Ysgol Reoli Caerdydd>Ymchwil>Welsh Centre for Tourism Research

Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru (WCTR)

Wedi'i sefydlu yn 2001, dyma un o ganolfannau rhagoriaeth ymchwil cydnabyddedig Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'r unig ganolfan ymchwil o'i math yn y DU i gael ei chydnabod fel un sy'n cynhyrchu ymchwil sy'n arwain y byd ac sy'n rhyngwladol ragorol.

Mae WCTR yn dilyn ymlaen o lwyddiant RAE 2008 gyda pherfformiad cryf arall yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. WCTR oedd y cyflwyniad Twristiaeth ddaeth i’r brig yn y DU gyda 40% o'n cyflwyniad cyffredinol yn cael eu dosbarthu fel rhai sy'n arwain y byd neu 4* ac 87% o'n cyflwyniadau cyffredinol yn cael eu dosbarthu fel rhai sy'n arwain y byd (4*) neu'n rhyngwladol ragorol (3*). O ran allbynnau, roedd chwarter (24%) yn cael eu hystyried yn 4* a 56% yn 3*, gan wneud 80% o'n hallbynnau naill ai'n arwain y byd neu'n rhyngwladol ragorol. O ran cyfartaledd ein GPA, rydym yn rhagori ar bob un o'n prif gystadleuwyr gyda GPA o 3.25.

Mae WCTR wedi ymrwymo i ymchwil ac ymgynghoriaeth ddamcaniaethol-wybodus sy'n ymgysylltu ag ymarfer a pholisi. Ar y cyfan, daw ein hymchwilwyr o adran Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau Ysgol Reoli Caerdydd (DTHEM) gan gynnwys Dr Claire Haven Tang, Darllenydd mewn Twristiaeth a Rheolaeth. Mae'r Ganolfan hefyd yn gartref i dros 20 o fyfyrwyr doethuriaeth, cyfres o brosiectau ymchwil rhyngwladol, pedwar Athro Anrhydeddus (Tom Baum, Conrad Lashley, Stephen Page a Brian Wheeler) ac un Athro Emeritws (David Botterill). Rydym yn croesawu ymweliadau rheolaidd gan ysgolheigion o brifysgolion rydyn ni'n partneru â nhw o bob cwr o'r byd.

Mae staff WCTR wedi ymgymryd â phrosiectau ymgynghori sylweddol, gan gynnwys adolygiad o Strategaeth Digwyddiadau Mawr Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru (2012), gwerthuso digwyddiadau a datblygu pecyn cymorth ar gyfer Cyngor Sir Fynwy (2015-16), astudiaeth effaith economaidd o Hyrwyddwyr UEFA. Rownd Derfynol y Gynghrair ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Mehefin 2017) a dadansoddiad o gadwyn cyflenwi bwyd Cymru. Mae cydweithwyr wedi bod yn bartneriaid mewn dau brosiect Ewropeaidd – prosiect ymchwil aml-sefydliad gwerth £1.7 miliwn yn ymwneud â thwristiaeth a digwyddiadau mewn rhanbarthau gogleddol a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Norwy (2013-2016) a Phrosiect Erasmus+ gwerth £117,000 yn ymwneud â Gydweithredu ar gyfer Arweinyddiaeth mewn Twristiaeth, yn cynnwys partneriaid o Brifysgol Malta (2015- 17). Rydym yn falch iawn o fod yn bartner ym mhrosiect Cenhedlaeth Twristiaeth Nesaf Erasmus+ a ddechreuodd ym mis Ionawr 2018 (€409,000). Mae staff yn ymwneud â Byrddau Cynghori Golygyddol neu Olygyddol ystod o gyfnodolion, gan gynnwys Astudiaethau Hamdden, Cyfnodolyn Rhyngwladol Rheoli Lletygarwch Cyfoes, Annals of Tourism Research ac hefyd yn ymwneud â chymdeithasau pwnc, megis y Gymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch (ATHE), y Gymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau (AEME) a'r Cyngor Addysg Rheoli Lletygarwch (CHME).

Gwnaethom groesawu Cynadleddau Blynyddol y Gymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch (ATHE) ym mis Rhagfyr 2016 a'r Gymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau (AEME) ym mis Gorffennaf 2017. Mae'r cynadleddau cymdeithasau pwnc yma’n adeiladu ar ein hanes o gynnal cynadleddau rhyngwladol mawr yn ogystal â Chyfres Seminar ESRC ar Dwristiaeth a Chyfiawnder Cymdeithasol ar y cyd â Phrifysgol Gorllewin Lloegr a Phrifysgol Stirling, yr Alban. Cyd-gynhaliwyd yr 11fed Gynhadledd Ryngwladol ar Gelf a Gwyddoniaeth Ceginiaeth, gyda ni yn ystod haf 2019.

Mae gan staff WCTR ystod amrywiol o ddiddordebau ymchwil o dan y faner twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau, sy'n archwilio rolau cymdeithasol-ddiwylliannol, economaidd a gofodol ehangach y sectorau twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau. Mae'r diddordebau ymchwil hyn yn cynnwys: cymwysiadau rheoli prosiect o fewn cyd-destunau twristiaeth a all helpu i fynd i'r afael ag effeithiau andwyol a chynyddu hyfywedd cyfleoedd twristiaeth mewn cyrchfannau lleol; datblygu cyrchfan a Naws am Le; twristiaeth wledig a digwyddiadau; twristiaeth ddigidol; materion datblygu adnoddau dynol; adeiladu cymdeithasol a defnyddio profiadau gŵyl gyfoes a gofodau digwyddiadau a rôl y cyfryngau; cyfiawnder cymdeithasol a chynnwys pobl â nam ar eu golwg mewn twristiaeth; 'syllu ar dwristiaid'; materion ymgorfforiad, rhyw a thwristiaeth i bawb; rhyngweithio cymdeithasol-ddiwylliannol â gwin ac ymddygiad defnyddwyr cysylltiedig; ysgogwyr dros addysg draws-genedlaethol; ystyr ac arwyddocâd twristiaeth ym mywydau grwpiau ymylol a heb awdurdod digonol; twristiaeth hoyw a lesbiaidd; pŵer mewn prosesau cynhwysiant cymdeithasol; anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y celfyddydau coginiaeth elitaidd.

Caiff ein cyhoeddiadau ymchwil, prosiectau, cynadleddau a seminarau eu gyrru gan bedwar grŵp ymchwil gweithredol sy'n eistedd o dan Ganolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru. Mae pob Grŵp Ymchwil yn cynnwys aelodau craidd o'r WCTR, ac yn aml mae gweithgareddau ymchwil pob grŵp yn torri ar draws ei gilydd i greu amgylchedd ymchwil ddeinamig ac integredig. Y Grwpiau Ymchwil yw:

Grŵp Ymchwil Cynhwysiant Cymdeithasol a Chydraddoldeb

Grŵp Ymchwil Cyrchfannau Cystadleuol a Chynaliadwy

Grŵp Ymchwil Astudiaethau Digwyddiadau

Grŵp Ymchwil Astudiaethau Lletygarwch