Hafan>Busnes>Newyddion

Newyddion

Prifysgol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r Met wedi adeiladu perthnasoedd gyda busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd o fudd i’r ddau barti dros sawl blwyddyn. Rydym yn enwedig o falch o’n hanes o gefnogi busnesau bach a canolig. Mae’r datganiad i’r wasg/erthygl ganlynol yn arddangos esiamplau o gydweithio diweddar a’r canlyniadau llwyddiannus o wneud hynny:

Met Caerdydd ar fin cyflwyno prosiectau lluosog i hybu sgiliau ledled Cymru

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi llwyddo i sicrhau wyth prosiect drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i hybu sgiliau hanfodol a chefnogi busnesau mewn awdurdodau lleol ledled Cymru, a fydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2025. Darllen mwy.

Myfyriwr yn cael ei wobrwyo am ymchwil sy’n ceisio gwella canlyniad i gleifion trawsblaniad arennau​

​Mae myfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cael ei wobrwyo am ymchwil ar y cyd ag Aren Cymru a oedd yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ddull newydd o ganfod feirws o’r enw HCMV, a allai arwain at leihau cymhlethdodau cleifion trawsblaniad arennau yng Nghymru yn y dyfodol. Darllen mwy​.​

Sut Gall Met Caerdydd Helpu i Gadw Busnesau yn Arloesol a Chystadleuol mewn Argyfwng Economaidd

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, rydym wedi ymuno â busnesau ar draws pob sector i rannu ein gwybodaeth a'n cyfleusterau i wneud y gorau o'u cynhyrchion a'u gwasanaethau. Darllen mwy.

Sefydlu fy musnes Maeth fy hun gyda chymorth y Ganolfan Entrepreneuriaeth ym Met Caerdydd

Os ydych chi'n breuddwydio am greu eich busnes eich hun neu eisoes yn entrepreneur. Dyma eich arwydd. Pa amser gwell i fyw eich breuddwyd o ddod yn sylfaenydd menter na gyda chefnogaeth lawn y tîm y tu ôl i Ganolfan Entrepreneuriaeth Met Caerdydd. Darllen mwy.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arwain y ffordd i ddatblygu Dyfais Arbed Bywyd newydd ac arloesol i Fonitro a Thrin Cleifion Methiant y Galon

Am y 10 mlynedd diwethaf, mae ymchwilwyr cardiofasgwlaidd o Met Caerdydd, ynghyd â phartneriaid cardioleg cydweithredol yng Nghanolfan Feddygol Prifysgol Columbia, Ysbyty Presbyteraidd Efrog Newydd, sy’n arwain y byd, wedi ei gwneud yn fusnes iddynt gydweithio i ddeall yn well y llif gwaed a’r proffiliau pwysedd sy’n gysylltiedig â nhw. gyda reisg i gleifion LVAD. Darllenwch mwy.

Datblygu Partneriaeth Rhwng Diwydiant ac Academia

Siaradodd Matthew Taylor, Cyfarwyddwr Arloesedd â Newyddion Busnes Cymru am y berthynas â Gweithgynhyrchu Cymru a sut mae'r bartneriaeth wedi bod o fudd i'r Brifysgol. Darllenwch mwy.

Llwyddiant Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Siaradodd Karl Couch, Swyddog Cyswllt Busnes â Newyddion Busnes Cymru am y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn y Brifysgol ac astudiaeth achos o'r bartneriaeth gyda Gweithgynhyrchu Cymru. Darllenwch mwy.

Warws Glanhau Ffenestri

Mae Warws Glanhau Ffenestri ym Mro Morgannwg wedi cynyddu nifer y staff bedair gwaith a mwy na threblu trosiant, diolch yn rhannol, i dair Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Darllenwch mwy.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP): Hwb Busnes Buddiol i Fusnesau

Mae Newyddion Busnes Cymru yn manylu ar sut y gall cwmnïau wella eu siawns o lwyddo. Darllenwch mwy.

Arloesi prostheteg ddigidol fwy effeithlon ac aciwt trwy dechnolegau â chymorth cyfrifiadur.

Mae Prosthetyddion y Genau a'r Wyneb, Gwyddonwyr Adluniadol a Thechnegwyr Deintyddol yn ymroddedig i ail-greu diffygion y pen a'r gwddf, a'r corff yn dilyn trawma, afiechyd neu annormaledd cynhenid. Darllenwch mwy.

Technoleg rendro yn gwella'r maes gwelediad

Mae Fovotec wedi datblygu technoleg rendro newydd i ddarparu golygon mwy realistig ac estynedig o ofodau 3D. Darllenwch mwy ar tudalen 20

Met Caerdydd wedi'i gynnwys yng nghyfnodolyn Siambrau Fasnach Cymru "Informed" 

Mae Siambrau Fasnach Cymru yn tynnu sylw at RTG Met Caerdydd gydag Odoni-Elwell yn darllenwch mwy

Paratoi'r ffordd ar gyfer cartefi a busnesau cynaliadwy trwy bartneriaeth academaidd

Mae academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymuno a Sevenoaks Modular (SOM) i arwain chwyldro adeiladu tai a weithgynhyrchwyd yn gynaliadwy oddi ar y safle (GOS) yng Nghymru. Darllenwch

Partneriaeth SMART - Business Butler a Met Caerdydd

Cwmni technoleg Cymreig newydd yn creu un o sgyrsfotiau busnes deallus cyntaf y DU, diolch i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru. Darllenwch

Gwobrau'r Gorau o'r Gorau 2021

Enwi Peiriannydd Dylunio a Gweithgynhyrchu Met Caerdydd yn Arweinydd y Dyfodol yng Ngwobrau Goreuon Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth 2021. Darllenwch

Mae HUG by LAUGH

Mae HUG™ yn ddyfais chwareus sydd â chorff meddal, cyffyrddadwy a breichiau wedi’u trymhau sy’n lapio o gwmpas person er mwyn rhoi’r teimlad o roi a derbyn coflaid, neu gwtsh. Mae electroneg yn atgynhyrchu curiad calon, a gellir rhaglennu pob HUG™ i ganu rhestr chwarae bersonol o synau. 


 


Newyddion Met Caerdydd

I gael y straeon newyddion diweddaraf a diweddariadau prifysgol o bob rhan o Brifysgol Metropolitan Caerdydd

cliciwch yma.

​Datganiad Preifatrwydd Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi