Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Beth mae Pobl yn ei Ddweud

Beth mae Pobl yn ei Ddweud

​​​

"Tîm parod eu cymwynas gyda chymorth a chyfarwyddiadau clir a cyfleusterau gwych!"

Tŷ'r Cwmnïau - Ionawr 2024


"Dim ond eisiau estyn allan a dweud DIOLCH enfawr arall am eich cefnogaeth yn nigwyddiad Diwrnod Darganfod ddoe. Roedd yn ddiwrnod anhygoel.​"

Diwrnod Darganfod JDRF, Hydref 2023


"Roedd y gwasanaeth a gefais gan bawb yn wirioneddol wych, fe wnaethant bopeth i wneud ein gwaith mor hawdd â phosibl.

Roedd yr adran gynadledda mor drefnus ac yn hapus i helpu, ni allwn ddiolch digon iddynt. Mae cyfathrebu'n hynod o bwysig ac roedd eu cael yn gwirio i mewn arnom ni i wneud yn siŵr bod popeth yn mynd yn iawn mor galonogol. Roedd gan y Tîm Neuaddau bopeth yn barod ymlaen llaw a oedd yn golygu nad oedd unrhyw gwynion gan unrhyw un o'n myfyrwyr nac arweinwyr grŵp - Roeddent yn wych drwy'r amser. Cynhyrchodd y staff arlwyo 3 phryd y dydd, y gorau a wyddwn erioed.

Roedd pawb mor groesawgar nes ei bod hi’n anodd gadael ar ddiwedd ein harhosiad yno."

Cyfarwyddwr Cwrs, Ysgol Ieithoedd Rhyngwladol Gorffennaf 2023​​


"Roeddwn i eisiau dweud diolch enfawr am bopeth ddydd Sadwrn. Aeth y digwyddiad yn well nag erioed."

JDRF Mehefin 2023


"Rwy’n ysgrifennu i fynegi fy ngwerthfawrogiad dyfnaf a diolch o galon am gyflwyno ein cwrs diweddar rhagorol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae profiad ein dysgwyr a’n hyfforddwyr yn eithriadol ac o’r boddhad mwyaf.

O’r camau cynllunio cychwynnol i benllanw’r cwrs, trefnwyd pob agwedd yn fanwl a’i gweithredu gyda’r proffesiynoldeb mwyaf. Roedd yr ymroddiad a’r arbenigedd a ddangoswyd gan dîm y gynhadledd yn wirioneddol ganmoladwy. Roedd y cyfleusterau a ddarparwyd o’r radd flaenaf, gan greu amgylchedd ffafriol ar gyfer dysgu effeithiol. Roedd yr ystafelloedd cynadledda wedi’u cyfarparu’n dda â thechnoleg ac adnoddau modern, gan alluogi cyflwyno cynnwys y cwrs yn ddi-dor. Roedd y staff cymorth bob amser ar gael ac yn ymatebol i unrhyw ymholiadau neu geisiadau, gan sicrhau profiad llyfn a di-drafferth drwyddi draw. Ar ben hynny, mae’n rhaid i mi estyn fy niolch i Beccy a Clare am eu cymorth rhyfeddol. Aethant y tu hwnt i hynny i sicrhau bod pob agwedd logistaidd yn cael ei gofalu amdanynt, gan ein galluogi i ganolbwyntio’n llwyr ar gyflwyno cynnwys y cwrs. Roedd eu heffeithlonrwydd a’u sylw i fanylion yn amlwg ar bob cam, gan gyfrannu’n sylweddol at lwyddiant cyffredinol y cwrs.

I gloi, hoffwn fynegi fy niolch diffuant i bawb sy’n ymwneud â gwneud ein cwrs yn llwyddiant ysgubol. Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth ragorol ac am wneud ein cwrs yn brofiad cofiadwy a chyfoethog."

Digwyddiadau Hyb Hyfforddiant Cyfyngedig - Hyfforddiant Diogelwch SIA - Mai 2023


"O’r cychwyn cyntaf i ni chwilio am leoliad, roedd Alison yn addysgiadol iawn ac yn gallu awgrymu syniadau i gwrdd â gofynion ein digwyddiad. Roedd y broses archebu yn hawdd ac roedd Alison, Clare a Beccy bob amser yn brydlon wrth ymateb i’n hymholiadau a datrys ein ceisiadau. Roeddem yn teimlo’n dawel ein meddwl yn ystod y broses ac ar ddiwrnod y digwyddiad, roedd tîm y gynhadledd wrth law i sicrhau ei fod yn rhedeg yn esmwyth. Gwnaeth yr arlwyo, y cyfleusterau cyffredinol a’r lleoliad (ystafell lletygarwch a darlithfa) argraff ar gynrychiolwyr a’r siaradwyr. Byddem yn argymell Metropolitan Caerdydd fel lleoliad cynadledda ac yn gobeithio bod yn ôl yno eto ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Diolch!"

WITS - Ebrill 2023

​​

"Yn ddiweddar, cafodd IFST y pleser o drefnu cynhadledd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac nid oedd gan ein cynrychiolwyr ddim byd ond pethau gwych i'w ddweud amdano. Roedd y lleoliad yn ardderchog ar gyfer y digwyddiad, gyda digon o le i fynychwyr ac arddangoswyr gymysgu a symud o gwmpas yn gyfforddus. Roedd yr Atriwm yn ofod croesawgar, gyda golau naturiol yn creu awyrgylch cynnes a chroesawgar ar gyfer rhwydweithio a chydweithio. Roedd tîm y gynhadledd yn hynod o ddefnyddiol a chyfeillgar, gan sicrhau bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt a bod ganddynt bopeth yr oedd ei angen arnynt. Roeddent yn sylwgar i bob manylyn, o gadw'r gofod yn lân ac yn daclus i sicrhau bod bwyd a diodydd yn cael eu hailgyflenwi'n gyflym heb darfu. Cafodd alergenau eu rheoli a'u nodi'n briodol, gan alluogi ein cynrychiolwyr ag alergeddau bwyd i fwynhau eu diwrnod yn hyderus. Roedd y tîm TG yn gefnogol iawn ar y diwrnod ac yn ymateb yn gyflym ac yn effeithlon iawn i'n holl geisiadau."

IFST - Ebrill 2023


"Wir wedi creu argraff fawr ar gyn-gyfathrebu a defnyddioldeb staff ar y diwrnod. Lluniaeth hyfryd hefyd! Diolch."

Children's Legal Centre Wales - Ionawr 2023


"Digwyddiad hyfryd a gwasanaeth gwych drwyddi draw, byddwn yn defnyddio eich lleoliad eto yn y dyfodol yn sicr"

Belle Academy - Medi 22


"Diolch yn fawr i chi am bopeth a wnaethoch drosom yr wythnos diwethaf, mae'r adborth rydw i wedi'i gael gan staff wedi bod yn gadarnhaol iawn.  Cymaint felly nes yr hoffem gynnal ein digwyddiad nesaf gyda chi"

Estyn - Medi 22


"Roedd y bechgyn a'r staff wrth eu bodd. Diolch i chi a'ch staff am ei gynnal."

Merchant Taylors School - Awst 22


"Diolch enfawr i chi a'r staff arlwyo am eich lletygarwch.  Mae'r bechgyn wedi cael digonedd o fwyd a diod ac rydym wedi mwynhau ein harhosiad ym Met Caerdydd yn fawr."

Uppingham School - Awst 22


"Diolch o galon am helpu i wneud ein trip yn ddi-straen ac yn ddifyr! Cawsom ychydig o ddyddiau da iawn ac rydych wedi bod mor dda gyda ni."

King's School, Gloucester - Awst 22"Roeddem ni i gyd yn llawn edmygedd o ansawdd y llety ei hun, roedd cyfeillgarwch y staff yn y dderbynfa a'r arlwyo'n eithriadol, doedd dim byd yn ormod o drafferth, deliwyd â'n holl anghenion deietegol ac roedd y bwyd yn ardderchog.

Rhowch ein diolchiadau gwerthfawrogol i'r holl staff a oedd ynghlwm wrth y penwythnos."

Ymddiriedollaeth Academi Ysgol Ramadeg Colyton - Gorffennaf 22"Alla i ddim diolch i chi a'r staff ddigon am y gefnogaeth, y gwasanaeth a'r cyfleusterau. Roedd popeth yn berffaith ac roedd pob un o'r mynychwyr yn dwli ar y lleoliad a pha mor hawdd yr oedd i'w gyrraedd.

Fe wnaeth fi'n falch o ddweud fy mod i'n gyn-fyfyriwr o'r Brifysgol."

Motivational Interviewing Network of Trainers - Mehefin 22


"Diolch yn fawr iawn ichi am y gwasanaeth a'r cymorth anhygoel a ddarparwyd gennych. Roedd y digwyddiadau'n llwyddiant enfawr ac roedd pawb wrth eu boddau â'r gofod, yr arlwyo; roedd popeth yn berffaith!"

CBAC - Mai 22

"Ni allai'r broses gyfan, o'r alwad ffôn gyntaf i'r gosod ar y diwrnod, fod wedi bod yn well. Ac ni allai'r cymorth gennych chi, ar yr ochr weinyddol, yr ymweliad cyntaf â'r lleoliad a'r gosod ddoe, fod wedi bod yn haws, rydyn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Hoffwn ichi hefyd drosglwyddo fy niolch i'r swyddog diogelwch oedd yn bresennol a oedd yn hynod ddymunol a chymwynasgar."

Hong Kong Umbrella Community - Ebrill 22


"Diolch yn fawr iawn am eich cymorth a chefnogaeth cyn ac yn ystod y digwyddiad. Roedd y plant wrth eu bodd â'r adeilad ac yn teimlo bod y sesiwn gyfan wedi eu hysbrydoli ... ac wrth gwrs roeddent wrth eu bodd â'r siocled poeth!"

