Gwasanaethau Myfyrwyr>Cefnogaeth ariannol>Cyllid Myfyrwyr – Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Fyfyrwyr Israddedig

Cyllid Myfyrwyr – Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Darpar Fyfyrwyr Israddedig

Rydym yn deall y bydd gan ddarpar fyfyrwyr a rhieni/gwarcheidwaid gwestiynau yn aml am ba gyllid sydd ar gael i fyfyrwyr, a sut/pryd i wneud cais. Mae ein tîm Cyngor Ariannol yma drwy gydol y flwyddyn i ateb ymholiadau a darparu cymorth gyda chynllunio cyllideb myfyriwr, ac rydym yn eich annog i gysylltu os nad yw’r nodwedd Cwestiynau Cyffredin hon yn ymdrin â’ch ymholiad.

Mae’r cyngor isod yn gyngor cyffredinol i roi trosolwg i chi o’r cymorth sydd ar gael a sut i wneud cais. I gael cyngor penodol yn seiliedig ar eich amgylchiadau unigol, cysylltwch â ni ar financeadvice@cardiffmet.ac.uk neu cysylltwch â’ch cyllidwr yn uniongyrchol ar y manylion a roddir isod.


Gwneud Cais am Gyllid Myfyrwyr

C. Rwyf wedi gwneud cais i brifysgol – pa gyllid sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig?

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr israddedig cartref yn gymwys i gael cyllid Cyllid Myfyrwyr i dalu costau ffioedd dysgu (a delir gan Gyllid Myfyrwyr yn uniongyrchol i’r brifysgol) a chymorth tuag at gostau byw (a elwir yn fenthyciadau cynhaliaeth a/neu grantiau cynhaliaeth, a delir yn uniongyrchol i fyfyrwyr mewn 3 rhandaliad, fel arfer ar ddechrau pob tymor).

C. Sut byddaf yn gwybod a wyf yn gymwys i gael cymorth?

Mae yna nifer o feini prawf cymhwyster er mwyn gallu derbyn Cyllid Myfyrwyr: mae hyn yn cynnwys eich statws preswylio (pa wlad yn y DU rydych chi wedi byw ynddi, ac am ba hyd), y cwrs rydych chi’n bwriadu ei astudio, eich oedran (mae angen i chi fod yn iau). 60 ar yr adeg y bydd eich cwrs yn dechrau cael y cymorth cymwys mwyaf), ac a ydych wedi astudio ar lefel israddedig yn flaenorol.

C. Rwy’n byw yn Lloegr ond eisiau astudio yng Nghymru – a ddylwn i wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru neu Gyllid Myfyrwyr Lloegr?

Rydych chi’n gwneud cais i’r cyllidwr yn y wlad lle rydych chi’n byw fel arfer. Nid yw lle rydych yn bwriadu astudio yn effeithio ar y corff cyllido rydych yn gwneud cais iddo, e.e., os ydych chi’n byw yn Lloegr fel arfer ac yn gwneud cais i Met Caerdydd, yna’r corff cyllido rydych chi’n gwneud cais iddo yw Cyllid Myfyrwyr Lloegr. Gallwch ddod o hyd i ddolenni isod i bob darparwr Cyllid Myfyrwyr:

C. Sut mae gwneud cais?

Y ffordd hawsaf yw gwneud cais ar-lein i Gyllid Myfyrwyr, i’r cyllidwr yn y wlad yr ydych yn byw ynddi fel arfer ar adeg gwneud cais am le mewn prifysgol. Ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr Met Caerdydd, Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Gyllid Myfyrwyr Lloegr fydd hyn. Pan fyddwch yn cofrestru, byddwch yn cael Cyfeirnod Cwsmer unigryw, a bydd angen i chi greu cyfrinair ac ateb cyfrinachol. Bydd angen y manylion hyn arnoch bob tro y byddwch yn mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyrwyr.

Pan fyddwch yn gwneud cais, bydd angen eich Rhif Yswiriant Gwladol a manylion pasbort dilys arnoch, gan y bydd y cais ar-lein yn gofyn am hyn. Bydd gofyn i chi hefyd ddarparu manylion cyswllt y rhiant(rhieni) yr ydych yn byw gyda nhw fel arfer (neu eich partner os ydych yn byw gyda nhw). Gelwir y rhain yn ‘noddwyr’. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich cais, bydd Cyllid Myfyrwyr yn cysylltu â’ch noddwyr ac yn gofyn iddynt am eu manylion cyflogaeth a’u rhif Yswiriant Gwladol i’w helpu i gyfrifo faint o Gyllid Myfyrwyr y mae gennych hawl iddo.

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, gallwch fewngofnodi unrhyw bryd i wirio statws eich cais, ac unrhyw wybodaeth bellach y gofynnir amdani gan Gyllid Myfyrwyr, a gweld copïau o unrhyw ohebiaeth y maent wedi’i hanfon atoch ynghylch eich cais.

C. Pryd ddylwn i wneud cais?

Gallwch wneud cais am Gyllid Myfyrwyr o’r mis Mawrth cyn i chi ddechrau eich astudiaethau. Nid oes angen i chi aros nes bod gennych gynnig wedi’i gadarnhau. Y dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais am asesiad gwarantedig a chyllid ar ddechrau’r tymor newydd ym mis Medi yw 21 Mehefin 2024 ar gyfer Cyllid Myfyrwyr Lloegr a 25 Mehefin 2024 ar gyfer Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd angen i chi hefyd ailymgeisio am gyllid ar gyfer pob blwyddyn o’ch cwrs. Mae ceisiadau ar-lein fel arfer yn agor ym mis Mawrth bob blwyddyn, yn barod ar gyfer y mis Medi canlynol. I ail-ymgeisio, mewngofnodwch i’ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr ar-lein. Os oes unrhyw rai o’ch manylion wedi newid e.e., cyfrif banc, manylion cyswllt ac ati gwnewch yn siŵr eich bod yn eu diweddaru yn eich cais.

C. A oes rhaid i mi dalu fy ffioedd o’m grant/benthyciad cynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr?

Na – pan fyddwch yn gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr, byddwch yn gwneud cais am ddwy elfen ar wahân:

 • Benthyciad ffioedd dysgu – bydd hwn yn talu cost lawn eich ffioedd dysgu blynyddol (fel arfer £9,000 neu £9,250 ar gyfer myfyrwyr llawn amser bob blwyddyn), a bydd yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r brifysgol ar ôl i chi fynychu a chofrestru (bydd y brifysgol yn cadarnhau hyn ar eich rhan).
 • Benthyciad/grant cynhaliaeth – y cyllid y bydd Cyllid Myfyrwyr yn ei ddarparu’n uniongyrchol i chi i helpu gyda chostau byw tra yn y brifysgol, megis rhent a biliau.

C. Faint fydda i’n ei gael?

Bydd faint a gewch yn dibynnu ar ba gyllidwr yr ydych yn gymwys i wneud cais iddo, os ydych yn byw ‘gartref, neu ‘oddi gartref’, ac incwm cartref cyfunol eich rhiant(rhieni)/partner rydych yn byw gydag ef/hi (yn hytrach na myfyrwyr o Gymru). Ar gyfer 2024/25:

 • bydd myfyrwyr sy’n gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru fel arfer yn cael £12,150 y flwyddyn os ydynt yn byw oddi cartref i astudio, a £10,315 y flwyddyn os ydynt yn byw gyda rhieni.
 • bydd myfyrwyr sy’n gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Lloegr yn cael rhwng £4,767 a £10,277 y flwyddyn os ydynt yn byw oddi cartref tra’n astudio, a rhwng £3,790 ac £8,620 y flwyddyn os ydynt yn byw gyda rhieni. Bydd yr union swm yn cael ei bennu gan brawf modd incwm y cartref.

Efallai y bydd gennych hawl hefyd i gymorth ymarferol ychwanegol os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anabledd dysgu penodol (a elwir yn Lwfans Myfyrwyr Anabl), neu hawl uwch os oes gennych blant dibynnol/oedolyn dibynnol. Gofynnir i chi gadarnhau hyn yn eich cais Cyllid Myfyrwyr.

C. Beth yw asesiad incwm cartref Cyllid Myfyrwyr?

Mae’r asesiad incwm cartref yn brawf modd a fydd yn pennu gwahanol bethau ar gyfer pob cyllidwr:

 • Ar gyfer ymgeiswyr Cyllid Myfyrwyr Lloegr – incwm cartref y rhiant(rhieni) neu bartner rydych yn byw gyda nhw fydd yn pennu faint o fenthyciad cynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr y byddwch yn ei dderbyn – po uchaf yw incwm y cartref, yr isaf fydd y benthyciad cynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr y byddwch yn ei dderbyn. Ar gyfer myfyrwyr ag incwm cartref o £65,000 neu fwy, telir y lefel isaf o gynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr.
 • Ar gyfer ymgeiswyr Cyllid Myfyrwyr Cymru – er y bydd pob myfyriwr yn cael yr un faint o gynhaliaeth, waeth beth fo incwm y cartref, bydd incwm cartref y rhiant(rhieni) neu bartner rydych yn byw gydag ef/hi yn pennu faint mae Cyllid Myfyrwyr yn ei dderbyn fel grant nad yw’n ad-daladwy a faint fel benthyciad ad-daladwy.

Os ydych ond yn byw gydag un rhiant, byddwch yn cael eich asesu ar incwm eu cartref, ond os ydych yn byw gyda rhiant a llys-riant, bydd eu hincwm ar y cyd hefyd yn cael ei gynnwys yn yr asesiad. Os ydych chi’n rhannu’ch amser rhwng byw gyda’r ddau riant, bydd gofyn i chi gynnwys manylion y rhiant rydych chi’n byw gyda nhw y rhan fwyaf o’r amser.

Bydd y prawf modd yn seiliedig ar eu hincwm a enillwyd mewn blwyddyn ariannol flaenorol. I’r rhai sy’n dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2024, y flwyddyn ariannol a ddefnyddir ar gyfer yr asesiad fydd 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023. Os yw incwm cartref eich rhiant(rhieni)/partner wedi gostwng 15% neu fwy ers y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2023, mae gan Gyllid Myfyrwyr broses ar waith i ganiatáu i chi gael eich ailasesu ar incwm y cartref yn y flwyddyn ariannol gyfredol – adwaenir hyn fel asesiad incwm y flwyddyn gyfredol. Dim ond ar ôl i fanylion y flwyddyn ariannol flaenorol gael eu darparu gyntaf y gellir gwneud hyn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn gan eich cyllidwr.

Ni fydd yr asesiad incwm cartref yn ystyried unrhyw incwm o gyflogaeth yr ydych yn ei ennill cyn neu yn ystod eich astudiaethau.

C. Pryd fyddaf yn derbyn fy nhaliad Cyllid Myfyrwyr?

Unwaith y bydd eich cais wedi’i asesu byddwch yn derbyn llythyr hawl dyfarniad (bydd copi o hwn hefyd ar gael ar eich cyfrif ar-lein). Bydd y llythyr hwn yn rhoi gwybod am y dyddiadau y byddwch yn derbyn eich rhandaliadau benthyciad cynhaliaeth/grant bob tymor.

Os gwnaethoch gais erbyn y dyddiadau cau a nodir uchod, dylai eich taliad cynhaliaeth cyntaf ddod i law yn ystod wythnos gyntaf eich tymor. Weithiau bydd myfyrwyr yn profi oedi wrth dderbyn eu Cyllid Myfyrwyr gan nad yw’r holl wybodaeth y gofynnwyd amdani wedi’i darparu – mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys manylion incwm y cartref neu statws priodasol y gofynnwyd amdanynt yn uniongyrchol gan rieni myfyrwyr.

C. Rwyf wedi astudio ar lefel israddedig o’r blaen ac wedi derbyn Cyllid Myfyrwyr – a fyddaf yn gallu ei dderbyn eto?

Bydd hyn yn dibynnu ar ba mor hir y buoch yn astudio yn flaenorol, ac a oedd unrhyw amgylchiadau eithriadol dros adael eich cwrs blaenorol.

Hefyd, os ydych chi’n bwriadu astudio cwrs sy’n gymwys ar gyfer bwrsariaeth GIG, efallai y byddwch chi’n dal yn gymwys i gael Cyllid Myfyrwyr hyd yn oed os ydych chi wedi astudio o’r blaen. Gall y rheolau ar hyn fod yn gymhleth felly rydym yn eich cynghori i gysylltu â’ch cyllidwr yn uniongyrchol i gael cyngor sy’n benodol i’ch amgylchiadau.

C. Sut mae cysylltu â Chyllid Myfyrwyr i drafod fy nghais?

Gallwch gysylltu â Chyllid Myfyrwyr ar y rhifau canlynol:

 • Cyllid Myfyrwyr Cymru: 0300 200 4050
 • Cyllid Myfyrwyr Lloegr: 0300 100 0607
 • Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon: 0300 100 0077
 • Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban: 0300 555 0505

C. Pryd mae’n rhaid i mi ad-dalu benthyciadau Cyllid Myfyrwyr, a faint o log byddaf yn ei dalu?

Mae llog yn dechrau cronni ar fenthyciadau Cyllid Myfyrwyr o’r dyddiad y’i rhoddir i chi. Bydd faint o log a dalwch yn dibynnu ar ba gynllun ad-dalu rydych chi arno. Byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth hon ar eich cyfrif Cyllid Myfyrwyr ar-lein unwaith y bydd eich cais wedi’i asesu.

Ni fydd yn rhaid i chi ddechrau ad-dalu ffioedd dysgu a benthyciadau cynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr tan y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, a dim ond wedyn os ydych yn ennill dros y trothwy cyflog perthnasol.

Mae graddedigion sy’n ad-dalu benthyciadau israddedig ar hyn o bryd yn ad-dalu 9% o’r hyn y maent yn ei ennill dros y trothwy bob mis, e.e., os ydych yn ennill £26,000 y flwyddyn a chyflog trothwy eich cynllun ad-dalu yn £25,000, byddwch yn talu 9% o £1,000 dros y flwyddyn mewn didyniadau a wneir o’ch cyflog gan eich cyflogwr, felly £90 mewn didyniadau blynyddol. Gwneir y didyniadau gan eich cyflogwr ar yr un pryd â threth incwm ac Yswiriant Gwladol, a bydd y symiau a dalwyd yn dangos ar eich slipiau cyflog.


Cyrsiau a Ariennir gan Fwrsariaethau’r GIG

C. Rwy’n bwriadu astudio cwrs gofal iechyd lle mae bwrsariaeth GIG Cymru ar gael – sut mae’r cyllid yn gweithio?

Bydd gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau cymwys yr opsiwn i ddewis rhwng cael cyllid drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru neu gyllid Cyllid Myfyrwyr safonol.

Mae GIG Cymru yn cynnig bwrsariaethau i fyfyrwyr, sy’n talu’r holl ffioedd dysgu gyda grant nad yw’n ad-daladwy, grant cynhaliaeth o £1,000 nad yw’n dibynnu ar brawf modd a grant pellach ar sail prawf modd hyd at £2,643 y flwyddyn os ydynt yn astudio oddi cartref, neu hyd at £2,207 os yn byw gyda rhiant(rhieni).

Mae’r fwrsariaeth yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n fodlon ymrwymo i weithio yn GIG Cymru am o leiaf 2 flynedd ar ôl graddio. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y bydd swm y cyllid sydd ar gael o Gynllun Bwrsariaeth y GIG a’r cyllid Cyllid Myfyrwyr Safonol yn amrywio, ac mae’n bwysig treulio amser yn gweithio allan pa opsiwn sydd orau i chi.

C. A oes unrhyw gyllid arall ar gael os byddaf yn cymryd bwrsariaeth y GIG?

Oes – gall myfyrwyr sy’n cael bwrsariaeth y GIG hefyd wneud cais i Gyllid Myfyrwyr am fenthyciadau cynhaliaeth ychwanegol nad ydynt yn dibynnu ar brawf modd:

 • Cyllid Myfyrwyr Lloegr – Benthyciad Cynhaliaeth Cyfradd Is o hyd at £2,670 (neu £2,004 os ydych yn byw yng nghartref y rhiant yn ystod astudio)
 • Cyllid Myfyrwyr Cymru – benthyciad Cyllid Myfyrwyr hyd at £11,150 (neu £9,315 os ydych yn byw yng nghartref y rhiant yn ystod astudio)

Anfonwch e-bost atom yn financeadvice@cardiffmet.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am gyllid ar gyfer cyrsiau bwrsariaeth y GIG.

C. Sut mae gwneud cais am gyllid bwrsariaeth?

Y cam cyntaf yw cofrestru eich diddordeb yn y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo a ariennir gan fwrsariaeth GIG Cymru – dylech wneud hyn p’un a ydych wedi dewis llwybr ariannu bwrsariaeth y GIG neu’r llwybr Cyllid Myfyrwyr safonol.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn hysbysiad pellach ynghylch pryd i wneud cais am y fwrsariaeth, neu os ydych yn optio allan o gyllid bwrsariaeth y GIG, byddwch yn cael cod y gallwch ei ddefnyddio i symud ymlaen â’ch cyllid Cyllid Myfyrwyr safonol. I’r rhai sy’n gwneud cais am fwrsariaeth GIG Cymru a chynhaliaeth Cyllid Myfyrwyr, cofiwch y bydd angen cais ar wahân i bob cyllidwr ar gyfer hyn.

C. Sut ydw i’n cysylltu â GIG Cymru ynghylch fy nghais?

Gallwch gysylltu â’r tîm sy’n gweinyddu bwrsarïau’r GIG yn uniongyrchol:

Ymholiadau Bwrsariaeth – Ffôn: 02920 905380

Ymholiadau Gofal Plant – Ffôn: 02920 905381

E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk


Cyllid BSc Gwaith Cymdeithasol

Mae myfyrwyr sydd eisoes â gradd ac sydd am astudio’r cwrs Gwaith Cymdeithasol yn gymwys i wneud cais am y benthyciad cynhaliaeth ac unrhyw grantiau atodol perthnasol drwy eu hawdurdod cyllido. Fodd bynnag, nid yw myfyrwyr yn gymwys i gael grant cynhaliaeth neu gymorth ffioedd dysgu.

Efallai y bydd myfyrwyr hefyd yn gallu cael bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol a chymorth tuag at gostau lleoliad. Gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth: Cyllid gradd gwaith cymdeithasol | Gofal Cymdeithasol Cymru (ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru) a Gwaith Cymdeithasol – Gwneud Cais am Fwrsariaeth Israddedig | NHSBSA (ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr).


Cyllidebu

C. Sut ydw i’n cyfrifo a fydd fy Nghyllid Myfyrwyr yn talu fy nghostau yn y brifysgol?

Nid yw pob myfyriwr yn cael digon o Gyllid Myfyrwyr i dalu eu costau byw hanfodol, a bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr naill ai’n gweithio’n rhan amser, a/neu’n cael cymorth gan deulu i helpu i hybu eu hincwm yn ystod y brifysgol. Rydym yn eich cynghori’n gryf i gyfrifo cyllideb cyn i chi gyrraedd y brifysgol, i’ch helpu i gynllunio a fydd eich incwm disgwyliedig (gan gynnwys Cyllid Myfyrwyr, tâl o waith rhan amser, cymorth rhiant/partner ac ati) yn talu eich costau disgwyliedig (gweler isod). Bydd hyn yn eich grymuso i symud ymlaen trwy eich astudiaethau yn hyderus y bydd gennych ddigon o arian i fyw arno heb fynd i drafferthion. Mae gennym dempledi cyllideb myfyrwyr i helpu gyda hyn a byddwn yn cynnig gweminarau a sesiynau un-i-un i fyfyrwyr newydd dros yr haf ac yn ystod y tymor. Anfonwch e-bost atom yn financeadvice@cardiffmet.ac.uk am ragor o fanylion.

C. Pa dreuliau ddylwn i gyllidebu ar eu cyfer fel myfyriwr?

Bydd hyn yn dibynnu a ydych mewn Neuaddau Preswyl neu’n rhentu’n breifat.

Bydd costau hanfodol yn cynnwys rhent, biliau, bwyd, pethau ymolchi/meddyginiaeth, cludiant, cytundebau ffôn, tanysgrifiadau, yswiriant ac arian ar gyfer eich bywyd cymdeithasol. Os ydych yn rhentu gan landlord preifat, bydd angen i chi hefyd ystyried cyfleustodau (nwy, trydan a dŵr). Os ydych yn dod â char i’r brifysgol, byddwch yn wynebu costau ychwanegol ar gyfer tanwydd, cynnal a chadw, parcio a threth ac ati.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig llawn amser, dylech fod yn gymwys i wneud cais am eithriad Treth y Cyngor tra byddwch yn fyfyriwr.

C. Rwyf wedi cynllunio fy nghyllideb a gallaf weld na fydd fy hawl i Gyllid Myfyrwyr yn talu am fy nghostau byw – beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd eich cyllideb gynlluniedig yn dangos na fydd gennych ddigon o arian i’w gael yn seiliedig ar eich incwm a’ch treuliau disgwyliedig, efallai y bydd nifer o opsiynau ar gael i chi er mwyn i’ch cyllideb weithio:

 • Cael sgwrs gyda’ch teulu cyn i chi gyrraedd, i weld a fyddant yn gallu eich helpu, ac os felly, faint a phryd. Efallai y byddai’n ddefnyddiol rhannu’r erthygl “Save The Student” hon gyda nhw i ddechrau’r sgwrs.
 • Dechreuwch gynllunio ar gyfer pa waith rhan amser y gallech ei wneud, naill ai yn ystod y tymor, a/neu yn ystod egwyl. Mae gan Met Caerdydd wasanaeth gyrfaoedd a fydd yn gallu helpu gydag awgrymiadau ar ddod o hyd i waith rhan amser.
 • Adolygwch eich cyllideb eto – a allwch chi dorri i lawr ar eich treuliau arfaethedig ar gyfer eitemau nad ydynt yn hanfodol? Os oes angen help arnoch i adolygu eich cyllideb, cysylltwch â ni a gallwn helpu.

C. A oes angen cyfrif banc myfyriwr arnaf, a sut mae dewis un sy’n iawn i mi?

Nid oes angen un arnoch, ond mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gweld y gall y nodweddion sydd ar gael gyda chyfrifon banc myfyrwyr fod yn fuddiol. Gall hyn gynnwys gorddrafftiau di-log a chymhellion eraill fel cardiau rheilffordd am ddim. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyfrifon banc myfyrwyr gan “Save The Student”.

C. A oes unrhyw gymorth ariannol arall ar gael?

Mae gan UCAS dudalen benodol gyda manylion ysgoloriaethau allanol, grantiau a bwrsariaethau a all fod ar gael. Mae gan Met Caerdydd hefyd dudalen bwrsariaethau ac ysgoloriaethau bwrpasol ar gyfer cymhellion a gynigir gan y brifysgol. Ar gyfer ymholiadau am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, cysylltwch â admissions@cardiffmet.ac.uk.

Os ydych yn byw yng Nghymru a bod gennych blant ifanc dibynnol, efallai y gallwch gael hyd at 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant i blant 3 i 4 oed gyda’r Cynnig Gofal Plant.

Mae gan Met Caerdydd hefyd Gronfa Caledi Ariannol ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n wynebu argyfwng ariannol annisgwyl tra byddant yn y brifysgol. Mae telerau ac amodau’n berthnasol, ac mae’r gronfa yn seiliedig ar brawf modd.


Rhai sy’n Gadael Gofal

C. Rwy’n berson sy’n gadael gofal – a oes unrhyw gymorth ychwanegol y mae gennyf hawl iddo?

Efallai y byddwch yn gymwys i gael mynediad at becyn cymorth sy’n cynnwys bwrsariaeth o £1000 (a’r dyfarniad Bywyd Astudio).

Gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth a’r meini prawf cymhwysedd: Cymorth i’r rhai sy’n Gadael Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio.


Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

C. Nid wyf mewn cysylltiad â fy rhieni – a oes unrhyw gymorth ychwanegol?

Os ydych yn astudio heb gymorth eich teulu a’ch bod wedi ymddieithrio oddi wrthynt, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth, sy’n cynnwys bwrsariaeth o £1,000 (a’r dyfarniad Bywyd Astudio).

Gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth a’r meini prawf cymhwysedd: Cymorth i’r rhai sy’n Gadael Gofal a Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio.


Angen Mwy o Gymorth?

C. Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gellir cysylltu â’n tîm Cyngor Ariannol ar financeadvice@cardiffmet.ac.uk. Mae’r tîm yn cefnogi darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol gyda chyngor a gwybodaeth ar bob agwedd ar ariannu, cyllidebu, rheoli arian a chyfeirio/atgyfeiriadau ar gyfer cymorth arbenigol sy’n ymwneud ag arian megis dyledion, budd-daliadau a gamblo.

I’r rhai sydd ag ymholiadau yn ymwneud â rhan benodol o’r cais Cyllid Myfyrwyr, rydym yn cynghori y gallwch gysylltu â Chyllid Myfyrwyr yn uniongyrchol, ar y rhifau uchod.