Hafan>Astudio>Canllaw astudio

Canllaw astudio

Mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth hanfodol yn ymwneud â'ch astudiaethau academaidd a fydd yn eich helpu ar bob cam o'ch taith trwy Met Gaerdydd.

Dewiswch faes rydych chi am ddysgu mwy amdano:
Sgiliau a chefnogaeth academaidd

Mae sgiliau academaidd yn sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu datblygu i fod yn llwyddiannus yn eich astudiaethau yma. Maent yn cynnwys

  • Dyfynnu a chyfeirio
  • Meddwl yn feirniadol
  • Ysgrifennu academaidd
  • Astudio yn y Brifysgol
  • Asesiad
  • Delio ag arholiadau
  • Cyflwyniadau
  • Sgiliau ymchwil.

Mae ein gwasanaeth llyfrgell a gwybodaeth yn darparu ystod o weithdai a thiwtorialau, ar-lein ac yn bersonol, i'ch helpu chi i wella'r sgiliau hyn.
Y llyfrgell a gwasanaethau cysylltiedig

Bydd y llyfrgell yn dod yn offeryn hynod ddefnyddiol yn ystod eich astudiaethau ym Met Caerdydd.

Isod, byddwn yn dweud wrthych sut i gael y gorau o MetSearch, yr adnoddau sydd ar gael ichi eu cyrchu a sut y gall ein llyfrgellwyr proffesiynol ar y campws eich helpu chi.
Tiwtora Personol

Bydd pob myfyriwr yn cael tiwtor personol wedi'i ddyrannu iddo yn ystod cyfnod sefydlu eich astudiaethau ym Met Caerdydd. Bydd eich Tiwtor personol fel arfer yn aelod academaidd o staff o'ch cwrs.

Ar ôl i chi gael Tiwtor Personol, ei chyfrifoldeb nhw yw eich cefnogi chi trwy'ch amser yma ym Met Caerdydd. Byddant yn eich cefnogi trwy gyfarfodydd tiwtorial a drefnir sy'n digwydd unwaith y tymor, o leiaf.

Gall y gefnogaeth hon gynnwys trafod eich cyflawniadau academaidd, meysydd sydd angen eu gwella, neu unrhyw faterion personol y gallech fod yn eu profi. Waeth bynnag yr ymholiad, bydd eich tiwtor personol yn gallu eich cyfeirio at y person neu'r gefnogaeth fwyaf priodol yn y brifysgol neu y tu hwnt.

Gallwch archebu apwyntiadau tiwtor personol trwy'r porth tiwtor personol.
Hyfforddiant sgiliau digidol

Mae sgiliau digidol yn ymwneud â'ch gallu i allu defnyddio cyfrifiadur a'r amrywiol becynnau meddalwedd sydd ar gael i chi.

Mae'r sgiliau hyn yn bwysig gan fod llythrennedd cyfrifiadurol yn prysur ddod yn sgil y mae llawer o gyflogwyr yn edrych amdani mewn darpar ymgeiswyr. Bydd datblygu'r sgiliau hyn hefyd yn gwneud eich astudiaeth ym Met Caerdydd yn haws ac yn fwy effeithlon.

Yn ffodus, mae gennym ni amrywiaeth o ganllawiau fflach, gweithdai a chyrsiau hyfforddi a fydd yn eich helpu chi i ddatblygu'r sgiliau digidol sy'n berthnasol i'ch astudiaethau ac a fydd yn eich paratoi ar gyfer eich bywyd ar ôl y brifysgol.
AppsAnywhere

Mae AppsAnywhere yn llwyfan ar-lein sy'n gwneud yn union yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun. Mae'n caniatáu ichi gyrchu holl feddalwedd y brifysgol lle bynnag a phryd bynnag y mae ei angen arnoch.

Gellir ei gyrchu'n uniongyrchol o unrhyw gyfrifiadur personol Met Caerdydd ar y campws trwy'r llwybr byr bwrdd gwaith.

Mae AppsAnywhere hefyd yn caniatáu mynediad at feddalwedd o'ch dyfeisiau personol eich hun p'un a ydych chi ar y campws neu oddi arno, gan ei gwneud hi'n hawdd cyrchu rhaglenni arbenigol ar gyfer eich cwrs.

Darganfyddwch fwy am AppsAnywhere

Sut i gael mynediad at AppsAnywhere ar ddyfeisiau personol
Cyngor Academaidd Rhyngwladol

Mae Cyngor Academaidd Rhyngwladol yn wasanaeth arbenigol sy'n helpu myfyrwyr Rhyngwladol i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant academaidd. Mae hyn yn cynnwys help gydag ysgrifennu traethodau, deall aseiniadau neu sgiliau iaith Saesneg ond gall gwmpasu ystod o gefnogaeth yn dibynnu ar eich angen unigol.

Darganfyddwch fwy am Gyngor Academaidd Rhyngwladol

SYmhlith y gwasanaethau mae:
Amgylchiadau Lliniaru

Mae amgylchiadau lliniarol yn ddigwyddiadau annisgwyl neu na ellir eu rhagweld sy'n cael effaith ddifrifol ar eich perfformiad academaidd. Gallai hyn olygu bod rhywbeth wedi eich atal rhag gallu cyflwyno aseiniad neu sefyll arholiad, neu rywbeth sy'n golygu bod angen amser ychwanegol arnoch i gwblhau darn o waith. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo nad oeddech yn gallu gwneud eich gorau ar aseiniad neu arholiad oherwydd rhywbeth a ddigwyddodd yn y cyfnod yn arwain ato, neu ar y diwrnod ei hun.

Rhaid ichi ddarparu tystiolaeth, a bydd eich Ysgol yn ystyried eich cais. Ni allwn warantu y caiff ei dderbyn.

Gallwch wneud cais am Amgylchiadau Lliniarol hyd at ugain diwrnod gwaith cyn dyddiad cau eich asesiad, neu ugain diwrnod ar ôl hynny. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth, a bydd eich Ysgol yn ystyried eich cais. Nid oes sicrwydd y bydd yn cael ei dderbyn.


Darganfyddwch fwy am y Weithdrefn Amgylchiadau Lliniaru

Ymestyniadau byr

Os oes angen ychydig yn rhagor o ddyddiau arnoch i gwblhau darn o waith yn unig, gallwch hunanardystio am estyniad o hyd at 5 diwrnod gwaith. Nid oes angen ichi ddarparu unrhyw dystiolaeth neu roi rheswm, ond dim ond dwywaith y flwyddyn academaidd y gallwch wneud hyn. Mae hunanardystio drwy’r un porth ar Moodle ag Amg Llin.
Cefnogaeth arbenigol wedi'i hariannu gan Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)

DSA stands for disabled student allowance and is a Government funded grant which will allows you to have access to further support while you study.
Technoleg gynorthwyol

Mae gan y brifysgol ystod eang o feddalwedd gefnogol ar gael ar draws ei rhwydwaith i'ch cynorthwyo yn ystod eich astudiaethau. Os ydych chi'n cael trafferth cynllunio neu drefnu eich gwaith, gall meddalwedd wneud y broses yn llawer haws ac yn fwy creadigol i chi.