Hafan>Astudio>Canllaw astudio

Canllaw astudio

Mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â'ch astudiaethau academaidd a fydd yn eich helpu ar bob cam o'ch taith trwy Met Gaerdydd.

Dewiswch faes rydych chi am ddysgu mwy amdano:
Sgiliau a chefnogaeth academaidd

Mae sgiliau academaidd yn sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu datblygu i fod yn llwyddiannus yn eich astudiaethau yma. Maent yn cynnwys

 • Dyfynnu a chyfeirio
 • Meddwl yn feirniadol
 • Ysgrifennu academaidd
 • Astudio yn y Brifysgol
 • Asesiad
 • Delio ag arholiadau
 • Cyflwyniadau
 • Sgiliau ymchwil.

Mae ein gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth yn darparu ystod o weithdai a thiwtorialau, ar-lein ac yn bersonol, i'ch helpu chi i wella'r sgiliau hyn.

Gweithdai

Mae gweithdai sy'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau hyn ar gael yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn a gellir eu harchebu trwy MetHub.

Cefnogaeth ar-lein

Gallwch hefyd gael gafael ar gymorth helaeth ar-lein 24/7 o'r tudalennau gwe sgiliau Academaidd. Yma gallwch ddod o hyd i ganllawiau hawdd eu dilyn sy'n canolbwyntio ar yr holl sgiliau academaidd uchod. Neu beth am roi cynnig ar StudySmart, ein e-fodiwl rhyngweithiol sydd ar gael trwy Moodle sy'n ymdrin â sgiliau fel:

 • Astudio yn y Brifysgol
 • Gwaith sylfaenol academaidd
 • Dod o hyd i wybodaeth
 • Dyfynnu a chyfeirio
 • Llunio aseiniadau
 • Crynodeb a myfyrio
 • Delio ag arholiadau.

YGallwch hefyd gyflwyno sampl o'ch ysgrifennu a byddwn yn rhoi adborth ichi ar eich steil ysgrifennu, eglurder eich mynegiant, ac unrhyw gamgymeriadau gramadegol.

Darganfyddwch fwy am gyflwyno sampl o ysgrifennu

Rhestrau darllen

Gellir cyrchu rhestrau darllen ar gyfer eich cwrs penodol ar-lein 24/7. Yno, byddwch yn gallu dod o hyd i ddolenni uniongyrchol i adnoddau ar-lein yn ogystal â gwybodaeth am nifer y copïau sydd ar gael. Gellir eu cyrchu'n uniongyrchol o dudalen y modiwl ar Moodle neu ar leganto.cardiffmet.ac.uk
Y llyfrgell a gwasanaethau cysylltiedig

Bydd y llyfrgell yn dod yn offeryn hynod ddefnyddiol yn ystod eich astudiaethau ym Met Caerdydd.

Isod, byddwn yn dweud wrthych sut i gael y gorau o MetSearch, yr adnoddau sydd ar gael ichi eu cyrchu a sut y gall ein llyfrgellwyr proffesiynol ar y campws eich helpu chi.

Llyfrgellwyr

Ym mhob un o'n canolfannau dysgu ar y campws fe welwch dîm ymroddedig o lyfrgellwyr academaidd.

Nhw fydd eich man galw cyntaf am gyngor a chefnogaeth ar feysydd gan gynnwys:

 • Defnyddio'r llyfrgell
 • Chwilio am gyfnodolion ac adnoddau academaidd o ansawdd da a'u darganfod
 • Adnoddau allweddol ar gyfer pynciau penodol
 • Canllawiau pwnc unigol
 • Rhestrau darllen
 • Hawlfraint.

TGallant eich cynorthwyo gydag ymholiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn, e-bost, a thrwy wasanaeth WebChat.

Mae'r tîm hefyd yn darparu gweithdai hyfforddi llyfrgelloedd llyfrgelloedd trwy gydol y flwyddyn i'ch helpu chi i gael y gorau o'n hadnoddau. Gellir archebu'r gweithdai hyn trwy Eventbrite.

Mae'r gwasanaeth llyfrgell hefyd wedi cynhyrchu ystod o ganllawiau pwnc-benodol. Mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i'r cyfnodolion a'r adnoddau academaidd gorau sy'n benodol i'ch pwnc.

Casgliadau llyfrgelloedd a sut i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano

Ledled ein llyfrgelloedd, mae gennym dros 170,000 o lyfrau, 188,000 o e-lyfrau a 101,000 o deitlau print a digidol. Er y gellir cyrchu llyfrau o ganolfannau dysgu yn ystod oriau agor, gellir cyrchu ein e-lyfrau a'n teitlau digidol pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch.

Gyda dros 400,000 o deitlau i ddewis o'u plith, gall dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano fod yn dasg frawychus. Yn ffodus, mae MetSearch yn ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano.

MetSearch

MetSearch yw ein gwasanaeth darganfod llyfrgelloedd - llwyfan sy'n caniatáu ichi chwilio'r casgliadau print ac electronig sydd ar gael ichi i gefnogi'ch astudiaethau a rheoli'ch cyfrif llyfrgell.

Gan ddefnyddio MetSearch gallwch:

 • Chwilio a darganfod casgliadau llyfrgell
 • Cyrchu testun llawn cynnwys digidol
 • Gofyn am eitemau nad ydyn nhw ar gael ar hyn o bryd
 • Gofyn am eitemau o lyfrgell arall
 • Rheoli eich cyfrif llyfrgell
 • Arbed hoff eitemau, arbed chwiliadau a gosod rhybuddion.Tiwtora Personol

Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol wedi'i ddyrannu iddo yn ystod cyfnod sefydlu eich astudiaethau ym Met Caerdydd. Bydd eich Tiwtor personol fel arfer yn aelod academaidd o staff o'ch cwrs.

Ar ôl i chi gael Tiwtor Personol, ei chyfrifoldeb nhw yw eich cefnogi chi trwy'ch amser yma ym Met Caerdydd. Byddant yn eich cefnogi trwy gyfarfodydd tiwtorial a drefnir sy'n digwydd unwaith y tymor, o leiaf.

Gall y gefnogaeth hon gynnwys trafod eich cyflawniadau academaidd, meysydd sydd angen eu gwella, neu unrhyw faterion personol y gallech fod yn eu profi. Waeth bynnag yr ymholiad, bydd eich tiwtor personol yn gallu eich cyfeirio at y person neu'r gefnogaeth fwyaf priodol yn y brifysgol neu y tu hwnt.

Gallwch archebu apwyntiadau tiwtor personol trwy'r porth tiwtor personol.
Hyfforddiant sgiliau digidol

Mae sgiliau digidol yn ymwneud â'ch gallu i allu defnyddio cyfrifiadur a'r amrywiol becynnau meddalwedd sydd ar gael i chi.

Mae'r sgiliau hyn yn bwysig gan fod llythrennedd cyfrifiadurol yn prysur ddod yn sgil y mae llawer o gyflogwyr yn edrych amdani mewn darpar ymgeiswyr. Bydd datblygu'r sgiliau hyn hefyd yn gwneud eich astudiaeth ym Met Caerdydd yn haws ac yn fwy effeithlon.

Yn ffodus, mae gennym ni amrywiaeth o ganllawiau fflach, gweithdai a chyrsiau hyfforddi a fydd yn eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau digidol sy'n berthnasol i'ch astudiaethau ac a fydd yn eich paratoi ar gyfer eich bywyd ar ôl y brifysgol.

Canllawiau fflach

Canllawiau ar-lein a all roi help TG cyflym a hawdd i chi. Maent yn ymdrin ag ystod o bynciau, gan gynnwys sut i ddefnyddio:

 • E-bost
 • OneDrive
 • Benthyciadau gliniaduron
 • WiFi
 • Microsoft Office
 • Meddalwedd prifysgol
 • Argraffu
 • Diogelwch.

Ewch i ‘IT Flash Guides’

Cyrsiau hyfforddi

I'r rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau ymhellach, rydym hefyd yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddi.

Mae ein holl gyrsiau a chymwysterau hyfforddi TG yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Met Caerdydd ac ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus, byddant yn arwain at gymwysterau cydnabyddedig neu fathodynnau digidol y gellir eu hychwanegu at eich CVs digidol (e.e. LinkedIn) i brofi'ch sgiliau i gyflogwyr.

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn cynnwys:

 • Arbenigwr Microsoft Office (MOS)
 • ‘Microsoft Technology Associate’ (MTA): Cwrs Hanfodion Dylunio Gwe
 • Paratoi delweddau gyda Photoshop
 • Dylunio arolygon gyda Qualtrics.

Mwy o wybodaeth am Gyrsiau Hyfforddi
AppsAnywhere

Mae AppsAnywhere yn llwyfan ar-lein sy'n gwneud yn union yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun. Mae'n caniatáu ichi gyrchu holl feddalwedd y brifysgol lle bynnag a phryd bynnag y mae ei angen arnoch.

Gellir ei gyrchu'n uniongyrchol o unrhyw gyfrifiadur personol Met Caerdydd ar y campws trwy'r llwybr byr bwrdd gwaith.

Mae AppsAnywhere hefyd yn caniatáu mynediad at feddalwedd o'ch dyfeisiau personol eich hun p'un a ydych chi ar y campws neu oddi arno, gan ei gwneud hi'n hawdd cyrchu rhaglenni arbenigol ar gyfer eich cwrs.

Darganfyddwch fwy am AppsAnywhere

Sut i gael mynediad at AppsAnywhere ar ddyfeisiau personol
Cyngor Academaidd Rhyngwladol

Mae Cyngor Academaidd Rhyngwladol yn wasanaeth arbenigol sy'n helpu myfyrwyr Rhyngwladol i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant academaidd. Mae hyn yn cynnwys help gydag ysgrifennu traethodau, deall aseiniadau neu sgiliau iaith Saesneg ond gall gwmpasu ystod o gefnogaeth yn dibynnu ar eich angen unigol.

Darganfyddwch fwy am Gyngor Academaidd Rhyngwladol

SYmhlith y gwasanaethau mae:

Tiwtorialau unigol

Sesiwn 1 i 1 lle gallwch gael help gydag unrhyw heriau academaidd y gallech fod yn eu hwynebu.

Seminarau ysgrifennu academaidd

Seminarau rhyngweithiol cyfeillgar sy'n ymdrin ag ystod o sgiliau academaidd fel ysgrifennu traethodau a meddwl yn feirniadol. Gellir archebu'r rhain ar CanolbwyntMet.

Archebu ar MetHub

Dosbarthiadau ymarfer Saesneg

Mae'r dosbarthiadau hyn yn wych i unrhyw un sydd eisiau ymarfer eu sgiliau siarad a gwrando mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol.
Amgylchiadau Lliniaru

Mae amgylchiadau lliniarol yn ddigwyddiadau annisgwyl neu na ellir eu rhagweld sy'n cael effaith ddifrifol ar eich perfformiad academaidd. Gallai hyn olygu bod rhywbeth wedi eich atal rhag gallu cyflwyno aseiniad neu sefyll arholiad, neu rywbeth sy'n golygu bod angen amser ychwanegol arnoch i gwblhau darn o waith. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo nad oeddech yn gallu gwneud eich gorau ar aseiniad neu arholiad oherwydd rhywbeth a ddigwyddodd yn y cyfnod yn arwain ato, neu ar y diwrnod ei hun.

Darganfyddwch fwy am y Weithdrefn Amgylchiadau Lliniaru

Ar ôl eich cais

Os gwnewch gais am Amgylchiadau Lliniaru, a'u bod yn cael eu cadarnhau, rhoddir ymgais arall, heb ei gapio, i'r aseiniad neu'r arholiad ar amser priodol. Bydd hwn gyda chwestiwn newydd a bydd yn cael ei farcio ar wahân. Nid yw'r polisi Amgylchiadau Lliniaru yn rhoi iawndal academaidd ar aseiniadau unigol.

Mynnwch help gyda'ch cais

TDarganfyddwch fwy am y Weithdrefn Amgylchiadau Lliniaru. Er mwyn eich helpu i ddeall y broses a sut i wneud cais yn briodol ar gyfer eich amgylchiadau gallwch ddod o hyd i ganllawiau cam wrth gam a Chwestiynau Cyffredin o dan adran academaidd y dudalen gymorth ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Am gymorth pellach gallwch hefyd gyrchu’r gwasanaeth ‘Cyngor a Chefnogaeth’ yn Undeb y Myfyrwyr neu e-bostio suadvice@cardiffmet.ac.uk.
Cefnogaeth arbenigol wedi'i hariannu gan Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)

DSA stands for disabled student allowance and is a Government funded grant which will allows you to have access to further support while you study.

Cefnogaeth ar gael

Mae DSA yn sefyll am lwfans myfyrwyr anabl ac mae'n grant a ariennir gan y Llywodraeth a fydd yn caniatáu ichi gael mynediad at gymorth pellach wrth i chi astudio.

Os oes gennych gyflwr iechyd parhaus, anabledd dysgu penodol neu anabledd arall a ddatganir i'r brifysgol, byddwch yn gymwys i gael cymorth arbenigol yn ystod eich amser ym Met Caerdydd.

Gall y gefnogaeth hon gynnwys amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys tiwtoriaid sgiliau astudio i'ch helpu chi i gynllunio, trefnu a deall yr hyn sy'n ofynnol gennych chi yn ystod pecynnau astudio a thechnoleg gynorthwyol a all wneud dysgu'n haws i chi.

Sut i gael gafael ar gymorth a ariennir gan DSA

Os oes gennych chi, neu os ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych chi, anabledd dysgu penodol (ee dyslecsia, ADHD neu ASD), anabledd neu gyflwr iechyd parhaus arall, ac yr hoffech chi ddysgu mwy am y gefnogaeth sydd ar gael i chi trwy gymorth a ariennir gan DSA, gallwch chi cysylltwch â'r tîm cymorth dysgu yn wellbeingsupport@cardiffmet.ac.uk
Technoleg gynorthwyol

Mae gan y brifysgol ystod eang o feddalwedd gefnogol ar gael ar draws ei rhwydwaith i'ch cynorthwyo yn ystod eich astudiaethau. Os ydych chi'n cael trafferth cynllunio neu drefnu eich gwaith, gall meddalwedd wneud y broses yn llawer haws ac yn fwy creadigol i chi.

Cyrchu technoleg gynorthwyol

Gallwch archwilio ein hystod o feddalwedd cynorthwyol trwy fewngofnodi i unrhyw gyfrifiadur personol ar y rhwydwaith yn y canolfannau dysgu. Os oes angen i chi fenthyg gliniadur, mae benthyciadau gliniaduron ar gael yn ein canolfannau dysgu.

I gael mynediad at offer mwy arbenigol gallwch gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr i drafod eich anghenion a sut y gallwn eich cynorthwyo trwy anfon e-bost atom ar wellbeingsupport@cardiffmet.ac.uk.