Cathedral School 

"Mae'r cyfleusterau o'r radd flaenaf, mae pethau'n gweithio, mae'r staff yn barod i helpu ac mae digon o le i barcio. O'm persbectif i, dyma'r lleoliad gorau yng Nghaerdydd rydw i wedi cynnal tiwtorial ynddo."

Prifysgol Agored  

"Diolch am helpu ni drefnu ein digwyddiad a'r holl fwyd hyfryd a ddarparwyd gennych."

Swyddfa Annibynnol ar Ymddygiad yr Heddlu 

"Roedd Eva yn ardderchog o'r dechrau i'r diwedd - roedd y cyfleusterau, y staff ac ansawdd y bwyd i gyd o'r radd flaenaf, byddwn yn dod yn ôl!"

Astra Zeneca

"Mae'r sgriniau rhyngweithiol newydd yn anhygoel ac mor amlbwrpas. Rwyf wrth fy modd â'r opsiwn bwrdd gwyn sydd yn fwy deniadol i gynrychiolwyr. "

Hwylusydd (Cyngor Bro Morgannwg)


"Dim ond nodyn i ddweud bod popeth wedi mynd yn wych ac roedd yr hyfforddwr yn hapus iawn."

Ssafa - elusen y Lluoedd Arfog

"Cafodd Coleg Epsom arhosiad rhagorol, fe wnaeth y cyfleusterau sydd gennych ym Met Caerdydd argraff fawr arnyn nhw a dywedon nhw fod y bwyd yn ardderchog a bod yr holl staff yn gyfeillgar a chymwynasgar iawn. Nid oes gennym ddim ond canmoliaeth i chi a'r holl staff ym Met Caerdydd! Cafodd unrhyw beth y gwnaethom ofyn amdano ei ddarparu ac roeddech chi i gyd yn garedig iawn. Roedd y bwyd o'r ansawdd uchaf. Ni allwn ni yma yn DBS Rugby canmol y brifysgol ddigon. Hoffwn i f hefyd ddiolch i Eva am ei holl gymorth ac amynedd wrth drefnu popeth yn y cyfnod cyn y daith. Rwy'n hynod ddiolchgar."

Teithiau Rygbi DBS (Coleg Epsom)

"Diolch am eich holl ymdrechion i wneud ein cynhadledd yn gymaint o lwyddiant. Roedd eich sefydliad pwyllog ac effeithlon yn golygu bod popeth yn mynd yn llyfn. Diolch hefyd i staff yr Atriwm am yr arlwyo rhagorol."

Cynhadledd Athrawon FMSPW

"Diolch am ofalu amdanom ni dros y 3 diwrnod diwethaf wrth inni gynnal ein cynhadledd. Ni allai Sally fod wedi gwneud mwy i ni a chawsom nifer o bobl yn dweud pa mor wych oedd y lleoliad."

Sefydliad Moeseg Feddygol

 
"Aeth ein digwyddiad yn dda diolch - roedd y lleoliad yn berffaith ar gyfer hwn. Diolch yn fawr am eich holl help"

Allforwyr Bwyd a Diod


"Roeddem yn hapus iawn â'r digwyddiad a byddwn yn eich ystyried ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol."

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

"Mae'n bleser gweithio gyda'r tîm Gwasanaethau Cynadleddau oherwydd eu cymorth cyfeillgar a phroffesiynol. Maen nhw'n mynd y 'filltir ychwanegol' drwy ragweld eich anghenion a chynnig awgrymiadau defnyddiol. Diolch yn fawr!"

Academi Saesneg Celtaidd


"Diolch am helpu i drefnu taith anhygoel yr haf hwn."

Academi Abraham Darby


"Roeddem yn hapus iawn â'r gwasanaeth a ddarparwyd gennych - diolch yn fawr iawn!"

Llywodraeth Cymru


"Cynhaliodd Jisc eu cyfarfod blynyddol Cysylltu Mwy yng Nghymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd eleni ac roeddent wrth eu bodd â’r dewis o leoliad. Mae'r gofod yn fodern iawn, ac roedd ganddo’r holl gyfleusterau yr oedd eu hangen arnom i gynnal digwyddiad llwyddiannus. Rhoddodd Eva a'i thîm gymorth rhagorol inni cyn y digwyddiad ac ar y diwrnod ei hun. Mae'r adborth a gawsom gan ein haelodau’n ategu hyn."

Jisc

"Hoffem ddiolch i dîm cynadleddau Met Caerdydd am eu holl gymorth a chefnogaeth gyda'n cynhadledd fwyaf llwyddiannus erioed. 
Roedd y tîm yn gefnogol cyn ac yn ystod y gynhadledd, doedd dim yn ormod o drafferth, gofal cwsmeriaid rhagorol! Cyfrannodd hyn lawer at lwyddiant ein digwyddiad. Nododd cynrychiolwyr fod y cyfleusterau’n rhagorol. Gallwn argymell Prifysgol Met Caerdydd yn fawr fel lleoliad cynhadledd."

Cymdeithas Atal Dweud Prydain

 
"Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn Rownd Derfynol Enterprise Troopers. Roedd yn ddiwrnod hynod o lwyddiannus heb os. Dywedodd pawb pa mor dda oedd y lleoliad yn gweithio ac roedd y lletygarwch yn rhagorol. Doedd dim yn ormod o drafferth, sy'n gwneud ein bywydau ni gymaint yn haws fel rheolwyr digwyddiadau."

Cazbah Ltd


"Diolch am y gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon a ddarparodd eich tîm trwy gydol y broses archebu ac ar y diwrnod. Rydyn ni wedi cael cymaint o ganmoliaeth gan fynychwyr ar y cyfleusterau ar Gampws Cyncoed a lefel y gefnogaeth gan eich cydweithwyr yn y Dderbynfa a’r adran Arlwyo."

Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol Caerdydd


"Gwnaeth eich gwasanaeth, eich cefnogaeth a'ch proffesiynoldeb argraff fawr ar y gwesteion, felly diolch."

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

"Roedd y cyfathrebu a lefel y gwasanaeth yn rhagorol o'r dechrau i'r diwedd. Diolch am helpu i greu arddangosfa UCAS wych arall."

UCAS

 
"Diolch am eich holl gymorth, rydyn ni bob amser wedi bod yn hapus tu hwnt gyda'r gwasanaeth rydych chi a'ch staff wedi'i roi i ni."

Canolfan Hyfforddi Cyngor Caerdydd

 
"Diolch o galon, i chi a'ch staff am y drefniadaeth wych cyn y digwyddiad ac 'ar y diwrnod'. Gwnaethom werthfawrogi eich cyngor a'ch cefnogaeth tuag at drefniadau’r dydd yn fawr iawn. Roedd yr adborth gan gynrychiolwyr am y lleoliad a'r arlwyo yn gadarnhaol iawn. Roedd y cinio a ddarparwyd yn flasus iawn a mwynhaodd pawb.
Byddwn yn bendant yn ystyried defnyddio'ch gwasanaethau cynadledda eto ar gyfer digwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y dyfodol."

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 
"Roedd y lleoliad a'r lluniaeth yn wych ac fe redodd y diwrnod yn llyfn, diolch."

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

 
"Roedd y tîm yn wych o ran helpu i drefnu'r digwyddiad a’n cefnogi ni ar y diwrnod. Pleser i weithio gyda nhw. Byddwn yn bendant yn argymell. Roedd yr ystafell yn wych ac rydym wedi cael adborth hynod gadarnhaol gan bawb a fynychodd. Cafodd y Lleoliad, y Staff a'r Lletygarwch i gyd eu graddio yn 'Ardderchog'."

Spindogs

 
"A fyddech gystal â diolch i Sally a'r tîm ar fy rhan, roedd pawb yn hynod o gymwynasgar ar y diwrnod."

Ambiwlans Sant Ioan

 
"Mae'r adborth o'r diwrnod wedi bod yn ardderchog! Diolch yn fawr am eich holl gymorth i ddod â'r digwyddiad at ei gilydd, rydyn ni’n ei werthfawrogi’n fawr iawn a byddwn yn bendant yn ôl ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Roedd profiadau'r hwylusydd a'r cynrychiolwyr a fynychodd yn gadarnhaol tu hwnt."

Tŷ'r Cwmnïau

 
"Diolch am gwpl o ddiwrnodau hollol ffantastig. Roedd y cyfleusterau'n wych, y llety'n fendigedig, a’r bwyd hefyd yn anhygoel. Cawsom ofal da iawn a phrofiad gwych. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod â'n bechgyn yma ym mis Ionawr a'n Merched fis Medi nesaf."

Coleg Denstone, Uttoxeter

 
"Diolch yn fawr am drefnu popeth i ni. Rydyn ni wedi cael taith mor wych. Byddem wrth ein bodd yn dychwelyd eto'r flwyddyn nesaf."

Ysgol Merchant Taylors 

 
“Roeddwn i eisiau diolch yn fawr iawn i chi am bopeth wnaethoch chi i wneud arhosiad ein côr yn brofiad mor wych. Cyn i ni gyrraedd, roeddech chi mor dda am ateb yr holl fân gwestiynau (ac oedd, roedd yna lawer!) ac am ddarparu gwybodaeth yn glir ac yn brydlon iawn. Roeddwn yn teimlo trwy'r flwyddyn gyfan o'n hymweliad cychwynnol nes i ni adael i fynd adref eich bod bob amser wedi mynd y filltir ychwanegol honno i sicrhau bod popeth cystal ag y gallai fod."

Cymdeithas Gerdd St Mary's, Saffron Walden

 
"Roedd y tîm yn hynod broffesiynol a chymwynasgar wrth drefnu ein digwyddiad a gwnaethon nhw'r broses gyfan yn eithaf hawdd."

Pêl-fasged Wyddelig

 
"Roedd Prifysgol Met Caerdydd yn wych. Roedd fformat yr ystafell yn berffaith ac roedd y gwasanaethau golchi / brecwast a chymdeithasol yn ddelfrydol. Hyd yn oed ar yr unig ddiwrnod glawiog, llwyddom i lenwi'r diwrnod gyda gweithgareddau diddorol a hwyliog."
"Roedd y gefnogaeth gan y tîm yn wych ac yn hynod ddefnyddiol. Clod yn wir i Met Caerdydd."

Academi Criced Parramatta

 
"Roedd y gefnogaeth gan y tîm yn wych ac yn hynod ddefnyddiol. Clod yn wir i Met Caerdydd. "

ICAS

 
“Dim ond eisiau dweud diolch enfawr am ofalu amdanom gystal yn ystod ein hamser gyda chi yng Nghaerdydd ar gyfer ein Confensiwn UCAS. Aeth popeth yn hynod esmwyth fel bob amser."

UCAS

 
"Mae MediConf wedi bod yn defnyddio Prifysgol Metropolitan Caerdydd ers 2009, rydym yn cynnal digwyddiadau addysg Feddygol rheolaidd ar gyfer Meddygon Teulu a Nyrsys Practis. Mae'r Tîm Cynadleddau bob amser yn bleser i weithio gyda nhw, yn gymwynasgar ac yn broffesiynol iawn. Mae gan y ganolfan seddi sefydlog ar ffurf theatr a'r holl systemau technegol cyfoes, er mwyn sicrhau bod ein digwyddiadau'n rhedeg yn esmwyth."

MEDICONF

 
"A gaf i ddiolch i chi am yr hyn a oedd yn ddigwyddiad gwych mewn lleoliad ardderchog. Roedd y staff mor sylwgar a charedig a dyma'r un gorau i ni ei wneud o bell ffordd, a chi a'ch staff sy'n bennaf gyfrifol am hynny. Byddwn yn eich argymell yn fawr i unrhyw un heb betruso o gwbl."

PM Premier

 
"Diolch am eich holl gymorth a chefnogaeth cyn y diwrnod ac ar y diwrnod - ni fydden ni wedi gallu ei wneud heboch chi."

Dysgu Saesneg yng Nghymru

 
“Roedd yr ystafelloedd gwely en-suite hyfryd a’r ystafelloedd cynadledda â’u dyluniad deniadol yn rhoi naws broffesiynol iawn i’r digwyddiad. Sicrhaodd yr arlwyo a'r gefnogaeth gan staff ar y safle gynhadledd ddi-straen. Yn benodol, roeddem yn ddiolchgar i’r staff am wneud ymdrech ychwanegol i sicrhau bod ein gwesteion ag anableddau dysgu yn teimlo bod croeso iddynt a bod ganddynt bopeth yr oedd ei angen arnynt. Byddem yn bendant yn ystyried defnyddio'r lleoliad hwn eto."

Cymdeithas Syndrom Down


"Hoffem ddiolch i Met Caerdydd am helpu i wneud ein cynhadledd 'Ceramica' yn benwythnos mor wych. Roedd y llety’ ardderchog a gofalodd y timau Gwasanaethau Cynadledda ac Arlwyo am y cynrychiolwyr yn dda yn y lleoliad rhagorol hwn."

Crochenwyr De Cymru

 
"Roedd y gwasanaeth yn wych. Roedd yr ystafell yn hyfryd - braf ac awyrog a thymheredd da er gwaethaf y tywydd poeth iawn a gawsom ar y pryd. Llawer o ddiolch am bopeth. Byddaf yn sicr yn defnyddio'ch gwasanaethau yn y dyfodol."

HealthTrain

 
"Aeth y cyfarfod rhagddo’n ddiffwdan, ac roedd hyn i raddau helaeth oherwydd eich cymorth a'ch cefnogaeth a werthfawrogwyd yn fawr. Gwnaeth y lleoliad argraff fawr ar bawb a fynychodd o brifysgolion ledled Cymru a'r de-orllewin a gwnaethant ganmol y croeso cynnes a’r gofal a gawsant."

AUCSO

 
"Diolch yn fawr iawn am ofalu am bob un ohonom gystal ddoe – a fyddech mor garedig â rhoi ein diolch i'ch tîm i gyd. Gwnaethom werthfawrogi eich cymorth yn arbennig a gwnaeth hwn y diwrnod gymaint yn haws i ni."

Yr Eglwys yng Nghymru

 
"Diolch o galon am eich holl gymorth cyn ac ar y noson; yn enwedig am eich ymroddiad i sicrhau y byddai popeth yn digwydd fel yr oedden ni’n ei ddymuno ar y noson."

Cwmni Lifrai Addolgar Cymru

 
"Diolch yn fawr am yr holl gymorth a chefnogaeth rydych chi a'ch cydweithwyr wedi'u rhoi imi dros yr wythnos ddiwethaf. Mae pawb wedi bod mor gyfeillgar a chymwynasgar gan wneud y 'swydd' gymaint yn haws ac yn fwy pleserus i'w gwneud."

y Brifysgol Agored


"Diolch o galon am eich holl gymorth a chefnogaeth ddydd Sadwrn a thros yr wythnosau diwethaf. Mae'r cyfan wedi teimlo'n hawdd iawn ac roeddwn i'n gwerthfawrogi'n fawr gymaint wnaethoch chi fwrw ymlaen â beth bynnag oedd angen ei wneud ddydd Sadwrn - diolch yn fawr."

Sefydliad Hyfforddi Tylino

 
"Roedd hi'n noson wych diolch! Roedd y lleoliad yn berffaith ac rwy'n gwerthfawrogi'ch holl gymorth ar y diwrnod yn fawr! Byddwn yn bendant yn defnyddio'r lleoliad eto pan ddychwelwn i Gaerdydd."

CODE UK

 
"Diolch am ddiwrnod hyfryd heddiw, aeth y cyfan yn arbennig o dda! Roedd pawb yn hapus iawn â'r lleoliad a'r bwyd, byddaf yn argymell y lleoliad i eraill drosoch."

Cymdeithas Strôc

 
"Aeth y cwrs yn dda iawn diolch. Roedd popeth yn wych gyda'r ystafell a'r cyfleusterau ac ati. Diolch i chi a'ch staff am y cymorth."

Teacher Active

 
"Roedd popeth am eich tîm yn rhagorol gyda bwyd o ansawdd da a gwasanaeth effeithlon - diolch yn fawr"

Iaith a Chwarae

 
"Cafodd pawb ddiwrnod da iawn diolch a chafwyd nifer o sylwadau am ba mor hyfryd oedd y cyfleusterau! Diolch am eich holl gymorth wrth baratoi ar gyfer y diwrnod a’r diwrnod ei hun!"

Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd

 
"Diolch yn fawr am eich cymorth gyda'n digwyddiad heddiw. Gwnaeth llyfnder y trefniadau a’r gwaith a wnaethoch argraff fawr ar Alastair."
"Mae wedi gofyn imi roi gwybod ichi pa mor hapus yr oedd ac y bydd yn bendant yn defnyddio Met Caerdydd ar gyfer digwyddiadau eraill ac yn eich argymell i eraill hefyd".

Cyfathrebu Effeithiol

 
"Mae'n lleoliad llwyddiannus i ni gydag ystafelloedd hyfryd ar y llawr daear. Gall pobl ein cyrraedd yma, yn wahanol i’r hyn a oedd yn tueddu i ddigwydd yng nghanol Caerdydd. Rydych chi'n rhoi gwasanaeth gwych i ni."

S.O.B.S

 
"Rydyn ni wedi defnyddio cyfleusterau Hyfforddi a Chynadledda Met Caerdydd ers blynyddoedd lawer - rydyn ni'n parhau i ddod yn ôl am fod yr ystafelloedd mor olau ac awyrog, does dim byd yn ormod o drafferth ac mae'r pris yn gystadleuol iawn".

Canolfan Hyfforddi Cyngor Caerdydd

 
"Hoffai’r garfan gyfan ddiolch o galon i chi am ein penwythnos. Cawsom amser gwych ac roedd pawb ym mhob rhan o’r campws yn hynod groesawgar a chymwynasgar ynghyd â chael hoci da iawn"

Clwb Hoci Caerlŷr

 
"Roedd yn fraint fawr i gynnal y gynhadledd hon ym Met Caerdydd ac rydym yn hynod falch bod y digwyddiad wedi cael croeso mor anhygoel gan yr holl gynrychiolwyr. Diolch yn fawr i bob un o staff Met Caerdydd a gyfrannodd mor llawn at y gynhadledd naill ai trwy siarad, mynychu fel cynrychiolydd, neu drwy'r drefniadaeth a'r lletygarwch rhagorol a ddarparwyd"

Cynhadledd Arlis, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ym Met Caerdydd

 
"Mae'r tîm Gwasanaethau Cynadledda bob amser yn darparu gwasanaeth rhagorol, cyfeillgar ac effeithlon, o'r ymholiad cyntaf i ddiwedd y digwyddiad".

Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan

 
"Diolch yn fawr am eich holl gymorth gyda'n rhaglenni yr wythnos hon. Fe wnaeth ein hymwelwyr fwynhau'r wythnos yn fawr ac mae'r adborth wedi bod yn wych. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth".

Holi ac Ateb Uwch mewn AU

 
"Roedd y Cyfleusterau Cynadledda’n rhagorol. Staff anhygoel, allwn ni ddim gofyn am fwy, byddwn yn eu hargymell yn fawr".

Heddlu De Cymru

 
"Diolch yn fawr am bopeth a wnaethoch chi dros y penwythnos a chyn y gynhadledd. Roedd y gwasanaeth a ddarparwyd gennych yn rhagorol a sylwodd bawb ar hyn. "

Cynhadledd UKLA

 
"Staff cymwynasgar iawn. Heb fod yn ymwthiol ond yn sylwgar."

Gwasanaethau Cymdeithasol CSC

 
"Yn wirioneddol ardderchog. Roedd y cyfleusterau y tu hwnt i'n disgwyliadau, ac roedd yr holl staff yn hynod o gymwynasgar."

Incerts

 
"Cawsom gyfarfod da iawn a chawsom lawer o adborth cadarnhaol ar y noson am y lleoliad a'r bwyd".

BDA De Cymru

 
"Rwy'n ysgrifennu i ddiolch i chi am eich lletygarwch yn ystod fy arhosiad diweddar. Diolch i'r staff a oedd i gyd yn hynod broffesiynol ac yn methu â gwneud digon. Maen nhw'n glod i'ch sefydliad".

Heddlu Dyfed Powys

 
"Diolch yn fawr am eich holl waith caled a chefnogaeth tuag at wneud y Gynhadledd yn llwyddiant. Roedd y bwyd yn dda, a’r trefniadau’n berffaith. Mae cynrychiolwyr wedi bod yn hynod ganmoliaethus am yr holl beth".

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol, Met Caerdydd

 
"Roedd ein Cynhadledd yn llwyddiant ysgubol. Cawsom adborth rhagorol gan y cyfranogwyr, gyda sylwadau cadarnhaol ar ba mor hawdd oedd hi i ddod o hyd i'r Campws, parcio, trefniadaeth, cynllun yr ystafell a’r arlwyo".

Cymdeithas Meddygaeth Alwedigaethol, Grŵp De Cymru a Gorllewin Lloegr

 
"Rydyn ni o Gangen Cymru y Gyngres Geltaidd yn credu bod ein Cynhadledd wedi bod yn llwyddiant mawr a hoffem ddiolch i chi am yr holl waith caled a wnaethoch i'n helpu i gyflawni hyn. Roeddem yn teimlo bod yr holl staff yn broffesiynol iawn ac yn barod iawn eu cymwynas. Nid ydym yn drefnwyr cynadleddau proffesiynol ac roedd eich help a'ch cyngor yn amhrisiadwy. Diolch yn fawr".

Cangen Cymru y Gyngres Geltaidd

 
"Roedd popeth yn wych, y cyfathrebu'n ardderchog, y llety'n ardderchog - yn union fel yr oeddem ei angen, roedd y bobl a'n croesawodd yn ardderchog ac yn gymwynasgar iawn. Rwy'n trefnu'r daith hon bob mis Gorffennaf a byddaf yn bendant yn cysylltu â chi eto gyda’r gobaith o ddefnyddio'r un neuaddau eto'r flwyddyn nesaf ".

Ysgol Syr Thomas Picton, Sir Benfro

 
"Diolch yn fawr am eich holl gymorth ac arbenigedd wrth drefnu'r digwyddiad heddiw".

Systemau Dysgu a Gwybodaeth, Met Caerdydd

 
“Hoffwn fynegi ein diolch i chi i gyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd am gynnal Fforwm Rhwydwaith Cyflogwyr Caerdydd a’r Fro llwyddiannus unwaith eto. Roedd y lleoliad o'r safon uchaf; digon o le, cyfforddus, yn edrych yn dda iawn ac yn hygyrch i bawb. Yn ôl yr arfer, roedd y staff yn gwrtais, yn gyfeillgar, yn broffesiynol ac yn awyddus i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd bosibl. Roedd yn amlwg o'r gwerthusiad o'r digwyddiad bod y cynrychiolwyr yn meddwl llawer o’r lleoliad a'r staff – Deg allan o ddeg i Met Caerdydd! Byddwn yn edrych ymlaen at weithio gyda chi eto yn fuan iawn i gynnal digwyddiadau yn y dyfodol".

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 
"Aeth y gweithdai yn dda iawn; roedd pawb a fynychodd yn hoff iawn o'r lleoliad a'r cyfleusterau. Roedd y cinio yn dda iawn".

Cymdeithas Strôc Cymru

 
"Cyfleusterau a staff Cynadledda rhagorol - penigamp. Rydym wedi defnyddio llawer o westai 4 a 5 seren yn y gorffennol, ond nid yw’r un ohonynt wedi bod mor gyfeillgar ac effeithlon. Rwyf eisoes wedi argymell y lleoliad i eraill ac ni fyddaf yn oedi cyn cynnal cynadleddau yn y Brifysgol yn y dyfodol".

Cynhadledd Genedlaethol Ffeibrosis Systig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro


"Diolch am ddigwyddiad gwych a aeth yn ddi-gynnwrf ac yn ddi-dor. Mae eich tîm wedi derbyn nifer o sylwadau ac adborth cadarnhaol gan gynrychiolwyr ac yn bwysicaf oll y cleient. Diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth ac am wneud hon yn broses mor hawdd, pleserus a di-straen".

Diwrnod Rhannu AALl

 
“Roeddem yn falch iawn o groesawu myfyrwyr, addysgwyr a staff y GIG o bob rhan o’r DU i gynhadledd Ysgol Agored IHI (DU) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf. Diolch am eich cymorth â’r paratoadau ar gyfer y digwyddiad a'ch cymorth i sicrhau bod y gynhadledd yn rhedeg yn esmwyth ar y ddau ddiwrnod. Rydym wedi mwynhau gweithio gyda chi yn fawr ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi ar ddigwyddiadau yn y dyfodol".

1000 o Fywydau a Mwy a Sefydliad Arloesi a Gwella'r GIG

 
"Diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich cefnogaeth i wneud y gynhadledd yn llwyddiant mawr ac am roi gwasanaeth rhagorol i dros 200 o gydweithwyr a fynychodd Gynhadledd Is-adran Seicoleg Fforensig, Cymdeithas Seicolegol Prydain. Fe wnaeth pawb fwynhau'r digwyddiad yn fawr a dweud pa mor dda oedd wedi'i drefnu. Cawsom gymaint o sylwadau cadarnhaol am y bwyd a'r lluniaeth".

 Adran Seicoleg Gymhwysol

 
"Dim ond nodyn cyflym i ddweud diolch yn fawr am eich holl ymdrechion wrth drefnu cynhadledd Camstrand. Roeddech yn hynod effeithlon ac yn ymateb yn gyflym iawn i'm holl geisiadau am gymorth. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech estyn ein diolch i'r staff arlwyo am bryd o fwyd hyfryd ar y nos Fercher, a hefyd am y bwffe a'r lluniaeth ar y dydd Iau. Cyfrannodd y cyfan at gynhadledd lwyddiannus iawn".

Cynhadledd CAMSTRAND

 
“Roeddwn i eisiau diolch i chi am wneud y gynhadledd mor llwyddiannus ac am ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel gyda gwên. Ni allaf nodi unrhyw fai ar y lleoliad, y cyfleusterau na'r bobl. Derbyniais gymaint o sylwadau cadarnhaol ar y bwyd a'r cyfleusterau a dylech fod yn falch iawn. Ni allem fod wedi dewis lleoliad mwy perffaith".

Cyngor Sir Benfro - ARCOPOL

 
"Diolch am yr holl waith caled sydd wedi'i wneud i sicrhau bod ein digwyddiad yn mynd yn llyfn. Mynd y filltir ychwanegol honno i'n helpu gyda staff anhygoel ym mhob adran".

Impact Rhyngwladol

 
"Roedd yr adborth gan ein cynrychiolwyr yn gadarnhaol iawn ac roeddent yn credu bod y lleoliad a'r cyfleusterau'n dda iawn".

Cymorth Canser Macmillan

 
"Diolch am eich cydweithrediad o ran ffilmio Torchwood. Heb eich cymorth chi, byddai wedi bod yn amhosibl cyflawni'r hyn a wnaethom. Unwaith eto diolch am fod mor gymwynasgar a gobeithio y gwelwn ni chi cyn bo hir. Pwy a ŵyr gallai fod cyfres arall a byddwn yn curo ar eich drws unwaith eto".

"Torchwood" BBC Cymru

 
"Hoffwn ddiolch i chi am ddarparu ar gyfer cystadleuaeth “This Morning's Dinky Dancing" ar 19 Mawrth. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr a gwnaeth ein cystadleuwyr fwynhau'r profiad yn fawr iawn. A fyddech gystal ag estyn ein diolch i'r staff ar Gampws Llandaf UWIC a oedd yn gyfeillgar iawn ac a helpodd i sicrhau bod y diwrnod yn rhedeg mor llyfn â phosibl".

"This Morning" Granada Daytime


“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i staff UWIC am ddarparu gwasanaeth mor rhagorol i Dîm Cymru ar achlysur eu hymweliad â'r Ganolfan Hyfforddi Dan Do. Roedd ansawdd y ddarpariaeth hyfforddi’n rhagorol a gwnaeth hyn, ynghyd â'r gwasanaeth dymunol iawn a ddarparwyd gan y staff, ennyn dim ond sylwadau cadarnhaol gan chwaraewyr a rheolwyr y tîm."

Undeb Rygbi Cymru


"Roedd y lleoliad yn diwallu ein holl anghenion ac roedd y trefniadau cyn i ni gyrraedd yn wych. A fyddech gystal ag estyn ein gwerthfawrogiad i bob aelod o staff, yn enwedig am fod wrth law i roi cymorth ychwanegol inni ar y diwrnod".

Cynulliad Cenedlaethol Cymru