Ymchwil yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Trefnir gweithgareddau ymchwil yn yr Ysgol Dechnolegau Caerdydd yng nghyswllt pum canolfan ymchwil. Mae'r canolfannau hyn yn cynnwys timau ymchwil ac arloesi hynod weithgar sy'n ymchwilio pob maes allweddol o wyddorau cyfrifiadurol a pheirianneg gan gynnwys roboteg, deallusrwydd artiffisial, biowybodeg a gwyddor data.

Grŵp Ymchwil BioBeirianneg (BRG)

Mae'r Grŵp Ymchwil Biobeirianneg ar groesffordd Peirianneg a'r parth gofal iechyd.Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar gymhwyso egwyddorion a thechnoleg peirianneg ym maes meddygaeth, chwaraeon a gofal iechyd.

Nodau ac Amcanion Allweddol:

 • Cymhwyso technegau biowybodegol wrth ddadansoddi dilyniant genom a data biolegol i ddarganfod cyffuriau newydd i'w trin a datblygu profion diagnostig mwy cywir.
 • Dadansoddwch signalau biofeddygol, fel tonnau'r galon neu donnau ymennydd, i wella gofal iechyd.
 • Dadansoddwch ddata delweddu meddygol, fel sgan Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI) a sgan Tomograffeg Gyfrifiadurol (CT), i leihau amser diagnosis a gwneud y broses o ddatblygu cynhyrchion gofal iechyd yn fwy effeithlon.

Y Ganolfan ar gyfer Diwydiant 4.0 ac Ymchwil Blockchain (CI4BCR)

Arweinydd y Ganolfan: Dr Imtiaz Khan

Nod y ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol hon yw sefydlu Met Caerdydd ar flaen y gad o ran ymchwil blockchain a chwyldro'r diwydiant 4.0 trwy gynnal ymchwil arloesol ar blockchain a thechnolegau dosbarthedig eraill - fel Rhyngrwyd Pethau a deallusrwydd artiffisial. Trwy ddefnyddio'r technolegau sylfaenol a thrawsnewidiol hyn, mae'r ganolfan yn mynd i'r afael â heriau cymdeithasau dosbarthedig a rhithwir, yn enwedig yn yr oes wedi COVID lle bydd y rhan fwyaf o ryngweithio a thrafodion dynol yn anghysbell a bydd awtomeiddio yn hollbresennol. Mae'r ganolfan yn defnyddio dull amlddisgyblaethol (gan ymgorffori academyddion ac ymchwilwyr o bedair ysgol wahanol) i fynd i'r afael â'r heriau cymdeithasol, economaidd a llywodraethu hyn trwy ymchwil ac arloesi ar crypto-lywodraethu a'r gofod crypto-economi.

Themâu Ymchwil:

 • Technoleg Cyfriflyfr Dosbarthu (DLT)/Blockchain ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus a FinTech
 • Rhyngrwyd Popeth (IoT), ap symudol, datblygu meddalwedd
 • Delweddu data
 • Integreiddio data
 • Ymddiried ar ddata/Y gallu i atgynhyrchu ymchwil
 • GDPR/Data agored


Canolfan Ymchwil Cyfrifiadura Creadigol

Arweinwyr Canolfannau: Dr Simon Thorne (cyd-arweinydd) , Dr Fiona Carroll (cyd-arweinydd)

Mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i fynd i'r afael â heriau cymhleth o ran lles cymdeithasol a dynol. Trwy gyfuno ymchwil arloesol mewn gwyddoniaeth data, DA a dylunio sy'n canolbwyntio ar bobl, ei nodau yw cynnal ymchwil sy'n arwain yn rhyngwladol sy'n gwthio ffiniau gwyddoniaeth gyfrifiadurol i ddatblygu cymwysiadau a thechnolegau arloesol ar gyfer ystod amrywiol o ddefnyddwyr a phrofiadau. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn archwilio sut i ddal a modelu data i ddarparu profiadau dwys sy'n cael y gorau gan fodau dynol a pheiriannau (h.y. defnyddio cryfderau dynol a pheiriant).

Mae portffolio ein canolfan yn eang ac yn amrywio o dechnolegau/corfforaethau craff wedi'u hymgorffori mewn amgylcheddau bob dydd, i fodelau rhagfynegol datblygedig ar gyfer gofal iechyd i ffyrdd newydd o ryngweithio a phrofi data a thechnoleg, i enwi ond ychydig. Mae'r ganolfan yn cwmpasu dyluniad a datblygiad technolegau ochr blaen ac ochr gefn ac mae ganddo'r potensial i gynnal ystod o astudiaethau meintiol ac ansoddol o natur unigol a chydweithredol.

Themâu Ymchwil:

 • Cyfrifiadura esthetig
 • Cyfrifiadura Creadigol a CAMPUS
 • Technolegau Addysgol
 • Dadansoddiad Data Cyfryngau Cymdeithasol
 • AI a dadansoddiad rhagfynegol
 • Delweddu data
 • Rhyngweithio Cyfrifiaduron Dynol
 • Dylunio Cyfryngau Digidol a Phrofiad y Defnyddiwr
 • Ffactorau dynol Seiberddiogelwch / Ymwybyddiaeth
 • Seiberddiogelwch a phreifatrwydd (dolen gyda CINC)
 • Cyfrifiadura Moesegol a Chyfreithiol
 • Cyfrifiadura Gwyrdd
 • Cyfrifiadura Cynaliadwy (e.e. yng nghyd-destun heriau byd-eang pandemig a chynhesu byd-eang)
 • Cyfrifiadura cymdeithasol a rhyngweithio creadigol
 • Rhyngweithio a chydweithio dynol-DA
 • HCI cymdeithasol-dechnegol
 • Hygyrchedd technoleg ddigidol a'r we
 • Cynhwysiant ac Amrywiaeth technoleg ddigidol a'r we


Seiberddiogelwch, Canolfan Rhwydweithiau Gwybodaeth (CINC)

Arweinwyr y Ganolfannau: Dr Chaminda Hewage (arweinydd), Dr Thanuja Mallikarachchi (cyd-arweinydd), Dr Liqaa Nawaf (cyd-arweinydd)

Bydd swigen Rhyngrwyd Popeth (IoE) yn cynhyrchu llawer iawn o ddata (e.e. disgwylir i ddata fideo ddefnyddio 80% o draffig y Rhyngrwyd erbyn 2023). Er mwyn ymateb i'r galw, mae'n hanfodol ymchwilio, dylunio a datblygu rhwydweithiau gwybodaeth diogel, diogel a chadw preifatrwydd (e.e. rhwydweithiau synhwyraidd) a darparu'r cyfleusterau prosesu a storio angenrheidiol a fydd yn cwrdd ag Ansawdd Profiad defnyddwyr terfynol (QoE ). Nod canolfan ymchwil Seiberddiogelwch, Canolfan Rhwydweithiau Gwybodaeth (CINC) yw dod o hyd i atebion ar gyfer rhwydweithiau gwybodaeth o'r dechrau i'r diwedd y genhedlaeth nesaf o gipio data, cywasgu, cyn ac ar ôl prosesu, a'u trosglwyddo i ddyfeisiau defnyddwyr terfynol trwy ddull amlddisgyblaethol. Bydd yr atebion a ragwelir yn darparu mynediad parhaus i'r wybodaeth y mae'r defnyddiwr yn ei disgwyl wrth ddarparu QoE derbyniol, Ansawdd Diogelwch (QoSec) ac Ansawdd Preifatrwydd (QoP).

Themâu Ymchwil:

 • Ansawdd Diogelwch (QoSec) ar gyfer rhwydweithiau gwybodaeth sy'n dod i'r amlwg
 • Ansawdd Profiad (QoE) ar gyfer cyfathrebu amlgyfrwng y genhedlaeth nesaf
 • DA ac DM ar gyfer seiberddiogelwch, cywasgu delwedd/fideo a data, a chyfathrebu
 • Technolegau cadw preifatrwydd
 • Optimeiddio rhwydweithiau IoT, Synhwyrydd a Di-wifr
 • Diogelwch seiber sy'n canolbwyntio ar bobl
 • Pensaernïaeth seiberddiogelwch


Canolfan Roboteg EUREKA

Arweinwyr Canolfannau: Dr Esyin Chew (arweinydd), Dr Wai-Keung Fung (cyd-arweinydd)

Ystyr EUREKA yw Ethical-Ubiquitous Robotics driving Economy and Knowledge Accelerator. Mae “Eureka” hefyd yn “ebychiad o foddhad wrth ddarganfod rhywbeth, datrys problem, dod o hyd i ateb gyda phrofiad hwyliog a gafaelgar”. Mae'r enw wedi'i ysbrydoli gan y dec arsylwi uchaf yn Hemisffer y De, cartref Profiad Edge cyntaf y byd - sydd hefyd yr un acronym â EDGE Caerdydd (sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd). Yn seiliedig ar ddysgu roboteg humanoid bionig a gwybyddol; gweledigaeth peiriant ar gyfer rheoli symudiadau roboteg; adnabod wyneb, gwrthrych ac oedran; Modelu a delweddu DA; a galluoedd technolegau 3D, nod y ganolfan arfaethedig yw ymchwilio i ofal iechyd, gwasanaeth a roboteg gymdeithasol. O'r ymchwiliad ymchwil roboteg humanoid moesegol o'r radd flaenaf sy'n croesawu arloesedd addysg STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Estheteg, Mathemateg), trwy'r wyddoniaeth o hyrwyddo, dylunio a threialu robotiaid blaengar mewn cymwysiadau bywyd yn y byd go iawn. Er 2019 mae Labordy Roboteg EUREKA wedi cael ei broffilio gan Lywodraeth y DU fel un o'r canolfannau arbenigol yn y DU i gael mynediad at gyfleusterau Roboteg Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ymchwil a Datblygu roboteg gofal iechyd tymor hir (adroddiad, tt.11 a 21).

Themâu Ymchwil:

 • Lab RobotiCare a RobotiServe: Gofal Iechyd a Lletygarwch
 • Lab STEAM: Lab Gwneuthurwr Robot Deallus gydag Estheteg

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Labordy Roboteg EUREKA.


I gael mwy o wybodaeth am yr ymchwil a wnaed yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, cysylltwch â cstresearch@cardiffmet.ac.uk.