Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Psychology - BSc (Hons) Degree Course
BSc (Hons) Psychology Degree

Seicoleg - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: C800
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Cardiff School of Sport & Health Sciences

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd amser llawn neu bedair mlynedd amser llawn gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Twitter

Wedi’i achredu

BPS Accredited

Blog Myfyrwyr

Sri Lanka Blog
Profi Sri Lanka fel Myfyriwr Seicoleg Met Caerdydd.
John McGuinness - Seicoleg BSc (Anrh)

Blog Myfyrwyr


Iechyd meddwl yn y Brifysgol - Mae'n bryd siarad.
Mae Beth, myfyriwr Seicoleg yn ei hail flwyddyn, yn siarad am sut i reoli iechyd meddwl yn y Brifysgol.

Blog Myfyrwyr

Psychology Blog
FY PROFIAD ATHENS GYDA SEICOLEG YN MET CAERDYDD.
Halyna Soltys - Seicoleg BSc (Anrh).

 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r radd BSc Seicoleg yn Met Caerdydd wedi'i hachredu'n broffesiynol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), gan gynnig cyfle i chi astudio cwrs seicoleg a gymeradwyir gan ddiwydiant sy'n uchel ei barch gan gyflogwyr.

Mae achrediad BPS yn golygu y gallwch ennill Aelodaeth Raddedig a / neu Siartredig o'r Gymdeithas ar ôl graddio - gwella'ch CV, gwneud y mwyaf o'ch rhagolygon gyrfa a darparu platfform i chi symud ymlaen i gyrsiau Seicoleg ôl-raddedig arbenigol.

Yn eich blynyddoedd cyntaf ac ail, byddwch yn cael cyflwyniad i feysydd Seicoleg Gymdeithasol a Datblygiadol, yn ogystal â dulliau ymchwil a dadansoddi data. Yn y drydedd flwyddyn mae gennych gyfle i arbenigo ym maes seicoleg sydd o ddiddordeb i chi. Gall meysydd arbenigol gynnwys Seicoleg Glinigol, Seicoleg Alwedigaethol, Seicoleg Iechyd, Seicoleg Fforensig, Seicoleg Gymdeithasol, Seicoleg Ymarfer Corff a mwy.

Byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliadau gwaith a gwirfoddoli mewn ystod eang o leoliadau i wneud y mwyaf o'ch profiad ymarferol. Mae lleoliadau yn y gorffennol wedi cynnwys gweithio gydag oedolion ifanc bregus yn Cymru Ddiogelach;gweithio gyda phlant mewn ysgolion uwchradd mewn rôl fentora; mewn lleoliadau fforensig, clinigol ac iechyd, cysgodi gweithwyr proffesiynol mewn meysydd fel y gwasanaeth prawf ac ysbytai.

Yn ogystal, cewch gyfle i astudio dramor trwy raglen gyfnewid Erasmus y Brifysgol. Mae ein myfyrwyr blaenorol a phresennol wedi cymryd rhan mewn cyfnewidiadau diwylliannol gyda phrifysgolion partner ledled y byd, gan gynnwys yn Istanbul and Groeg.

Mae yna hefyd gymdeithas Seicoleg weithredol yn cael ei rhedeg gan ein myfyrwyr sy'n rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol sy'n gysylltiedig â'ch astudiaethau. Bydd gennych fynediad i gyfres o gyfleusterau a labordai a chewch eich cefnogi gan dîm ymroddedig o staff seicoleg a thiwtor personol trwy gydol eich amser gyda ni.

Mae gan y cwrs ragolygon gyrfa rhagorol, gyda 96% o'n graddedigion yn dechrau mewn cyflogaeth neu'n symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig pellach cyn pen chwe mis ar ôl graddio * * DLHE 2016.

Mae'r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad Medi 2020.​

Pam astudio gyda ni?

 • Byddwch yn cael eich haddysgu gan grŵp o academyddion cyfeillgar ac agos-atoch sy'n poeni am eich cynnydd a'ch datblygia
 • Bydd gennych diwtor personol a fydd yno i'ch cefnogi trwy eich gradd · Byddwch yn gallu cwblhau cyfleoedd lleoliad gwaith sy'n edrych yn wych ar CV
 • Byddwch yn ennill sgiliau rhagorol mewn dulliau ymchwil, sy'n hanfodol i ddatblygiad gyrfa llwyddiannus
 • Byddwch yn gallu dewis o ystod eang o fodiwlau blwyddyn olaf i ffitio eich diddordebau eich hun
 • Byddwch chi'n cael cyfleoedd i ddysgu dramor, trwy gynlluniau Erasmus a Symudedd Allanol www.cardiffmet.ac.uk/erasmus

​Byddwn yn eich cefnogi trwy gydol eich amser gyda ni ac yn rhoi lle i chi ddatblygu eich diddordebau mewn seicoleg, gan eich helpu i bontio'r bwlch rhwng addysg a chyflogaeth. Yn ein hadran fywiog a deinamig, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael cyfle i ffynnu.​

 

Cynnwys y Cwrs​

Blwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0):​
Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno cofrestru ar flwyddyn gynt wyddoniaeth yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, nad ydyn wedi cyflawni’r gofynion mynediad safonol, neu sydd ddim wedi astudio’r pynciau sy’n darparu’r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i ddechrau blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd.

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn (o dan Ffeithiau Allweddol) ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma ..

Gradd:
Mae gan y cwrs gydnabyddiaeth gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac mae'n rhoi Sail Graddedig ar gyfer Siarteriaeth (GBC), sy'n ofyniad hanfodol ar gyfer mynediad i hyfforddiant seicoleg ôl-raddedig, cyn belled â bod lleiafswm o radd anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) wedi ei gyflawni. Mae'r flwyddyn gyntaf (lefel 4) yn cyflwyno'r holl sgiliau a gwybodaeth allweddol i'w datblygu dros dair blynedd y rhaglen amser llawn.

Mae'r ail flwyddyn (lefel 5) yn datblygu gwybodaeth a sgiliau craidd sy'n ofynnol ar gyfer achrediad gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Ar ben hynny, rydym yn cynnig cyfleoedd lleoli gwirfoddol yma.

Yn y flwyddyn olaf (lefel 6) byddwch yn ymgymryd â'ch ymchwil eich hun mewn maes seicoleg sydd o ddiddordeb i chi, ac yn cwblhau ystod o fodiwlau dewisol. Cewch eich cefnogi trwy gydol eich astudiaethau gan diwtor personol penodedig, yn ogystal â darlithwyr yn yr holl fodiwlau.

Modiwlau Blwyddyn Un:

 • Seicoleg Gymdeithasol 1
 • Seicoleg Datblygiadol 1
 • Ymennydd a Gwybyddiaeth
 • Dulliau Ymchwil
 • Dadansoddi data
 • Llythrennedd Seicolegol

Modiwlau Blwyddyn Dau:

 • Ymchwil ac Ystadegau
 • Niwrowyddoniaeth Wybyddol
 • Materion ac Anhwylderau Plentyndod
 • Seicoleg Datblygiadol 2
 • Seicoleg Gymdeithasol 2
 • Seicoleg Wybyddol
 • Gwahaniaethau Unigol
 • Materion Cyfoes mewn Seicoleg 2 (10 credyd dewisol)
 • Gwaith, Gwirfoddoli a Seicoleg Gymhwysol 1 (10 credyd dewisol)

Modiwlau Blwyddyn Tri:
Modiwlau craidd:

 • Traethawd Hir Ymchwil
 • Cais Prosiect

Modiwlau opsiynol:

 • Seicoleg y Cyfryngau
 • Materion Cyfoes mewn Seicoleg
 • Profi Seicolegol Cymhwysol
 • Seicoleg Fforensig
 • Seicoleg Iechyd
 • Seicoleg Iaith a Chymdeithasol
 • Geneteg Dynol a Gofal Iechyd
 • Seicoleg Glinigol 1
 • Seicoleg Glinigol 2
 • Therapïau Seicolegol Cymhwysol
 • Seicoleg Alwedigaethol
 • Seicoleg Ymarfer Corff
 • Gwaith, Gwirfoddoli a Seicoleg Gymhwysol 2
 • Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela
 • Seicoleg Hyrwyddo Hapusrwydd
 • Perfformiad Dynol yn y Gweithle
 • Seicoleg Esblygiadol

Sylwch nad yw pob opsiwn blwyddyn tri ar gael bob blwyddyn.

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu, megis cyfresi o ddarlithoedd a gefnogir gan seminarau, gweithdai a thiwtorialau. Mae dysgu ac addysgu wedi'i deilwra i anghenion myfyrwyr mewn gwahanol fodiwlau, felly bydd pob modiwl yn wahanol gan ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n briodol i'r maes pwnc. Cefnogir pob modiwl gan Moodle, sy'n helpu myfyrwyr i gael gafael ar wybodaeth pan fydd ei angen. Defnyddir nodiadau, byrddau darllen a thrafod i gefnogi dysgu myfyrwyr.

Mae cynllun tiwtor personol yn cefnogi myfyrwyr gyda chefnogaeth academaidd a bugeiliol o'r flwyddyn gyntaf ymlaen, a chyda Datblygiad Proffesiynol Cychwynnol rydym yn gweithio i annog myfyrwyr i osod a chyflawni eu nodau academaidd a gyrfaol trwy dair mlynedd y rhaglen.

Asesu

Gellir asesu trwy waith cwrs (e.e. traethodau, adroddiadau a chyflwyniadau seminar) neu arholiadau ffurfiol (a gynhelir ym mis Mai / Mehefin bob blwyddyn).

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae cyfleoedd gyrfa yn bodoli i raddedigion lle mae gwybodaeth am bobl a sut maen nhw'n cyfathrebu yn cael ei werthfawrogi. Mae'r cwrs yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer astudio ymhellach mewn cyrsiau seicoleg ôl-raddedig sy'n arwain at gymhwyster fel seicolegydd galwedigaethol, addysgol, clinigol, a fforensig neu iechyd, ac mae hefyd yn arwain at gyrsiau ôl-raddedig eraill fel PGCE. Bydd graddedigion hefyd yn gallu dechrau gyrfaoedd ym maes rheoli personél, hysbysebu, hybu iechyd a sawl maes diwydiant..

I gael rhagor o wybodaeth am yrfaoedd mewn seicoleg gweler: www.bps.org.uk

Mae'r rhaglen yn cymryd cyflogaeth a datblygu sgiliau o ddifrif, ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer byd proffesiynol cystadleuol. Mae llawer o yrfaoedd ar gyfer graddedigion seicoleg yn gofyn am brofiad yn y maes cyn dechrau hyfforddiant ôl-raddedig. Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ennill cymaint o brofiad ag y gallant yn ystod eu hastudiaethau gyda ni, ond yn anffodus nid yw'r holl waith a wneir yn cael ei gofnodi pan fydd yr ystadegau cenedlaethol ar gyflogaeth graddedigion yn cael eu coladu oherwydd bod hyn yn cael ei goladu chwe mis ar ôl graddio.

O ddechrau'r radd anogir myfyrwyr i feddwl am yrfa, gwaith a sgiliau. Mae'r ail flwyddyn yn cynnig cyfleoedd pellach i ennill profiad gyda modiwl gwirfoddoli a dysgu yn y gwaith. Mae hyn yn annog cymhwyso gwybodaeth seicolegol i sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Yn y flwyddyn olaf, mae modiwlau dewisol yn integreiddio datblygu sgiliau a seicoleg gymhwysol er mwyn helpu i baratoi graddedigion ar gyfer eu camau nesaf.​

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr sylfaen:

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 48 pwynt sef o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
 • 48 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.
 • Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 pwyntiau o 3 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o dair Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau BC; neu raddau Lefel A CCC ynghyd â Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ar radd C.
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM

 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau CD.
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch i gynnwys tair gradd H2. Dim ond gydag isafswm o radd H4 y mae pynciau Lefel Uwch yn cael eu hystyried
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

f you are studying combinations of the above or if your qualification isn't listed, please either contact Admissions or refer to the Chwiliad Cwrs UCAS for entry am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o’r UE trwy glicio yma..

Os na fyddwch yn cwrdd â’r gofynion mynediad uchod, mae’r ‘Sefydliad sy’n Arwain at BSc Gwyddorau Iechyd’ ar gael am flwyddyn yn llawn-amser a bydd yn darparu cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu ichi symud ymlaen i’r radd hon ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen, cliciwch yma.

Dylai'r rhai nad oes ganddynt unrhyw un o'r cymwysterau uchod, ond sydd â diddordeb mewn ymgeisio o hyd, gysylltu â chyfarwyddwr y rhaglen i drafod opsiynau mynediad. Efallai y bydd myfyrwyr sy'n teimlo bod ganddyn nhw'r profiad gwaith / profiad bywyd a thystiolaeth o ryw astudiaeth lwyddiannus ddiweddar yn dal i gael eu derbyn.

Y Broses Ddethol:
Selection for this course is normally on the basis of the UCAS application form. Applicants, who thereby demonstrate that they appreciate and are interested in the syllabus, are likely to be considered favourably during the selection process. Mature students may be invited for interview.

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com. Am wybodaeth pellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar RPL page. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu ar Twitter @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Amie-Louise Prior:
E-bost: aprior@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7057​

Set Gwybodaeth Allweddol

 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms