Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Environmental Health - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Environmental Health

Iechyd yr Amgylchedd - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: B910
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Achredwyd gan:

Institute of Occupational, Safety and Healthy

Chartered Institute of Environmental Health
“Graduate

Student Blogs

Environmental Health Blogs
What's it like to study Environmental Health?
From a day in the life, to trips abroad and the different opportunities available across the degree. Find out more on our student blogs website.

 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae gradd mewn Iechyd yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi cyfle i astudio am bum cyfle gyrfa posib o fewn un maes disgyblaeth.

cyfle i astudio am bum cyfle gyrfa posib o fewn un maes disgyblaeth.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn cynnwys iechyd galwedigaethol, diogelwch a lles, diogelu'r amgylchedd, tai, diogelwch bwyd ac iechyd y cyhoedd. Os ydych chi am fod yn weithiwr proffesiynol uchel ei barch mewn gyrfa a fydd yn eich galluogi i chwarae rhan bwysig o fewn cymdeithas, yna Iechyd yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yw'r rhaglen i chi. ​

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad mis Medi 2019.

Pam astudio gyda ni?

Beth sy'n gwneud i ni sefyll allan o'r gweddill?

• Mae gennym gyfraddau cyflogadwyedd rhagorol ar gyfer graddedigion yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac annibynnol.

• Yn unigryw, mae ein rhaglen wedi'i hachredu gan  Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd and the Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (IOSH) . Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr ennill aelodaeth lefel graddedig o'r ddau sefydliad a chynyddu eu rhagolygon cyflogadwyedd posibl.  

• Mae gennym gyfleoedd lleoli rhagorol yn y gweithle yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

• Mae ein tîm addysgu yn cynnwys ymarferwyr profiadol o'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae ein staff wedi sicrhau ystod o anrhydeddau mewn perthynas ag ymarfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch.

• Mae Metropolitan Caerdydd wedi bod yn darparu cymwysterau iechyd yr amgylchedd ac iechyd y cyhoedd ers dros 40 mlynedd. Mae gan ein gradd BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd enw rhagorol ac mae'n un o'r rhai sydd wedi rhedeg hiraf yn y DU.

Fideo: Os ydych chi am wneud swydd sy'n heriol, yn foddhaus ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yna gallai Iechyd yr Amgylchedd fod yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Gwyliwch y fideo hon gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd a gweld drosoch chi eich hun - http://youtu.be/Ys7w4ly8UgQ

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), gall hyn fod naill ai trwy lwybr gwyddorau iechyd neu wyddorau cymdeithasol. Bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am flwyddyn sylfaen y Gwyddorau Iechyd trwy glicio yma.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am flwyddyn sylfaen y Gwyddorau Cymdeithasol trwy glicio yma..
 

Gradd:

Trwy gydol y cwrs byddwch yn astudio meysydd craidd, gan gynnwys: Diogelwch Bwyd; Tai; Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle; Diogelu'r Amgylchedd a themâu sylfaenol Iechyd y Cyhoedd; Epidemioleg ac Asesu Risg.

Blwyddyn Un:

Bydd y rhaglen yn dechrau gyda chyflwyniad i Iechyd yr Amgylchedd mewn cyd-destun byd-eang, gan gyflwyno myfyrwyr i heriau iechyd yr amgylchedd hanesyddol a chyfoes. Byddwch hefyd yn cael dysgu'r holl sgiliau academaidd allweddol sy'n hanfodol i allu astudio ar lefel gradd. Ar yr un pryd byddwch yn astudio penderfynyddion gwyddorau iechyd ac amgylcheddol cyn symud ymlaen i ystyried rôl yr amgylchedd byw a'r gweithle ar iechyd gan gynnwys tai, iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd. Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen byddwch yn astudio ar draws chwe modiwl:

 • Cyflwyniad a Sgiliau Allweddol
 • Rheoli Diogelwch Bwyd
 • Penderfynyddion Iechyd
 • Amgylchedd y Gweithle
 • Gwyddorau Iechyd yr Amgylchedd
 • Yr Amgylchedd Byw

Blwyddyn Dau:

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn datblygu eich sgiliau a'u gwybodaeth trwy astudio ar draws pum modiwl. Bydd egwyddorion ac arferion diogelu'r cyhoedd yn cael eu dysgu ar draws pob maes technegol o iechyd yr amgylchedd wrth ystyried rôl data a pherthnasedd hybu iechyd wrth reoli effeithiau ar iechyd. Fe'ch cyflwynir i ddulliau ymchwil a byddwch yn dewis maes ar gyfer eich prosiect terfynol. Fe'ch cynorthwyir i sicrhau ac ymgymryd â lleoliad 4 wythnos o leiaf fel elfen sefydledig o'r cwrs. Modiwlau'r ail flwyddyn yw:

 • Egwyddorion Diogelu'r Cyhoedd
 • Dysgu yn y gweithle
 • Dulliau Ymchwil
 • Asesu a Gwella Iechyd y Boblogaeth
 • Amddiffyn y Cyhoedd ar Waith

Blwyddyn Tri: 

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cydgrynhoi eich sgiliau a'ch gwybodaeth trwy astudio ar draws pedwar modiwl. Byddwch yn cynnal darn mawr o astudiaeth annibynnol â chymorth ac yn datblygu eich sgiliau ym maes amddiffyn iechyd a rheoli busnes yn gynaliadwy i gyfyngu ar effeithiau ar iechyd a'r amgylchedd. Byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgaredd capfaen o ddylunio ymyriadau iechyd yr amgylchedd ar gyfer iechyd a datblygu cynaliadwy a gwerthuso'r ymyriadau hyn gan ddefnyddio offer a thechnegau cydnabyddedig. Modiwlau'r flwyddyn olaf yw:

 • Digwyddiadau Diogelu Iechyd
 • Systemau Rheoli Cymhwysol
 • Ymyrraeth ar gyfer Iechyd a Datblygu Cynaliadwy
 • Prosiect

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu, megis darlithoedd, seminarau, ymweliadau, sesiynau ymarferol, dysgu ar sail problemau, astudiaethau achos ac ymarferion chwarae rôl. Cefnogir yr holl addysgu gan yr amgylchedd dysgu rhithwir Moodle, sy'n helpu myfyrwyr i gael gafael ar wybodaeth pan fydd ei hangen. Defnyddir nodiadau, byrddau darllen a thrafod i gefnogi dysgu myfyrwyr. 

Trwy'r rhaglen radd mae amser cyswllt yn amrywio. Ar gyfartaledd, mae'r amser cyswllt wyneb yn wyneb uniongyrchol mewn sesiynau a addysgir oddeutu 18 awr yr wythnos. Dylai hyn gael ei ategu gan nifer tebyg o oriau o amser hunan-astudio. 

Mae cynllun tiwtor personol yn cefnogi myfyrwyr gyda chefnogaeth academaidd a bugeiliol o'r flwyddyn gyntaf ymlaen, ac yn annog myfyrwyr i osod a chyflawni eu nodau academaidd a gyrfaol trwy gydol blynyddoedd y rhaglen. 

Mae staff addysgu i gyd yn ymgysylltu'n weithredol â'r Academi Addysg Uwch gyda nifer o aelodau staff yn derbyn gwobrau a chydnabyddiaeth am eu harfer addysgu arloesol.

Asesiad

Mae'r asesiad yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau gan gynnwys: 

 • Gwaith cwrs
 • Asesiadau ymarferol
 • Cyflwyniadau a phosteri
 • Gwaith grŵp
 • Asesu cymheiriaid
 • Cyfweliad proffesiynol
 • Arholiadau ysgrifenedig

Darperir yr holl adborth ar asesu yn electronig a gall fod ar sawl ffurf gan gynnwys fformatau ysgrifenedig, sain a fideo.

Darperir adborth ychwanegol trwy gydol y rhaglen yn ystod sesiynau a addysgir a chyfarfodydd tiwtor personol.;

Ar ddechrau pob tymor rhoddir manylion y rhaglen asesu i fyfyrwyr ar gyfer y tymor hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys union natur a fformat yr asesiad, y meini prawf ar gyfer asesu a manylion y dyddiadau ar gyfer cyflwyno'r gwaith.

Mae'r asesiadau wedi'u creu er mwyn ymdebygu'n agos y sefyllfaoedd yn y gweithle o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o'r hyn y byddant yn dod ar ei draws cyn mynd i gyflogaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ymgymryd â gradd Iechyd yr Amgylchedd yn llwybr i nifer fawr o yrfaoedd.

Yn y sector preifat mae pum disgyblaeth y radd yn agor ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth. Mae'r rhain yn cynnwys rolau ymgynghori, archwilio a chydymffurfiad rheoliadol o fewn cwmnïau canolig i fawr yn y DU a thramor.

O fewn llywodraeth leol, mae proffesiwn ymarferydd iechyd yr amgylchedd yn uchel ei barch ac mae ymarferwyr iechyd yr amgylchedd yn cael eu cyflogi gan bob awdurdod lleol ledled Prydain. Mae'r lluoedd arfog a chyrff iechyd cyhoeddus hefyd yn cynnig opsiynau gyrfa cryf i ymarferwyr iechyd yr amgylchedd.

Mae ein graddedigion yn gweithio yn yr holl feysydd a ganlyn:

 • Adrannau Iechyd yr Amgylchedd mewn Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth ganolog a'i hasiantaethau (ee Asiantaeth Safonau Bwyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru / Lloegr, Asiantaeth yr Amgylchedd, Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch)
 • Gwasanaeth milwrol (Byddin, Llynges a'r RAF)
 • Cwmnïau Gwyliau a Theithio · Manwerthwyr mawr fel Tesco a Sainsbury's
 • Ymgynghorwyr preifat
 • Cymdeithasau tai
 • Academaidd
 • Tramor
 • Datblygu Iechyd Rhyngwladol.

Mae gan raddedigion y cwrs gyfraddau cyflogaeth uchel iawn. Cynorthwyir hyn gan enw da'r cwrs ac integreiddiad modiwl Cyflogadwyedd Proffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn darparu profiad gwaith a chymorth ystyrlon gan weithwyr proffesiynol blaenllaw'r diwydiant i ddatblygu CVs cryf, datganiadau personol ar gyfer ceisiadau am swydd a'r wybodaeth a'r doniau sy'n ofynnol ar gyfer y broses ymgeisio am swydd.

Ymhlith y cyfleoedd i astudio ymhellach mae MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles a Gradd Meistr Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol, yn ogystal â nifer o efrydiaethau ymchwil

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr sylfaen:

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg * a Gwyddoniaeth ar radd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.
 • Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod yn unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad y w'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at y Chwiliad Cwrs UCAS..

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg * a Gwyddoniaeth ar radd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 104 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 104 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried yn drydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 104 pwynt o ddwy Advanced Highers yr Alban o leiaf i gynnwys graddau DD
 • 104 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch gyda graddau 2 x H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y mae pynciau lefel uwch yn cael eu hystyried
 • 102 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Neu 'Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd'

* Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Llwybr mynediad eithriadol: Rydym yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddynt y gofynion mynediad o bosibl ond sydd â phrofiad perthnasol mewn sector sy'n gysylltiedig ag Iechyd yr Amgylchedd. Cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen am fanylion.

Os nad ydych yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Sylfaen‘sy'n arwain at BSc Gwyddorau Iechyd’neu 'Sylfaen sy'n arwain at BA / BSc Gwyddorau/a>' ar gael i'w gwblhau mewn blwyddyn llawn amser a bydd yn darparu cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus.
.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at y Chwiliad Cwrs UCAS i gael y gofynion mynediad.Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trw glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai y tu allan i'r UE), gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol yn Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/international.

Gweithdrefn Ddethol:
Dewisir ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Ymgeisio:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com.Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau i gael unrhyw ymholiadau sydd gennych ar Ddysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL)

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044,e-bos askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu Trydarwch ni ar @CMetAdmissions​.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Gayle Davis: 
E-bost: gdavis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5786


Blog

Environmental Health - Jordan Blog
PROFIAD JORDAN GYDA IECHYD AMGYLCHEDDOL YN MET CARDIFF.
Rachael Bright - BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd.

 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms