Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Tystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Blwyddyn Mynediad

Mae gweithwyr ieuenctid a chymunedol yn chwarae rhan ganolog yn y gymdeithas sydd ohoni, gan weithio mewn ystod eang o leoliadau addysgol ffurfiol ac anffurfiol, gan gefnogi datblygiad personol a chymdeithasol unigolion a'u galluogi i wireddu eu potensial.

Nod y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yw rhoi'r sgiliau, gwerthoedd, hyder, profiad a'r wybodaeth angenrheidiol i chi gyflawni gofynion proffesiynol Lefel 3 ar gyfer gwaith ieuenctid ac i symud ymlaen i'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

Mae'r rhaglen hon yn nodedig gan eich bod yn gallu ennill y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid (Lefel 3), y cymhwyster proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (Gwaith Ieuenctid) ac yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy

Ymgymerir â phob darlith mewn carfanau bach a'u cyflwyno gan staff cymwys sydd â phrofiad sylweddol mewn gwaith ieuenctid a chymunedol. Byddwch ar leoliad trwy gydol y cwrs mewn amrywiaeth eang o leoliadau ieuenctid a chymunedol. Mae'r cyfleoedd lleoliad hyn yn eich galluogi i gael y 100 awr o brofiad gwaith ieuenctid sydd eu hangen i symud ymlaen i'r radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. 

Mae'r cwrs hwn yn cefnogi ac yn eich galluogi i ddatblygu:

 • Arfer gwaith ieuenctid wedi'i lywio gan ddamcaniaeth berthnasol;

 • Y sgiliau, y wybodaeth, y rhinweddau a'r gwerthoedd sydd eu hangen ar gyfer ymarfer gwaith ieuenctid effeithiol;

 • Sgiliau astudio perthnasol.

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen yn llwyddiannus yn cael dewis symud ymlaen i'r BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen:

Cyflwynir y rhaglen fel dull astudio amser llawn dros un flwyddyn academaidd. Mae’r ddarpariaeth yn rhedeg ar draws blwyddyn academaidd 24 wythnos sy’n cynnwys dau ddiwrnod llawn yr wythnos yn ymwneud ag astudiaethau prifysgol a 100 awr ychwanegol o leoliadau ymarfer proffesiynol mewn lleoliadau lleoliad a drafodwyd. 

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i sicrhau, ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, y byddwch wedi ennill y sgiliau a'r cymwyseddau allweddol sydd eu hangen i ennill y cymwysterau Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Lefel 3 sy'n ofynnol gan Gyngor y Gweithlu Addysg fel eu bod mewn sefyllfa dda i gael mynediad at waith cyflogedig fel gweithiwr Cymorth Ieuenctid cymwys.

Mae'r rhaglen yn fodiwlaidd ei strwythur gyda phedwar modiwl yn rhan o'r rhaglen sy'n sicrhau eich bod yn cael ystod dda o sgiliau astudio a sgiliau ymarfer proffesiynol sy'n eich paratoi ar gyfer pontio effeithiol i'r radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae pob myfyriwr yn dilyn y pedwar modiwl craidd: 

 • Paratoi ar gyfer Dysgu ac Ymarfer mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (40 credyd) 
 • Cyflwyniad i Ymarfer Gwaith Ieuenctid (20 credyd)
 • Cyd-destun Cymdeithasol Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (20 credyd)
 • Datblygu Arfer Gwaith Ieuenctid (40 credyd)

 

Dysgu Ac Addysgu

Nodweddion allweddol y rhaglen hon yw ei bod yn cynnig cymwysterau academaidd a phroffesiynol i chi mewn gwaith ieuenctid ar yr un pryd, gan danlinellu'r cysylltiad sylfaenol rhwng theori ac ymarfer.

Mae tîm addysgu'r rhaglen yn annog eich dysgu trwy ddefnyddio dulliau addysgu sy'n adlewyrchu arfer gwaith ieuenctid a chymunedol effeithiol. Felly addysgir y rhaglen yn unol â'r egwyddorion canlynol: 

 • Byddwch yn dod â phrofiadau gyda chi y gellir eu defnyddio fel adnoddau ar gyfer dysgu ac y dylai dysgu newydd fod yn berthnasol iddynt; 
 • Gallwch chi a'ch cyd-fyfyrwyr gefnogi eich gilydd oherwydd ystod eich profiad a'ch gallu i ddysgu ar y cyd; 
 • Mae'r amgylchedd dysgu wedi'i strwythuro i ddarparu amgylchedd diogel a derbyniol. 

Darlithoedd cyfranogol a rhyngweithiol, astudiaeth hunangyfeiriedig, seminarau dan arweiniad cyfoedion a thiwtorialau mewn grwpiau bach fydd y dulliau addysgu a ddefnyddir fwyaf yn y brifysgol tra bydd tiwtorialau unigol yn tueddu i ddigwydd mewn lleoliadau lleoliad.

Byddwch yn cael eich annog i ddatblygu eich ymarfer myfyriol ar y rhaglen hon a bydd hyn yn cael ei ddefnyddio yn y brifysgol ac yn y lleoliad.

Asesu

Nid oes arholiadau ar y rhaglen hon, yn hytrach byddwch yn cwblhau amrywiaeth eang o ddulliau asesu ffurfiannol a chrynodol sydd wedi'u cynllunio i ategu'r amgylchedd dysgu anffurfiol a brofir gan ymarferwyr. Gall y rhain gynnwys:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Cyfnodolion myfyriol
 • Cyflwyniadau
 • Portffolio
 • Cyflwyno gweithdy
 • Datblygu adnoddau
 • Ymarferion yn seiliedig ar ymarfer
 • Chwarae rôl / efelychiad

Mae asesu yn cynnwys asesiad unigol ac asesiad grŵp, i adlewyrchu gofynion arfer proffesiynol.

Yn ogystal â’ch lleiafswm o 100 awr o leoliad proffesiynol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod eich asesiadau’n rhoi cyfleoedd i chi ddangos eich cryfderau a’ch sgiliau a’u bod wedi’u cynllunio i wella eich cyflogadwyedd a’ch paratoi ar gyfer gofynion gwaith Ieuenctid a Chymunedol mewn ystod eang o leoliadau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen yn llwyddiannus yn cael dewis symud ymlaen i'r cwrs BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Mae cwrs y Dystysgrif Sylfaen yn nodedig gan fod myfyrwyr yn gallu ennill y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid (Lefel 3), y cymhwyster proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid sy'n eich galluogi i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Mae ennill y cymhwyster hwn a chofrestru yn cynyddu eich opsiynau cyflogadwyedd a gallai agor cyfleoedd lleoliad ychwanegol a gwaith rhan amser yn ystod astudiaeth lefel gradd.

Mae'r cwrs yn berffaith i chi os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn amrywiaeth o opsiynau gyrfa ymarfer proffesiynol yn y gymuned. Mae’r opsiynau hyn yn cynnwys gyrfaoedd mewn gwaith ieuenctid, cyfiawnder ieuenctid, mentora ieuenctid, tai â chymorth, addysg amgen, addysg awyr agored, cyfiawnder cymdeithasol, iechyd meddwl a llesiant, gwaith ffydd, camddefnyddio sylweddau, prosiectau seiliedig ar hawliau a chyfranogiad mewn sefydliadau yn y sector a gynhelir a’r sector gwirfoddol, ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 48
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf dwy Safon Uwch. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: PPP
 • Lefel T: Pasio.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: Does dim angen pynciau penodol.
 • Advanced Highers yr Alban: Does dim angen pynciau penodol.
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid neu NVQ/VRQ ar lefel 2.
 • Gofynion eraill: 20 awr o brofiad proffesiynol diweddar a pherthnasol ym maes gwaith ieuenctid neu ddatblygu cymunedol, cyfweliad llwyddiannus a gwiriad DBS.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu drwy E-bost:
askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Louise Cook E-bost:
lcook@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5947Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Cod UCAS​:

​Mae'r sylfaen yn gweithredu ​​fel Blwyddyn 0 i'r rhaglen​ canlynol. Cyfeiriwch at y rhaglen​ am y cod UCAS perthnasol:

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – Gradd BA (Anrh)

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Un flwyddyn llawn amser.