Hafan>Astudio>Gwybodaeth i Rieni/Gwarcheidwaid

Gwybodaeth i Rieni/Gwarcheidwaid

Mae'r penderfyniad i fynd i'r brifysgol yn daith gyffrous i'r anhysbys ac yn un sy'n sicr o ysgogi digon o gwestiynau i ymgeiswyr a rhieni. Felly rydym wedi llunio gwybodaeth y credwn y gallai fod yn ddefnyddiol i chi.

Nod y wybodaeth hon yw darparu cyngor ac arweiniad, a helpu gydag unrhyw bryderon neu faterion a allai fod gennych yn ystod y siwrnai hon.

Os ydym wedi methu un neu ddau o gwestiynau yr hoffech gael atebion iddynt o hyd, gallwch gysylltu â ni ar 029 2041 6010 neu anfon e-bost atom yn askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Mae croeso i chi roi adborth i ni ac unrhyw awgrymiadau ar wella'r wybodaeth hon ar gyfer y dyfodol.  

Diwrnodau Agored

Mae Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i gael golwg o amgylch y campws i roi syniad da i chi o'r brifysgol ac i ofyn cwestiynau.

Mae Met Caerdydd yn annog ymgeiswyr a rhieni/gwarcheidwaid i ddod i Ddiwrnodau Agored gan ei bod yn broses ddwyffordd i sicrhau bod y brifysgol yn cwrdd â'r holl ddisgwyliadau. Y nod yw darparu gwybodaeth ychwanegol i chi trwy brofi sesiynau blasu a siarad â myfyrwyr cyfredol fel eich bod chi'n gwneud y dewis cywir.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored Met Caerdydd, ewch i'n gwefan.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddog Diwrnodau Agored ar 029 2041 6042 neu drwy anfon e-bost atom yn opendays@cardiffmet.ac.uk.

Gwneud cais i Met Caerdydd

Mae'r rhan fwyaf o ymgeiswyr sy'n gwneud cais i astudio ym Met Caerdydd yn dod yn syth o'r chweched dosbarth neu goleg addysg bellach lle y cam nesaf yw astudio gradd Israddedig. Rhaid gwneud ceisiadau am astudiaeth Israddedig trwy UCAS (Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau).

Bydd ceisiadau a dderbynnir gan UCAS cyn 15 Ionawr yn cael eu hystyried fel ceisiadau cynnar a chânt eu trin ag ystyriaeth academaidd gyfartal. Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 15 Ionawr yn cael eu trin fel rhai hwyr a dim ond yn cael eu hystyried pan fydd lle ar y rhaglenni hynny.

Os yw eich mab neu ferch wedi cael cynnig, bydd ganddyn nhw ddyddiad cau i ymateb. Bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon atynt hefyd drwy gydol y gylchred yn eu hysbysu o ddyddiadau allweddol. Pan fydd eich mab neu ferch yn cofrestru gydag UCAS rhoddir enw defnyddiwr a chyfrinair iddynt i gael mynediad i'w cyfrif Trac UCAS i fonitro datblygiad eu cais. Mae cyfrif Trac UCAS yn golygu y gellir cyfathrebu ag UCAS a chael dyddiadau cau ac atebion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen Telerau ac Amodau'r cynnig; unwaith y bydd eich plentyn yn dewis Met Caerdydd fel ei ddewis Cadarn neu Yswiriant, bydd ganddo 14 diwrnod i newid ei feddwl.

Mae'n bwysig bod gwybodaeth y gofynnir amdani o fewn cynigion yn cael ei hanfon i'r Adran Dderbyniadau, neu ni ellir cadarnhau lleoedd e.e. prawf o gymwysterau a gwblhawyd fel TGAU, Safon Uwch, BTEC ac ati yn ogystal am amodau nad ydynt yn academaidd (cyfeiriwch at y tab isod). Mae angen cwrdd â holl amodau'r cynnig erbyn 31 Awst, neu ni allwn sicrhau y cewch symud ymlaen i ymrestru.

Mae'n well os nad yw eich plentyn ar wyliau pan gyhoeddir ei ganlyniadau. Yn anffodus, mae nifer o faterion yn codi ym Met Caerdydd lle na dderbynnir yr holl ganlyniadau, mae anghysondebau yn y canlyniadau a gyflawnwyd, neu mewn rhai achosion mae oedi cyn cyhoeddi cymwysterau llawn. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, bydd angen cysylltu â'ch plentyn. Byddem yn cynghori ymgeiswyr nad ydynt wedi derbyn hysbysiad o'u lle ym Met Caerdydd erbyn diwrnod y canlyniadau i gysylltu â Derbyniadau ar 029 2041 6010 fel y gellir datrys unrhyw broblemau’n gyflym.

Unwaith y bydd y lle wedi'i gadarnhau, anfonir pecyn dechreuwr sy'n cynnwys gwybodaeth am ddechrau ym Met Caerdydd, gan gynnwys Ymrestru, Sefydlu a Chroeso Wythnos Un (WOW), yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol am ysgolion a rhaglenni. Mae'n bwysig bod y wybodaeth a ddarperir yn cael ei darllen a'i deall fel y gwyddys beth i’w ddisgwyl wrth gyrraedd, a bod yr holl ofynion paratoadol yn cael eu cyflawni lle bo hynny'n berthnasol. 

Llety

Fel rhiant, byddwch yn pryderu am le bydd eich mab neu ferch yn byw wrth astudio ym Met Caerdydd. Mae gan Met Caerdydd neuaddau preswyl en-suite ar y safle a rhai preifat, yn ogystal â rhestr helaeth o dai preifat sy'n cael eu gosod gan landlordiaid cymeradwy. Gwybodaeth bellach a gwneud cais am neuadd breswyl.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Telerau ac Amodau ac unrhyw bolisïau perthnasol fel eich bod yn ymwybodol o'r hyn rydych chi'n cytuno iddo.

Noder, ar gyfer ymgeiswyr sy'n dod i'r brifysgol cyn eu bod yn 18 oed, bydd darpariaethau yn cael eu rhoi ar waith a mentor yn cael ei benodi er mwyn sicrhau lles y myfyriwr.

Cyllid

Mae mynd i'r brifysgol yn fuddsoddiad ariannol sylweddol gyda dau brif gost i'w talu: ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch ddarganfod yr hyn y mae gan eich plentyn yr hawl i'w gael trwy ddefnyddio un o'r cyfrifianellau cyllid myfyrwyr canlynol:

Myfyrwyr o Gymru

Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon

Myfyrwyr o'r Alban

Fe'ch cynghorir i ddarllen trwy'r holl wybodaeth a ddarperir cyn cyflwyno'r cais am gyllid myfyrwyr. Bydd angen i chi gofrestru gyda'r cwmni benthyciadau myfyrwyr perthnasol, a chwblhau'r cais naill ai ar-lein neu drwy ofyn i'r ffurflen gael ei hanfon atoch yn y post. Mae angen i chi sicrhau bod gan eich plentyn yr holl wybodaeth ofynnol wrth law wrth lenwi'r ffurflen. Argymhellir nad ydych yn llenwi'r ffurflen ar ran eich plentyn, ond yn ei llenwi gyda'ch gilydd. Bydd adran ar wahân i rieni ei chwblhau mewn perthynas ag asesu incwm.

Argymhellir gwneud cais erbyn y mis Mai cyn mynediad er mwyn osgoi unrhyw oedi. Gellir gwneud ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn, ond nid oes unrhyw sicrwydd y bydd cyllid ar gael erbyn dechrau'r rhaglen.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid myfyrwyr, ewch i'n gwefan.

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am raglen a ariennir gan y GIG wneud cais ar-lein gyda GIG Cymru trwy'r system fwrsariaeth ar-lein.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma, neu ar dudalennau perthnasol y rhaglen.

Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr newydd.

Profiadau a Chyfleoedd

Un o'r pethau gorau am Brifysgol yw'r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael, ac mae gan Met Caerdydd lawer o'r rhain i'w cynnig i'ch plentyn. Trwy gymryd rhan mewn dim ond ychydig o'r rhain, gellir gwneud byd o wahaniaeth i’w hamser yn y Brifysgol, a bydd y sgiliau a'r profiadau a ddatblygir o'r rhain yn helpu ar wahanol adegau yn y dyfodol. Gallai hyn gynnwys datblygu ymhellach mewn camp a ddilynir neu gychwyn un hollol newydd, ymuno â chymdeithas, cymryd rhan mewn taith maes neu'r cynllun Erasmus, mynd ar brofiad gwaith neu gymryd rhan yn Undeb y Myfyrwyr.

Gweler rhai o'r cyfleoedd sydd ar gael ym Met Caerdydd isod:

Strwythur Sylwadau

Dyma beth sydd wrth wraidd yr hyn y mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud. Mae bod yn rhan o hyn yn rhoi llawer o foddhad ac mae cyfleoedd i ymgysylltu ar nifer o wahanol lefelau. Mae cymryd rhan mewn rôl fel hon yn edrych yn wych ar CV.

Interniaid Haf

Mae nifer o wahanol gyfleoedd ledled gwahanol adrannau'r brifysgol i ganolbwyntio arnyn nhw, mae'r mwyafrif o'r rhain yn digwydd dros dymor yr haf/gwyliau, ac mae rhai o'r rhain hyd yn oed yn talu. Mae'r cyfleoedd hyn yn newid yn gyson yn dibynnu ar wahanol fathau o gyllid.

Chwaraeon (Undeb Athletau) IMS

Mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn ffordd wych o gael seibiant o’r astudio, cadw'n heini, dilyn diddordeb a/neu gwrdd â phobl newydd. Dyma gyfle arall a fyddai’n ychwanegu elfen wahanol at CV neu’n dangos ochr arall i set sgiliau eich plentyn mewn cyfweliad. Ym Met Caerdydd rydym yn cefnogi Chwaraeon ar bob lefel, o chwarae’n gystadleuol, gyda chefnogaeth ein Hundeb Athletau, i awydd i gymryd rhan mewn rhywbeth newydd, cadw’n heini a gwneud ffrindiau newydd, a dyna pam y gwnaethom gyflwyno Chwaraeon Campws.

UMAX

Mae MAX yn sicrhau bod eich plentyn yn gwneud y mwyaf o'i brofiad a'i botensial fel myfyriwr yn y Brifysgol. Mae'n helpu i gefnogi a chynnig cyfleoedd i ddatblygu cyflogadwyedd, chwilio am swydd, gwirfoddoli, cyngor ar wneud ceisiadau, cyngor a chefnogaeth ar fywyd myfyrwyr a seremonïau gwobrwyo. Dylai pob myfyriwr sy'n astudio ym Met Caerdydd roi cynnig arno.

Teithiau

Bydd llawer o wahanol deithiau yn cael eu cynnig tra yn y brifysgol, rhai byr sy'n gysylltiedig â'r cyrsiau neu deithiau chwaraeon i gystadlu dramor. Efallai y bydd eich plentyn eisiau cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian ar gyfer elusen a theithio i helpu achos anghennus neu gwblhau her fel dringo Kilimanjaro. Os oes ganddo ddiddordeb mewn ymuno â chymdeithas mae llawer o gyfleoedd i deithio o fewn y DU a thramor.

Erasmus

Ar hyn o bryd mae Met Caerdydd yn arwain y DU ym mhrosiectau Gweithredu 2 Erasmus Mundus gan mai hi yw'r unig brifysgol i gydlynu 6 phrosiect. Mae Met Caerdydd yn ymwneud â nifer o brosiectau Erasmus Mundus ledled y byd, rydym yn bartneriaid mewn 12 prosiect Erasmus Mundus. Y rhannau o'r byd rydyn ni'n ymwneud â nhw yw Affrica, Asia, Canol Asia, Ewrop gan gynnwys Dwyrain Ewrop, y Dwyrain Canol, Gogledd America, De America a'r Balcanau Gorllewinol. Mae ysgoloriaethau yn cynnig cyfle gwych i fyfyrwyr Met Caerdydd fyw a dysgu mewn amgylchedd newydd.

Cyfleoedd Profiad Gwaith

Mae hyn wedi ei gynnwys yn rhaglen rhai cyrsiau, yn enwedig cyrsiau Gwyddorau Iechyd a Rheoli. Mae cefnogaeth ar gael i fyfyrwyr sydd am ddod o hyd i leoliad sy'n ychwanegol i'w cwrs, er enghraifft, dros yr haf neu fel blwyddyn ryngosod. Mae profiad gwaith yn rhan werthfawr iawn o fywyd prifysgol gan ei fod yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ennill profiad gwaith a gwybodaeth am y diwydiant.

Amodau Anacademaidd i fod yn ymwybodol ohonynt

Yn ogystal ag amodau sy'n ymwneud â chymwysterau, mae hefyd nifer o amodau anacademaidd a allai fod yn berthnasol i'ch plentyn yn dibynnu ar ei raglen astudio ddewisol. Bydd yr amodau ychwanegol hyn a restrir isod, os ydynt yn berthnasol, yn cael eu nodi fel rhan o'i gynnig.

Datgeliad DBS

Os yw rhaglen arfaethedig eich plentyn yn cynnwys cyswllt â phlant a/neu oedolion sy'n agored i niwed, bydd yn ofynnol iddynt gael Datgeliad Manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy Met Caerdydd. Edrychwch a yw hyn yn berthnasol i'ch plentyn.

Bwrsariaeth y GIG

Os yw eich plentyn wedi gwneud cais i raglen sy'n cael ei hariannu gan GIG Cymru, un o amodau ei gynnig fydd derbyn Bwrsariaeth y GIG. Edrychwch ar ba raglenni y mae hyn yn berthnasol iddynt.

Iechyd Galwedigaethol

Os yw eich plentyn wedi gwneud cais i raglen sy'n gofyn am Sgrinio Iechyd Galwedigaethol, bydd yn cael gwybod am hun yn ei gynnig, ac yn cael e-bost ynghylch pryd i'w gwblhau, ac at bwy y mae'n rhaid ei ddychwelyd. Fulcrum Reporting sy’n cynnal ein gwiriadau iechyd galwedigaethol ar hyn o bryd. Edrychwch ar ba raglenni y mae hyn yn berthnasol iddynt.

Cydsyniad Dan 18

Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan rai o dan 18 oed a allai fod wedi cwrdd â'r amodau cynnig cyn dechrau'r rhaglen, neu a fydd yn cwrdd â nhw. Os bydd eich plentyn o dan 18 oed ar ddechrau'r rhaglen, anfonir Canllaw i Fyfyrwyr dan 18 oed iddo y bydd angen i chi ei ddeall, ei gwblhau a'i lofnodi fel y rhiant/gwarcheidwad. Bydd hwn yn cael ei anfon unwaith y bydd eich plentyn wedi ateb Cadarn i'w gynnig ym Met Caerdydd, ac mae angen ei ddychwelyd i'r Adran Dderbyniadau ar ôl ei gwblhau.

Polisi Derbyn

Mae ein Polisi Derbyn yn cwmpasu ystod eang o weithdrefnau a safonau y mae Met Caerdydd yn cadw atynt.

Cefnogaeth Sydd Ar Gael

Mae Met Caerdydd yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth sydd ar gael i'ch plentyn. Os oes angen help ar eich plentyn ar unrhyw adeg yn ystod ei astudiaethau yma gyda ni ym Met Caerdydd, mae ein Gwasanaethau Myfyrwyr wrth law i ddarparu'r holl gefnogaeth sydd ei hangen i sicrhau bod ei astudiaethau mor bleserus a llwyddiannus â phosibl. Mae'r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn gyfrinachol.

Manylion am y gwasanaethau llawn sydd ar gael.

Dyddiadau Pwysig

15 Ionawr

Y dyddiad hwn yw'r dyddiad cau cyntaf a bennwyd gan UCAS a hwn hefyd yw'r dyddiad cyntaf y gall Prifysgolion gau eu rhaglenni os ydynt wedi derbyn digon o geisiadau. Yn dibynnu ar y rhaglen y mae eich plentyn yn ystyried gwneud cais iddi, byddwn yn penderfynu a ydym yn ystyried ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn ai peidio. Bydd Met Caerdydd yn ystyried ymestyn y dyddiad hwn ar gyfer y mwyafrif o’i rhaglenni, hyd at 30 Mehefin os oes lleoedd gwag.

25 Chwefror

Dechrau UCAS Ychwanegol. Mae hyn yn rhoi cyfle i'ch plentyn ddewis dewis ychwanegol trwy UCAS, os yw ei ddewisiadau blaenorol wedi bod yn aflwyddiannus neu ei fod wedi gwrthod unrhyw gynigion a dderbyniwyd.

Ebrill

Mae ceisiadau am lety yn agor ar ddechrau mis Ebrill. Gall eich plentyn wneud cais am lety cyn gynted ag y bydd modd gwneud hynny ar yr amod ei fod wedi gwneud cais i ni, ac wedi ein derbyn fel naill ai Cadarn neu Yswiriant.

Mai / Mehefin

Dylai eich plentyn allu ymateb i'w gynnig. Bydd dyddiadau cau ar gyfer gwneud hynny yn cael eu cyfleu iddynt trwy e-bost gan UCAS. Gwnewch yn siŵr bod gan eich plentyn gyfrif e-bost cyfredol wedi'i gofrestru gydag UCAS, mae rhai ymgeiswyr yn defnyddio eu cyfeiriad e-bost Ysgol, ac ar y pwynt hwn, nid yw bellach yn hygyrch. Mae Met Caerdydd yn anfon gwybodaeth a nodiadau atgoffa pwysig trwy e-bost ac mae'n hanfodol ei fod yn derbyn y rhain.

30 Mehefin

Dyma'r dyddiad olaf y gall eich plentyn wneud cais trwy brif broses UCAS. Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn mynd i mewn i'r System Glirio yn awtomatig. Mae clirio yn broses a fydd yn rhoi cyfle olaf i'ch plentyn ddod o hyd i le yn y brifysgol os nad yw wedi cael cynnig eto. Bydd lleoedd gwag a gofynion mynediad y system glirio yn cael eu hysbysebu ar wefan UCAS, yn ogystal â gwefan Met Caerdydd.

Gorffennaf / Awst ymlaen

Dyma'r amser y mae Met Caerdydd yn derbyn mwyafrif y canlyniadau arholiad gan UCAS er mwyn cadarnhau lleoedd. Rydym yn derbyn canlyniadau BTEC ym mis Gorffennaf, a chaiff canlyniadau Safon Uwch, Mynediad at Ddiploma AU, canlyniadau Iwerddon a'r Alban eu rhyddhau inni ym mis Awst.

Os yw eich plentyn wedi bodloni telerau ei gynnig a bod ganddo le wedi'i gadarnhau (ar UCAS fel Lle Cadarn Diamod), bydd ei wybodaeth ymuno yn cael ei hanfon ato yn y post, gyda gwybodaeth ychwanegol a dolenni pwysig trwy e-bost.

Os nad oes gan eich plentyn unrhyw amodau cynnig heb eu bodloni (gan gynnwys Amodau Anacademaidd i fod yn ymwybodol ohonynt), bydd yn derbyn e-bost gyda manylion mewngofnodi er mwyn gallu cwblhau'r broses ymrestru ar-lein. Os nad yw wedi derbyn ei fanylion mewngofnodi, bydd angen iddo gysylltu â Derbyniadau, a fydd yn gallu gwirio ei statws.

Cyrraedd - Beth i'w ddisgwyl

Fe ddaw'r dydd pan fyddwch chi'n mynd â'ch plentyn i'r brifysgol, bydd pawb yn teimlo'n emosiynol ac yn nerfus am y newidiadau sydd o'ch blaen.

Y peth gorau yw caniatáu digon o amser ar gyfer y siwrnai a chynllunio bwyta cyn i chi gyrraedd yno gan y bydd eich plentyn eisiau ymgartrefu, dechrau cwrdd â ffrindiau newydd a chrwydro ei neuadd cyn gynted â phosibl.

Unwaith i chi gyrraedd bydd popeth yn ymddangos yn ddidrefn gyda cheir a phobl ym mhobman, ond bydd llawer o bobl wrth law i helpu; bydd wardeiniaid Neuaddau Met Caerdydd yno i'ch croesawu chi! Unwaith y bydd eich plentyn wedi dod o hyd i'w ystafell, cewch gyfle i symud ei bentyrrau o ddillad, offer, dillad gwely ac ati i mewn. Gall hefyd benderfynu pa gwpwrdd yn y gegin yw ei un ef a dewis silff yn yr oergell a'r rhewgell. Bydd yr hyn sy'n ymddangos fel ystafell fach foel iawn wedi ei thrawsnewid yn llwyr ac yn llawer mwy cysurus pan fyddwch chi'n ymweld mewn ychydig wythnosau. Byddwch eisiau ei helpu, ond mae'n debyg y bydd am fod yn rhan o fywyd prifysgol ar unwaith. Nawr, yn anffodus, bydd yn ffarwelio â chi, a byddwch chi’n siŵr o grio. Yna bydd yn dechrau bywyd prifysgol ar unwaith gyda'i ffrindiau newydd, gan gael cyfle o'r diwedd i ddadbacio ei ddillad gwely yn hwyr yn y nos.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd eich plentyn yn cyfarwyddo â ffordd newydd o fyw ac annibyniaeth bywyd prifysgol. Bydd Wythnos y Glas yn cael ei chynnal yn ogystal â sesiwn ymsefydlu i’w gwrs, gan wneud y cyfnod pontio i’r brifysgol mor gefnogol a chyffrous â phosibl.

Os yw eich plentyn wedi penderfynu aros gartref, mae'n debyg y bydd ganddo’r fantais o gael ei ddillad wedi’u golchi a’u plygu drosto, a phrydau cartref, ond peidiwch â gadael iddo golli allan ar fywyd myfyriwr. Mae'n bwysig cymdeithasu cymaint â phosibl yn ystod yr wythnosau cyntaf a manteisio ar bob cyfle i wneud hyn. Yn aml, mae hyn yn anoddach i fyfyrwyr sy'n byw gartref ac yn fwy o ymdrech. Mae Croeso Wythnos Un (WOW) yn lle gwych i gwrdd â phobl newydd a chofrestru ar gyfer gweithgareddau newydd. Mae WOW yn groeso i Met Caerdydd ac mae ffair y glas yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymuno â thimau chwaraeon, clybiau a chymdeithasau. Mae'n ddiwrnod croesawgar iawn sy'n cynnwys pawb p'un a ydyn nhw'n byw mewn neuaddau neu gartref.

Student Services

If there are any issues Student Services is the first point of call. Student Services offer a range of support to help make your study at Cardiff Met as rewarding and problem-free as possible.

Rhai pwyntiau ynghylch Neuaddau Met Caerdydd:

 • Ni ddarperir nwyddau coginio
 • Wardeiniaid ym mhob bloc yn Neuaddau Met Caerdydd (i helpu gyda phopeth o allweddi coll, iechyd a diogelwch, i deimlo hiraeth)
 • Diogelwch 24 awr y dydd a theledu cylch cyfyng
 • Contract 40/42 wythnos
 • Swyddfa Neuaddau ar bob campws lle mae angen i chi fynd i nôl eich post, adrodd diffygion yn eich ystafell a thalu eich rhent
 • Yswiriant cynnwys ystafell wely gan Endsleigh
 • Rhyngrwyd am ddim
 • Teledu mewn rhai ardaloedd cymunedol

Ewch i'r tudalennau Llety i gael rhagor o wybodaeth.

Dyma restr ddefnyddiol o eitemau hanfodol y gallai myfyrwyr fod eisiau dod â nhw:

 • Dillad gwely
 • Gorchudd matres
 • Bag cefn, cês dillad neu fag dros nos ar olwynion
 • Llestri a chyllyll a ffyrc - dewch â chwpl o blatiau, mygiau a setiau o gyllyll a ffyrc yn unig
 • Sosbenni - bydd y mwyafrif o setiau sylfaenol yn cynnwys sosban fach a mawr a phadell ffrio
 • Agorwr poteli ac agorwr tuniau
 • Dyddiadur, lle dylai eich plentyn eisoes fod wedi nodi lle mae i fod am ei wythnos gyntaf
 • Papur tŷ bach
 • Lluniau pasbort
 • Nwyddau glanhau - hylif golchi llestri, hylif golchi dillad, glanhawr cegin, glanhawr ystafell ymolchi a newid ar gyfer y golchdy
 • Ymbarél
 • Digon o arian i bara nes i'r benthyciad gyrraedd
 • Gwisg ffansi - mae disgo ysgol, Calan Gaeaf ac archarwyr yn siŵr o gael eu cynnal!
 • Pecyn cymorth cyntaf sylfaenol ynghyd â meddyginiaethau ar gyfer ffliw y glas, fel lladdwyr poen a berocca

Llawlyfr Myfyrwyr

Mae Met Caerdydd yn darparu gwybodaeth fanwl i ymgeiswyr a myfyrwyr mewn perthynas â'r hyn a ddisgwylir ganddynt pan fyddant yn cyrraedd y campws. Cyrchwch y Llawlyfr Myfyrwyr.

Mae gennym hefyd wefan Myfyrwyr Newydd bwrpasol sydd ar gael i'w chyrchu o ddechrau mis Gorffennaf. Mae hon yn darparu dolenni i wybodaeth am gynefino/y cwrs, ymrestru ar-lein, gwybodaeth am ymuno â chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr (UM) yn ogystal â gwybodaeth bwysig arall. Bydd eich plentyn yn cael gwybod am y tudalennau pwrpasol hyn drwy e-bost yn ogystal ag yn ei lythyr cadarnhau.

Caerdydd

Fel prifddinas ieuengaf Ewrop, mae Caerdydd yn lle gwych i astudio. O Stadiwm fyd-enwog y Principality i ardaloedd hanesyddol fel Castell Caerdydd a Pharc Cathays, mae Caerdydd yn enwog fel dinas ragorol i weithio, siopa, gorffwys a chwarae ynddi.

Dim ond tafliad carreg i ffwrdd o ganol Caerdydd mae dau gampws Met Caerdydd ac mae digon o ffyrdd hawdd i fyfyrwyr gyrraedd yno. Dim ond milltir o ganol y ddinas mae Bae Caerdydd, ardal y glannau ar ei newydd wedd, a fu’n enwog ers talwm fel Tiger Bay. Mae'r 'Bae' yn gartref i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm anhygoel Cymru, sy'n un o leoliadau celfyddydol a diwylliannol gorau Prydain.

Mae dinas Caerdydd ei hun dim ond yn hanner awr o arfordir a thraethau trawiadol (a Phenrhyn Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Sir Benfro ychydig ymhellach i'r gorllewin), awr o Fannau Brycheiniog, Bryste a Chaerfaddon a dim ond dwy awr o Lundain neu Birmingham.

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i brynu tocyn Rider Met Caerdydd, er mwyn sicrhau bod ganddyn nhw ffordd bendant o gyrraedd adref o ganol dinas Caerdydd hyd at hanner nos. Mae'r tocyn yn rhoi mynediad diderfyn iddynt i holl fysiau Caerdydd (sy'n mynd i'n dau gampws) am y flwyddyn academaidd gyfan (ynghyd â phedair wythnos ychwanegol, wedi'u gwasgaru dros y Nadolig a'r Pasg).

Syniadau Da

 • Crëwch restr o'r hyn y mae eich plentyn yn ei ystyried yn bwysig wrth ddewis prifysgol, gan ei bod yn ddefnyddiol cyfeirio ati. Gallai rhai o'r pwyntiau pwysig gynnwys lleoliad, dinas, math o brifysgol, enw da modiwlau cwrs.
 • Beth yw arddull ddysgu eich plentyn e.e. cyflwyniadau, sesiynau ymarferol, gwaith maes neu seminarau; a beth yw’r ffordd orau o’i asesu e.e. arholiadau, cyflwyniadau, traethodau, sesiynau ymarferol neu waith cwrs? Ceisiwch ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'r ddau beth hyn.
 • Gwnewch restr o'r hyn y mae'r Prifysgolion yn gofyn amdano fel pwyntiau neu raddau UCAS. A fydd angen rhywfaint o brofiad gwaith arnynt? A fydd angen iddynt fynychu cyfweliad, clyweliad neu asesiad?
 • Helpwch gydag ymchwil gymaint ag y gallwch, archebwch brosbectysau, edrychwch ar wefannau prifysgolion ar-lein.
 • Beth yw nod terfynol eich plentyn? Meddyliwch am y dyfodol a'r hyn yr hoffai ei wneud fel gyrfa.
 • Helpwch eich plentyn i ysgrifennu ei ddatganiad personol, gan restru ei gyflawniadau academaidd ac allgyrsiol, yn enwedig os yw'n gysylltiedig â'r pwnc. Yna gofynnwch i aelod arall o'r teulu ddarllen drwyddo.
 • Ewch i Ddiwrnodau Agored a digwyddiadau Addysg Uwch i weld sut le yw'r brifysgol y mae gan eich plentyn ddiddordeb ynddi, ond chwiliwch am ragor o wybodaeth am y maes pwnc, tiwtoriaid, neuaddau preswyl a'r ddinas.
 • Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch! I’r ysgol, pennaeth y chweched dosbarth, yr arweinydd pwnc neu'r brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y dyddiad cau ac yn gwybod beth yw'r broses ymgeisio e.e. cyfweliad, asesiad ar gyfer cyrsiau y mae ganddo ddiddordeb ynddynt, ac erbyn pryd y mae angen iddo ymateb i'w gynigion.
 • Peidiwch â phrynu pob eitem gegin ar gyfer eich plentyn, arhoswch nes bod pawb wedi symud i mewn i neuaddau ac yna helpwch gyda'r hyn y gallai fod ei angen, gan mai ychydig o le storio sydd ar gael.
 • Anfonwch y cais am gyllid myfyrwyr cyn gynted â phosibl gan gynnwys adrannau ategol. Gall oedi wrth gyflwyno'r cais arwain at oedi cyn talu.
 • Gwnewch gais am neuadd breswyl cyn gynted ag y bydd ar gael, oherwydd gall lleoedd fod yn gyfyngedig a gellid eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.
 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi'i yswirio am bopeth y mae’n mynd gydag ef i'r neuadd.
 • Dysgwch eich plentyn sut i gyllidebu, p'un a yw'n byw gartref neu i ffwrdd, mae'n bwysig ei fod yn gwybod sut i ymdopi â symiau mawr o arian.
 • Os yw eich plentyn yn gwybod sut i goginio o leiaf un neu ddau bryd bwyd, bydd o gymorth mawr pan fydd yn symud.
 • Helpwch gyda'i CV, gallai hyn helpu i gael swydd ran amser, sy'n helpu i wneud arian yn haws i'w reoli.

Cwestiynau Cyffredin

Sut alla i helpu i dalu costau fy mhlentyn i fynd i'r brifysgol?

Helpwch ef i osod cyllideb, ffordd boblogaidd o wneud hyn yw cael dau gyfrif banc, mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol yn yr ail a'r drydedd flwyddyn i neilltuo un cyfrif ar gyfer arian rhent a biliau am y tymor hwnnw; a gwybod bod popeth wedi ei dalu. Yn y cyfrif arall, dylid rhoi’r hyn y bydd yn ei ddefnyddio ar gyfer costau byw a dim ond tynnu swm penodol allan bob wythnos.

Chwiliwch am gyfrifon myfyrwyr i weld pa rai sydd â'r bargeinion gorau fel gorddrafft wedi’i reoli, cerdyn rheilffordd neu gynigion a allai fod o gymorth.

Anogwch eich plentyn i gael CV a llythyr eglurhaol yn barod i ymgeisio am swyddi rhan-amser ym mis Awst / dechrau mis Medi cyn i bawb symud i'r brifysgol. Os yw hyn yn anodd, mae nifer o swyddi haf ar gael sy'n addas i fyfyrwyr ym mhob sector. Mae cael swydd ran-amser yn yr haf cyn iddo fynd i'r brifysgol yn ffordd dda o gynilo a gwneud y gorau o'i dymor cyntaf.

Sut bydd fy mhlentyn yn ymdopi â gofynion gwaith prifysgol?

Mae gan y mwyafrif o ddarlithwyr bolisi drws agored a gellir cysylltu â nhw hefyd drwy e-bost am gefnogaeth. Ym Met Caerdydd, rydym yn deall y straen o ddod i'r brifysgol, felly mae modiwlau a blynyddoedd astudio’r myfyrwyr yn datblygu fesul cam, o lefel ragarweiniol i symud ymlaen i'r flwyddyn olaf i gwblhau traethawd hir neu debyg. Os oes ganddynt unrhyw anawsterau dysgu, anogwch eich plentyn i ymweld â'n hadran Gwasanaethau Myfyrwyr.

Sut alla i helpu fy mab neu ferch i ddewis y brifysgol iawn?

Ewch i Ddiwrnodau Agored, nid ydynt ar gyfer pobl sy'n ystyried gwneud cais yn unig. Hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi mynychu Diwrnod Agored, nid yw pob prifysgol yr un fath, felly mae'n gyfle da i weld y gwahanol letyau a chyfleusterau a siarad â staff pwnc a myfyrwyr.

Helpwch gydag ymchwil, edrychwch ar wefannau a phrosbectysau prifysgolion. Gwiriwch unistats.com, gwefan annibynnol sy'n cymharu gwahanol elfennau prifysgolion yn seiliedig ar yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol mae pob myfyriwr trydedd flwyddyn yn ei gwblhau. Mae Uni Stats yn caniatáu ichi ddewis pob cwrs a phrifysgol i'w cymharu.

Sut alla i gysylltu â’m mhlentyn mewn argyfwng?

Os na allwch gael gafael ar eich plentyn mewn argyfwng, gallwch gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr Met Caerdydd a fydd yn gallu trosglwyddo neges ar eich rhan.