Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Gwaith Cymdeithasol - BSc (Anrh)

Gwaith Cymdeithasol - BSc (Anrh)

​Mae cwrs gradd BSc Gwaith Cymdeithasol ym Met Caerdydd yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol (2011) ac yn cael ei gynnig mewn partneriaeth ag asiantaethau gwaith cymdeithasol lleol a grwpiau defnyddwyr gwasanaeth. Mae'n cyfuno ac integreiddio hyfforddiant proffesiynol maes gwaith cymdeithasol gydag astudiaeth academaidd i lefel gradd.

Mae Gwaith Cymdeithasol yn golygu dull hyblyg o fynd ati i ddiwallu anghenion unigolion, grwpiau neu gymunedau. Mae’r radd hon mewn gwaith cymdeithasol yn datblygu ystod o gymwyseddau er mwyn cwrdd â Safon Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Cymdeithasol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am ddeddfwriaeth, theori ac ymchwil ar sail tystiolaeth o ran gwybodaeth am waith cymdeithasol, yn cael dysgu sgiliau a gwerthoedd ac ennill profiad drwy gyfleodd ymarfer a dysgu am waith cymdeithasol yn y gweithle. Mae’r radd hon mewn gwaith cymdeithasol hefyd yn cynnwys dod i ddeall am ddarpariaeth ddeddfwriaethol gwasanaethau a phwysigrwydd gwaith cymdeithasol yng nghyd-destun Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Bydd Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol (2017) a materion cydraddoldeb a hawliau dynol yn rhan annatod o ddysgu ac ymarfer ac mae disgwyl i chi gydymffurfio ag e.

Mae’r cwrs hwn hefyd ar gael yng Ngholeg Penybont. Os ydych am ragor o wybodaeth, ewch i www.bridgend.ac.uk neu gysylltu â Choleg Penybont yn uniongyrchol ar 01656 302 302 neu anfon e-bost at enquiries@bridgend.ac.uk. I wneud cais am y cwrs hwn ar safle Coleg Penybont, gwnewch gais drwy UCAS am C20 – Met Caerdydd – a dewis Coleg Penybont.

Oherwydd y nifer fawr o geisiadau, yn anffodus, ni ellir ystyried ceisiadau sydd wedi’u gohirio.​

Mae gwybodaeth ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022. 

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn: 'Rhagarweiniad a Sylfaen'
Ar y cam hwn, cewch eich asesu ar eich potensial i ddatblygu ymhellach. Cyn ymgymryd ag ymarfer uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliad ymarfer dysgu, rhaid i chi wneud 20 diwrnod o ymarfer dysgu pan fydd rhaid i chi ddangos eich bod yn meddu ar y sgiliau rhyngbersonol a’r gwerthoedd sydd eu hangen er mwyn bod yn addas a diogel i weithio gyda phobl ag anghenion gofal cymdeithasol a’u gofalwyr. Bydd ffocws blwyddyn gyntaf yr astudiaeth hefyd ar werthoedd craidd a sgiliau yn ogystal â phrosesau cymdeithasol, diwylliannol a sefydliadol ehangach sy’n fframio rôl a thasg gwaith cymdeithasol.


Blwyddyn Dau a Thri: 'Cymhwyso gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd mewn ymarfer gwaith cymdeithasol ac i ddatblygu a chadarnhau cymhwysedd mewn ymarfer gwaith cymdeithasol‘
Byddwch y treulio 180 o ddyddiau mewn lleoliadau dysgu ymarfer a asesir (80 diwrnod ym mlwyddyn 2 a 100 diwrnod ym mlwyddyn 3).

​Bydd hyn yn golygu lleiafswm o ddau leoliad ymarfer. Bydd hyn yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu i chi ddangos cymhwysedd o ran Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Cymdeithasol (2011) a Chod Ymarfer Proffesiynol Gwaith Cymdeithasol (2017). Erbyn diwedd y ddau gyfnod dysgu drwy ymarfer hirach hyn, byddwch yn defnyddio gwybodaeth am waith cymdeithasol, sgiliau a gwerthoedd yn cynnwys canfyddiadau ymchwil yn eich ymarfer a bydd angen i chi arddangos datblygiad ymarfer critigol, dadansoddiadol ac adfyfyriol.

Bydd ffocws ar anfantais, gormes ac amddifadedd; a hyn yn arwain at bwyslais ar ymyriad mewn gwaith cymdeithasol a chyd-destunau yr ymarfer o fewn gwaith cymdeithasol.

​Ym mlwyddyn dau, bydd ffocws ar gymhwyso gwybodaeth am waith cymdeithasol, sgiliau a gwerthoedd yn cynnwys canfyddiadau ymchwil yn eu hymarfer ac yn eu gwaith academaidd a asesir gyda phwyslais ar fyfyrwyr yn arddangos datblygiad eu hymarfer critigol, dadansoddiadol ac adfyfyriol.

Bydd blwyddyn tri wedyn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr adeiladu ar y wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd a gafwyd ym mlwyddyn dau, a’r myfyrwyr yn arddangos barn broffesiynol, ymyriad ac adfyfyrio critigol ar draws eu hymarfer ac o fewn gwaith academaidd asesedig.​


Dysgu ac Addysgu

Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr sy’n ymrestru ar gwrs BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol, tiwtor a fydd yn cynnig cymorth tiwtorial i grwpiau ac i unigolion. Mae gan staff radd mewn gwaith cymdeithasol, profiad helaeth o weithio ym maes gwaith cymdeithasol ac yn tynnu ar hyn i wella profiad myfyrwyr o ddysgu’r pwnc. Addysgir myfyrwyr drwy ystod o ddulliau dysgu ac addysgu, gan cynnwys grwpiau yn dysgu drwy brofiad a datrys problemau, darlithoedd a seminarau rhyngweithiol ynghyd â chynnwys y cyfryngau er mwyn dod i ddeall profiad pobl ag anghenion gofal cymdeithasol a’u gofalwyr yn well. Caiff myfyrwyr gymorth pellach drwy’r defnydd o ‘Moodle’, y Rhith Amgylchedd Dysgu.

Gosodir myfyrwyr o fewn grwpiau ‘Asiantaeth Ymbarél’ Awdurdod Lleol drwy gydol eu hastudiaethau , ac yna yn cael y cyfle i adeiladu perthynas waith broffesiynol gyda chymheiriaid a gweithwyr proffesiynol o fewn ei Hawdurdod Lleol. Treulir rhan sylweddol o’r cwrs mewn sefyllfaoedd ymarferol o fewn asiantaethau yn Ne Cymru; felly, bydd y gallu i deithio i ac o fewn asiantaethau ymarfer yn fanteisiol.

Tra’n astudio ar gwrs gradd gwaith cymdeithasol, gofynnir i fyfyrwyr ddangos eu bod yn gallu defnyddio dulliau a methodolegau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) i gynorthwyo eu dysgu a’u hymarfer.


Asesu

Bydd asesu meysydd unigol astudiaeth yn cynnwys cyfuniad o wahanol ddulliau o fynd ati: drwy ddysgu ar leoliad, ymarferion efelychu/astudiaethau achos, traethodau ac aseiniadau, adroddiadau, cyflwyniadau poster, cyflwyniadau grŵp ac unigol ac arholiadau.

Yn ogystal, mae gofyn i fyfyrwyr gynhyrchu portffolios sy’n berthnasol i’w dysgu drwy ymarfer, sy’n cynnwys arsylwadau o ymarfer ac adroddiadau adfyfyriol ar sail eu harsylwadau.

Mae myfyrwyr cwrs gradd gwaith cymdeithasol yn derbyn adborth a chyngor ymlaen llaw (feed forward) yn electronig i holl waith a asesir yn academaidd ac maen nhw’n cael eu hannog drwy’r broses diwtorial bersonol i adolygu’r adborth a datblygu sgiliau academaidd a gwaith cymdeithasol ar sail ymarfer.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Ar ôl cwblhau gradd BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol a’r holl gyfleoedd perthnasol dysgu academaidd a dysgu brofiad drwy brofiad, bydd graddedigion yn gallu cofrestru fel ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol a chael mynediad i ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ym maes gwaith cymdeithasol y sectorau statudol, annibynnol a’r trydedd sector. Gall graddedigion gael gwaith gyda phobl ag anghenion gofal cymdeithasol a’u gofalwyr sy’n defnyddio ystod o waith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol sy’n mynd i’r afael â materion ac anghenion cymdeithasol cymhleth.

Bydd gofyn hefyd i raddedigion ddilyn Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus yn eu gyrfa ym maes Gwaith Cymdeithasol ac efallai’n dewis astudio am gymhwyster ôl-radd, er enghraifft addysgu ym maes addysg bellach/uwch neu gwrs Meistr neu Ddoethuriaeth mewn Gwaith Cymdeithasol. Mae cyfleoedd hefyd tu allan i faes Gwaith Cymdeithasol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae'r rhaglen Gwaith Cymdeithasol yn awyddus i gynorthwyo ymgeiswyr o bob cefndir ac â gwahanol brofiad addysgol.

Dylai ymgeiswyr feddu ar TGAU Saesneg Iaith (neu Cymraeg Mamiaith) a Mathemateg gradd C/gradd 4 neu uwch. Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir ydy Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel 2 yn Saesneg a Mathemateg. Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus i gynnig tystiolaeth o hyn. Rhaid i ymgeiswyr ddangos gallu i astudio ar lefel addysg uwch, fel arfer drwy gymhwyster cydnabyddedig:

 • 96 o bwyntiau o ddau bwnc o leiaf Lefel A i gynnwys gradd CC; ystyrir Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Sialens Uwch Sgiliau fel trydydd pwnc
 • RQF BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol /Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM
 • Diploma CACHE gradd C (lleiafswm o 96 pwynt)
 • NVQ perthnasol ar lefel 3 neu 4 mewn gwaith cymdeithasol/ maes pwnc gofal cymdeithasol perthnasol
 • 96 o bwyntiau o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Fel arfer, ni dderbynnir bod credyd Saesneg a Mathemateg y delir â nhw o fewn y Mynediad gyfwerth â TGAU
 • 96 o bwyntiau o ddau bwnc o leiaf ar lefel ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD. Ystyrir 'Scottish Highers' hefyd naill ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'.
 • 96 o bwyntiau o 'Irish Leaving Certificate' ar lefel ‘Highers’ i gynnwys 2X H3 pwnc.
 • Cymhwyster cydnabyddedig arall sy’n cynnig tystiolaeth o’r gallu i astudio ar lefel Addysg Uwch.
 • Disgwylir hefyd i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 455 awr (13 wythnos) o brofiad gwaith (â thâl neu ddi-dâl) dan oruchwyliaeth mewn lleoliad gofal cymdeithasol. Bydd yn rhaid dangos y gofyniad hwn ar eich ffurflen gais UCAS a rhaid iddo fod wedi’i gwblhau erbyn ichi ddod i gyfweliad. Cyfeiriwch at y tab Profiad isod am ragor o fanylion.


Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod, neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch â naill ai â’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad Cwrs UCAS ar gyfer gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am eich gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau gan yr UE drwy glicio yma.

Gwiriadau Y Gwasanaeth Gwahardd a Datgelu (DBS)
Mae’r holl gynigion yn amodol ar fodloni gofynion Gwasanaeth Gwahardd a Datgelu (DBS) a chwrdd â gofynion cofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydyn ni hefyd yn argymell eich bod yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru gan y bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw angen am Wiriadau ychwanegol y Gwasanaeth Gwahardd a Datgelu ar gyfer cyfnod eich lleoliadau fel rhan o’ch cwrs. Ceir rhagor o wybodaeth ar broses y Gwasanaeth Gwahardd a Datgelu ar www.cardiffmet.ac.uk/dbs.

Os byddwch yn llwyddiannus ac yn cael cynnig lle, byddwch yn derbyn cyfarwyddyd ysgrifenedig am gychwyn ar y cwrs ac amodau cofrestriad Y Gwasanaeth Gwahardd a Datgelu/ Gofal Cymdeithasol Cymru sydd angen eu diwallu cyn cychwyn y cwrs.

Y Broses Ddethol:
Mae dethol yn seiliedig ar dderbyn ffurflen gais gyflawn UCAS lle asesir eich addasrwydd yn ôl y gofynion mynediad, yn cynnwys oriau profiad gwaith. Caiff holl ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer eu gwahodd i ddiwrnod cyfweliad. Dylai ymgeiswyr sy’n cael cymorth/eu noddi gan Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol yn ardal De Cymru wneud cais uniongyrchol drwy eu Hadrannau Hyfforddi eu hunain a fydd wedyn yn cychwyn y broses ddethol.

Yn anffodus, oherwydd nifer gyfyngedig, ni ellir gwarantu lle i ymgeiswyr sy’n dewis y brifysgol fel eu dewis yswiriant.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o’u rhugledd o leiaf i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. Am fanylion llawn am y modd i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r Tudalennau rhyngwladol ar y we.

Sut i Wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Myfyrwyr Hŷn

Ymgeisydd hŷn yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.


Cyfweliad a Gofynion Profiad

Cyfweliad Unigol:

Bydd eich cyfweliad unigol yn para tua 15-20 munud ac fe’i cynhelir drwy MS Teams gan aelodau staff academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Choleg Penybont, ochr yn ochr ag ymarferwyr gwaith cymdeithasol ac unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, sy'n ymwneud â'r Rhaglen. Anogir ymgeiswyr i ymgyfarwyddo â'r wybodaeth ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru sy'n ymwneud â Chod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol (2017), a deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru.


Gofynion Profiad:

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fod â lleiafswm o 455 awr (13 wythnos) o brofiad gwaith (â thâl neu ddi-dâl) dan oruchwyliaeth mewn lleoliad gofal cymdeithasol.


Nid oes terfyn amser o ran pryd y cwblhawyd y profiad gwaith hwn, ond byddai profiad mwy diweddar yn cryfhau eich cais. Nid oes rhaid ennill profiad mewn un bloc a gallai ddod o brofiad llawn amser neu ran amser, â thâl neu wirfoddol neu o brofiad ar leoliad dros gyfnod hwy o amser.


Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd y rhaglen hefyd yn ystyried yr ymgeiswyr hynny sydd â phrofiad personol fel unigolyn ag anghenion gofal cymdeithasol neu fel gofalwr. Er enghraifft, ceisiadau gan unigolion sydd wedi bod yn brif ofalwr, ar sail sylweddol a rheolaidd, i berthynas, ffrind, neu gymydog neu blentyn/person ifanc sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol - hynny yw, person â phrofiad o fod mewn gofal. Mewn amgylchiadau o'r fath, gellir cryfhau ceisiadau â phrofiad ychwanegol o wirfoddoli/gofal cymdeithasol â thâl hefyd.


Gellir ennill profiad mewn ystod eang o rolau â thâl neu wirfoddol ym maes gofal cymdeithasol:

 • Gyda phlant a theuluoedd mewn lleoliadau gofal cymdeithasol megis Dechrau'n Deg, timau Awdurdodau Lleol, Gweithredu dros Blant, Barnardos a chartrefi preswyl;
 • Gydag oedolion mewn lleoliadau gofal cymdeithasol megis Timau Oedolion Awdurdodau Lleol, llety â chymorth, cartrefi preswyl/nyrsio, elusennau sy'n gweithio gyda phobl ag anableddau; elusennau trais domestig, gwasanaethau digartrefedd a sefydliadau camddefnyddio sylweddau;
 • Mewn lleoliadau cwnsela neu weithio un-i-un mewn lleoliadau gwaith ieuenctid a chymunedol;
 • Mewn lleoliadau addysg lle mae'r rôl yn ymwneud â gwaith uniongyrchol gyda phlant ag anghenion ychwanegol neu'n gweithio mewn addysg brif ffrwd a/neu feithrinfeydd/crèches.

Cysylltu â Ni

At gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol, Suzanne Gannon-Lewis
Ebost: sgannon-lewis@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2041 6818​​

Neu

Cyfarwyddwr y Rhaglen, Anthony Lewis (Coleg Penybont)
Ebost: ALewis@bridgend.ac.uk 
Ffôn: 01656 302 302

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​Cod UCAS: L501

Man Astudio:
Campws Llandaf

Rhaglen a ryddfreiniwyd i’w chyflenwi yng Ngholeg Penybont

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd llawn amser.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms