Cymorth dysgu

Os ydych chi'n fyfyriwr presennol, ewch i MetCanolog i ddysgu mwy am ein gwasanaethau

Amdanom ni

Rydym yn helpu myfyrwyr i oresgyn rhwystrau i'w dysgu drwy:

  • Apwyntiadau tiwtor a mentor arbenigol 1-1
  • adnoddau
  • gweithdai
  • deunyddiau dysgu wedi'u teilwra

I rai myfyrwyr, gall y rhwystrau hyn fod yn anhawster dysgu penodol fel dyslecsia neu anabledd, i eraill gall heriau fod yn sefyllfaol neu dros dro, er enghraifft:

  • addasu i astudiaeth prifysgol
  • dal i fyny ar asesiadau ar ôl bod yn sâl
  • ei chael hi'n anodd ffitio popeth o gwmpas gwaith, gofal plant neu ymrwymiadau eraill 

Gall pawb yn y pen draw effeithio ar sut mae gwybodaeth yn cael ei phrosesu, ei chanolbwyntio neu ei deall gan adael myfyrwyr yn teimlo eu bod wedi'u llethu.

Ein nod yw helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r strategaethau sydd eu hangen i oresgyn yr heriau hyn a mwy.

Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) yn gymorth i dalu'r costau sy'n gysylltiedig ag astudio sydd gennych oherwydd problem iechyd meddwl, salwch hirdymor neu unrhyw anabledd arall. Mae'n cael ei dalu gan eich corff ariannu fel Cyllid Myfyrwyr Lloegr, Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Ddyfarniadau Myfyrwyr y GIG. 

Gall hyn fod ar ei ben ei hun neu'n ychwanegol at unrhyw gyllid myfyrwyr a gewch. 

Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi fynychu Asesiad Anghenion lle gallwch drafod effaith eich anabledd a pha gymorth fyddai'n ddefnyddiol. Gall hyn gynnwys offer, meddalwedd, cymorth 1-1 a chostau teithio. 

Mae gennym ein Canolfan Asesu ein hunain ym Met Caerdydd

Ewch i'n Canolfan Asesu

Cysylltwch â Ni

learningsupport@cardiffmet.ac.uk

02920 205547