Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Blwyddyn Mynediad

​Nod y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol ydy arfogi myfyrwyr â'r sgiliau, y gwerthoedd, yr hyder, y profiad a'r wybodaeth sy'n angenrheidiol i gyflawni'r gofynion proffesiynol Lefel 3 ar gyfer gwaith ieuenctid ac i symud ymlaen i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gwaith Ieuenctid).

Mae'r rhaglen yn unigryw yn yr ystyr bod myfyrwyr yn gallu ennill y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid (Lefel 3), y cymhwyster proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid. Cymeradwyir y cymhwyster hwn gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (Gwaith Ieuenctid) ac fe'i cyflwynir mewn partneriaeth a Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. 

Cynhelir yr holl ddarlithoedd mewn carfannau bach ac fe'u cyflwynir gan staff cymwys sydd â phrofiad sylweddol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae myfyrwyr ar leoliad trwy gydol y cwrs mewn amrywiaeth eang o leoliadau ieuenctid a chymunedol. Bydd y cyfleoedd ar leoliad hyn yn galluogi myfyrwyr i gael y 100 awr o brofiad gwaith ieuenctid sy'n ofynnol ar gyfer symud ymlaen i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gwaith Ieuenctid).

Mae gweithwyr ieuenctid a chymunedol yn chwarae rhan ganolog yn y gymdeithas heddiw, gan weithio mewn ystod eang o leoliadau addysgol ffurfiol ac anffurfiol, cefnogi datblygiad personol a chymdeithasol unigolion a’u galluogi i wireddu eu potensial.

Mae'r cwrs hwn yn cefnogi a galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r canlynol:

 • Ymarfer gwaith ieuenctid wedi'i lywio gan theori berthnasol;

 • Y sgiliau, y wybodaeth, y rhinweddau a'r gwerthoedd sy'n angenrheidiol ar gyfer ymarfer gwaith ieuenctid effeithiol;

 • Sgiliau astudio perthnasol.

Mae gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen yn llwyddiannus yr opsiwn o symud ymlaen i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae’r wybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn berthnasol i garfan 2023.

Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn 2022. Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.

Cynigir y rhaglen fel dull astudio amser llawn dros un flwyddyn academaidd. Mae'r cyflenwi yn digwydd ar draws blwyddyn academaidd 24 wythnos sy'n cynnwys astudiaethau yn y brifysgol ac ymarfer mewn mannau ar leoliad sydd wedi eu trefnu.

Mae'r rhaglen yn fodiwlaidd o ran strwythur gyda chyfanswm o dri modiwl yn y rhaglen. Mae'r modiwl 60 credyd yn cynnwys ymarfer gwaith maes ac mae yna hefyd ddau fodiwl 30 credyd i'w cwblhau.

Ymgymerir â’r canol craidd hyn o fodiwlau gan bob myfyriwr:

 • Ymarfer Proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid (60 credyd)
 • Paratoadau ar gyfer Dysgu ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (30 credyd)
 • Cyd-destun Cymdeithasol Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (30 credyd)

Dysgu Ac Addysgu

Nodweddion allweddol y rhaglen hon ydy ei bod yn cynnig cymwysterau academaidd a phroffesiynol mewn gwaith ieuenctid ar yr un pryd, gan danlinellu'r cysylltiad sylfaenol rhwng theori ac ymarfer.

Mae tîm addysgu'r rhaglen yn bwriadu annog dulliau dysgu ac addysgu sydd, cyn belled ag sy'n ymarferol, yn briodol i ymarfer gwaith ieuenctid a chymunedol. Felly bydd y rhaglen yn cael ei haddysgu yn unol â'r egwyddorion canlynol: Mae dysgwyr sy'n oedolion yn dod â phrofiadau y gellir eu defnyddio fel adnoddau ar gyfer dysgu ac y dylid cysylltu dysgu newydd â nhw;

 • Mae dysgwyr sy'n oedolion yn dod â phrofiadau y gellir eu defnyddio fel adnoddau ar gyfer dysgu ac y dylid cysylltu dysgu newydd â nhw;
 • Gall oedolion sy'n dysgu helpu ei gilydd oherwydd eu cyfoeth o brofiad a'u gallu i ddysgu ar y cyd;
 • Dylai'r dulliau addysgiadol a ddefnyddir gadw at yr egwyddorion sy'n sail i ddarparu gwaith ieuenctid a chymunedol, lle bo hynny'n bosibl;
 • Dylai'r dulliau addysgiadol a ddefnyddir fod yn berthnasol i ddarparu gwaith ieuenctid a chymunedol, yn ogystal â darparu profiad, lle bo hynny'n bosibl;
 • Dylai'r amgylchedd dysgu fod yn amgylchedd diogel a derbyniol.

Darlithoedd cyfranogol a rhyngweithiol, astudio hunan-gyfeiriedig, seminarau dan arweiniad cyfoedion a thiwtorialau grwpiau bach fydd y dulliau addysgu mwyaf cyffredin yn y brifysgol tra bydd sesiynau tiwtorial unigol yn tueddu i gael eu cynnal mewn mannau lleoliad. Anogir ymarfer myfyriol fel prif ffurf ar ddysgu ar y rhaglen hon a chaiff ei ddefnyddio yn y brifysgol ac yn y mannau lleoliad.


Asesu

Bydd y rhaglen yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol sydd wedi'u cynllunio i ategu'r amgylchedd dysgu anffurfiol y mae ymarferwyr yn ei brofi. Gall y rhain gynnwys:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Dyddlyfrau adfyfyriol
 • Cyflwyniadau
 • Portffolio
 • Ymarferion addysgu
 • Cyflenwi mewn gweithdai
 • Datblygiad adnoddau
 • Dylunio posteri
 • Ymarferion seiliedig ar ymarfer
 • Chwarae rôl / efelychu

Mae asesu yn cynnwys asesiad unigol ac asesiad mewn grŵp, i adlewyrchu gofynion yr ymarfer proffesiynol.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen yn llwyddiannus yr opsiwn o symud ymlaen i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Gwaith Ieuenctid).

Mae cwrs y Dystysgrif Sylfaen yn unigryw gan fod myfyrwyr yn gallu ennill y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid (Lefel 3), y cymhwyster proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid. Mae sicrhau'r cymhwyster hwn yn cynyddu opsiynau cyflogadwyedd i fyfyrwyr a gallai gynnig cyfleoedd lleoliad ychwanegol yn ystod y cyfnod astudio ar lefel gradd.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gofynion Mynediad: Dylai fod gan ymgeiswyr ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol ddiddordeb ym maes gwaith ieuenctid a chymunedol ac un o'r canlynol:

 • 48 pwynt drwy o leiaf 2 Lefel A neu gyfwerth ar safon priodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ar Lefel 4
 • Diploma Cenedlaethol Estynedig RQF/Diploma Technegol Estynedig PPP Caergrawnt
 • 48 pwynt drwy o leiaf 2 arholiadau 'Scottish Advanced Highers'. Caiff 'Scottish Highers' hefyd eu hystyried nail ai ar eu pennau eu hunain, neu mewn cyfuniad gydag 'Advanced Highers'
 • 48 pwynt drwy arholiadau 'Irish Leaving Certificate' ar safon 'Highers'. Dim ond pynciau safon 'Higher' gydag isafswm gradd o H4 fydd yn cael eu hystyried
 • Wedi cymhwyso â Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid neu NVQ/VRQ ar lefel 2.

Mae mynediad hefyd yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae mwy o fanylion am weithdrefnau DBS i'w gweld yma: www.cardiffmet.ac.uk/dbs.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cais am fynediad eithriadol os nad ydych yn cwrdd â'r meini prawf mynediad academaidd uchod os oes gennych brofiad sylweddol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol ac yn gallu dangos y gallwch weithio ar lefel Sylfaen (lefel 3). Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen os ydych am drafod hyn.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad ydy eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch at wefan 'Chwiliad Cwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o’u rhugledd o leiaf i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. Am fanylion llawn am y modd i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r Tudalennau rhyngwladol ar y we.

Gweithdrefn Dethol:
Seilir y dewis ar ôl derbyn ffurflen gais UCAS a chynnal cyfweliad.​

Sut i wneud cais:

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol drwy www.cardiffmet.ac.uk/selfservice.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn ac ar sut i wneud cais ar y tudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau oes oes gennych unrhyw ymholiadau ar RPL.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu drwy E-bost:
askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Louise Cook E-bost:
lcook@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5947Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Cod UCAS:

X320: BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (Gwaith Ieuenctid)*
*Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd ddefnyddio'r Cod UCAS hwn a gwneud cais ar gyfer pwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Un flwyddyn llawn amser.

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms