwyddyn, gyda Marathon llawn newydd wedi'i gynllunio ar gyfer 2018. Mae unig Velothon y DU hefyd wedi dod yn uchafbwynt blynyddol, gan groesawu mwy na 10,000 o feicwyr i Gaerdydd i feicio ar hyd llwybr di-draffig 140km trwy Dde Cymru.

Cerddoriaeth

​I bobl sy'n hoff o gerddoriaeth, mae gan Gaerdydd sîn lewyrchus ac mae'n un o'r llefydd gorau i fyw yng Nghymru a'r DU. Mae Arena Motorpoint, Stadiwm y Principality a Neuadd Dewi Sant yn croesawu’r enwau mawr sydd ar daith i gyd, ac mae lleoliadau maint canolig fel y Tramshed a’r Globe yn rhoi llwyfan i amrywiaeth o artistiaid. ​

Mae lleoliadau annibynnol llai fel Clwb Ifor Bach a bariau Undeb y Myfyrwyr yn gartref i nosweithiau cerddorol mwy cartrefol. Mae Gŵyl enwog Sŵn yn cael ei chynnal bob mis Hydref, gan hyrwyddo cerddoriaeth newydd sy'n dod i mewn ac allan o Gymru.

Bywyd nos

Mae ardaloedd myfyrwyr traddodiadol Caerdydd i'w canfod ym maestrefi’r Rhath a Cathays, lle mae digon o dafarndai, caffis, bariau a siopau ar gyfer eich holl anghenion. P'un ai eich bod yn bwriadu gwylio chwaraeon ar sgrin fawr gyda phryd bwyd a diod rhad, neu fod yn well gennych goctels mewn bar ffasiynol a cherddoriaeth fyw, mae gan yr ardaloedd hyn rywbeth at ddant pawb. Yng nghanol y ddinas, mae tafarndai traddodiadol a bariau cwrw crefft ochr yn ochr â'r clybiau nos mwy sydd i gyd yn cynnal nosweithiau ar themâu arbennig i fyfyrwyr a chynigion arbennig, tra bod Mill Lane yn boblogaidd oherwydd ei fariau coctel chwaethus.

I bobl sy'n hoff o gerddoriaeth fyw, mae Caerdydd yn gartref i amrywiaeth o leoliadau annibynnol llai, gyda'r Motorpoint Arena a Stadiwm Principality a ailenwyd yn ddiweddar, (Stadiwm y Mileniwm yn flaenorol) yn denu bandiau ac artistiaid enwog. Mae Neuadd Dewi Sant yng nghanol y ddinas a The Glee Club ym Mae Caerdydd yn lleoliadau gwych ar gyfer comedi byw, ac os mai ffilm sy’n mynd â’ch bryd, mae Caerdydd yn gartref i bedair theatr ffilm aml-sgrîn, a llond llaw o sinemâu pop-yp sy'n dangos ffilmiau mewn llefydd annhebygol fel Castell Caerdydd a hyd yn oed ar ben toeau ac mewn isloriau o amgylch y ddinas. I gefnogwyr drama a sioeau cerdd, mae Canolfan eiconig y Mileniwm ym Mae Caerdydd yn lleoliad theatr a chelfyddyd byd-enwog, ac yng Nghanolfan Celfyddydau enwog Chapter yn Nhreganna fe gewch sinema, theatr gyfoes, bar a chaffi i gyd gyda’i gilydd.


Anturiaethau - Yn y ddinas a thu hwnt

I'r rhai sy'n chwilio am antur yn y ddinas, mae yna ddigon o opsiynau dan do, gan gynnwys dringo, rafftio dŵr gwyn, sglefrio iâ neu nofio mewn pwll maint Olympaidd o'r radd flaenaf. Ond mae'n rhaid mai Caerdydd hefyd yw un o ddinasoedd gorau'r DU o ran cael mael mynediad rhwydd i'r awyr agored. Gallwch fwynhau syrffio, arfordiro neu dorheulo ar draethau o safon fyd-eang, neu anelu am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i feicio, heicio neu farchogaeth - i gyd o fewn awr o deithio mewn car o ganol y ddinas.
Ymunwch â myfyrwyr o Met Caerdydd wrth iddyn nhw grwydro prifddinas Cymru a mynd i weld yr hyn sydd i'w gael ychydig y tu hwnt i’r ddinas. O ddwndwr canol y ddinas i olygfeydd ysblennydd, canfyddwch beth sydd gan Gaerdydd a'r ardal gyfagos i'w gynnig i fyfyrwyr.