Ynglŷn â Ni>Strwythur a Llywodraethiant y Brifysgol>Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor

Tîm Arweinyddiaeth Uwch Met Caerdydd

Llandaff Campus

Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor (GGIG) yw uwch dîm arweinyddiaeth y Brifysgol ac mae'n cynorthwyo'r Is-Ganghellor i ddarparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer yr holl bortffolios Gweithredol. Mae aelodau GGIG yn cynnwys y Llywydd ac Is-Ganghellor, Dirprwy Is-Ganghellor, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymgysylltu â Myfyrwyr), Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arloesi), Ysgrifennydd y Brifysgol, a Phrif Swyddog (Adnoddau).

 

​​

Llywydd Ac Is-Ganghellor| Yr Athro Cara Aitchison

Y Llywydd a'r Is-Ganghellor yw'r aelod uchaf o staff gweithredol yn y Brifysgol, gan weithredu fel y pennaeth academaidd a gweinyddol, gan oruchwylio'r holl weithgareddau sy'n digwydd ym Met Caerdydd.

Mae'r Is-Ganghellor yn atebol i Fwrdd y Llywodraethwyr a HEFCW ac mae hi ei hun yn gyfrifol fel rheolwr llinell ar gyfer aelodau eraill Grŵp Gweithredol yr Is-Ganghellor.

Mae cyfrifoldebau allweddol eraill yn cynnwys:

 • Cyfeiriad strategol

 • Perfformiad ariannol

 • Mesurau llwyddiant

 • Diwylliant sefydliadol

 • Enw da yn allanol

Darllenwch mwy am yr Is-Ganghellor.


Dirprwy Is-Ganghellor | Yr Athro Rachael Langford

Mae'r Dirprwy Is-Ganghellor yn dirprwyo ar ran yr Is-Ganghellor yn fewnol ac yn allanol yn ôl yr angen.  Mae ganddi gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol dros Ddeoniaid Ysgolion, gan sicrhau perfformiad uchel ac effeithiolrwydd rheoli adnoddau'r Ysgolion.

Yr Athro Langford yw arweinydd y Brifysgol ar gyfer Ymgysylltu Byd-eang gyda chyfrifoldeb rheoli llinell ar gyfer y Cyfarwyddwr Ymgysylltu Byd-eang, gan sicrhau bod y Brifysgol yn cwrdd ag uchelgeisiau ymgysylltu rhyngwladol y Cynllun Strategol.  Mae hi'n gweithio mewn partneriaeth â'r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr i sicrhau gwelliannau yn yr Ysgolion mewn perthynas â dysgu, addysgu ac agweddau cysylltiedig ar y Cynllun Strategol; ac mewn partneriaeth â'r Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi i sicrhau gwelliannau yn yr Ysgolion mewn perthynas ag ymchwil, arloesi, ac agweddau cysylltiedig ar y Cynllun Strategol ynghyd â chefnogi datblygiad y fenter Academïau Byd-eang.

Darllenwch Mwy

Mae Rachael wedi bod yn uwch arweinydd mewn prifysgolion ers sawl blwyddyn, ar ôl bod yn aelod o Grŵp yr Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Oxford Brookes fel Dirprwy Is-Ganghellor (Recriwtio Byd-eang) a Deon Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, ac yn uwch reolwr ym Mhrifysgol Caerdydd fel cyn Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern. Mae hi wedi arwain prosiectau adnewyddu'r cwricwlwm sy'n canolbwyntio ar addysg ddigidol, cyflogadwyedd a chynhwysiant ac mae'n arweinydd profiadol ym maes symudedd myfyrwyr ac astudio rhyngwladol. Mae Rachael hefyd wedi addysgu ac arwain cwricwla cyfrwng Cymraeg. Mae hi wedi cyfarwyddo grwpiau a rhwydweithiau ymchwil yn ei meysydd arbenigedd, ac mae ei hymchwil wedi'i chynnwys mewn cyflwyniadau i holl ymarferion REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) hyd yma. Mae hi'n rhugl yn Ffrangeg ac yn Gymraeg ac yn parhau i ymchwilio a chyhoeddi yn ei maes.

Cymwysterau academaidd:

• BA, MA Ffrangeg (Prifysgol Rhydychen)

• PhD Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (Prifysgol Caergrawnt)


Dirprwy Is-Ganghellor (Ymgysylltu â Myfyrwyr) | Yr Athro Jacqui Boddington

Mae'r Dirprwy Is-Ganghellor (Ymgysylltu â Myfyrwyr) yn gyfrifol am ddull strategol y Brifysgol o ddysgu ac addysgu, addysg uwch yn y coleg, ansawdd academaidd, cyflogadwyedd graddedigion, gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth, a phob agwedd ar gymorth myfyrwyr. Mae gan Jacqui gyfrifoldeb hefyd dros Wasanaethau Cofrestrfa'r Brifysgol, sy'n ymdrin â gweinyddiaeth academaidd a myfyrwyr. Mae Gwasanaethau'r Gofrestrfa'n gweithio'n agos â phob ysgol academaidd ac adrannau gweinyddol a chymorth eraill.   


Darllenwch Mwy

Dechreuodd Jacqui ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor (Ymgysylltu â Myfyrwyr) yn 2017 ar ôl 16 mlynedd yn gweithio ym maes addysg uwch.

Dechreuodd ei gyrfa fel gohebydd a golygydd cyn newid i arwain gradd newyddiaduraeth mewn amgylchedd addysg bellach, cyn gadael i arwain rhaglen fynediad gwerth £15m a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Falmouth a ddyluniwyd i ymestyn cyfle lleol ar gyfer uwch astudiaeth addysg ledled Cernyw. 

Yna symudodd Jacqui i arwain y gyfarwyddiaeth Learning Futures ym Mhrifysgol Falmouth, gan gydlynu rhaglen o waith datblygu cwricwlwm i ddarparu ar gyfer yr uno â Choleg Celfyddydau Dartington a chychwyn y portffolio digidol yn Falmouth.

Symudodd i Brifysgol Middlesex yn 2011 fel Cyfarwyddwr Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr lle datblygodd a gweithredodd ddull myfyriwr-ganolog o ddatblygu, dylunio a darparu rhaglenni i sicrhau bod y portffolio yn cefnogi mynediad ac ymgysylltiad myfyrwyr yn effeithiol, gan sicrhau effaith amlwg ar fetrigau allanol.

Cymwysterau academaidd:

 • BSc Geneteg a Microbioleg (Coleg y Frenhines Mary, Llundain)

 • TAR (Prifysgol Plymouth)

 • MA Cyfathrebu ar Raddfa Mawr (Prifysgol Caerlŷr)

 • PhD (Prifysgol Middlesex)


Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arlosesi) | Yr Athro Sheldon Hanton

Mae'r Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arloesi) yn gyfrifol am yr holl strategaeth ymchwil ac arloesi yn y Brifysgol gan gynnwys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac Academïau Byd-eang y Brifysgol. Maent hefyd yn gyfrifol am yr holl ffrydiau cyllido ymchwil ac arloesi, moeseg, y Ganolfan Ryngwladol Dylunio ac Ymchwil (PDR) a'r Academi Ddoethurol ymchwil ôl-raddedig.Darllenwch Mwy

​Dechreuodd Sheldon ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil yn 2012, ar ôl bod yn uwch arweinydd yn y brifysgol am nifer o flynyddoedd, gynt yn Gyfarwyddwr Ymchwil y Brifysgol yn ogystal â bod wedi dal Cyfarwyddiaethau Ysgol mewn Ymchwil, Astudiaethau Graddedig a Menter.

Yn athro Seicoleg, mae Sheldon yn parhau i fod yn weithgar mewn ymchwil, yn benodol mewn meysydd fel cystadleuaeth a straen sefydliadol, gwytnwch meddyliol, seicoleg anafiadau ac ymarfer proffesiynol.

Yn ogystal â'r byd academaidd, mae Sheldon wedi cynnal ac yn parhau i ddal sawl swydd olygyddol ryngwladol proffil uchel ac wedi ymgynghori â Thîm Nofio Lloegr mewn gwersylloedd a chystadlaethau hyfforddi rhyngwladol.

Cymwysterau academaidd:

 • BA (Anrh) Astudiaethau Symudiad Dynol (Prifysgol Metropolitan Leeds)

 • MSc Gwyddor Chwaraeon (Prifysgol Loughborough)

 • PhD (Prifysgol Loughborough) Archwiliad o bryder cystadleuol buddiannol a gwanycholPrif Swyddog (Adnoddau) | David Llewellyn

Mae'r Prif Swyddog (Adnoddau) yn gyfrifol am faterion sy'n ymwneud ag adnoddau ariannol, dynol, corfforol a masnachol y Brifysgol. Mae'r rheolaeth hon ar adnoddau yn cefnogi strategaeth y Brifysgol ac yn sicrhau cydymffurfiad â gofynion cydymffurfio a rheoliadol.

Mae David hefyd yn aelod o Grŵp Gweithredol yr Is-Gangellorion, yn ogystal â bod ganddo gyfrifoldebau Bwrdd Llywodraethwyr, Pwyllgor, strategol ac arwain. 


Darllenwch Mwy

​Mae David wedi gweithio yn y Brifysgol er 1992 pan ymunodd fel Cyfrifydd Ariannol, gan weithio wedyn gyda'r Brifysgol yn y tîm cyllid fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Dirprwy Gyfarwyddwr, ac yna Cyfarwyddwr Cyllid cyn dechrau ei rôl fel Prif Swyddog (Adnoddau) yn 2020.

Yn ogystal ag ystod eang o brofiad ym maes cyllid ac addysg uwch, mae David wedi gwasanaethu ar fyrddau llawer o sefydliadau fel cyfarwyddwr anweithredol.  Mae ganddo set sgiliau amrywiol, gan gynnwys sgiliau rhyngbersonol, strategol a gweithredol.

Cymwysterau academaidd:

 • BSc Economeg (Prifysgol Caerdydd)

 • Cyfrifydd Siartredig