Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol - MA / PgD / PgC

Meistr Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol - MA / PgD / PgC

Mae'r MA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn radd addysgiadol werth chweil a arweinir gan awduron cyhoeddedig ac ymchwilwyr blaenllaw. Mae'n rhoi cyfle perffaith i chi gyfuno'ch cariad at astudio llenyddiaeth â'r uchelgais i ysgrifennu eich un chi. 

Mae ein modiwlau Llenyddiaeth Saesneg yn mynd â chi ar daith lenyddol gyffrous gan ddefnyddio testunau o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw. Gan dynnu ar arbenigedd ymchwil o'r cyfnod Rhamantaidd i lenyddiaeth gyfoes rydym yn archwilio ystod o ffurfiau llenyddol ac yn ymchwilio i bynciau fel cynrychioliadau hanesyddol a chyfoes o le, gwleidyddiaeth ffuglen genre, a chynrychiolaeth rhyw a rhywioldeb. 

Nod ein modiwlau ysgrifennu creadigol yw eich cefnogi wrth i chi ddatblygu a hogi eich sgiliau ysgrifennu creadigol a beirniadol ar draws meysydd ffuglen, ffeithiol greadigol, sgript a barddoniaeth. 

Trwy gydol y rhaglen byddwch yn cael cyfleoedd i archwilio sawl genre, mynychu gweithdai cymheiriaid rheolaidd, dysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant a mireinio'ch crefft. Mae ein cymuned academaidd ehangach yn ddeinamig felly byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol a all gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, luniau agored, siaradwyr gwadd, ymweliadau archifau ac amgueddfeydd, darlleniadau barddoniaeth a mwy. 

Gallwch chi gymryd ein MA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol i baratoi eich gwaith i'w gyhoeddi neu wella'ch gyrfa yn y diwydiannau creadigol, celfyddydau, addysg a threftadaeth. Bydd y radd hon hefyd yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac yn eich helpu i arbenigo mewn maes astudio llenyddol neu ymarfer creadigol a all baratoi'r ffordd ar gyfer astudio doethuriaeth. 

Un o gryfderau mawr ein rhaglen MA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yw ei hyblygrwydd. Gellir astudio'r radd hon naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser ac mae dosbarthiadau wedi'u trefnu gyda'r nos. Gellir cymryd modiwlau yn unigol, sy'n eich galluogi i reoli cyflymder a dyfnder eich astudiaeth ôl-raddedig. Mae cyflwyno rhaglenni yn cael ei wella gan ymrwymiad y Brifysgol i e-ddysgu.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein rhaglenni MA Llenyddiaeth Saesneg neu MA Ysgrifennu Creadigol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Cyflwynir ein modiwlau dros flwyddyn amser llawn neu ddwy flynedd yn rhan amser.  Mae'r cynnwys hwn yn ddangosol ac yn destun newid. 

Addysgir y modiwlau ysgrifennu creadigol gan awduron cyhoeddedig sydd â phrofiad ymarferol o ysgrifennu i'w cyhoeddi. Bydd pob modiwl yn gofyn ichi ysgrifennu a dod â’ch gwaith i sesiynau gweithdy rheolaidd. Yn ogystal â datblygu eich gwaith eich hun, byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau fel beirniad, golygydd ac ymchwilydd. Gyda'r radd ar y cyd hon mae gennych yr hyblygrwydd a'r rhyddid i ddewis y modiwlau sy'n gweddu orau i'ch diddordebau ymchwil a chreadigol. 

Mae gennych gyfle i ddewis unrhyw dri o'r modiwlau dewisol a restrir isod. 

"Sbwriel yr Ifanc": Ailfeddwl Ffuglen Genre (Modiwl Dewisol)

Mae ffuglen genre yn aml yn cael ei ystyried yn wamal ac yn llai pwysig na ffuglen lenyddol 'ddifrifol'. Yn y modiwl hwn rydym yn 'ailfeddwl' ffuglen genre, gan gloddio'n ddyfnach i werthuso estheteg, gwleidyddiaeth a gwerth diymwad ffuglen genre. Yn ein seminarau, rydym yn archwilio ystod o genres, gan gynnwys ffantasi, ffuglen wyddonol, ffuglen hapfasnachol, ffuglen trosedd, ffuglen hanesyddol, rhamant, a llenyddiaeth plant. Rydym yn archwilio'r ffordd y mae testunau amrywiol - The Haunting of Hill House gan Shirley Jackson, Kindred gan Octavia Butler, Devil in a Blue Dress gan Walter Mosely, neu Fingersmith gan Sarah Waters, er enghraifft - yn dangos y gall ffuglen genre ddifyrru a herio. Bydd seminarau yn rhoi cyfleoedd i chi archwilio testunau yn feirniadol yn ogystal â datblygu eich sgiliau ysgrifennu eich hun trwy ymarferion ysgrifennu a gweithdai genre-benodol.

Gofod, yr Amgylchedd a Moderniaeth (Modiwl Dewisol)

Yn 'Gofod, yr Amgylchedd a Moderniaeth' byddwch yn archwilio sut mae llenyddiaeth yn adlewyrchu ac yn llunio'r ffordd yr ydym yn gweld yr amgylchedd - nid yn unig y dirwedd werdd ond y ddinaswedd lwyd. Byddwch yn gwneud hyn trwy ystyried cyfrifoldeb llenyddiaeth am gynhyrchu cysyniadau o gefn gwlad a'r ddinas, o feirdd Rhamantaidd dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, i nofelwyr cyfoes. Bydd yr archwiliad hwn yn cynnwys ystyried cydberthynas arferion esthetig, diwylliannol a chymdeithasol mewn cynrychioliadau o'r amgylchedd, a dadansoddiad o bwysau deallusol, diwylliannol, hanesyddol a chymdeithasegol sy'n siapio ymatebion llenyddol i'r amgylchedd. Bydd seminarau yn rhoi cyfleoedd i chi archwilio testunau yn feirniadol yn ogystal â datblygu eich sgiliau ysgrifennu eich hun trwy ymarferion ysgrifennu a gweithdai.

Hunaniaethau sy'n cystadlu: Rhyw a Rhywioldeb mewn Llenyddiaeth (modiwl dewisol)

Yn y modiwl hwn rydym yn archwilio paradeimau cyfnewidiol hunaniaeth rhyw a rhywiol o ddiwedd y 19eg ganrif hyd heddiw, gan gyfeirio at newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol, trwy ystod o destunau. Trwy ddetholiad o awduron hynod ddiddorol - er enghraifft, Nella Larsen, Virginia Woolf, Carson McCullers, Toni Morrison, Jeanette Winterson, ac Alison Bechdel - byddwch yn datblygu dealltwriaeth soffistigedig o ddadleuon, damcaniaethau a syniadau sy'n berthnasol i bynciau rhyw a hunaniaethau rhywiol.  

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol 1: Crefft ac Adeiladu (Modiwl Dewisol)

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r dulliau a'r technegau sy'n gysylltiedig â ffurfiau byrrach o ysgrifennu fel y stori fer, y gerdd a'r olygfa ddramatig. Byddwch yn cael cyfle i ymgysylltu'n feirniadol ac arbrofi gyda ffurfiau amrywiol yn ogystal â datblygu eich ymarfer creadigol trwy weithdai wythnosol sy'n canolbwyntio ar ysgrifennu newydd ac adborth. Bydd y modiwl hwn hefyd yn eich helpu i fabwysiadu dull entrepreneuraidd o ysgrifennu creadigol mewn perthynas â chrefft, beirniadaeth lenyddol ac amodau'r farchnad. Trwy'r modiwl hwn, byddwch yn datblygu dealltwriaeth gyflawn o'r proffesiwn ysgrifennu, wedi'i lywio gan siaradwyr gwadd ac arbenigwyr diwydiant.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol 2: Datblygu barddoniaeth, tyfu'r testun (Modiwl Dewisol)

Nod y modiwl hwn yw rhoi gafael manwl i chi ar y dulliau a'r technegau sy'n gysylltiedig â ffurfiau ysgrifennu hirach, parhaus fel dilyniant / casgliad y stori fer, y dilyniant barddoniaeth / pamffled, y dilyniant byr (sgrin) / chwarae a ffuglen ddigidol. Bydd seminarau yn rhoi cyfleoedd i chi ddadansoddi ac archwilio'n feirniadol destunau, cysyniadau a gwaith eich gilydd yn ogystal â datblygu eich sgiliau ysgrifennu eich hun trwy weithdai, ymarferion ac asesu sy'n cael eu gyrru gan dasgau. Bydd y modiwl hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu dealltwriaeth systematig o'r ffurfiau ysgrifennu hirach; dangos dealltwriaeth gynhwysfawr o dechnegau a methodolegau mewn ymarfer ysgrifennu creadigol; mynd i'r afael â'ch galluoedd ysgrifennu eich hun a (hunan) fyfyrio ar eich ysgrifennu chi a gallu eraill; gwerthuso ymchwil ac ysgolheictod uwch yn feirniadol; dangos hunan-gyfeiriad ac ymreolaeth wrth gynllunio a gweithredu eich allbynnau creadigol eich hun; a menter a chyfrifoldeb personol.

Dulliau Ymchwil Celfyddydau Llenyddol a Beirniadol (modiwl Craidd)
Mae'r modiwl hwn yn ceisio datblygu ymchwilwyr gweithredol ac arloesol sy'n sensitif i'r dewisiadau moesegol a diwylliannol a wnânt fel ysgrifenwyr a beirniaid cyfoes. Trwy gydol y modiwl hwn, gofynnir ichi ystyried yr hyn y mae'n ei olygu i ddysgu a'r dulliau sy'n angenrheidiol i ymgymryd ag ymchwil gadarn a diduedd. Fe'ch cyflwynir i amrywiaeth o ddulliau ymchwil a fydd yn helpu i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol yn ogystal â'ch arferion llenyddol a beirniadol. 

Traethawd Hir

Mae'r modiwl Traethawd Hir yn rhoi cyfle i chi gynnal ymchwiliad parhaus, trylwyr ac annibynnol i bwnc arbenigol yn eich dewis ddisgyblaeth o fewn llenyddiaeth Saesneg neu ysgrifennu creadigol. 


Dysgu ac Addysgu

Addysgir y radd MA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol hon gan ymchwilwyr blaenllaw ac ysgrifenwyr gweithredol sy'n cyhoeddi llyfrau, erthyglau, traethodau, barddoniaeth, straeon byrion, ffeithiol, nofelau, gwaith hybrid a mwy yn rheolaidd. 

Addysgir mwyafrif y modiwlau trwy weithdai grŵp, seminarau a darparu ar-lein. Bydd rhai modiwlau hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial unigol a chyflwynir modiwl y traethawd yn gyfan gwbl trwy diwtorialau un i un gyda'ch goruchwyliwr.

Mewn gweithdai a seminarau gwneir defnydd llawn o dechnoleg y Brifysgol a bydd deunyddiau cwrs yn cael eu cyflwyno a'u storio trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir. Bydd yn bosibl i chi gyrchu'r Amgylchedd Dysgu Rhithiol o bell a chewch eich annog i wneud hynny.

Mae pob modiwl yn 30 credyd ar wahân i'r traethawd hir sy'n werth 60 credyd.

Mewn modiwl 30-credyd byddwch yn derbyn 33 awr o addysgu ar yr amserlen a bydd disgwyl i chi gynnal 267 awr o astudio annibynnol. Cynhelir y traethawd hir 60 credyd yn bennaf gydag astudiaeth annibynnol. Byddwch yn derbyn 6 awr o oruchwyliaeth diwtorial (mae hyn yn cynnwys goruchwylwyr sy'n edrych dros eich gwaith) a bydd disgwyl i chi gynnal 594 awr o astudio annibynnol.

Penodir pob myfyriwr yn diwtor personol a fydd ar gael ar gyfer cyngor academaidd, cefnogaeth fugeiliol a chynllunio datblygiad personol. Mae gan diwtoriaid oriau swyddfa wythnosol hefyd.

Cyflawnir amgylchedd beirniadol ond cefnogol trwy gyfuniad o weithdai, seminarau ymchwil ac e-ddysgu. Fe'ch cyflwynir i ymarferoldeb paratoi a chyflwyno'ch gwaith i'w gyhoeddi o bosibl.


Asesu

Mae gennym amrywiaeth o ddulliau asesu ar draws y rhaglen yn dibynnu ar y modiwl.

Yn y modiwlau ysgrifennu creadigol cewch eich asesu ar eich ysgrifennu creadigol (h.y. barddoniaeth, ffuglen, ffeithiol greadigol, gweithiau sgript neu hybrid) a thrwy fyfyrdodau beirniadol o'ch gwaith.   

Yn y modiwlau “Sbwriel Ieuenctid”: Ailfeddwl Ffuglen Genres a Gofod, yr Amgylchedd a Moderniaeth gallwch ddewis eich dull asesu (portffolio creadigol a myfyrio beirniadol neu draethawd). Y dull asesu mewn Hunaniaethau sy'n Cystadlu: Traethawd yw Rhyw a Rhywioldeb mewn Llenyddiaeth.

Mae modiwlau hefyd yn defnyddio Amgylcheddau Dysgu Rhithiol ar gyfer asesiadau ac efallai y gofynnir ichi edrych ar ddeunydd ar-lein ac yna ymateb iddo (Dulliau Ymchwil y Celfyddydau Llenyddol a Beirniadol).

Byddwch yn derbyn cefnogaeth tiwtor yn y dosbarth a thrwy ein Amgylchedd Ddysgu Rhithiol er mwyn eich paratoi ar gyfer pob pwynt asesu. Mae gennym hefyd gyfleusterau llyfrgell ar-lein ac ar y campws. 


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae llawer o'n myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs i gynhyrchu a hogi eu hysgrifennu eu hunain i'w gyhoeddi. Mae ein modiwlau ymarfer creadigol wedi'u cynllunio gan ystyried eu cyhoeddi yn y pen draw. Mae ein hasesiadau wedi'u cynllunio o amgylch cyhoeddi, perfformio a / neu gynhyrchu. Mae nifer o'n myfyrwyr wedi cael llwyddiant cyhoeddi a diwydiant (gweler isod).

Mae'r MA hefyd yn ddewis gwych i'r rheini sy'n dymuno gwella eu cyflogaeth a'u cyfleoedd proffesiynol mewn gyrfaoedd golygyddol a chyhoeddi. Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer y rhai a hoffai ddod yn athrawon llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn ogystal â'r rhai sydd eisoes yn athrawon. Er enghraifft, mae athrawon Saesneg ar Lefel 'A' a TGAU yn aml yn gweld y cwrs yn addas at ddibenion datblygiad proffesiynol, gan ddarparu sgiliau iddynt wella eu haddysgu o ysgrifennu creadigol llenyddiaeth Saesneg yn eu cwricwla cyfredol.

Mae ein MA yn briodol ar gyfer y rhai a hoffai yrfaoedd mewn addysg ac ymarfer yn y gymuned. Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach ar lefel PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a thu hwnt.

Bydd y radd hon yn eich annog i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr ymreolaeth, cydweithredu effeithiol, hunan-gyfeiriad, trefniadaeth, menter a gallu i addasu sy'n uchel eu parch yn y gweithle.

Ychydig o lwyddiannau myfyrwyr:

Mae Kate Delaney yn farchnatwr digidol profiadol gyda ffocws ar reoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnesau bach a'r diwydiant llyfrau.

Mae Dan Mitchell yn ddigrifwr stand-yp arobryn, awdur comedi, actor teledu a radio, cyflwynydd a gwesteiwr digwyddiadau. Mae hefyd yn Hwylusydd ar gyfer arddangosfa Roald Dahl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Keren Williams yw Cynorthwyydd Digidol Plant yng nghwmni cyhoeddi Candy Jar Limited (2018)

Mae Durre Shahwar yn Olygydd Cysylltiol Adolygiad Celfyddydau Cymru. Mae hi'n awdur yng Nghaerdydd. Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol, y ddau o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi'n Brentis Ffatri Word 2017, wedi'i mentora gan Alexei Sayle. Yn 2015, cafodd ei chanmol am Wobr Robin Reeves i Awduron Ifanc.

Mae Barbara A Stensland (MA Ysgrifennu Creadigol) yn ysgrifennu blog am fyw gydag MS a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel llyfr, Stumbling in Flats (2015). Mae wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Llyfr Rwber Rhyngwladol 2015.

Roedd gan Alex Sambrook (MA Ysgrifennu Creadigol) stori fer ar y rhestr fer yng Nghystadleuaeth fawreddog Stori Fer Bridport (2012).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr radd anrhydedd 2.2, mewn pwnc perthnasol.​ Gwahoddir myfyrwyr sy'n cwrdd â'r meini prawf am gyfweliadau.

Gweithdrefn Ddethol:
Cyflwyno ffurflen gais ar-lein, gwiriwch y Dogfennau Ategol Gorfodol yma. Bydd ymgeiswyr addas yn cael eu cyfweld trwy Teams neu dros y ffôn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’r Brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gostyngiad i Weithwyr Partner

Mae gostyngiad ffioedd o 25% ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sy’n cael eu cyflogi yn un o ysgolion partneriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon neu gymuned bartneriaeth. Mae meini prawf a thelerau cymhwysedd yn berthnasol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Derbyniadau.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk
Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Dr Elizabeth English
E-bost: eenglish@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
Campws Cyncoed

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn amser; 2 flynedd yn rhan-amser