Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Foundation Degree in Dental Technology FdSc

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Ddeintyddol - FdSc

 

Ffeithiol Allweddol

Campws:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd yn rhan-amser.

Wedi’i achredu gan:

General Dental Council

Course Overview

Cynigir rhaglen astudiaeth rhan-amser, presenoldeb isel, tair blynedd sy’n arwain at radd sylfaen mewn Technoleg Ddeintyddol. Mae llawer o'r dysgu drwy brofiad ymarferol yn cael ei wneud yn ystod dysgu seiliedig ar waith yng nhweithle’r myfyriwr.

Mae'r trefniant hwn yn caniatáu cyfle i integreiddio gweithdrefnau technegol ac yn caniatáu ar gyfer dadansoddi, myfyrio ac ailadrodd yn llwyr y gweithdrefnau a gyflawnir yn y cwrs ac yn y gweithle. Mae yna eitemau asesu o fewn y modiwlau a gyflwynwyd yn ystod yr amser hwn sy'n ymwneud â'r dysgu seiliedig ar waith gan fyfyrwyr, astudiaethau achos, adroddiad cymhwysedd, ac ati. Mae myfyrwyr yn gwneud gwaith i gleifion tra yn y gweithle dysgu seiliedig ar waith.

​Cynnwys y Cwrs​

Mae yna 24 modiwl i gyd ac mae pob modiwl yn orfodol. Gwneir astudiaeth ar ddwy lefel. Dim ond ar ôl cwblhau'r holl fodiwlau ar y lefel flaenorol y gall myfyrwyr symud ymlaen o'r lefel gyntaf i'r ail lefel.

Mae'r maes llafur wedi'i strwythuro i gynnwys gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer cofrestru fel Technegydd Deintyddol.

Blwyddyn Un:

 • Technegau Technoleg Ddeintyddol
 • Gwyddor Deunyddiau Deintyddol A.
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Danneddd Gosod Cyflawn 1
 • Ymarfer Proffesiynol 1
 • Dysgu Seiliedig ar Waith

Blwyddyn Dau:

 • Dannedd Gosod Rhannol 1

  Danneddd Gosod Cyflawn 2

  Atgyweirio Castiau

  Gwyddor Deunyddiau Deintyddol 2.

  Dysgu Seiliedig ar Waith 2

Blwyddyn Tri:

 • Ymarfer Proffesiynol 2

  Dannedd Gosod Rhannol 2

  Orthodonteg (teclynnau symudadwy)

  Atgyweirio Cerameg

  Dysgu Seiliedig ar Waith 3

 

Potensial o ran Gyrfa

Mae myfyrwyr llwyddiannus yn dod o hyd i gyflogaeth mewn dentyddfeydd preifat, labordai masnachol neu’r gwasanaeth iechyd. Gall myfyrwyr hefyd ddewis symud ymlaen i astudio ymhellach.  
   
Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r FdSc yn llwyddiannus yn gymwys i symud ymlaen i'r rhaglen BSc (Anrh) yn y brifysgol hon. Bu myfyrwyr rhan-amser sydd wedi dewis gwneud hyn ac wedi graddio oddi wrthym gyda Thechnoleg Ddeintyddol BSc (Anrh).

Gofynion Mynediad:​

Dylai fod gan ymgeiswyr un cymhwyster Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth a chael eu cyflogi fel hyfforddai mewn labordy deintyddol.

Ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn ymgeiswyr yn y DU, isafswm y gofyniad IELTS Saesneg ar gyfer y rhaglen hon yw 6.5 neu gyfwerth.

Anogir myfyrwyr aeddfed sydd heb y cymwysterau ffurfiol hyn ond sydd â phrofiad perthnasol i ymgeisio.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Ffeithiau Allweddol


Mae'r rhaglen yn cynnwys 80 credyd y flwyddyn (gellir gweld y gost fesul 10 credyd ar y tabl ffioedd cyfredol)..

Mae presenoldeb ar y rhaglen hon trwy ddull presenoldeb isel. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr sicrhau fideo-gynadledda dros gyfrifiadur personol sydd â chysylltiad band eang a chael mentor cymwys yn y gwaith. Bydd angen tua 6 presenoldeb y flwyddyn gydag ymrwymiad amser o tua 6 awr yr wythnos yn ystod y flwyddyn academaidd.

Asesu: Asesir myfyrwyr yn barhaus trwy gydol y cwrs trwy aseiniadau a phrofion ymarferol a damcaniaethol. Mae asesu yn y gwaith yn rhan annatod o'r cwrs ac mae gan y mentoriaid sy'n gyfrifol am gyflwyno'r cwrs yn y gweithle gyswllt rheolaidd â thîm cwrs Met Caerdydd a chysylltu â materion cyflwyno ac asesu.

Y Broses Ddethol:
Gwneir y dewis cychwynnol yn y gweithle gan staff cyflogedig labordai deintyddol masnachol neu’r gwasanaeth iechyd. Nodir gofynion mynediad Met Caerdydd uchod.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau ynghylch cyrsiau penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Chetan Geisel:
E-bost: CGeisel@cardiffmet.ac.uk​ 
Ffôn: 029 2041 6899 

Gweler Hefyd:
Gwefan Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Setiau Gwybodaeth Allweddol

 ​
​​​

​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms