Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Biomedical Sciences with Health, Exercise & Nutrition - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Biomedical Sciences (Health Exercise & Nutrition)

Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: 707W
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf / Campws Cyncoed ar gyfer Modiwlau Chwaraeon.​

Ysgol:
CYsgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
TTair blynedd llawn amser neu bedair mlynedd llawn amser gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Top University in Wales for Biosciences

Wedi’i achredu gan

Royal Society of Biology

Blog

Student Blog
LIFE AFTER UNI – MY JOB AS A PERFORMANCE NUTRITIONIST AT SPORT WALES.
Tom Maynard - wedi graddio mewn Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth ac yn Faethegydd Perfformiad yn Chwaraeon Cymru.

 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r radd BSc Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maeth) achrededig proffesiynol yn Met Caerdydd yn canolbwyntio ar astudiaeth wyddonol o bob agwedd ar ffordd o fyw, a'r strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd. 


Rhoddir pwyslais ar y rôl y mae ymarfer corff, hybu iechyd a maeth yn ei gyfrannu at hyn. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfres o fodiwlau sylfaenol sy'n seiliedig ar wyddoniaeth mewn ffisioleg ddynol, maeth, biocemeg a seicoleg. 


Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddibenion cwrdd yn rhannol â'r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin
Sylwch fod y radd BSc Gwyddor Biofeddygol a'r BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer a Maeth yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gall myfyrwyr benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym Medi 2019.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):
Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen gradd anrhydedd yn seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, nad ydynt wedi cyflawni'r gofynion mynediad safonol, neu sydd heb astudio'r pynciau sy'n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy'n ofynnol i ddechrau blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd. 

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma..

Gradd:
wyd y modiwlau i'ch galluogi i ddeall y rhyngweithio rhwng ein cyrff a'n meddyliau a'r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo. Yn ychwanegol at y rhain ceir modiwlau yn seiliedig ar ymarfer corff mewn ffisioleg ymarfer corff clinigol, seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff, addasu metabolaidd i ymarfer corff, maeth iechyd cyhoeddus, maeth chwaraeon ac ymarfer corff a meddygaeth chwaraeon. Bydd y modiwlau hyn yn caniatáu i chi ddeall a rhagfynegi sut mae'r corff yn ymateb ac yn addasu i ymarfer corff, ac ystyried y strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd, ffitrwydd a pherfformiad. 

Thema bwysig trwy gydol y cwrs fydd ystyried yr effaith y mae ffordd o fyw yn ei gael ar iechyd. Byddwch yn dysgu sut y gall newidiadau priodol i ffordd o fyw, fel ymarfer corff a diet iach, fod yn effeithiol wrth atal afiechydon fel diabetes, clefyd y galon a strôc. Bydd ymagweddau arloesol at feddygaeth chwaraeon hefyd yn caniatáu i chi ennill profiad ym maes 'presgripsiwn ymarfer corff' sy'n ehangu'n gyflym. 

Bydd gennych fynediad i labordai â chyfarpar da, a adnewyddwyd yn ddiweddar ar gampws Llandaf, gan gynnwys yr Ystafell Asesu Iechyd a ddatblygwyd yn ddiweddar, cyfleusterau cyfrifiadurol a dysgu agored rhagorol a llyfrgelloedd â stoc dda gydag ystod lawn o gyfnodolion a chyfnodolion cyfredol. Yn ogystal, bydd gennych fynediad llawn i'r cyfleusterau helaeth ar gampws Cyncoed, sy'n cynnwys labordai perfformiad dynol, y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, trac athletau awyr agored arwyneb synthetig, Astroturf, canolfan tenis dan do, pwll nofio a neuadd chwaraeon.

Blwyddyn Un:
You will be introduced to the underlying themes of human nutrition, human physiology, biochemistry, and psychology of sport and exercise. Emphasis is placed on the effect of exercise on the physical and mental development of the body. This will enable you to develop a foundation in applying scientific principles, reasoning and practice to the field of health and exercise science.

Modiwlau (I gyd yn Fodiwlau Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg Dynol a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd A (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol A (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth a gafwyd ym mlwyddyn un, trwy ddefnyddio technegau labordy a sesiynau ymarferol i ddeall y perthnasoedd rhwng ymarfer corff, iechyd ac afiechyd. Rhoddir pwyslais ar ganfod, asesu a monitro effeithiau ymarfer corff a maeth ar iechyd a ffitrwydd. Byddwch yn cael cyfle i ennill profiad o ddefnyddio technegau ar gyfer canfod a mesur cyffuriau sy'n gwella perfformiad.

Mae pob modiwl ail flwyddyn yn fodiwlau craidd ac yn cynnwys:

 • Dulliau Dadansoddol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Cellog (20 credyd)
 • Bioleg Cell a Geneteg (20 credyd)
 • Ffisioleg Ymarfer Clinigol a Llesiant Ffisiolegol (20 credyd)
 • Addasiad Moleciwlaidd a Metabolaidd i Ymarfer (20 credyd)
 • Maeth (Maetholion Micro a Micro) (20 credyd)

Blwyddyn Tri:
Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu datblygu eich cryfderau a'ch diddordeb unigol mewn perthynas â gwyddoniaeth iechyd ac ymarfer corff, a'u lle ym myd ehangach meddygaeth ac iechyd y cyhoedd. Byddwch hefyd yn ymgymryd â thraethawd hir, gan ddatblygu meddwl gwreiddiol a beirniadol, a fydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y meysydd biofeddygol, ymarfer corff ac iechyd.

Mae pob modiwl trydedd flwyddyn yn fodiwlau craidd ac yn cynnwys:

 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)
 • Pynciau Cyfoes yn y Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Meddygaeth Chwaraeon (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)
 • Maeth mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Mae strategaethau dysgu ac addysgu yn cynnwys sesiynau addysgu traddodiadol ar sail darlithoedd wedi'u cefnogi gan sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad i sesiynau gweithdy amser cinio 'galw heibio' mewn Biocemeg a Ffisioleg. Cefnogir y cwricwlwm gan weithgareddau ymchwil staff academaidd.

Asesu

Asesir myfyrwyr gan ddefnyddio cymysgedd o ddulliau: mae rhai modiwlau'n cyflogi aseiniadau ysgrifenedig fel traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, mae eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), astudiaethau achos ac (yn y flwyddyn olaf) cydran bwysig yw'r cwblhau prosiect a phoster ymchwil wyddonol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r cwrs unigryw a chyffrous hwn wedi'i gynllunio i ganiatáu i raddedigion fanteisio'n llawn ar gyflogaeth mewn nifer o feysydd. Mae economi lewyrchus yn y sectorau iechyd a ffitrwydd, a dylai cwblhau'r rhaglen astudio hon yn llwyddiannus ddarparu amrywiaeth o yrfaoedd mewn meysydd fel y diwydiant Chwaraeon a Hamdden, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cynghorau Chwaraeon Cenedlaethol a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon.

GBydd graddedigion hefyd â chymwysterau da ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau Fferyllol, Bwyd a Diod. Mae'r cyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach yn rhagorol ac yn cynnwys astudiaethau eraill sy'n gysylltiedig ag iechyd a graddau uwch (MSc a PhD).

Mae gan Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd gysylltiadau rhagorol â'r holl sectorau perthnasol sy'n gysylltiedig â'r Gwyddorau Iechyd. Mae llawer o staff yn dilyn mentrau ymchwil 'blaengar' gyda Sefydliadau cydweithredol gan gynnwys Adran Ffarmacoleg Glinigol Prifysgol Caergrawnt, Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd, Ysgol Fferylliaeth Cymru, Prifysgol Caerfaddon a'r Sefydliad Maeth Chwaraeon. ​

Mae'r radd wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol, ac yn paratoi graddedigion i fynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr. Mae'r meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion o raglenni achrededig yn cwrdd â setiau diffiniedig o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys gwybodaeth bwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

Darllenwch sut y gwnaeth astudio'r radd hon helpu Tom Maynard, a raddiodd yn ddiweddar, i sicrhau swydd fel Maethegydd Perfformiad yn Chwaraeon Cymru.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr sylfaen:

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster lefel A o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.

Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn heb y sylfaen bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o 2 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a ystyrir yn drydydd pwnc (mae'r gwyddorau cyfatebol yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth)
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • 112 pwynt o leiaf 2 ‘Advanced Higher’ yr Alban i gynnwys graddau DD mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol (gan gynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgyl
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys gradd H2 mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol (gan gynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth).
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n ymdrin â lefel ddigonol o Fioleg

Cwrs sylfaen Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arwain at raglen BSc Gwyddorau Iechyd​

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r 'Cwrs Sylfaen sy'n arwain at BSc Gwyddorau Iechyd' ar gael blwyddyn amser llawn a bydd yn darparu cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen, cliciwch yma .

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol:
Mae'r dethol fel arfer yn seiliedig ar dderbyn ffurflen gais UCA

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com . Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

RDysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau i gael unrhyw ymholiadau sydd gennych ar RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Cathryn Withycombe: 
E-bost: cwithycombe@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5994

​​

Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms