Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Healthcare Science - BSc (Hons) Degree

Gwyddorau Gofal Iechyd - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: B130

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn (gyda blwyddyn academaidd estynedig i ymgorffori elfennau hyfforddiant yn y gwaith). Sylwch y bydd y lleoliadau'n digwydd yn ystod gwyliau 'traddodiadol' myfyrwyr h.y. dros fisoedd yr haf..

Top University in Wales for Biosciences

Wedi’i achredu gan

Royal Society of Biology

Institute of Biomedical Science

Health Education England

Health and Care Professions Council

Trosolwg o'r Cwrs

Telir Ffioedd Dysgu yn llawn y rhai sy'n llwyddo i ennill lle ar y cwrs hwn.

Mae Gwyddor Gofal Iechyd yn ddisgyblaeth ddeinamig sy'n esblygu'n barhaus ac sy'n ei gwneud yn ofynnol i unigolion hyfforddedig iawn berfformio amrywiaeth o dechnegau labordy sy'n cyfrannu at ofal a lles cyffredinol cleifion.

Mae'r radd BSc Gwyddorau Gofal Iechyd achrededig yn broffesiynol yng Nghaerdydd Met wedi'i chynllunio'n benodol i alluogi myfyrwyr i ddatblygu, integreiddio a chymhwyso gwybodaeth a sgiliau gwyddonol i'r ymchwiliad amlddisgyblaethol o iechyd a chlefydau dynol. Gydag elfennau o hyfforddiant yn y gwaith wedi'u hymgorffori ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, mae wedi'i theilwra'n ofalus i baratoi graddedigion ar gyfer gyrfa yn y GIG. Mae'r radd Gwyddorau Gofal Iechyd wedi'i chysylltu'n agos â gofynion cynllunio'r gweithlu ar gyfer GIG Cymru, ac felly'n cynnig lefel uwch o gyflogadwyedd. Yn ystod yr ail flwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn arbenigo mewn un o'r disgyblaethau canlynol: Gwyddoniaeth Gwaed, Gwyddoniaeth Celloedd, Gwyddoniaeth Geneteg* neu Wyddoniaeth Heintiau. Bydd graddedigion llwyddiannus hefyd yn gymwys i wneud cais am gofrestru fel Gwyddonydd Biofeddygol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), gan wella'r cyfleoedd gyrfa ymhellach.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddibenion cwrdd yn rhannol â'r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Oherwydd bod y rhaglen hon yn cael ei hariannu gan y GIG ac felly bod lleoedd cyfyngedig ar gael a allai amrywio bob blwyddyn, yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau gohiriedig.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym Medi 2019.

*Mae'r llwybrau ar y BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd i gyd wedi'u hachredu gan Sefydliad y Gwyddorau Biofeddygol (IBMS), ac eithrio Geneteg. Mae pob llwybr yn arwain at gofrestru HCPC.

​Cynnwys y Cwrs​

Students will graduate with one of the following awards:

 • BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd (Gwyddoniaeth Gwaed
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd (Gwyddoniaeth Celloedd)
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd (Gwyddoniaeth Geneteg)
 • BSc (Anrh) Gwyddorau Gofal Iechyd (Gwyddoniaeth Heintiau))

Os dylai cystadleuaeth am rai arbenigeddau godi, gellir ystyried cyflawniad academaidd, canlyniad proses gyfweld a CV myfyriwr.

Blwyddyn Un (Lefel 4):
Byddwch yn ymdrin â biocemeg sylfaenol, bioleg celloedd a geneteg, microbioleg, imiwnoleg a ffisioleg ddynol, gan ddarparu'r wybodaeth wyddonol angenrheidiol ar gyfer astudiaeth bellach. Yn ogystal, byddwch yn gallu datblygu sgiliau dadansoddi, cyfathrebu a phroffesiynol perthnasol yn ogystal â chael cyfnod o hyfforddiant generig yn y gwaith. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad dysgu 6 wythnos yn y gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd gyntaf hon yn un o'n labordai clinigol achrededig y GIG.

MModiwlau (I gyd yn Fodiwlau Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg Ddynol (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd A (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Astudiaethau Proffesiynol (10 credyd)
 • Ymarfer Cydweithredol Cyfoes (10 Credyd)

Blwyddyn Dau (Lefel 5):
Byddwch yn meithrin arbenigedd mewn ystod gynhwysfawr o dechnegau ymchwiliol arbenigol, epidemioleg & dadansoddi data a dulliau ymchwil. Byddwch hefyd yn cael cyflwyniad i ddisgyblaethau gwyddoniaeth gwaed, gwyddoniaeth celloedd, gwyddoniaeth enetig a gwyddoniaeth heintiau. Bydd myfyrwyr yn archwilio natur a phwysigrwydd prosesau afiechyd a'u hymchwiliad clinigol ac yn cychwyn ar gyfnod hyfforddi arbenigol 15 wythnos yn y gwaith mewn amgylchedd labordy clinigol.

Modiwlau:

 • Dulliau Dadansoddol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Chelloedd (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd B (20 credyd)
 • Bioleg Foleciwlaidd a Geneteg (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)
 • Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddiant yn y Gwaith A (10 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed - Arbenigedd A (10 Credyd) NEU
 • Gwyddorau Celloedd - Arbenigedd A (10 Credyd) NEU
 • Gwyddorau Geneteg - Arbenigedd A (10 Credyd) NE
 • Gwyddorau Heintiau - Arbenigedd A (10 Credyd)

Blwyddyn Tri (Lefel 6):
Mae'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar integreiddio'ch dysgu i gefnogi dull amlddisgyblaethol o ymchwilio, gwneud diagnosis a rheoli anhwylder a chlefydau. Bydd y pynciau dan sylw yn pwysleisio'r dull amlddisgyblaethol o ymchwilio i glefydau mewn labordy, a rheoli cleifion. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â modiwlau arbenigedd penodol ac yn cwblhau cyfnod o 25 wythnos o hyfforddiant yn y gwaith mewn amgylchedd labordy clinigol. Bydd prosiect ymchwil y flwyddyn olaf a fydd yn cael ei gynnal fel rhan o'ch hyfforddiant yn y gwaith, yn annog ymholi annibynnol a dadansoddiad beirniadol ymhellach

Modiwlau:

 • Ymchwiliad Bioleg a Labordy o Glefydau (20 credyd)
 • Pynciau Cyfoes yn y Gwyddorau Iechyd (20 credyd)
 • Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddiant yn y Gwaith B (30 credyd
 • Prosiect Ymchwil (30 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed - Arbenigedd B (20 Credyd) NEU>
 • Gwyddorau Celloedd - Arbenigedd B (20 Credyd) NEU
 • Gwyddorau Geneteg - Arbenigedd B (20 Credyd) NEU
 • Gwyddorau Heintiau - Arbenigedd B (20 Credyd)

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu a dysgu trwy gydol y rhaglen. Mae'r rhain yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai, tasgau grŵp a nifer sylweddol o sesiynau ymarferol mewn labordy. Defnyddir Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Moodle ddarparu gwybodaeth allweddol i fyfyrwyr sy'n ymwneud â modiwlau rhaglen, gwybodaeth cyngor gyrfaoedd a gwybodaeth weinyddol sy'n ymwneud â'u rhaglen astudio.

Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn cofrestru gyntaf, a fydd yn parhau i fod yn diwtor iddynt ac yn darparu cefnogaeth fugeiliol trwy gydol eu hastudiaethau. Mae myfyrwyr yn cynhyrchu PDP (Portffolio Datblygiad Personol) yn ystod blwyddyn 1, ac mae'r system diwtorial bersonol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau. Yn ogystal, rydym yn falch o'n 'Polisi Drws Agored' sy'n annog myfyrwyr i gysylltu â staff i gael cyngor ac arweiniad pryd bynnag y mae ei angen arnynt.

Dyrennir tiwtor hyfforddi yn y gwaith i fyfyrwyr hefyd. Bydd yr aelod staff hwn yn un o'n darlithwyr cofrestredig HCPC a bydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr tra byddant allan ar leoliad.

Asesu

Fe'ch asesir yn barhaus trwy arholiadau, gwaith cwrs ac aseiniadau portffolio, astudiaethau achos ac yn y flwyddyn olaf, traethawd ymchwil / cyflwyniad poster gwyddonol wedi’i seilio yn y gweithle.

Yn ogystal, wrth ymgymryd â hyfforddiant yn y gwaith, mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau Llawlyfr Hyfforddi Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd a phortffolio cyn-gofrestru'r Sefydliad y Gwyddorau Biofeddygol (IBMS) ar gyfer y Dystysgrif Cymhwysedd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae Gwyddoniaeth Gofal Iechyd yn ddisgyblaeth wyddonol ddeinamig sy'n newid yn barhaus ac sy'n ymwneud â deall sut mae afiechydon yn datblygu a sut y gallant effeithio ar weithrediad arferol y corff. Nod y ddisgyblaeth hon yw ymchwilio i'r broses afiechyd ac, yn y pen draw, datblygu dulliau ar gyfer monitro, diagnosio, trin ac atal afiechyd.

Mae Gwyddor Gofal Iechyd yn cynnig cyfleoedd gyrfa heriol a gwerth chweil yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a llawer o sefydliadau eraill gan gynnwys yr Asiantaeth Diogelu Iechyd, yr Awdurdod Gwaed Cenedlaethol a'r Cyngor Ymchwil Feddygol.

Bydd cwblhau'r rhaglen Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn llwyddiannus yn caniatáu i raddedigion wneud cais am gofrestru fel Gwyddonydd Biofeddygol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Hyfforddiant yn y gwaith: Mae cyfnodau estynedig o hyfforddiant yn labordai'r GIG wedi'u hymgorffori ar draws tair blynedd y rhaglen radd hon. Mae hyn yn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad manwl o'r amgylchedd gwyddoniaeth gofal iechyd wrth baratoi ar gyfer cyflogaeth fel Ymarferydd Gwyddor Gofal Iechyd / Gwyddonydd Biofeddygol yn y GIG.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gyfleoedd gyrfa mewn Gwyddor Gofal Iechyd yma:
http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/healthcare-science/careers-in-healthcare-science/careers-in-life-sciences/

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol: Rhaid i ymgeiswyr sy'n siarad Saesneg fel ail iaith feddu ar Saesneg yn ddigonol, gyda sgôr IELTS o 7, gydag o leiaf 6.5 ym mhob elfen.

Bydd ein cynigion nodweddiadol yn cynnwys:

 • 120 pwynt o 3 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau 2 x B, y mae'n rhaid iddynt gynnwys Bioleg ac un Gwyddoniaeth arall. Mae angen gradd B o leiaf mewn Cemeg lefel UG.
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt mewn Gwyddoniaeth (yn ymwneud â Bioleg a Chemeg) DDD
 • 120 pwynt o leiaf 3 Advanced Highers yr Alban i gynnwys graddau 2 x C gan gynnwys Bioleg ac un Gwyddoniaeth arall. Mae angen gradd C mewn Cemeg Uwch hefyd.

 • 120 pwynt o'r Irish Leaving Certificate i gynnwys 2 x H2 Lefel Uwch gan gynnwys Bioleg, a gradd H4 mewn Cemeg (gradd H4 o leiaf yn cael ei hystyried ar gyfer pynciau Uwch eraill)
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch sy'n cynnwys elfen fawr o'r gwyddorau sylfaenol: i gynnwys 15 Rhagoriaeth mewn credydau bioleg a chemeg, a theilyngdod o'r credydau lefel 3 sy'n weddill

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r 'Rhaglen Sylfaen yn y Gwyddorau Iechyd' ar gael fel blwyddyn amser llawn a bydd yn darparu cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus. Rhoddir ystyriaeth i unrhyw ymgeisydd a oedd wedi cyflawni 70% yn gyffredinol i gynnwys lleiafswm o 65% yn y modiwlau Bioleg a Chemeg, i'w gael erbyn 31ain Awst yn y flwyddyn derbyn, ac ar ôl derbyn cais newydd drwy UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma..

Ymgeiswyr rhyngwladol
Gan nad yw'n bosibl darparu lleoliadau i fyfyrwyr o'r tu allan i'r UE, nid yw'n bosibl ystyried myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer y rhaglen.

Y Weithdrefn Ddethol a Chyfweliadau

Mae mynediad i'r rhaglen hon ar yr amod bod ymgeiswyr yn llwyddiannus mewn cyfweliad.

Mae'r dethol ar gyfer cyfweliad yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynir ar ffurflen gais UCAS. Gwahoddir ymgeiswyr sy'n cwrdd â'r gofynion mynediad i ymgymryd â chyfweliad strwythuredig, sydd wedi'i gynllunio i asesu gwerthoedd un o weithwyr y GIG yn y dyfodol. Yn ogystal, cynhelir asesiad o sgiliau cyfathrebu ymgeiswyr a'u dealltwriaeth o'r proffesiwn.

Bydd y cyfweliad cyntaf ar gyfer mynediad yn 2019 yn cael ei gynnal ar 26 Ionawr 2019. Anogir ceisiadau cynnar er mwyn gallu prosesu gwahoddiadau cyfweliad yn effeithiol.

Gwiriadau DBS a Iechyd Galwedigaethol

Rhaid i bob myfyriwr gynnal gwiriadau imiwneiddio ac iechyd priodol cyn mynediad ac mae angen datgeliad DBS Uwch wedi'i gwblhau. Mae mwy o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael yn www.cardiffmet.ac.uk/dbs. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am wiriadau iechyd galwedigaethol trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/ohq  

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com . Am wybodaeth pellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaethyma.

Bwrsariaeth a Chefnogaeth Ariannol y GIG

 I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth y GIG, cliciwch yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwc askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch tweet i ni @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Lowri Mainwaring: 
E-bost: lomainwaring@cardiffmet.ac.uk​
Ffôn: 029 2020 5608


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms