Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Foundation leading to BA BSc Social Sciences
Foundation leading to BA BSc Social Sciences

Rhaglen Sylfaen yn arwain at BA / BSc Gwyddorau Cymdeithasol

 

Ffeithiau allweddol

​​​​​Codau UCAS: TMae'r rhaglen sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 i'r rhaglenni canlynol a restrir isod. Cyfeiriwch at y rhaglen berthnasol ar gyfer y cod UCAS perthnasol:

HND / BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Bv
BSc (Anrh) Seicoleg

Gellir ystyried y cwrs hefyd ar gyfer mynediad i gyrsiau eraill yn y brifysgol. Gellir cytuno ar hyn ymlaen llaw gyda chyfarwyddwyr rhaglenni perthnasol y cyrsiau hynny.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn amser, gyda thair neu bedair blynedd ychwanegol o astudio amser llawn yn ofynnol i gwblhau'r rhaglen radd a ddewiswyd.

Trosolwg o'r Cwrs

Bwriad y cwrs hwn yw darparu ar gyfer y rhai sy'n dymuno cofrestru ar raglen Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu raglen gradd Anrhydedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer y rhai nad ydynt wedi cyflawni'r nifer ofynnol o bwyntiau Safon Uwch (A2 neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt) neu ar gyfer y rhai sydd wedi astudio pynciau Safon Uwch (neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt) mewn meysydd nad ydynt yn darparu'r cefndir angenrheidiol yn y disgyblaethau o'r llwybrau a fwriadwyd (HND neu radd).

TBwriad y cwrs hwn hefyd yw ehangu mynediad a chyfranogiad ar gyfer myfyrwyr 'dychwelyd i ddysgu' sy'n dymuno mynd i addysg uwch.

Mae'r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad Medi 2019.

​Cynnwys y Cwrs

Bydd y rhaglen yn rhan annatod o'r rhaglenni gradd Anrhydedd canlynol a gyflwynir yn Ysgol Gwyddorau Iechyd neu Addysg Caerdydd. Bydd ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn golygu y bydd y radd anrhydedd amser llawn neu HND berthnasol yn cymryd un flwyddyn ychwanegol i'w chwblhau. Bydd y flwyddyn sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 a bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r rhaglen sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd berthnasol, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

HND / BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
v

Bydd y rhaglen sylfaen yn datblygu eich hyder a'ch cymhwysedd wrth gaffael y sgiliau astudio sy'n ofynnol ar gyfer cychwyn ar radd Anrhydedd sy'n seiliedig ar wyddor iechyd, gan eich cyflwyno i gronfa wybodaeth sylfaenol y gallwch chi adeiladu arni, naill ai trwy'r broses hunan-astudio neu mewn, rhaglenni pellach o astudio dan gyfarwyddyd.

Mae'r cwrs yn fodiwlaidd o ran strwythur sy'n cynnwys set o fodiwlau craidd, ynghyd â set o fodiwlau pellach sy'n benodol i'r llwybr astudio o'ch dewis. 

Modiwlau Craidd mewn: 

  • Cyflwyno Seicoleg [10 credyd]
  • Cyflwyno Gwaith Ieuenctid a Chymunedol [10 credyd]
  • Cyflwyno Cymdeithaseg [10 credyd]
  • Cyflwyno Iechyd a Gofal Cymdeithasol [10 credyd]

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o strategaethau addysgu i adlewyrchu gofynion y pwnc penodol; amrywiaeth o arddulliau dysgu myfyrwyr; bodolaeth profiad proffesiynol yn y grŵp; a lefel a math yr astudiaeth sy'n ofynnol dros y rhaglen.

Ymhlith y dulliau mae darlithoedd, gwaith grŵp bach, sesiynau ymarferol, defnyddio'r Amgylchedd Dysgu Rhithiol (VLE), gweithdai, sesiynau tiwtorial a dysgu annibynnol.

Disgwylir i fyfyrwyr ymgysylltu trwy bresenoldeb rheolaidd mewn sesiynau addysgu / dysgu a chwblhau tasgau penodedig.

Asesu

Asesir pob modiwl yr ydych yn ymgymryd ag ef er mwyn dangos a darparu tystiolaeth ar gyfer eich cyflawniad academaidd. Mae natur yr asesiad yn amrywio yn ôl ei natur a'i bwrpas, ond defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau asesu fel bod myfyrwyr yn profi cymaint o fathau â phosibl wrth baratoi ar gyfer eu llwybrau dilyniant.

Mae strategaethau asesu’n cynnwys:

Arholiadau - Gall y rhain gynnwys traethodau academaidd, cwestiynau amlddewis a chwestiynau ateb byr.

Gwaith Cwrs - Gall hyn gynnwys traethodau academaidd, adroddiadau ymchwil, profion dosbarth, cyflwyniadau, posteri, astudiaethau achos, aseiniadau myfyriol a phortffolios.

Bydd asesiadau penodol ar gyfer pob modiwl yn cael eu hamlinellu mewn llawlyfrau modiwlau a'u cefnogi ymhellach yn ystod sesiynau addysgu / dysgu.

Cyflogadwyedd, Gyrfaoedd a Dilyniant i Astudio Pellach

Pwrpas cwblhau Blwyddyn Sylfaen yw galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i raglenni HND / Gradd. Dyma gam cyntaf taith tuag at gyflogadwyedd ac, yn y pen draw, gyrfa yn dilyn addysg drydedd lefel. Dechreuir Cynllunio Datblygiad Personol (PDP) yn y flwyddyn Sylfaen fel fframwaith paratoi ar gyfer y nod hwn.

Mae Cynllunio Datblygiad Personol yn broses strwythuredig sy'n galluogi myfyrwyr i fyfyrio ar ddysgu, perfformiad a chyflawniad, ac i gynllunio ar gyfer datblygiad proffesiynol ac academaidd yn y dyfodol. Fe'i cefnogir yn bennaf yn y modiwl Sgiliau Allweddol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

  • 48 pwynt sef o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
  • 48 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am anghenion derbyn neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma.

Y Broses Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais: Dylid gwneud ceisiadau amser llawn ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaethyma.

Cysylltu â Ni

FAr gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

​Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, yn ymwneud â'r flwyddyn sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Sarah Taylor-Jones: 
E-bost: foundationsocsci@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2041 7228


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms