Hafan>Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Gradd Prentisiaeth BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol

Gradd Prentisiaeth BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol

Bydd y BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd prentisiaid wrth ddylunio, datblygu a darparu meddalwedd ar gyfer amgylcheddau a llwyfannau modern. Yn bartneriaeth ddysgu tair ffordd rhwng y cyflogwr, y prentis, a'r tîm academaidd, cynllunnir y cwrs i greu diwylliant a gwerthfawrogiad o saernïaeth meddalwedd a chrefftwaith cod, gan ennill sgiliau meddwl cyfrifiannol, dadansoddol a datrys problemau trosglwyddadwy iawn yn y broses.

Fel myfyriwr, byddwch yn gweithio'n llawn amser gyda'ch cyflogwr ac yn astudio ym Met Caerdydd yn rhan-amser, un diwrnod yr wythnos. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn ennill cymhwyster BSc llawn gan Met Caerdydd, gan ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i yrfa a chwrdd â'r bwlch sgiliau rhanbarthol. 

Cynnwys y Cwrs

Dros 3 blynedd bydd prentisiaid yn astudio ar draws 4 modiwl y flwyddyn gan wneud cynnydd o lefelau academaidd 4-6.

**Mae cynnwys y cwrs isod yn ddangosol ac efallai y bydd newidiadau bach yn amodol ar ddilysu’r rhaglen. Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru unwaith y caiff y dilysu ei gytuno**

Blwyddyn 1 (Lefel 4):
- Crynhoydd
- Meddwl Cyfrifiannol
- Egwyddorion ac Arferion mewn Rhaglennu
- Cyflwyniad i Reoli Data a Gwybodaeth

Blwyddyn 2 (Lefel 5):
- Strwythurau Data ac Algorithmau
- Ymchwil a Sgiliau Proffesiynol
- Dylunio Profion Meddalwedd
- Dadansoddi a Dylunio Systemau

Blwyddyn 3 (Lefel 6):
- Prosiect Traethawd Hir Peirianneg Meddalwedd
- Datblygu Meddalwedd a Gweithrediadau TG (DevOps)
- Technoleg Meddalwedd sy'n Dod i'r Amlwg – Stac Llawn
- Defnyddio Cyfrifiadura Cwmwl

Dyfernir tystysgrif ar ôl cwblhau modiwlau lefel 4 yn llwyddiannus.
Dyfernir diploma ar ôl cwblhau modiwlau lefel 5 yn llwyddiannus.
Dyfernir gradd ar ôl cwblhau modiwlau lefel 6 yn llwyddiannus.

Dysgu ac Addysgu

Wedi'i ddatblygu fel partneriaeth ddysgu tair ffordd, bydd y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ennill y sgiliau mewn galw sydd eu hangen i gwrdd â bylchau sgiliau rhanbarthol. Trwy ddefnyddio'r flwyddyn galendr lawn a chymhwyso tenantiaid craidd dysgu yn y gwaith, bydd myfyrwyr yn cyflawni eu dyfarniad o fewn yr un cyfnod â myfyriwr amser llawn safonol, gan sicrhau bod anghenion sgiliau cyflogwyr yn y dyfodol yn cael eu diwallu mor effeithiol ac effeithlon â phosibl. 

Dyluniwyd canlyniadau'r rhaglen trwy gyfeirio at Ddatganiad Meincnod Pwnc yr ASA (2016) ac yn unol â hynny, yn ogystal â chyfeirio at Fframwaith yr ASA ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (2014).

Asesu

Mae'r strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau'r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a maes pwnc penodol. Asesir mwyafrif y modiwlau trwy gyfuniad o ddulliau fel aseiniadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau cymheiriaid a lleoliadau yn y gwaith. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu hasesu'n barhaus ac yn cael adborth ar eu cynnydd a'u datblygiad trwy gydol y flwyddyn.

Yn ogystal, disgwylir i brentisiaid ddangos cymwyseddau ac ymddygiad proffesiynol yn y gweithle. Cytunir ar gynllun dysgu tair ffordd rhwng y cyflogwr, y prentis a'r Brifysgol, sy'n rhoi manylion yr hyfforddiant yn y gwaith a'r cymwyseddau proffesiynol (sy'n benodol i bob cyflogwr, megis arferion gwaith, strwythur a phrosesau'r cwmni, sefydlu ac ymddygiad proffesiynol) y mae angen i'r myfyriwr gwrdd. Bydd cynnydd yn cael ei adolygu bob deufis fel rhan o broses diweddaru cynnydd diwydiannol / academaidd ar y cyd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd graddedigion Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol yn darganfod amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â mwyafrif y sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth reoli.

Oherwydd eu bod yn dilyn y llwybr prentisiaeth, bydd hefyd gan brentisiaid sy'n graddio o'r cynllun 3 blynedd o brofiad gwaith gwerthfawr ar adeg graddio, gan ddarparu man cychwyn rhagorol iddynt ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.

Cost

Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu lleoedd ar y rhaglenni, sy'n golygu nad oes cost ar gyfer ffioedd dysgu i'r cwmni na'r prentisiaid (byddai ffioedd dysgu safonol yn £9,000 y flwyddyn). Y cyfan fydd ei angen yw rhyddhau’r prentis am ddiwrnod er mwyn caniatáu iddynt fynychu'r Brifysgol, ochr yn ochr â rhoi’r cyfle i gael profiadau dysgu yn y swydd.

Gofynion Mynediad

Pum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg ar Radd C neu'n uwch, neu radd 4 neu'n uwch ar gyfer y rhai sy'n astudio TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr. Hefyd, unrhyw un o'r canlynol:

• 96 pwynt o 2 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC, Y Fagloriaeth Gymraeg i'w hystyried ochr yn ochr â hyn fel trydydd pwnc.

• Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC gyda graddau MMM

• 96 pwynt o o leiaf ddau Scottish advanced highers i gynnwys graddau DD

• 96 pwynt o Irish Leaving Certificate at Highers i gynnwys graddau 2 x H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y mae pynciau lefel uwch yn cael eu hystyried.

• 96 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

• Prentisiaeth gysylltiedig ar lefel 4.

Sut i Wneud Cais a Swyddi Gwag

Mae swyddi gwag prentisiaethau yn cael eu hysbysebu a'u trin gan gyflogwyr.

Cysylltu â Ni

Dylai Dylai darpar brentisiaid sy'n chwilio am ragor o wybodaeth am ein Prentisiaethau Gradd a chyflogwyr sydd â​ diddordeb i gofrestru eu prentisiaid neu weithwyr ar ein rhaglenni gysylltu â Cath Tryfona, ein Harweinydd Prentisiaethau Gradd trwy e-bost: apprenticeships@cardiffmet.ac.uk / prentisiaethau@cardiffmet.ac.uk.